Hotărârea nr. 452/2019

HCLS3 nr.452 din 24.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prfmarie3.ro

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. 630813/CP/16.09.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 628906/13.09.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unităti de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult.

  • -  Solicitarea Grădiniței ”Noel” transmisă cu adresa nr. 421/11.09.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 628370/13.09.2019

  • -  Adresa nr. 628918/13.09.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

In conformitate cu prevederile:

Art. 51 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar;

  • - HG nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin.(l) din legea nr.272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

Art. 26 din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5574/ 07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • - Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

  • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.139, alin. (1) și art 166 alin. (2) lit. j) și n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 se completează cu o nouă poziție, poziția 14, care va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Nume/Prenume beneficiar

Suma hrană

Sumă cazarmament

Total sumă necesară pe anul 2019 /beneficiar

Unitatea de învățământ la care este înscris beneficiarul

14

1.162,00

249

1.411,00

Grădinița Noel

Art.2. Anexa ia Hotărârea nr. 215/16.04.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale HCLS nr. 215/16.05.2019, rămân neschimbate.

nr. 452.

DIN 24.09.2019

Anexa la 4ICLS3 dJl.          0$.Acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preunîversitar particular din Sectorul 3 București

Nr. crt.

Nume/Prenume beneficiar

Suma hrană

Sumă cazarmament

Total sumă necesară pe anul 2019 /beneficiar

Unitatea de învățământ la care este înscris beneficiarul

1

-

2.788,80

611

3.399,80

Grădinița Noel

2

2.788,80

498

3.286,80

Grădinița Noel

3

2.788,80

611

3.399,80

Grădinița Noel

4

2.788,80

498

3.286,80

Grădinița Noel

5

r*

2.788,80

611

3.399,80

Grădinița Noel

6

-

2.788,80

498

3.286,80

Grădinița Noel

7

2.788,80

611

3.399,80

Grădinița Noel

8

2.788,80

498

3.286,80

Grădinița Noel

9

2.788,80

498

3.286,80

Școala Primară Just 4 Kids

10

2.788,80

611

3.399,80

Școala Primară Just 4 Kids

11

2.788,80

611

3.399,80

Școala Primară Just 4 Kids

12

a                   .      -

2.788,80

754

3.542,80

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București

13

2.788,80

611

3.399,80

Liceul Teoretic Mihai lonescu

14

1.162,00

249

1.411,00

Grădinița Noel

Total

37.416,40

/ 7.770,00

45.186,40

Director Executiv Adjunct Mihaela Nagy RăcCABINET PRIMAR


TELEFON <004C2-} 318 03 23 - 28 FAX (004 oatj 3; 8.


103-04 E                                  >

Calea Dud- șlS6iCT£}PS&ctor 3, 0310S4, Bucureș


CABINET PRIMAR

CioSlS


Nr.


REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul deînvățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2019

Potrivit art. 26 din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați in învățământul de masă, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5574/ 07.10.2011, copiii/elevii/tinerii cu CES, integrați în unitățile de învățământ de masă, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului. Aceste drepturi vor fi asigurate din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ la care aceștia sunt înscriși.

Astfel, prin Hotărârea nr. 215 din 16.04.2019 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea din bugetul Sectorului 3 al Municipiului București a sumelor pentru finanțarea în anul 2019 a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 3, pentru un număr de 13 elevi.

Prin adresa nr. 421/11.09.2019, Grădinița "Noel" solicită sprijinul pentru

4

suplimentarea bugetului, pentru perioada septembrie - decembrie 2019, în vederea finanțării drepturilor copilului                       i, copil cu cerințe educaționale speciale (CES) înscris

la unitatea de învățământ, în sumă de 1411,00 lei, reprezentând:

• alocație hrană: septembrie-decembrie 2019 - 70 zile*16,6 lei/zi = 1162,00 lei

• drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive = 249 lei.

Luând în considerare cele prezentate precum și raportul de specialitate nr. 628906/13.06,2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


... 7 - ‘ T

NEGOITĂ


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de P/ntfuăa Sectorului 3 în confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016. 679 în  scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute tn R iInmcntnl tlF 10 t A/A79 nrintr.n rprpr.1 țrrîcă cpmnnfn ți dnlntă frnnțmîțn w nrtri'țn Primăriei Cei'trir 2                         !

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 3,8 03 04 E-MAIL invat4m4nt@primarie3.ro

Șos, Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Raport de specialitate

privind modificarea și completarea Anexei la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3

al Municipiului București pentru anul 2019

Potrivit art. 51 din Legea educației naționale nr.l/ 2011, copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, beneficiază de asistentă socială constând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei in cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție sociala a copilului.

In conformitate cu art. 26 din Ordinul Ministrului Educației , Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați in învățământul de masa, beneficiază de asistenta sociala contând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflați in sistemul de protecție al copilului, precum si de găzduire gratuita in internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale județene/ a municipiului București de asistentă socială si protecția copilului. Aceste drepturi vor fi asigurate din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii/elevii.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 564/2017 se stabilește modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar iar prin Hotărârea de Guvern nr. 904/ 2014 se stabilesc limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute Ia art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/ 2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂTI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1 >

Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

Având în vedere adresa nr. 421.11.09.2019 a Grădiniței ”Noel”, unitate de învățământ preuniversitar introdusă în rețeaua școlară a unităților de învățământ particular din sectorul 3, cu privire la finanțarea pentru perioada septembrie - decembrie 2019 a drepturilor copilului

copil cu cerințe educaționale speciale (CES) înscris la unitatea de

învățământ, în sumă de 1411,00 lei, reprezentând:

- alocație hrana: septembrie - decembrie 2019 - 70 zile*l 6,6 lei/zi = 1162,00 lei drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive - 249 lei,

Anexa la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 se modifică și se completează conform Anexei la prezentul raport de specialitate.


întocmit: Dan Vasile

GRĂDINIȚA "NOEL"


Nr, ........./


Str. Trifoi nr. 10, București, Sector 3;

CIF: 37457525

Tel./FAX: 031/4255020; mobil: 0728459857;

www.gradinJta-noel.ro / office@gradinita noel.ro

Către:

Direcția Invatamant Cultura -Primărie Sector 3

In urma documentelor depuse de către părintele copilului cu cerințe educaționale speciale, va solicitam sa ne sprijiniți in suplimentarea bugetului, pentru acordarea alocației de hrana si a cazarmamentului, pe anul 2019 pentru perioada septembrie-decembrie , la articolul 55.01.63 cu suma de 1411 lei, după cum urmeaza:

1.

Hrana: 70X16.6= 1162 Cazarmament: 249 lei

Total: 1411


DATA

11.09.2019

  • 1) privind modificarea și completarea Anexei la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2019

  • 2) privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr. 427/04.09.2019 referitoare la aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019-2020 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului "Școala după Școală"

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Rapoartul de specialitate

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Adrese, anexe

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de .

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/cxtraordinarc, și consideră că acesta A FOST / NU A FUS f întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:


SECRETAR,HONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


c

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarejj/drdinii de zi a ședinței ordinare/extrap/dinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....*.......de pe

ordinea de zi / suplimentar^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A F^ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU W/ MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

LACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDO VEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi / q

suplimentareg~ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunităJn ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâse men^onat-mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..................==.......=^=.....

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA.

MEMBRI:            V

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

t

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILILL MARIANA a