Hotărârea nr. 455/2019

HCLS3 nr.455 din 24.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de parteneriat nr. 184170/07.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație” încheiat între operatorul economic Distinct Operations SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.627302/CP/12.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 624928/11.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 625031/11.09.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • - Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • - HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București”',

 • - HCLS3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”’,

 • - HCLS3 nr. 384/31.08.2018 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „ospătar” - între societatea Distinct Operations SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Avizul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 5161/07.09.2018, calificarea profesională „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație”, încheiat între operatorul economic Distinct Operations SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul adițional, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitateasă gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare


Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de


ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.
NR. ^5'5

DIN 24.09.2019

Nr. înregistrare unitatea de învățământ:........................../......

ACT ADIȚIONAL NR. 1

Ia contractul de partenerîat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, înregistrat la unitatea de învățământ sub nr. nr. 5161/07.09.2018

și la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 184170/07.09.2018

Prezentul Act Adițional se încheie între:

1.Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, cu sediul în București, Șos. Mihai

Bravu nr. 42!<secțorT telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CUI 4420457, reprezentată legal prin                 având funcția de Director,

2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, str Calea Dudești nr.191,

București, sector 3, CUI 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin Robert Sorin Negoiță, încalitate de Primar,


denumite în cele ce urmează în mod colectiv „Părțile”

Având în vedere:

Părțile au încheiat la data de 07.09.2018 Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual înregistrat la Unitatea de învățământ sub nr. 5161/07.09.2018 la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 184170/07.09.2018 (denumit în continuare „Contractul de parteneriaf ’)

au convenit încheierea prezentului Act Adițional astfel:

Art.l. Litera a) a Articolului 2 din Contractul de parteneriat se modifică și va avea următorul cuprins:

„ a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

- 6 elevi, în domeniul de pregătire profesională turism și alimentație publică, calificarea profesională ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație;

Art.2. Anexele nr. 1-4 la Contractul de parteneriat se modifică și sunt atașate prezentului Act adițional.

J

Art.3. Toate celelalte clauze ale Contractului de parteneriat rămân nemodifîcate.


Avizat, Direcția Juridici


Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu, Geergeta Vișan


Verificat,

Serviciul PoEtici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Watt Buzduga

Prezentul Act Adițional a fost încheiat la data de pentru fiecare parte.

în 3 exemplare, câte unul


Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” ______________

Reprezentant legal: |

Funcția: Director Semnătura


Vizat,

Sectorul 3 MunicipiuluiBucurești Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu, Pompiliu Ioan Wan Buzduga


Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: Primar

Semnătura


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Georgeta Vișan


Operatorul economic: Distinct Operations SRL

Reprezentant legal: |

Funcția: Administrator

Semnătura


Direcția Economică Director Executiv Octavian Ghețu
Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan Buzduga
Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică Distinct Operations SRL privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019 - 2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Ospătar

 • 3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a X , nr. de elevi 6

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor: Restaurant Hanu’ lui Manuc


Clasa a X


Modulul de pregătire

Laborator/Instruire practica săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

In răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

Ml-Etică și comunicare profesională

Laborator tehnologic

-

-

-

Instruire pactică

56

-

56

M2-Contabilitate generală

Laborator tehnologic

-

-

-

Instruire practică

-

-

-

M3-Sortimentul de preparate și băuturi

Laborator tehnologic

56

56

-

Instruire practică

168

-

168

M4-Sisteme de servire

Laborator tehnologic

28

28

-

Instruire practică

112

-

112

Stagiul de pregătire practică (CDL)

270

270

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.
Verificat,

Serviciul Politici, Programe ți Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan Buzduga


Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, . f/       GaJfgețâjhșan ț'


 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ


Clasa


Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Colegiul Tehnic Mihai Bravu București

URI 7 Pregătirea sortimentului de preparate și băuturi

-

materie primă, utilaje specifice restaurantelor

URI 8 Utilizarea sistemelor de servire în restaurație

-

materie primă, utilaje specifice restaurantelor

Stagiul de pregătire practică (CDL)

-

materie primă, utilaje specifice restaurantelor


6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor


Clasa


Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”


7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

- Echipamente, unelte si instrumente, machete, materii prime si materiale, documentații tehnice necesare asigurării Unităților de rezultate ale invatarii corespunzătoare Standardului de pregătire parofesionala pentru calificarea Instalator instalații tehnico- sanitare si de gaze, conform Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 4121/13,06.2016.


Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Reprezentant legal (numele și prenumele): |

Funcția: Director

Semnătura


Operatorul economic: Distinct Operations SRL Reprezentant legal (numele și prenumele): | Funcția: Administrator

Semnătura
Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan Buzduga

--


Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic Distinct Operations SRL în anul școlar 2019 - 2020.

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională; Ospătar

Clasa aX-a

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară

6

6

200 lei/lună

10 luni

12,000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

6

6

100 lei/an

Anual

600

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

6

6

200 lei/an

Anual

1,200

Echipament de lucru

6

6

150

Anual

900

Echipament de protecție

6

6

X

X

X

Transport la și de la locul de practică

6

6

X

X

X

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

6

6

35 lei/zi

100 zile

21,000

Rechizite necesare pe perioada practicii

6

6

X

X

X

Premii pentru stimularea performanței

2

2

200

10 luni

4,000

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

39,700

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 20 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Minim media 9 la purtare, fără abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim media generală 8,00 pe semestru

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan Buzduga


Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de lucru

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de protecție

Transport la și de la locul de practică

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Frecvență (prezența la pregătirea practică)

Cel mult 20 absente nemotivate pe semestru

Rechizite necesare pe perioada practicii

Cheltuieli cazare cămin

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Altele:........ j

Operatorul economic: Distinct Operations SRL Reprezentant legal (numele ți prenumele): | Funcția: Administrator

Semnătura


Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu

Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan Buzduga

-


1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru perioada 2019-2020

Nr, crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: Primar

Semnătura

Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan BuzdugaResponsabilitățile tutorelui

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b) să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, m funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;


Operatorul economic: Distinct Onerations SRL Reprezentant legal: Funcția: Administrator


Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Gpbrgeta Vișan
Semnătura

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Reprezentant legal: f

Funcția: Director

Semnătura

Verificat,

Serviciul Politici, Programe ți Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan Buzduga

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 oi») 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@tprin1arie3.ro Calea Dudejti nr, 19», Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE       1--

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de parteneriat nr. 184170/07.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație" încheiat între operatorul economic Distinct Operations SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă. A fost introdus în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

în acest sens, operatorul economic Distinct Operations SRL a înaintat în anul 2018, la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu", o solicitare de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru calificarea profesională "ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație".

Astfel, prin HCLS3 nr. 384/31.08.2018 a fost aprobat, pentru anul școlar 2018-2019, contractul de parteneriat pentru formarea profesională în sistem dual a unui număr de 7 elevi - calificarea profesională "ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație"- între operatorul economic Distinct Operations SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiulu București.

Conform metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, anexele 1-4 ale contractului de parteneriat se completează anual, motiv pentru care se impune semnarea unui act adițional prin intermediul căruia să fie actualizate anexele contractului pentru anul școlar 2019-2020, respectiv pentru un număr de 6 elevi {clasa a X-a).

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 624928/11.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de’h Local al Sectorului 3.


râre pe care îl supun aprobării ConsiliuluiTELEFON (004021) 3404c n /341 0711 FAX (004021) 31803 37 E-MAIL pr0iecte@primftde3.ro

Șos Mihat Bravu nr. 428. Sector 3,030328, București

Nr. 624928/11.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, înregistrat la unitatea de învățământ sub nr. 5161/07.09.2018 și la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.

184170/07.09.2018 - operator economic Distinct Operations SRL, calificarea „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație”

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus și sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Conform Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract, având următoarele caracteristici:

 • a) este organizat, intr-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

 • b) asigura o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

 • c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

 • d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ.

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Durata studiilor pentru învățământul profesional dual este de 3 ani și permite accesul

I?

7

la o gamă extinsă de oportunități de formare profesională pentru absolvenții învățământului gimnazial. De asemenea, conform aceleiași metodologii, unitățile de învățământ de stat organizează învățământ dual la solicitările operatorilor economici interesați.

Prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București”, proiect care promovează și susține dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în Municipiul București. Astfel, prin HCL S3 nr. 154/24.04.2018, a fost aprobată promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București11, o primă etapă pentru implementarea cu succes a învățământului dual în unitățile școlare de pe raza sectorului 3, fapt ce a atras atenția mai multor opratori economici.

Unitățile de învățământ de stat organizează învățământ dual la solicitările operatorilor economici interesați. în acest sens, Distinct Operations SRL a înaintat în anul 2018, la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, o solicitare de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru calificarea profesională de ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație. Astfel, între operatorul economic, Sectorul 3 al Municipiului București și Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” a fost semnat contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 5161/07.09.2018, aprobat prin HCLS3 nr.384/31.08.2018. Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, anexele contractului se actualizează cu fiecare nou an școlar, motiv pentru care este necesară aprobarea încheierii unui act adițional.

Date fiind cele prezentate, pentru a putea fi derulată formarea profesională a elevilor în sistem dual, este necesară semnarea actului adițional la contractul de parteneriat dintre Distinct Operations SRL, Sectorul 3 al Municipiului București și Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, care trebuie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan BuzdugaTELEFON (0*04 crai) 14040 ti / 341 07 n FAX (004091} 31B 03 37 E*MA1L proiecte ©primar»} ro

Șos Mi hai flravu nr. 42S. Sector 3, 030328, București


Nr. 625031/11.09.2019


Către,

Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, înregistrat Ia unitatea de învățământ sub nr. 5161/07.09.2018

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 624928/11.09.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, înregistrat la unitatea de învățământ sub nr. 5161/07.09.2018 și la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 184170/07.09.2018, cu operatorul economic Distinct Operations SRL pentru calificarea de „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

_

AVIZUL


<X

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....________de pe ordinea de zi /

suplimentarea or<Jizi a ședinței ordinare/exț/aordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de............... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe

ordinea de zi / suplimentarea>«fihii de zi a ședinței ordinare/extrjidrdinare. și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comjsia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice șl respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...... de pe c suplimeatarea-erdinii de zi a ședinței ordinare/extraordin arc din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ......5^...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinaie, și cuii&iduă că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABfe-prrriectnl' de hotărâro menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAIN0CENȚIU40AN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....Z.:.... de pe ordinea de zi /      .

suplimentarearordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...S,.........

de pe ordinea de zi / suplimentarea -ordinii-de-zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin, (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNTCĂADRIANASECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ......................

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media. întrunită în ședința din data de              ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..3......... de pe

ordinea de zi / supIim©HtareTordinii de zi a ședinței ordinare/^traoîdtrrar^, și consideră că acesta A FOST / NUAJOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MARINESCU IONELA


FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA