Hotărârea nr. 451/2019

HCLS3 nr.451 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la HCLS3 nr.427/04.09.2019 referitoare Ia aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019-2020 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 630773/CP/l6.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.628914/13.09.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr. 628918/13.09.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

în conformitate cu prevederile :

 • -  Art. 58 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OMECTS 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Școală după Școală”, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Procedurii Operațională privind Organizarea Programului „Școală după Școală” din 37797/19.11.2018 a Inspectoratului Școlar al Muncipiului București;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La Anexa la Hotărârea nr. 427/04.09.2019 a Consiliului Local al Sectorului

3, poziția nr. 4 și poziția nr.13 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. poz.

Unitatea de învățământ

Aviz ISMB derulare Program Școală după Școală 2019-2020 (nr/dată)

Nr. maxim de grupe aprobate

Nr. maxim de elevi care pot opta pentru program

4

Școala Gimnazială nr. 149

10153/24.06.2019

20

300

13

Școala Gimnazială

nr. 86

10200/24.06.2019

8

139

Art.2. Anexa la Hotărârea nr. 427/04.09.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr.427/04.09.2019, rămân neschimbate.

NR. 451

DIN 24.09.2019Anexa Ia HCLS3


Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 3 București în care se desfășoară Programul “Școala după Școală”


Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Aviz 1SMB derulare Program Școală după Școala 2019-2020 (nr/dată)

Nr. maxim de grupe aprobate

Nr. maxim de elevi care pot opta pentru program

0

1

2

3

4

1

Școala Gimnaziala nr.54

9391/24.06.2019

4

100

2

Școala Gimnaziala nr.200

8176/24.06.2019

15

263

3

Școala Gimnaziala nr.112

8476/16.04.2019

12

300

4

Școala Gimnaziala nr.149

10153/24.06.2019

20

300

5

Școala Gimnaziala nr.82

8904/24.06.2019

19

550

6

Școala Gimnaziala nr.84

10170/24.06.2019

16

598

7

Școala Gimnaziala nr.20

10218/24.06.2019

18

400

8

Școala Gimnaziala nr.195

12290/17.07.2019

48

985

9

Școala Gimnaziala Cezar

Bolliac

10237/24.06.2019

18

270

10

Școala Gimnaziala

Leonardo Da Vinci

8612/24.06.2019

12

170

11

Școala Gimnaziala nr.92

10751/24.06.2019

25

450

12

Școala Gimnaziala nr.88

8629/24.06.2019

16

240

13

Școala Gimnaziala nr.86

10200/24.06.2019

8

139

14

Școala Gimnaziala Neagoe

Basarab _

13403/04.09.2019

5

100
•ȘCOAIA GIMNAZIALĂ Nit 86

Str. Intntreft Rcccnstrveției >tr. 6A

Sector 3. BavureAi

J’eî/faii 03V425.O6.08

Netă de fandanurutare

privind dernlarca prcgramului ȘCOAÎ A M:PĂ ȘCOALĂ pentru anul 2019

f iindmwntsnsa tiitiinx'aspecteioi cate (arcoinecriv dsnrtarott jnojrramwhn §Ct,*AL  DUPĂ ȘCOALĂ în cadrai atrttățif *!k>a«£«t de shvtțâmâst s-a tcaiizst ta cmutasitate cu p-eveA^ne L vigoare

 • •   Art. 58 dht I egaieducației napiMtafe m. 1.261 i cu incdilLaifite « cornpîetăi’fc uMenosic-,

 • •  OMECTS «r 5349'200 privind aprol'rarcaMei'odflîțws’fâ de o»țani?®c< a ȘCOALA DUPĂ ȘCQAL Ă. ct> modiik&ite%i aonytaftde uhetiusv.

 • •  Procedura Opeiațwtaîâ privind Orgauistaea Fiegswiniluî Școală după dftt 37797,’țo 11 2018 Juspertarafislui Școlar 3! Mtrâapiuita Bueme^t

ift conformare cu legislația âminiiiă anețior, amdutfStT. Școlii Ctanruraale or. 85 a insnist Inspeetuiawlui Șcalgr «I Muaierprulut Buctircțfj profetul pogromului Școală rlupâ Șceaig «itfe'et;? aiHtâpi tKiastre. prpîcatfe corc tr fostpjx-ttoirt ouutîtfd loial de elevi ac cârtit părtnft sv deulgia»; pfe# ladws depunerii proiectului. ca doresc să baner>cfe»v Gorifbnn legii. de fâcslrtațtk- turui Mită! de program, respecBV. 100 <fe elevi ProecmL imegMbat la 1S.MB viinr IttJfhVits 75.20 ț-L 3 pdruit avizul de implementare ixmthntr adrese: ni 1O20WM<& 20 W

ijlterior, dupâ Weperatt ujtultii $»tor, panrtț.t ntidror efevi av sc-Lsâat pantapati» ccț’Vj-. c to Ia pwgratnrd ȘoraM dspâ Școală. invocând dresurile stavHot uea partkrptt (a atest pwgram, £ i'rtttcrzBnd nppostbiltlatetr de a a-i du» înfr-un râtefti pi tvAi sfe aitsrsehito!

Atw fepr a condus tu necesitatea de n reveni asupta eruWi ita iDopate, de st cota «aptinentauni martâruiut de t>« 1 acceptați ta prognau cu ”9 de elen. «ca co are ai Ceci o ueștr » a cvcesandui & ftnațare pentru nursă eu sornado 4WS Ici; >9    i* 15 ‘ei iwm* 75 «le s.

Având ta vedere cric menționase antenot. sotîchJnn pentru pvoosdA ocmnârtit>di9carim$ 2019, aprobarea bogatului pentru programul £cori& -L»rd școală după ea® rinueoAL

I tnatiiaro ponru masă

t inanțare cheltuirii de per -«nai

CAPITOL :   COD

' INDICAI OR

TOTAL

TR1M I

TRIM n

1

TRIM IU j

1

                            t65.02 !

302.175 1      0             ij

r~ u -

30X175

65 02.12.01

iiwj.io

2XAS0

0

£1

0

2ii.îsS

: ȘcnaUdupă șciială

10 01 H

121.440

0

fr

0

I2I.440

10107

X210

0

0

0

3210

20.0110

......... ... ;

1561375

0

11

0

156.3 "5

Totodată. jjjhâtăin pentru perioada .uwiuirie-it.wie 2020. r^icbaseu bugetului pcnlra pr;^ arata Șutdlă dtipâ șw»aJC cfripă ci-m tunica? ă.

-   i-'tinaijtare pe«tj a masă

Finanțare chehuieli de pawniai

CAPITOL

COD INDICATOR

rofĂi

.......

TRÎMI

A .

TR1M 11

WM IR

TRfM IV

65.02

492.990

2M.645

22045

65.02 12 01

Școala dopă

școală

r 10.01 £0

......

42.300

21.150

2M50

0

io.oi.il

231.840

121.44H

.. .........

116.400

„ - .

1

I0.0.W

6.180

.1210

2.970

0

20.01.30

...........

212.670

J

(18.845

____

93.825

0

MeflțwBam că fn unitatea tUMbtiv cule «ifiesest spr^n pe attn rk*.fi«nî«ea pi-.'^rMâ'j.siîi.îV Sste\«ă clapă $c«dă. TH aeaaeifâa. nm* umana reușește sft a-iptru wta'.a’m 12 .00-15.011 jțwtn» «ipvM înc&ftuli ia pioiiet

CONTACT


DIRl.’CTOR,

NICA OANA


4

&     PRlMĂRiA^fe

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 02'.} vfc 03 23 - 28 FAX (*?u| Ckt) 318 03 04 E-MAîL c.uin.^pzîn^rCp^mărttj.roREFERAT DE APROBARE


Calea Dude.ti rsr. agi, Sector 3,031084. București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr......

Data

a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS3 nr.427/04.09.2019 referitoare la aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019-2020 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală"

Prin Hotărârea nr. 427 din 04.09.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat derularea și finanțarea în anul școlar 2019-2020 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului "Școală după Școală" la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3, care au primit aviz de funcționare de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Programul "Școala după școală" - SDS - este un program complementar programului școlar obligatoriu care, prin modalități integrate de sprijin, are ca scop prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remedială, accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant.

Având în vedere nota de fundamentare a Școlii Gimnaziale nr. 149 înregistrată la Primăria Sectorului 3 nr. 626970/12.09.2019, prin care se solicită suplimentarea numărului de elevi acceptați în program cu un număr de 120 de elevi, rezultă că numărul elevilor din această unitate de învățământ care pot opta pentru acest program va fi de 300.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 628914/13.09.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Dalele Uuumvdvo.isliupeisujjdle sunt pielucmte ile Piiiuăiia Sivlumlui 3 iu eunruiniildUi cu Regulamentul eiiiuuii Eumpeiie 2016 679 în
Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L.S.3 nr.427/04.09.2019 referitoare la aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019-2020 din bugetul local

al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului Școală după Școală „

Având în vedere adresa FN/FD a Școlii Gimnaziale nr.149, înregistrată la Primăria Sectorului 3 București cu nr.626970/12.09.2019, cu privire la suplimentarea numărului maxim de grupe aprobate și de elevi care pot opta pentru program, Anexa la H.C.L.S.3 se modifică și va avea următorul cuprins :

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Aviz ISMB derulare Program Școală după Școala 2019-2020 (nr/dată)

Nr. maxim de grupe aprobate

Nr. maxim de elevi care pot opta pentru program

0

1

2

3

4

1

Școala Gimnaziala nr.54

9391/24.06.2019

4

100

2

Școala Gimnaziala nr.200

8176/24.06.2019

15

263

3

Școala Gimnaziala nr.112

8476/16.04.2019

12

300

4

Școala Gimnaziala nr.149

10153/24.06.2019

20

300

5

Școala Gimnaziala nr.82

8904/24.06.2019

19

550

6

Școala Gimnaziala nr.84

10170/24.06.2019

16

598

7

Școala Gimnaziala nr.20

10218/24.06.2019

18

400

8

Școala Gimnaziala nr.195

12290/17.07.2019

48

985DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

întocmit: VasileDan
9

Școala Gimnaziala Cezar

Bolliac

10237/24.06.2019

18

270

10

Școala Gimnaziala

Leonardo Da Vinci

8612/24.06.2019

12

170

11

Școala Gimnaziala nr.92

10751/24.06.2019

25

450

12

Școala Gimnaziala nr.88

8629/24.06.2019

16

240

13

Școala Gimnaziala nr.86

10200/24.06.2019

8

100

14

Școala Gimnaziala Neagoe

Basarab

13403/04.09.2019

5

100

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.149

ALEEA PERIȘORU, NR. 4

SECTOR 3,BUCUREȘTI

Notă de fundamentare

privind derularea programului ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ pentru anul 2019

Fundamentarea tuturor aspectelor care circumscriu derularea programului Școală după Școală în cadrul unității noastre de învățământ s-a realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

o Ari. 5 8 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

o OMECTS nr.5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului Școală după Școală, cu modificările și completările ulterioare;

® Procedura Operațională privind Organizarea Programului Școală după Școală din 37797/19.11.2018 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București

în conformitate cu legislația amintită anterior, conducerea Școlii Gimnaziale Nr.149 a înaintat Inspectoratului Școlar al Municipiului București proiectul programului Școală după Școală aferent unității noastre, proiect în care a fost prevăzut numărul total de elevi ai căror părinți au declarat, până la data depunerii proiectului, că doresc să beneficieze, conform legii, de facilitățile unui astfel de program, respectiv 99 de elevi. Proiectul, înregistrat la ISMB cu nr. 10153/10.05.2019, a primit avizul pentru implementare, conform adresei nr. 10153/24.06.2019.

La o dată ulterioară, ca răspuns la solicitarea Direcției de învățământ din cadrul Primăriei Municipiului București - Sector 3, unitatea noastră de învățământ a transmis un număr estimativ de elevi, respectiv 180 de elevi, reprezentând numărul inițial de elevi, la care a fost adăugat un număr aproximativ din rândul viitorilor elevi de la clasele pregătitoare.

După începerea anului școlar, părinții multor elevi din cadrul școlii noastre s-au prezentat la direcțiune pentru a solicita acordul în vederea participării copiilor lor la programul Școală după Școală, invocând drepturile elevilor prevăzute de legislația referitoare Ia programul Școală după Școală, și precizând imposibilitatea de a-i mai duce într-un sistem privat de after school.

Acest fapt a condus la necesitatea de a reveni asupra estimărilor inițiale, de a cere suplimentarea numărului de elevi acceptați în program cu 120 ceea ce are ca efect o creștere a necesarului de finanțare pentru masă cu suma de 135 000 lei ( 120 elevi * 15 lei masa * 75 zile ) și pentru salarii cu suma de 195 000 lei.

Menționăm că în unitatea noastră este suficient spațiu pentru un număr de 300 de elevi încadrați în programul Școală după școală. De asemenea, resursa umană reușește să acopere intervalul 12.00-18.00 pentru toate grupele de elevi.


Contabil, Camelia AGACHE

Ajkl      PRIMĂRIAdirecția ÎnvățămAnt cultură SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șt RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021} jt8 03 04 E-MAIL ir>vatamant®primarie3.s'o

Șos. Mihai Bravu nr. 428. Sector 3, 030328, București


Către,

Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local KeBto£ 3, i llirȘsW îitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâri:

 • 1) privind modificarea și completarea Anexei la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019privind acordarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2019

 • 2) privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr. 427/04.09.2019 referitoare la aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019-2020 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școala după Școală”

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Rapoartul de specialitate

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Adrese, anexe

Director executiv tdjunct,

Mihaela Nagv Răd ucanuMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


O

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul.............de pe ordinea de zi /

^suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare.dia~data-de

Comisia de administrație publică locală, juridică- apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.........Q..... de pe ordinea de zi / suplimentarea^ordinii do zr-a^erlinței

ordmare/extraordinarc, și eonsnterfrTă acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NRRAVOR AB-ECproiecfrii de hotărâie mențiunal-mai-sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA .

MEMBRI:               \

PELINARU CORNEL        '

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


------- s"

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...a........de pe ordinea de zi /

suplimentarea <jr-dimi de zi a ședinței ordinare/extra^âinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                  ............, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....A.......de pe

ordinea de zi / suplimen^rea-tJfdmii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU^Xf’OST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚ1UIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.... J.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii dc-zi a ședinței ordin are/extraor dinar e din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...J..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea or-dinii do-zi a ședinței ordinare/extraordtrrarc. și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art, 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNI DRIANASECRETAR, HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN