Hotărârea nr. 449/2019

HCLS3 nr.449 din 24.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Imobil locuință individuală cu RHpropus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 511568/CP/12.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 33/25.07.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 498091/30.07.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.1 L2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 șinr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șefnr. D/B/10-2019/25.07.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 31/25.07.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 32/25.07.2019;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință individuală cu RHpropus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3”, proprietate privată persoană fizică, cu suprafața de 213,74mp. conform acte de proprietate (214,00mp. din măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 31/25.07.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism.

NR.DIN 24.09.2019www.primarie3.r0Mex-A 4              M.09. M9

Ca urmare a cererii arfmcate de                 cu domiciliul în Municipiul București, I                                    ,

■>, telefon/fax ......... e-mail .......... înregistrată la nr. 348544/25.03.2019 si completată cu

nr. 459283/25.06.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/B/10-2019/25.07.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3» Imobil locuință individuală cu RHpmpus = P+2E+M, generat de imobilul4» situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3, București.

Inițiator:

Proiectant: S.C. ARTTEK C.B. S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Cristina luliana A.C. ENACHE, RUR -DE F5G6.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Calea Dudești, la Sud-Vest Calea Vitan, la Sud-Est Șoseaua Mihai Bravu și este format din teren curți construcții cu suprafață de 213,74mp. conform acte de proprietate (214,00mp. din măsurătorilor cadastrale).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015, nr. 341/2018 și nr. 877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează zona L respectiv L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrefor de protecție;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidențiale, scuaruri publice;

 • - Hmax. = înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel manșardat înscris în volumul acoperișului, în suprafața de maxim 60% din aria construită;

“ POTmax. = 45%;

 • - CUTmax. = 1,3 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E), în cazul mansardelor, se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC;

 • - retragerea minimă față de aliniament = pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să nu lase calcane vizibile; se recomandă retrageri față de aliniament de minim 4,0 metri pe străzi de categoria III și 5,0 metri pe străzi de categoria II și I;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile construite în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi; în cazul segmentării înșiruirii, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere și în cazul în care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publică sau cu o unitate de referință, având regim de construire discontinuu; clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m. față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2621/19.12.2018 emis de Primăria Sector 3.


ARHITECT ȘEF

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.112010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12:2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art. 32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă (Vest) a proprietății, amplasat pe limita stângă (Est) a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioară (Sud) = retras 6,00m. față de limita de proprietate;

 • - POTpropus = 45%,

 • - CUTpropus = 1,57 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E+M);

 • - Hcomișă = 10,00m.;

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin P.U.D. sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Aviz circulații nr. 4273/13.03.2019-1715851/12.03.2019 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism, în cazul în care din avizele de utilități reiese faptul că nu există rețele publice de echipamente edilitare în zonă, pentru faza D.T.A.C. se vor respecta prevederile art. 27 din Regulementul General de Urbanism, aprobat cu H.G.R. nr. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5): construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de[BILANȚ TERITORIAL TEREN CEA GENERAT PUD

'W W i) f

EXIS

TENT

PROPUS

MP

%

MP

I %

\ A\         /o.' /

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL

-

96,30

45%

SUPRAI^ DESPARTĂ SUPRATERANĂ

-

335.98

1,57ADC,'mp

^CIRCULAȚII, PARCARE, ALEI PIETONALE

37,50

17,5%

53,50

25%

I SPAȚII PLANTATE, PAVAJE ÎNIERBATE

-

64,20

30%


0           "fa aJR;

■RgBge? ' ©> kg

'

Ux\

t,;               ‘ v r î.

t' -'                            11

k

1


20367$

ewfSq ajfjirf^


Z


(reșji^^l

rp»'

fica«W EN ISj

27S21/JI


PLANȘA

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

SCARA

11500

NRPL

07


-SECTOR 3. BUCUREȘTI

■‘r   1 —

35..

* 9      ' 4 *2-4 •» «

LOC DE JO^CA L¥ • ♦ •

A **  •


SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ LA SOL


SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ SUPRATERANĂ


CIRCULAȚII, PARCARE, ALEI PIETONALE


SPAȚII PLANTATE, PAVAJE INIERBATE


SUPRAFAȚĂ TEREN


££gE3

■ti ;-.nM        •


BILANȚ TERITORIAL TEREN CE A GENERAT PUD


EXISTENT


PRQPIJS


96,30


1,57ADC/mp


37,50


17,5%


53,50


64,22


25%


214    100%


iMftREATERIHULUL

CARTTEK G.B.maxim = 45jtf

rfW propus = 1,-57 ^^H’mâxim= P+2E+M


|LEG^

I r'*'

LICITA DE STUDIU

LIMITA TEREN CE A GENERAT P.U.D. limite Loturi


CIRCULAȚII CAROSABILE

I CIRCULAȚJIPIETONALE

! LOCUIRE (INDIVIDUALĂ

LOCUIRE COLECTIVĂ

PRODUCȚIE/DEPOZITARE

COMERȚ * SERVICII CONSTT-----

SPAȚII Vi VEGETA'

CIRCULA


oe circulație BUCUREȘTI conform avi» Ar.                           uf ft.T.C.

«Jifi

Semnătura ,â


lOMJK PROIECT

PLAN URBANISTIC DE DETALiU

I STRADA BREAZA FW, nr.cadestrai 227S42 SECTOR 3, BUCUREȘTI 3ENEFWAR

PLATINUM ZEN CONSTRUCT

I ’R01ECDWTUR8AN6M

S.C.ARTTEKC.E. S.fi.L.

ȘEF PROIECT

arh. Obstina Enache

PWKW

wt>. Andreea Băcani/ ,    . f)

WRFKtf alwib^sș.fefe

MOIECTNft 7

LIMITA EDIFICABIL- limita maxima J de implantare a construcțiilor

3 EDIFICABIL MAXIM PARTER

■' (limita maximă de implantare) | EDIFICABIL ETAJELE 1-2 J (min 3m înălțime liberă la parter) ACCES INCINTĂ

> j PARCAJE DALE ÎNIERSATE__


MW


SCARA

NRPL


REGLEMENTĂRI

URBANISTICE__

1(5002ASINET Piti MAR


iniSTLIH.;. ,.J           . ~ ' PAK ,. -h”'?) ;-i .;c 'e-KÎ/-’!.. .."v,!;.      . pria < țao

Cde- C nr. >i?i. 'As.'.    o;:: ' J. Lut-


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

... &/£6& ..

Data                             I

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

"Imobil locuință individuală cu RHpmpus = P+2E+M,

pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 33/25.07.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/B/10-2019/25.07.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 31/25.07.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 32/25.07.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință individuală cu RHpmpus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fostnr. FN), sector 3", proprietate privată persoană fizică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 155 alin. (5) lit. f), coroborat cu art. 167 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora primarul „asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință individuală cu RHpmpus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3".
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism Qlprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 33/25.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil locuință individuală cu RHpmpus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șl urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a P.U.G. al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr.' 269/21.12.2000 prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 si nr. 877/12.12.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil locuință individuală cu RHpropus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3" în baza Certificatului de urbanism nr. 2621/19.12.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/B/10-2019/25.07.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTpmpus = 45%, CUTpmpus = 1,57 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E+M), HCOmișă= 10,00m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 5,00m. față de aliniamentul existent al Străzii Breaza (în aliniere cu imobilul învecinat), calcan pe limita dreaptă (Vest) a proprietății, amplasat pe limita stângă (Est) a proprietății, retras min. 6,00m. față de limita posterioare (Sud) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 07) pentru funcțiunea de locuință individuală, având RHpropus= P+2E+M.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuință individuală cu RHpropus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3”.
TELEFON (004 ozi) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@prirnarie3.r0

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 32/25.07.2019


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la P.U.D. “Imobil locuință individuală cu RHpropus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 5,00m. față de aliniamentul existent al Străzii Breaza (în aliniere cu imobilul învecinat), calcan pe limita dreaptă (Vest) a proprietății, amplasat pe limita stângă (Est) a proprietății, retras min. 6,00m. față de limita posterioare (Sud) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 07) pentru funcțiunea de locuință individuală, având RHpropus = P+2E+M.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTprapUs = 45%, CUTpropus= 1,57 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E+M), Hcomișă = 10,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona L respectiv L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, POTmax = 45%, CUTmax = 1,3 mp.ADC/mp.teren (pentru P+2E), în cazul mansardelor, se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 31/25.07.2019, privind documentația P.U.D. - “Imobil locuință individuală cu RHProPUs = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea-------www.prima1-ie3.ro-------


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urban1sm@primarie3.ro Calea Dudeșli nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 31/25.07.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil locuință individuală cu RHpropus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3“

Beneficiarul documentației:

Arhitect: Cristina luliana A.C. ENACHE Proiect nr.: 2/2019.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:
 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

« la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 02.07.2019;

 • • pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 02.07.2019;

 • • pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 01.03.2019.

 • - anunț în ziare locale:

 • • Anunțuri, pag. 4, din data de 08.03.2019;

 • • Evenimentul Zilei, pag. S3, din data de 08.03.2019.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare                     și                  - vecin dreapta (Vest) - Strada Breaza nr. 3H,

nr. cad. 210222;

 • - notificare                              ■ vecin dreapta (Vest) - Intrarea Cortinei nr. 1, nr. cad. 203679.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

- vecin dreapta (Vest) - Strada Breaza nr. 3H, nr. cad. 210222;

<                   - vecin dreapta (Vest) - Intrarea Cortinei nr. 1, nr. cad. 203679.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :
 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile P.U.G. -R.L.U. aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul de circulații nr. 4273/13.03.2019-1715851/12.03.2019 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr..262.4L...

în scopul: întocmirii documentației P.U.D. și după aprobarea ei, obținerea autorizației de construire și de organizare șantier

Urmare cererii adresate de dl.

Cu domiciliuA/sediul în județul, munidraul/orasuf/comuna București.......satul.............“           ...........

cod poștal............. '

telefon/fax.......................................e-maii.................................................................................

înregistrată la nr. 271850/07.12.2018,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI............ Sectorul 3................cod poștal................

Str. Breaza ,tir. FN, (fostă str, Decorului nr. 2, fostă str. Laborator nr. 84) bl.-.....$c. -......et. -......ap. -.......

sau identificat priri rffTcadastral 227942..... ................................................................;

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr................./................faza PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului

General nr. 269/2000, H.C.G.M.B. Nr. 224/2015, H.C.G.M.B. nr. 341/2018 si in temeiul documentației de urbanism /PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Generaf/Locat nr.........................../.......................................

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
 • 1. REGIMUL JURIDIC: Imobil compus din teren în suprafață de 213,74mp, din acte având nr. cadastral 227942 ( 214,00mp din măsurătorile cadastrale), situat în intravilanul municipiului București, aflat în proprietatea d-lui. Mihai Aurel conform Deciziei Civile nr. 74A din 01.03.2013 rămasă irevocabilă, emisă de Curtea de Apel București Secția a IV-a Civilă în dosarul nr. 44685/3/2008 nr. 1064 / 04.05.2018 emis de N.P. Alexandra Mocanu. Imobilul are menționate sarcini respectiv promisiune bilaterală de vânzare, este intabulat la ANCPI -BCPI S3 potrivit extrasului de carte funciară pentru informare nr. cerere 87863 / 19.11.2018. Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală A. Imobilul nu este menționat în lista Monumentelor Istorice, nu se află în aria de protecție a Monumentelor Istorice, conform Anexei la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 113bls din 15.02.2016 și nu se află în PLIZ - zone construite protejate aprobate prin HCGMB nr. 279/2000.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : teren liber de construcții. Accesul la teren se realizează din str. Breaza;

Destinația stabilită: conform PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB Nr. 224/2015 modificat prin HCGMB nr. 341/2018 terenul se află în U.T.R. Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezintă o diversitate de situații din punctul de vedere a! calității și viabilității; P.O.T. maxim = 45%; C.U.T. maxim pentru înălțimi P+1E = 0,9 mp. ADC/mp. teren, Hmax. = 7,00m; C.U.T. maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3mp. ADC/mp.teren, H max. =10,00m; în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

Potrivit RLU partea scrisă PUG Ari 10 - L1a - înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

- se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat.

Potrivit RLU partea scrisă PUG Art. 11 - L1a - aspectul exterior al clădirilor - clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje; - se interzice realizarea unor mansarde false; - garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală; - se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;

Potrivit RLU partea scrisă PUG Art. 13 - L1a - spații libere și spații plantate - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; - spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 100 mp; - se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Propunere: construire imobil: RH = P+2E+M - locuință individuală;

împrejmuire teren, organizare de șantier;

 • 3. REGIMUL TEHNIC: Pe terenul de la adresa mai sus menționată se poate realiza construirea unui imobil cu un Formular F 6 ■ Red In 2 exemplare de M.G.V.                                                                                 pagina ■ clin 3

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.....2621,_ din

regim de înălțime P+2E+M cu funcțiunea de locuință individuală în vederea configurării unui imobil care să se încadreze în contextul urban actual și care să fie în simbioză cu vecinătățile imediate, și care va fi amplasat în conformitate cu prevederile Legii nr. 350Z2001 cu modificările și completările ulterioare privind amenajarea teritoriului și urbanismului și care va respecta reglementările referitoare la amplasare, retrageri față de vecinătăți, inclusiv proiecția consolelor, regim de înălțime, funcțiuni a clădirilor și indicatori urbanistici P.O.T, C.U.T, specifici pentru UTR - subzona L1a, se vor preciza în Planul Urbanistic de Detaliu, ce va fi întocmit și aprobat conform legilor în vigoare. Se va asigura numărul minim de locuri de parcaje auto în incinta proprietății, Gonform H.C.G.M.B. nr. 66 /2006. împrejmuirea terenului se va realiza cu materiale semi-transparente spre limita stradală a proprietății, iar spre celelalte limite separative ale proprietății va fi opacă, cu înălțimi de maxim 2,50m. Organizarea de șantier se va realiza în incinta proprietății, iar după realizarea investiției construcțiile provizorii se vor desființa in termen de 5 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor. Persoanele fizice/juridice care execută lucrări de construcții, modernizări, renovări, demolări, intervenții edilitare de orice natură etc, din care rezultă deșeuri au obligația de a respecta și prevederile Art. 28 lit. a)-g) din HCGMB Nr. 120/30.06.2010 cu modificările și completările ulterioare. Proiectele vor fi întocmite de proiectanți autorizați.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat, pentru întocmirea documentației P.U.D. In vederea aprobării acesteia, da către CLS3 și după aprobarea el, obținerea autorizației de construire pi organizare de șantier._______

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚAREȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului te elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61 /CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, focadrarea/neîncadrarea proiectului Investiției pubNce/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederBor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea a H luci ilor de construcții la autorilatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficiat cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții;

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale se va emită actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul are abligatia de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația In care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente: OPIS ACTE

 • a) certificatul de urbanism cu planurile anexa - copie;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/$au construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); OPIS DOCUMENTE:

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

IXI D.T.A.C.; IXI D.T.O.E.; l_l D.T.A.D.: 2 exemplare; Dovada de luare în evidență a proiectului ia R.U.R/OAR;

 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: pentru întocmirea documentației P.U.D. și obținerea autorizației de construire.

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura :

|X[ salubritate SD-S3; LI aviz S.R.I.;

LI aviz S.T.S.


|X| alimentare cu apă;                       |X| canalizare;

|X| alimentare cu energie electrică;          |X| alimentare cu energie termică;

|X| gaze naturale;                             |X| teiefonizare; |X| Luxten;

d.2 ) avize și acorduri privind:

□ protecția civilă;


|_| securitatea la incendiu - pentru mai mult de 10 locuri de parcaje auto la demisol;

I I sănătatea populației; |_l av'z Autoritatea Aeronautică Română;

d.3 ) avize și acorduri privind:

■ Declarație notarială pe propria răspundere a proprietarului din care să rezulte că «mobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești - original; -

 • - acordul notarial ai vecinilor numai în caz de subzidire, alipire la calcan și afectarea gradului de însorire - original

Acordul vecinilor se va da condifMtăl d&asigurarea. prin proiectul tehnic P. Th. si autorizația de construire/desfiintare, a măsurilor de punere în siguranță a construcției preexistente rezultate în urma raportului de expertiză tehnică întocmit la comanda investitorului noii construcții.;

 • - acordul notarial ai SC Platinum Zen Construct SRL pentru lucrările propuse sau în caz contrar radierea sarcinilor

din cartea funciară: •                                                                                p

• Certificai de rol fiscal DGITL Sector 3 • în original:


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr,
 • - Atribuire număr poștal - Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru PMB;

 • - Aviz ISC - IRC Bl;

 • - aviz Comisia Tehnică de Circulație - D.T. -

 • - Aviz Brigada de Poliție Rutieră București;

 • - aviz de specialitate - Direcția de Mediu - P.M.B.;

d.4) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.5 ) studii de specialitate: P.U.D. întocmit conform legii, aprobat C.L.S.3.

|X| Studiu însorire; |X| Studiu Geotehnlc; |X] Calcul “G"; |X| documentație cadas raport de expertiză tehnică întocmit de ing. expert MLPAT care să precizeze dacă este siguranță a construcțiilor preexistente vecine;

 • e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

 • f) dovada privind achitarea taxelor legale PUD, DTAC, DTOE; taxa timbru R.U.R./OAR,/copie)


CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DE DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


PRIMAR, Robert Sorin Negoîță

chitanței ITL S3 nr. 5008565 din data de 07.12.2018. m a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de


întocmit, arh. M.G. Voinea

Achitat taxa de: 6,00 lei, conf

Prezentul certificat de urba _______________________________________r,-...........................

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism


de la data de....................până la data de....................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în rondițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,

Robert Sorin Negoiță


SECRETAR,

Marlus Mihăiță

ARHITECT ȘEF,

întocmit,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

Formular F 6 ■ Red in 2 exemplare de M.G.7.                                                                      pagina 3 am

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str. Breaza, F.N., sector 3, București.

IE?200746

V- V

IF:,213924 a


■’7ț&0

H6Z' 0 -SIS g

74 12


q fjy ’

Sfr fîrejzo ’n: 6


V-


7223i6 -a21


EXTRAS DE PLAN CADASTRAL, SCARA 1:2000 aferent imobilului situat in Str. Breaza, F.N., sector 3, București.


M (!x*n ,      ~u—T~1

1IL . L

4 ■ MC r ÎJ* 1

OF " li

/ r Hn


/■PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Și AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Proiecte Urbane

romania20I9,eu

«u .il,l> ■ J, WB.


Nr. intrare PM8: i734209/08.05.2019.

Nr. ieșire PMB: 1734209/119/581/../77.05.2019

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulație nr. 581/ Z£.05.2019

Categoria A2 - “zonă urbană”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:

Se solicită ridicarea avizului de la Registratura P.M.B.

Spre știință:

Primăria Sectorului 3 al Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești nr. 191

Amplasament:

București, sector 3, Str. Breaza FN (NC 227942)

1. Situația existentă__________________________________________________________

Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Str. Breaza FN (NC 227942 - conform C.U.) care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcat pe planurile topo-cadastrale anexate cererii adresate DGUAT - SPU este adiacent Str. Breaza. Artera de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici;

• Str. Breaza este o arteră de circulație cu un profil transversal variabil, în zona terenului analizat având cca 14,50m lățime, între limitele de proprietate {conform planului cadastral scara 1:500, vizat de OCPI, anexat cererii).

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate

• Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB nr. 877/12.12.2018;

• Planul Urbanistic Zonal “PUZ Sector 3, București” aprobat prin HCGMJ 49/31.01.2019.


Bd. Regina Eisabeta ni. 47, cod poștal 050013, sador 5, București. România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


UKAS -CW"

txn3. Prevederi generale și detalii de reglementare

» Prin reglementările PUG/PUZ sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopu! fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial - compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

« Reglementările de circulație cuprinse “PUZ Sector 3, București” nu prevăd modificări ale profilului arterei Străzii Breaza.

 • 4. Concluzii și recomandări

c Certificatul de Urbanism nr. 2621 din 19.12.2018 eliberat de Primăria Sectorului 3 a fost emis în scopul întocmirii documentației PUD și după aprobarea acestuia, obținerea autorizației de construire și organizare de șantier. Documentațiile care se vor întocmi vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • • Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 36.05.2062; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

 • • Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

« Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 224521 din 08.05.2019, în valoare de 41,00 lei.CIU, DOiU s.

Bd. Flegma Elisabeia nr 47, cod poșta/ 050013 sector 5, București. România

Tei: 021 3Q5 55 00

nttp;//www pmb raPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI   romanicgOl9.GLI

DIRECȚIA TRANSPORTURI

COMISIA ȚEHNtfCĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 4273/.. ii.. P.3.0& O                                        1715851

Mar 1223

Către

S.C. ARTTEK CB S.R.L.

Str. LiviuRebreanunr. 6, Bl. Bl, Sc. 10, Parter, Ap. 399, sectorul 3, București

în ședința extraordinară a Comisiei Tehnice de Circulație din data de 12.03.2019 s-a dat acordul de principiu, din punct de vedere tehnic al circulației rutiere și pietonale, pentru documentația „P.U.D. - Str. Breaza f.n. (nr. cadastral 227942), sectorul 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr.2621/19.12.2018 eliberat de Primăria Sectorului 3 București și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul Comisiei Tehnice de Circulație veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D, și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 București.
Către,

Cabinet Primar


ARHITECT ȘEF

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004.021) 31S 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector j, 031084, București

Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

 • -  "Imobil locuință individuală cu RHpropus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3”',

 • -  “Imobil locuință cu RHprOpus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector 3".

Vă mulțumim pentru colaborare.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

!

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentarelordinii de zi a ședinței ordinare/extragadifiâre din data de                ......

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de

a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..^r........de pe ordinea de zi / suplimentăreaordinii

de zi a ședinței ordinare/extrșjefdmare, și consideră că acesta A FOST / l^LLArFCST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) Iit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și

arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/


NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA