Hotărârea nr. 45/2019

HCLS3 nr.45 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Călărașilor nr. 77, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39475/CP/25.0L2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35924/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2017 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

A.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Calea Călărașilor nr. 77, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor Ia 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 45

DIN 31.01.2019CABINET PRIMARSECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. ...

Data.


TELEFON (004 021) 3 -3 ■ •;   - ft FAX (ooș e?J) jpR o) c i E-MAIL cub nrip. v-(,-in .. iî.'c

C. . Du ■ .ti nr. rgt, ; - tor 3. < ,.v Bucure www.primaric3.r0


ROMAN IA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Călărașilor nr. 77, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea Călărașilor nr. 77, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Calea Călărașilor nr. 77, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dunu ea voastiă personale si ; prelucrate de Primăria Sectorului .3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 67 2016 in scopul îndeplinirii atj buțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în h; a unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Re ul imentul Uii 67‘» 2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adr. ?a Primăriei Sector 3.

Anexa nr. la


Notă ds constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de f 1             adresa:

_____CzM - Cb, aî, w&u VV___________________, și a constatat următoarele:Anexa nr. 1b


Fișă de evataare
iădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului generai ai imobilului: .

Adresă__C

Data ____________

1. ACOPERIȘ

înveli toare*

Punctai

Punctaj acordat

□ Nu este căzui

! Nu există ■

'Fără degradări

0

AA

Degradări minere

• Invelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

1-2

~     X       j

1

C Degradări medii

1 !

Inveiîtoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coarnele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare, i

o

i n

i î

i

1

1

|

i , ui Degradări majore

1

i

i

1

i

1 j

Invelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 3 0% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

i

i

!

1

|

l

i

j

1

1

1

)

|

* indiferent de materialul din c

are este alcătuită: țiglă, tablă, șindrila, etc.

Cornișa, streașiiaă, arie*

i

Punctaj

Punctaj

acordai

.2 Fără degradări

/X G

’JDegradări minore

I

Elementele de închidere sum desprinse și degradate i punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă .'eoarația punctuală.

i-2

I

i Elementele de închidere

___                           j sunt desprinse și degradate

Jgheaburi, ibmriane și

elemeaste de timehigerie*

Punctaj

Punctaj

acordat

. 2 Nu este cazul

■ Nu există

i

.2 Fără degradări

p

!                                                                         i

JDegradăn minore

; Sunt necesare reparații

i punctuale și/sau curățarea j jgheaburilor.

.-2

1

* s

. J Degradări medii

I Jgheaburi și burlane

i degradate parțial (neetanșe i și deformate) și/sau

■ înfundate. Necesită

înlocuire parțială

3-7

1

i

i

.....Degradări majore

Jgheaburi și burlane

, degradate în totalitate sau

, lipsă (chiar și parțial). Lipsa ; i tubului de racord la rețeaua i de canalizare. Necesită

J înlocuire totală.

8-12

j

|V

i

_i_____ ..

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

Tencuială*

j

. ... - - - -1-

Punctaj

Punctaj

! acordat

: L Fără degradări              i                                  ;        0

'Degradări minore

■ Degradări punctuale și

! incidentale ale tencuielii.

Fără

igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

. -2

T                         •

i

_

. Pegraaăr. medii

■ Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

I

„..Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt

• puternic umede, tencuială ; ! degradată peste 30% din

8-12

9

5

suprafață. Suprafețele se

_______________refac totai. __           '                   ____

""Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

JFără degradări


□ Degradări minore


.1 Degradări medii


.Degradări majore


j —i--------

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă

. remedierea punctuală. __ i Zugrăveala exfoliată parțial i (10-30% din suprafața ' fațadelor). Suprafețele se

re zugrăvesc.___

Zugrăveala exfoliată și/sau 1 decolorată peste 3 0% din suprafața fațadelor. j Suprafețele se refac total.___*Se vor iua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Degradări medii

parțial (10-30% din

■ lungime). Umiditate vizibilă i

1 pe alocuri. Necesită

' înlocuire și refacere parțială

3-7

Degradări majore

i Elementele de închidere sunt desprinse și degradate

. peste 30% din lungime.

! Umiditate vizibilă. Necesită i j înlocuire totală. Risc pentru ■ i trecători

8-12

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

Tâm'plane*

i

Punctaj     :, Puncta.;

acordat

Fără degradări

1

o

□ Degradări minore

Vopsire ■'de fectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și > se remediază punctual.

i

1

.Degradări medii

l

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte j (cel puțin un element): Nu i lipsesc elemente. Reparații j și înlocuire.

I

î j jDegradări majore

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cei puțin un element). Necesită înlocuire completă.

4

.clemente de tâmplărie ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

EiieaneRne decorative*


Punctaj


Puncta’ *


acordat

JNu este căzui

.(Fără degradări

Elemente decorative

1-2


Degradări minore_________incomplete si/sau afectate în

" Degradări medii


timp de faeton atmosferici și biologici____

Elemente decorative care lipsesc ae ne fațade, inclusiv ceie îndepărtate în

1 mod abuziv.__

i Elemente decorative


i desprinse, care prezintă risc Degradări maț ore        * de cădere. Elemente de             4           --

i tunchigene care lipsesc.

______ _________; Risc pentru trecători._________:_________________ * indiferent de materialul din care sunt alcătuite :stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Puncta; acordat

i'Nu este cazul

"Fără degradări

A U

A.

Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc j de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de dccorațiuni lipsă.

:              t “ /

i                                                                                   ’

i

i

-

..1 Degradări majore

. Elemente din lemn rupte și/sauriipsă, deformări majore aie structurii șarpantei. Coșuri de fum. și/'sau lucarne lipsă parțial sau totai. Risc pentru j trecători.

i......."   "

I

*Se vor lua în considerare și

coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale șarpantei

Pereți”

Punctaj

Punctai

acordai

C Fără degradări

j

n u

IDegradăn medii

: Elemente lipsă pe suprafețe

. mai mari (colțuri de clădire, ; soclu). Se vor face comnietări cu elemente în

jl-7

baza unui nroigct tehnic autorizat.

fegradăn majore


Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc

■ pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unu proiect de consolidare si reparații capitale, ort se va desființa în oaza unui j proiect tehnic autorizat.

8-24


■"s


* Indiferent de materialul din oare este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie c

piatră, lemn, neton, etc.


împrejmuire*


Nu este cazul


( jDe gradări minore


□Degradări medii


-A


! Zugrăveala și/sau vopsitoria j împrejmuirii sunt exfoliate

J incidental Posibilă

! remedierea punctuală.

“T~

!

I

I

t

I


Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsi ton a împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață._______


j D egradări maj ore


împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.* indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


cauzele prob abile'ale degradărilor   ______     ~ J

z Degradări cauzate dc factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea ’ timpului, etc._________

 • ■ □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

î clădiri____

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespecîarea legislației în vigoare, a v Regulamentului local de urbanism, etc.

 • OBSERVAȚII______ ’                                      ...........


  :ajm totai. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul totai punctajele din coioana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).


ifl Cî

/Ț.

runctajm. de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim ai respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de tC0 puncte al fișe?, de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul dc

Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxl 00). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. _ ______

i Categona de impozitare a clădirii___    _________________

i □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

i □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

! □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

80%


□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

'PUNCTAJ

■ TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

i PUNCTAJ

| PROCENTUAL

' CATEGORIA DE

| IMPOZITARE

!        A,

T 4

J L

A

întocmit,

lemnătura


1 4"/ gf'n dc C £ gr

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


.. de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordtnii de^zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze econpmico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...................... , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................de pe ordinea de zi / suplunentarea-erdin-ii. de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE

PĂUNICJi


MEMBRI:'5

ANA


RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEOPETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......./...L...........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordiirii de zi a ședinței ordinare din data de                      .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .         . de pe ordinea de zi / supfrrnentareanordmii-de

--zrarședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFtWORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

■ T » ........Ș**


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....jyfc..............de pe ordinea de zi /

zi a ședinței ordinare din data de                      .....


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..4.£?..~........

de pe ordinea de zi / suplimentarea erdirm de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / N1LA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL /

NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.................................


MEMBRI:


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL