Hotărârea nr. 459/2019

HCLS3 nr.459 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și

Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

* Referatul de aprobare nr. 634330/CP/18.09.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 633328/18.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

  • -  Adresa nr. 633500/18.09.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

  • - HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București”;

  • - HCLS3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”;

  • - HCLS3 nr. 218/16.04.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

* Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • - Avizul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională,,Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze", încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze actul adițional, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitateasă gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de

ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Cont j

•asemnează pentru legalitate Secretar general Marius Mihăiță

I

!

i

i

1

7


DIN 24.09.2019

Atvexa. la ,

UCIS 3 na .^53/S.lt.oQ.^3

Act adițional nr. 1 la


Contract de parteneriat

pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, mregistrat la unitatea de învățământ cu nr. 3415/29.05.2019 și la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr.

428716/29.05.2019


Prezentul act adițional se încheie între:


1. Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic „Mihai Bravu**, cu sediul în sectorul 3, șos. Mihai Bravu, nr. 428, municipiuMBucurești, telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CUI 4420457, reprezentată legal prir               | având funcția de director,


2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, str Calea Dudești nr.191,

București, Sector 3, CUI 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin Robert Sorin Negoiță, în calitate de Primar,


3. Operatorul economic (partener de practică) DTSTRIGAZ SUD REȚELE SRL cu sediul în București, București cu. înregistrată la Registrul Comerțului , telefoncraterul economic (partener de practică) ENGIE SERVICII SRL, cu sediul în București, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr are Fiscală . deschis la| telefon , fax , cont bancar |. reprezentat legal prinPărțile au hotărât încheierea prezentului act adițional la Contract, prin care au convenit următoarele:

Art. 1. Se modifică prevederile art, 2 alin. 1 lit. a), după cum urmează:

„Art. 2 - (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar 2019-2020, după cum urmeaza:

a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

- 30 elevi, în domeniul de pregătire profesionala: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE, calificarea profesională INSTALATOR INSTALAțII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE.”

Art. 2 Se modifică și se completează Anexa 2.1. si Anexa 2.2. la Contract, după cum urmează:

Anexa 2.1. Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL în anul școlar 2019- 2020

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor:

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/ele

V (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoare a totală (=3*4*5 )(lei)

1

Bursă lunară

20

20

500 lei/lună

10 luni

100.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

20

20

100 lei / an

Anual

2.000

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

20

20

200 lei / an

Anual

4.000

Echipament de lucru

20

20

X

Anual

40.000

Echipament de protecție

20

20

1000 lei/an

Anual

20.000

Transport la și de la locul de practică

20

20

18 lei/z i

50 zile

18.000

Asigurarea unei mese/zi

20

20

30 lei/zi

50 zile

30.000

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

20

4

200 lei/luna

10 luni

8.000

Cheltuieli cazare cămin sau transport pre-urban București si retur

20

20

150

10 luni

30.000

Total valoare stimulente/ forme de sprijin £

252.000

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim media 8 pe semestru

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii    în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toti copii la începutul anului

pentru toti copii la începutul anului

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copii la începutul anului

pentru toti copii la începutul anului

Echipament de lucru

pentru toti copii la începutul anului

pentru toti copii la începutul anului

Echipament de protecție

pentru toti copii la începutul anului

pentru toti copii la Începutul anului

Transport la și de la locul de practică

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Rechizite necesare pe perioada practicii

Cheltuieli cazare cămin

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Altele:........

Anexa 2.2. - Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic ENGIE SERVICII SRL în anul școlar 2019- 2020

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim media 8 pe semestru

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în    vederea

efectuării    stagiului    de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toti copii la începutul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copii la începutul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Echipament de lucru

pentru toti copii la inceputul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Echipament de protecție

pentru toti copii la începutul anului

pentru toti copii la inceputul anului

Transport la și de la locul de practică

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Rechizite necesare pe perioada practicii

Cheltuieli cazare cămin

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Altele:........

Art 3. Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

Art. 4. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, înregistrat la unitatea de învățământ cu nr. 3415/29.05.2019 și la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 428716/29.05.2019, și a fost încheiat la data de............................în 4 (patru) exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Reprezentant legal: |

Funcția: Director Semnătura


Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: Primar

Semnătura


Vizat

Sectorul 3 Municipiului București Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu, Pompiliu Ioan Wan Buzduga


DISTRIGAZ SUD REȚELE SRLFuncția: Director Generai


Semnătura


Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan


ENGIE SERVICII SRL


Funcția: Director GeneralSemnătura
CABINET PflIMARa proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze", încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

De asemenea, conform aceleiași metodologii, unitățile de învățământ de stat organizează învățământ dual la solicitările operatorilor economici interesați.

în acest sens, operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL au înaintat în anul 2019, Colegiului Tehnic „Mihai Bravu", o solicitare de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze".

Urmare solicitării, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, prin Hotărârea nr. 218/16.04.2019, contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze", contract nr. 3415/29.05.2019, între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București, astfel:

-18 elevi în responsabilitatea operatorului economic Distrigaz Sud Rețele SRL;

-10 în responsabilitatea operatorului economic Engie Servicii SRL.

După semnarea contractului, operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL a decis, de comun acord cu reprezentanții Colegiului Tehnic „Mihai Bravu, să suplimenteze numărul locurilor de la 18 la 20.


CABINET PRIMAR

Conform metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, anexele 1-4 ale contractului de parteneriat se completează anual, motiv pentru care se impune semnarea unui act adițional prin intermediul căruia să fie actualizate anexele contractului pentru anul școlar 2019-2020, respectiv pentru un număr de 30 elevi.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 633328/18.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR ROBERT-SORIN NEGOIȚÂDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

TELEFON iooa 021} 540 40 11 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL p-oircte^primariej ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428. Sector 3, 030328, București

Nr. 633328 /18.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul

nr. 3415/29.05.2019 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL

Prin HCLS3 nr. 218 din 16.04.2019 a fost aprobată încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale.

în consecință, între părți a fost semnat contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019, înregistrat la Primăria Sectorului 3 sub nr. 428716/29.05.2019, care vizează formarea profesională a unui număr de 28 de elevi pentru calificarea profesională „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, astfel:

-18 elevi în responsabilitatea operatorului economic Distrigaz Sud Rețele SRL;

- 10 în responsabilitatea operatorului economic Engie Servicii SRL.

întrucât, după semnarea contractului, Distrigaz Sud Rețele SRL a decis, de comun acord cu reprezentanții Colegiului Tehnic „Mihai Bravu să suplimenteze numărul locurilor de învățământ dual de la 18 la 20, în perioada de înscrieri din vară au fost admiși 30 de elevi la clasa de dual susținută de Engie și Distrigaz. Astfel, pentru a putea fi organizată corespunzător clasa de dual, se impune încheierea unui act adițional prin intermediul căruia să fie operate modificările necesare.

Astfel, anexăm prezentului raport modelul de act adițional care va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

EF SERVICIU, iliyjdan Wan Buzduga


întocmit

Expert, Mihai Boțea


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


TELErON (ooi ași} 340 40 ir / 341 07 11 FAX (004 02 Q 31803 37 E-MAIL p-oiecteg’prinimej ro

Șos. Mifrai Bravu or. 428. Secior 3, 030328 BucureștiOLOlcJ


Nr. 633500/18.09.2019


Către,

Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 3415/29.05.2019 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 633328/18.09.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 3415/29.09.2019 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL.MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....Zy?.:... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....ZZj.....

de pe ordinea de zi / sfuplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


------------------------- .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentareajjrdirtffde zi a ședinței ordinar e/extracp'rîinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                   .........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..1.3........de pe

ordinea de zi / suplimentare^jordimf de zi a ședinței ordinare/extnțpFdffiare, și consideră că acesta A FOST / NU A^TOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comișia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU nu/ MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

avizul

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentaren ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinărfc din dlitarie

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ^3....!..f2.              a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul       ..... de pe ordinea de zi / -suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL pr&ieetal de hotărâre mmținnîit mai sucVASILIU MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...$?...... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.................

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele. ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...'J....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, y

VOIC i/alin - ionuț

MEMBRI:   1/7/ A

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA

SECRETAR,

VĂDUVA IULIANA/