Hotărârea nr. 450/2019

HCLS3 nr.450 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS3 nr. 395/30.07.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 632450 /CP/17.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raport de specialitate nr. 630451/16.09.2019 al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • -  HCLS 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată și completată prin HCLS 3 nr .408/28.08.2019;

Adresa nr. 630460/16.09.2019 a Direcției Organizare Resurse Umane;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 544 alin. (1) lit. h) și art. 546 lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • -  Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit, f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 395/30.07.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Organizare Resurse Umane, va diijpe la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. ^50

DIN 24.09.2019
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PRIMĂRIA SECTOR3 Zzr-x'/n; sin n i ri

ANEXA LA H.C.L.S.3 NR....^C?.Z^.^-

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ SPECIFICĂ

Conf. Lg.nr.155/2010

Legea nr .481/2004 și

O.U.G. nr.57/2019

Denumirea funcției publice cu care s-a făcut echivalarea

Nr. posturi

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

DEMNITARI

1

Primar

1

2

Viceprimar

1

II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

1

I

II

S.S.

2

Arhitect șef

1

I

II

s.s.

3

Director general

1

I

II

S.S.

4

Director general adjunct

1

I

II

s.s.

5

Director executiv

13

I

II

s.s.

6

Director executiv adjunct

4

I

n

s.s.

7

Șef serviciu

39

I

n

s.s.

8

Șef birou

9

I

n

s.s.

Total

69

lA/vX

-

/ 7 £

. 1              lk!

w

/J

Xâe

B I

)E EXECUȚIE

1

î

vlanager public

1

I

principal

S.S.

2

j

Auditor

7

I

superior

s.s.

3

\uditor

1

I

principal

s.s.

4

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

116

I

superior

S.S.

5

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

43

I

principal

s.s.

6

Experl/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

92

I

asistent

s.s.

7

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

10

I

debutant

s.s.

8

deferent de specialitate

1

n

superior

S.S.D.

9

Referent

62

in

superior

S.M.

10

Referent

23

in

principal

S.M.

11

Referent

28

in

asistent

S.M.

12

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

69

i

superior

S.S.

13

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

45

i

principal

S.S.

14

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

44

i

asistent

S.S.

15

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

74

i

debutant

S.S.

16

Polițist local

Referent

113

in

superior

S.M

17

Polițist local

Referent

23

in

principal

S.M

18

Polițist local

Referent

20

in

asistent

S.M

19

Polițist local

Referent

62

in

debutant

S.M

20

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

i

superior

S.S.

21

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

i

asistent

S.S.

Total

836

Total F.P.(A+B)

905

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr. posturi

grad/ treaptă

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

in

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

Zv

1

s.s.

2

Director

.. . •

ÎȘH.1

V- ț

1

n

s.s.

3

Director adjunct

JL

-- KiS

2

n

S.S.

4

Șef serviciu

-*------- -------Xrit

-

11

ii

s.s.

5

Șef birou

Total

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/ Șef depozit

2

Inspector de specialitate/Consilier

3

Inspector de specialitate

5

Inspector de specialitate

Inspector de specialitate

6

nspector/ Referent

7

Inspector/ Referent

8

Inspector/ Referent

Inspector/ Referent

9

Arhivar

10

Magaziner

11

Curier

12

Muncitor calificat

13

Muncitor calificat

14

Muncitor calificat

15

Muncitor calificat

16

Muncitor necalificat

17

Muncitor necalificat

18

îngrijitor

19

Șofer

20

Guard

Total

Total C.M (A+B)

Total (I+ 11 +III)

PRJB ROBERTS(

3

II

s.s.

18

2

I

S.M.

21

IA

S.S.

19

I

S.S.

15

II

S.S.

6

deb

s.s.

6

IA

S.M.

12

I

S.M.

14

n

S.M.

5

deb

S.M.

3

IA

S.M

2

S.M/G

1

S.M/G

34

I

S.M/G

19

n

S.M/G

23

iii

S.M/G

72

IV

S.M/G

34

i

S.M/G

46

n

S.M/G

13

S.M/G

3

i

S.M/G

7

S.M/G

357

375

aî-MX

- \

■ -i N>\

1282

/ OMrîT

Io 1

1 c

f $k5M-

In Y** A

i a O        f ~

^^y?) /p j

PREȘEpI

Nlftj

i 0?

1R1NAEGOITA

--\ .^o\—

V        *W\\X

i                  J

/o /Bfspoz vVAV2019

PETfîEscu

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 c?') J18 03 aj - 28 FAX (004 tei) 31804 04 E-MAIL ca6inetprlmarJJf.9m5ne3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS3 nr. 395/30.07.2019

Prin Hotărârea nr. 395 din 30.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 începând cu data de 01.09.2019, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, modificată și completată ulterior prin HCLS 3 nr.408 din 28.08.2019.

în statul de funcții - Anexa nr.2 la HCLS3 nr.395 din 30.07.2019, modificată și completată prin HCLS3 nr.408 din 28.08.2019, se impune transformarea unor posturi vacante de natură contractuală din cadrul Compartimentului Cabinet Primar, după cum urmează:

* 2 posturi de referent treapta IA (studii medii) în consilier gradul IA (studii superioare);

Ținând seama de cele prezentate și având în vedere de raportul de specialitate nr. 630451/16.09.2019 al Direcției Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016 679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016 679, prmtr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                                 1DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumaneClprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. de înregistrare; 630451/16.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții aprobat prin H.C.L.S 3 nr.395/30.07.2019

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin H.C.L.S.3 nr.408/28.08.2019;

Referatul Compartimentului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 624042/10.09.2019 prin care se solicită modificarea structurii organizatorice din cadrul acestuia;

art. 544 alin.(l) lit.h) și art.546 lit.j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Modificările meționate în referatul de mai sus, se regăsesc în anexa nr.2 (statul de funcții) a H.C.L.S 3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, și anume:

> cele 2 posturi vacante de natură contractuală de referent treapta IA (studii medii) se vor transforma în consilier gradul IA (studii superioare)

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea statului de funcții (anexa nr.2) a H.C.L.S 3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de juneții și Regulamentului de Organizare și Funcționare.


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA RAPORTULUI NR. 630451/16.09.2019

STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ

SPECIFICĂ

Conf. Lg.nr.155/2010

Legea nr.481/2004 și

O.U.G. nr.57/2019

Denumirea funcției publice cu care s-a făcut echivalarea

Nr. posturi

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

DEMNITARI

1

Primar

1

2

Viceprimar

1

II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

1

I

n

S.S.

2

Arhitect șef

1

I

n

S.S.

3

Director general

1

I

n

S.S.

4

Director general adjunct

1

I

ii

S.S.

5

Director executiv

13

I

ii

S.S.

6

Director executiv adjunct

4

1

ii

S.S.

7

Șef serviciu

39

I

ii

S.S.

8

Șef birou

9

I

ii

S.S.

Total

69

B D

E EXECUȚIE

1

N

lanager public

1

I

mncipal

s.s.

2

7

tuditor

7

I

superior

s.s.

3

Luditor

1

I

principal

s.s.

4

ixpert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

116

I

superior

s.s.

5

î

ixpert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

43

I

principal

s.s.

6

î

ixpert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

92

I

asistent

s.s.

7

î

ixpert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

10

I

debutant

s.s.

8

î

Referent de specialitate

1

n

superior

S.S.D.

9

deferent

62

iii

superior

S.M.

10

Referent

23

m

principal

S.M.

11

deferent

28

m

asistent

S.M.

12

Polițist local

Donsilier/Expert/Inspector

69

i

superior

S.S.

13

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

45

i

principal

S.S.

14

n

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

44

i

asistent

S.S.

15

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

74

i

debutant

S.S.

16

Polițist local

Referent

113

iii

superior

S.M

17

Polițist local

Referent

23

ni

principal

S.M

18

Polițist local

Referent

20

m

asistent

S.M

19

Polițist local

Referent

62

iii

debutant

S.M

20

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

i

superior

S.S.

21

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

i

asistent

S.S.

Total

836

Total F.P.(A+B)

905

Nr. crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr. posturi

grad/ treaptă

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

m

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

î

Administrator public

1

S.S.

2

Director

1

n

S.S.

3

Director adjunct

2

n

s.s.

4

Șef serviciu

11

ii

s.s.

5

Șef birou

3

n

s.s.

Total

18

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/ Șef depozit

2

i

S.M.

2

Inspector de specialitate/Consilier

21

IA

S.S.

3

Inspector de specialitate

19

I

S.S.

5

Inspector de specialitate

15

II

S.S.

Inspector de specialitate

6

deb

S.S.

6

Inspector/ Referent

6

IA

S.M.

7

Inspector/ Referent

12

I

S.M.

8

Inspector/ Referent

14

n

S.M.

Inspector/ Referent

5

deb

S.M.

9

Arhivar

3

IA

S.M

10

Magaziner

2

S.M/G

11

Curier

1

S.M/G

12

Muncitor calificat

34

I

S.M/G

13

Muncitor calificat

19

II

S.M/G

14

Muncitor calificat

23

ni

S.M/G

15

Muncitor calificat

72

IV

S.M/G

16

Muncitor necalificat

34

I

S.M/G

17

Muncitor necalificat

46

n

S.M/G

18

îngrijitor

13

S.M/G

19

Șofer

3

i

S.M/G

20

Guard

7

S.M/G

Total

357

Total C.M (A+B)

375

Total (I + II + III)

1282

DIRECȚIA ORG^

Director Eugekwf

Iltiv

eter


RESURSE UMANE,
CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 31S 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@1primarie3.ro

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 624042/10.09.2019

REFERAT

privind modificarea structurii organizatorice a Compartimentului Cabinet Primar

Având în vedere prevederile:

 • - art.544 alin.(l) lit.h) din O.U.G. nr.57/2019 - pnvind Codul Administrativ, potrivit

căruia ‘‘Au dreptul la organizarea unui cabinet care funcționează în cadrul instituțiilor pe care le conduc sau în cadrul cărora își desfășoară activitatea;.....primarii”;

 • - art.546 lit.j) din O.U.G. nr.57/2019 — privind Codul Administrativ, potrivit căruia "Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este: “ ...6 posturi pentru cabinetul președintelui consiliuluijudețean și primarilor municipiilor reședință de județ și primarilor sectoarelor municipiului București precum și pentru cancelaria prefectului ”;

 • - art.540 lit. a)-c) din O.U.G. nr.57/2019 - privind Codul Administrativ, potrivit căruia "Pentru posturile prevăzute a fi înființate în vederea ocupării cu personal contractual se menționează în mod distinct în actul de înființare:

 • a) denumirea completă a funcției;

 • b) caracterul determinat sau nedeterminat al perioadei pentru care a fost înființat postul, precum și, dacă este cazul, data până la care acesta urmează a se regăsi în statul de funcții;

 • c) posibilitatea ocupării postului inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă cu timp parțial, caz în care trebuie specificată fracțiunea de normă”,

Față de cele menționate mai sus, dispun modificarea a 2 posturi de natură contractuală, în cadrul Compartimentului Cabinet Primar, din Referent treapta IA în Consilier gradul IA.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în oonformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

PRIMĂRIA^J

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE


SECTORULUI < BUCUREȘTI^J

Prin prezenta, vă transmitem alăturat Raportul de specialitate al Direcției Organizare Resurse Umane privind proiectul de hotărâre referitor la modificarea Statului de funcții aprobat prin H.C.L.S.3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, în vederea inițierii proiectului menționatDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atiibufiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei lega) justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe ordinea de zi /

-suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din datu-de

Comisia de administrație publică locală, jurididL apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul „zi.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea erdmir-de zi a ședinței

ordinare/exlraordinare, si consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proicetul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA I

MEMBRI:                |

PELINARU CORNEL

BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR,


VASILIU MARIANA


MX.VOINEA INOCENȚIU-IOAN