Hotărârea nr. 448/2019

HCLS3 nr.448 din 24.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18,20-24, lot 2, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • - Referat de aprobare nr. 511577/CP/12.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 36/25.07.2019 al Arhitectului Șef;

 • - Adresa nr. 498091/30.07.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. D/LP/04-2019/25.07.2019;

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 34/25.07.2019;

 • - Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 35/25.07.2019;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, Sector 3”, proprietate privată persoană fizică, cu suprafața de 453,00 mp conform acte de proprietate, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr, 34/25.07.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul

Documentații de Urbanism.


NR. ^8

DIN 24.09.2019/

Contrașe

3

) inează pentru legalitate :retar general trius Mihâițâ

/


/aw.


PRIMĂRIA

ARHITECT ȘEF


SECTORULUI

BUCUREȘTI


TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) jîS 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031034, București

Anex# â-Ucis 3^.   fa.09jio&

cu domiciliul în Municipiul București, '                             ;

ir-


telefon/fax......... e-mail........... înregistrată la nr. 39591/25.01.2019 și completată

cu nr. j4/ut>t>/2U19.


în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și co ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/LP/04-2019/25.07.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Imobil locuință cu RHpropus = P+1E, generat de imobilul4) situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector 3, București. Inițiator:r

Proiectant: S.C.DV1O PROIECT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Cristina Nicoleta E. H ROM El, RUR - Dzo E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Bulevardul Theodor Pallady, la Sud Splaiul Unirii, la Vest Bulevardul Nicolae Grigorescu, la Est Strada Nicolae Teclu și este format din teren curți-construcții cu suprafață de 453,00mp. conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015, nr. 341/2018 și nr. 877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează zona L respectiv L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat);

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidențiale, scuaruri publice;

 • - Hmax. = înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafața de maxim 60% din aria construită;

 • - POTmax. ~ 45%;

 • - CUTmax. = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor; în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție, cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterior lucrărilor de terasament;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m. față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 181/18.01.2018 emis de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ARHITECT ȘEF


Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art. 32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 1,00m. față de limita dreaptă (Vest) a proprietății, retras 5,00m. față de limita stângă (Est) a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioare (Sud) = retras 5,00m. față de limita de proprietate;

 • ■ POTmax. propus = 45%;

 • - CUTmax. propus = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);

 • ■ Hcomișă/max. =.7,00m. / 10,00m.;

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin P.U.D. sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Aviz circulații nr. 23373/22492/28.12.2018-1691299/1687019/20.12.2018 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitarâ: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism. Potrivit prevederilor din avizelor de utilități reiese faptul că nu există rețele publice de echipamente edilitare în zonă, astfel pentru faza D.T.A.C. se vor respecta prevederile art. 27 din Regulementul General de Urbanism, aprobat cu H.G.R. nr. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare, conform declarației notariale nr. 98/19.03.2019, autentificată de N.P. Enache Amalia Florina.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5’: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 181/18.01.2018 emis de Primăria Sector 3.NV

u >IE

r" Sil®

SV^*]

[SE


ICIPIUL BUCUREȘTI

ARIA SECTORULUI 3


URBANISM AMPLASARE


IE 205695


PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE SI RACORDURI LA UTILITATI str. Drumul Lunca Prutului, nr.2-18, nr.20-24, lot 2- nr. cad. 210185, sector 3, București


LEGENDA

Limita proprietate teren ce a generat P.U.D.

Limita de studiu Edificabil propus P+1E Circulații carosabile si pietonale Zona locuințe individuale si colective mici Zona locuința individuala P+1E Locuința propusa P+1E Zona copetlna/pergola Zona betonata incinta Spațiu verde amenajat incinta Teren care se va ceda pentru lărgire drum*22,70mp Acces pietonal te Acces ca

CARACTERISTICI TEHNICE:

S.teren=453,00mpSf


ȘEDINȚA


Construcții propuse: Locufn S.construita Parter - 142,40 S.c.P (cu terasa acoperita 16m S.construita desfășurată =284, S.c.d (cu terasa acoperita 16mp)=300, S.terasa acces= 35.20mp (din care aprox.16mp acoperita).


H max-^IO.OOmffata de C.T.N), Hmax. cor POT max=45%

P.O.T. propus=34,95%Inventar de Coordonate

Sistem de proiecție "Stenografie 1970"

1 NC'

1 Pct.

Coordonate pct.de contur |

x M

T M 1

1 1

2

3

i          4

!         5

334038.190

334037.369

334024.635

334000.972 334005.065

562967.714 |

562970.624 1

562979.9161 562974.2781 562959.8321

8=453,00np                        |OCPI București, Bd.Expoziției, nt.1A, sector 1, ROMANIA Data: 07.12.2017           /

întocmit Gabriela Craciunescu

BIIANȚ TERITORIALPEPARCEASTUtytrJ f

EXISTENT

PREVEDERI

P.U.6.

TOTAL

EMSTENT4PR0PUS

SUPRAFAȚĂ TEREN (ACIE/MĂSURĂTORI)

453,00mp

-

"î A-/ \

453H0mp

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ (5c)

lSS^Omp

15830mp

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ (Sd)

-

-

SOOHftnp

aoonomp

1 P.O.T.

45%

34,95%

1 C.U.T.

0fi6

0/86

| R,H.mw,

ME

P+1E

P+1E

1 Hm«x.(m)/Hcorn^E(m)

-

lty»m/7^0m

10,00m/7,00m

I SPAȚII VERZI (m/%)

(30X|

135,90(30%)

135,90(30%)

‘ NR. UNITĂȚI LOCATIVE

Locuințe Individuale sl colective mici

O locuința unHemlifata

Olocidnta wtffemlEtala

NR. LOCUIRI DE PARCARE

*

Conform R.LU.

2

2

SUPRAFAȚA DE TEREN AFECTATĂ DE .. SUPRALĂRGIRE STRADĂ

22,7Dfflp

-

22,70mp


Proiectant GeneralSef Proiect Proiectat


Desenat774® ;J23/35W04.ffi

Al^onstructonilui,nr.4, ilfov

:0729855258

ii: dvioprolect@gmail.com


Semnătura


arti. Bara Gabriel___________

urb. Hromei Cristina Nicoleta urb. Hromei Cristina NicoletaScara: 1:500


Data:

03.2018


Beneficiar:

Proiect nr.: DVP296/2017

Titlu proiect:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE SI RACORDURI LA UTILITATI

Faza proiect: P.U.D.


Titlu planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICE


Planșa nr.: U05PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE SI RACORDURI LA UTIUTATI str. Drumul Lunca Prutului, nr.2-18, nr.20-24, lot 2- nr. cad. 210185, sector București


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE A itUNICIP»’y^UREȘTI


IE 210183


/        /      V   \vwBL                .* /       /   /

/ /    IE 210189

V     £1V

■  / ' I

IE 210191

9v        rh 'Ir/

■f / M

> /“    /     zisa

/    tEkoțțfy

J        /

IE 210193
Proiectant General


LEGENDA

Limita proprietate teren c® a generat P.U.D.

Limita de studiu ........ Edificabil propus P+1 E

I Circulații carosabile si pietonale

Zona locuințe individuale si colective mici

Locuința propusa P+1E

Zona betonata incintaSpațiu verde amenajat incinta Teren care se va ceda pentru lărgire drum


CTERISTICl TEHNICE


£.ieren>453,00mp

■Construcții propuse: Locuința P+1E

^.construita Parter ■ 142,40mp /S.C.P (cu terasa acoperita 16mp)=158,40mp

S.construfta desfășurată = 284,80mp

S.c.d (cu terasa acoperita 16mp)=300,80mp

S.terasa acces» 35.20mp (din cate iprox.16mp acoperita)


H măX.=9.50m(fata de C.T.A)

POT max=45%

P.O.T. propus=34,95%


CUT max P+1- 0,9 mp. ADC/mp

- în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

C.ll.T. propus=0,66


Bilanț suprafețe

mp

%

S. construita

158,40

34,95

S. verde

135,90

30,00

Circulații carosabile

Teren modernizare druni

Xt\4,07

Circulații pietonale

S. teren               [£? 1

_-------—----------------Ife. L

Jfe. I


C.U.L 31177445; JZOT3MM.02,2013 str. AI.Constrvctonrlui,nrA Buftea,Ilfov

Telefon: 0729855258

Email: dvioproiect@gmall.com


Beneficiar:


Scara:


Data:

03.2018


Titlu proieci.V'7

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, ÎMPREJMUIRE SI RACORDURI LA UHUTATI


Titlu planșa:

REGLEMENTARI URBANO '


Efl ff rttoi comuntrarea con^hătuMii sfiu fflrt autorizarea mostră scrisS,


Faza proiect: P.U.D.


Planșa nr.:SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr..M£/£

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 36/25.07.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/LP/04-2019/25.07.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 34/25.07.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 35/25.07.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector3", proprietate privată persoană fizică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 155 alin. (5) lit. f), coroborat cu art. 167 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora primarul „asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHprOpus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector 3".


ARHITECT SEF

INr. 36/25.07.2019


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil locuință cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a P.U.G. al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 si nr. 877/12.12.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil locuință cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector 3" în baza Certificatului de urbanism nr. 181/18.01.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/LP/04-2019/25.07.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 45%, CUTmax propus = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), Hcomișă/m». = 7,00m. / 10,00m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 5,00m. față de viitorul aliniament al Drumului Lunca livei și Drumului Lunca Priporului (parcelă de colț), profil propus de 12,00m. (artere de circulație categ. a lll-a), retras 11,00m. din axul străzilor/drumurilor, retras min. 1,00m. față de limita dreaptă (Vest) a proprietății, retras min. 5,00m. față de limita stângă (Est) a proprietății, retras min. 5,00m. față de limita posterioară (Sud) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U05) pentru funcțiunea de locuință, având RHpropus = P+1E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), fit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuință cu RHpmpus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-1 d, 20-24, lot 2, sector 3”.ARHITECT ȘEFNr. 35/25.07.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la P.U.D. “Imobil locuință cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 5,00m. față de viitorul aliniament al Drumului Lunca llvei și Drumului Lunca Priporului (parcelă de colț), profil propus de 12,00m. (artere de circulație categ. a lll-a), retras 11,00m. din axul străzilor/drumurilor, retras min. 1,00m. față de limita dreaptă (Vest) a proprietății, retras min. 5,00m. față de limita stângă (Est) a proprietății, retras min. 5,00m. față de limita posterioare (Sud) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U05) pentru funcțiunea de locuință, având RHPr0Pus = P+1E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 45%, CUTmax. propus “0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), Hcomișă/max. = 7,00m. / 10,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona L respectiv L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat), POTmax. = 45%, CUTmax. = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 34/25.07.2019, privind documentația P.U.D. - “Imobil locuință cu RHpropUs = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.ARHITECT SEF

I

Nr. 34/25.07.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil locuință cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 2, sector 3”

Beneficiarul documentației: Arhitect: Cristina Nicoleta E. HROMEI

Proiect nr.: DVP296/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în ioc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • • la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 18.04.2019;

 • • pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 18.04.2019;

 • • pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 14.08.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • • Libertatea, pag. 18, din data de 15.08.2018;

 • • Evenimentul Zilei, pag. 16, din data de 15.08.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare                                             ■ vecini spate (Sud) - Drumul Lunca Prutului

nr. 2-18, 20-24, lot 5, nr. cad. 210191;

 • - notificare                       - vecin stânga (Est) - Drumul Lunca Priporului nr. 109-115, lot 3,

nr. cad. 210187;

 • - notificare/acord          ,    - ~                 _             și                                        -vecini

dreapta (Vest) - Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 1, nr. cad. 210183.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

i - vecini spate (Sud) - Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 5, nr. cad. 210191;

- vecin stânga (Est) - Drumul Lunca Prioorului nr. 109-115, lot 3, nr. cad. 210187;

 • - ‘                                              "              ■      -*■ ■           ■           ‘ .-u-. i - vecini dreapta (Vest)

 • - Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, lot 1, nr. cad. 210183.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

ARHITECT ȘEF

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să ie rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile P.U.G. -R.L.U. aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost Respectate cerințele din avizul de circulații nr. 23373/22492/28.12.2018-1691299/1687019/20.12.2018 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr.445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

în conformitate cu ari. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.        din

ÎN SCOPUL:

pentru promovare P.U.D. și pentru elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire.

Ca urmare a cererii adresate de ...

cu domiciliul în Municipiul București, sectorul 3, cod postai...............

strada                   "

înregistrată la nr. 105017 din 21.ii.zui7, cu completare nr. 118081 din 20.12.2017

Pentru imobilul - teren și/sau construcții • situat în județuI/Munlcipiul București, sectorul 3,'

Strada Drumul Lunca Prutului nrv2-l(L; 20-24, fot 2

sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U-G. aprobată prin H.C.G.M.B.

nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările șî completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :

 • 1. REGIMUL JURIDICrTerenu! situat în intravilanul municipiului București, în suprafață de 453 mp, având

număr cadastral 210185 este proprietatea lui               i, conform contract de vânzare cu încheiere

de autentificare nr. 2409/07.07.2017 la S.P.N IRINA DAN1LESCU și ALEXANDRU ȘULEA, Sector 6. Terenul este cuprins în zona fiscală „O" a Municipiului București;

Terenul nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții.

Destinația: Conforin RLU aferent FUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în subzona Lle -Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi.

Propunere: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+lf , împrejmuire și organizare de execuție,

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Lucrările solicitate privind realizarea unei locuințe cu regim de înălțime propus P+1E, împrejmuire teren și organizare de execuți® lucrări, se pot realiza în baza unei documentații de urbanism P.U.O., aprobata conform legislației in vigoare. Conform PU.G. - Municipiul București, amplasamentul este cuprins în subzona Llc - P.O.T.țux. - 45%, C.U.T.hax. (pentru P+l) « 0,9 mp. ADC/mp. teren și Hmax.= 7 m. (pentru P+l).

Edific&bilui/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 și o parte transparentă dublată cu gard viu; gardurile spre Urnitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri.

Parcarea/gararea și organizarea de șantier se vor rezolva în manta proprietății. Porțile de a«es se vor cfesctide spre interiorul proprietății,

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care sa asigure rezistența ți stabilitatea construcției în timp, Scurgerea apelor pluviale se va tace în incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor Mtx/î finisaje de cantate superioară cu aspect corespunzător cerințelor umanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. și pentru obținerea Autorizației de Construire

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE _____ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRI DE CONSTRUCȚII___

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elsborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului. Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, București. ,

în aplicarea Directivei Consiliului es/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/il/Ct șl prin Directiva Consiliului șl Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ș< programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul Ib justiție, a Directivei 85/337/CEE șj a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după tai, încadra rea/neTncadrare a proiectului investiției publtce/prîvate în lista proiectelor supuse evaluării impBtwkii asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului S5/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire La procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării ^opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficiat eu privire la realizarea Investiției In acord cu rezultatele consultăm publice. în aceste condiții:                             .

trapă primirea prezentului certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă | pentru protecția mediului î vederea evaluării inițiale a investiției șl ștab rit necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligațta de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In sftuatia in care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare * efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la Intenția de realizare a Investiției, atesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.__________________________

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUI RE/DES FIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE

  • a) Certificatul de urbanism;

  • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizați - intabulat), sau după caz extrasul de pian cadastral actualizat ta ri și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat ta zi, in cazul în care legea no dispune altfel;

  • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 cx, originale), verificată tehnic și însoțită de evaluare luctări.

  |x;i>,T.A.C.                     JxJD.T.O.E.                     |_| DT.A.D.

  • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

  d.L Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura;

  I x | alimentare cu apă

  j x j canalizare j x | gaze naturale

  Avize și acorduri privind;

  L I securitatea fa incendiu

  Alte awKrfurVdccliirații:


  d.2.


  dT.


  d.4.


  ‘ | x) alimentare cu energie electrică j x | alimentare cu energie termici J x | salubritate


  ! k | telefonica re (_l transport urban


  |_j proiecție crvflă


  J _ | sănătatea populației


  Declarație notariali pe proprie răspundere a proprietarului privind existența sau inexistența litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cu privire h acest teren

  Avizele si acordurile specifice «le administrației puiyice centrale ți/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

  Certificat de rol D.G.l.T.1- Sector 3 - original;

  -Aviz tehnic dc consuli» nțî pretiniînnri- PMB

  Studii de specialitate: | x 1 llocumenlație cadssErată | xțP.ILD. aprobat conform lejiii | x | Studiu G^tehnie 11) Calcul “ti"


  ulii:

  J -AvrD,G.1JLP.-C.TX-AMJI-

  - Atribuire nr. poștal- I’MB  d.5

  e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.PJW.B. (Alcoa tacul Moții Wr.ț, s.e>, București) fj Dovada privind achitarea taxelor legale (copii); taxă AL, și laxă timbru O.A.R .

  r
  Prczenni

  FCcrftl

  Eje&i

  R4

  PRII

  >rfnj


  ȚSM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRU DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CQNSTRU


  are Valabililulc dc 24 luni de la data emiterii.


  Întocmii:

  Achitat laxa de: 8 fâ.Stiaforna chitanță or. 4747930 din 21,11-2017,

  Prezentul Certificai de urbanism a fes transmis soliriamului direet / prie-puștă b data de______

  în conformitate eu prevederile Legu nr. SQHWi, republicata, Cw uiodificSriJe și axBpierăriie alferioart', privi construcții.


  SE PRELUNGEȘTE VA LABILITATEA CERTIFICATVU1I DE URBANISM


  de la data de _ _ _   .___ până la dala de

  PRIMAR, Robcrt Sorin Negoiță  SECRETA», Murim Mitiiți


ARIJITECTȘEh arfa. Ștefan C. Donutrațeu

întocmit...................... -.........................

După sxastâ data, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă. sol iciiantul urmând să obțină, în condițiile tețw un ah Ccnifion dc urbanism Data prelungirii valabilității'__.____

Achitat taxa de:................ ...rai) Ici, conform chitanței nr.___....... din _


7 BUCUREȘTI . * i"administrativ-teritorială j SECTOR 3 UTA: 179169 sâ corpului de proprietate: iul Lunca Prutului nr. 2 - 18, LOTUL 1 r. .cadastral al corpului de proprietate:


nstructii prevăzute delege |ă mecanică ștstafc

îftgte la incendiu; —       p'X

'nS&te-șqjQpdiu înconjurător I X și accesibilitate în exploatare;, potriva zgomoEilui;

nersjeșiizolareterfflîcă; < ștertabilă a resurselor naturale;

\


Proiectant General


S.C.

PROIECTS.R.L.
/fi


LEGENDA: limita de proprietate S.teren= 453,00mp

S.c. propusa=150,00mp

S.c.d propusa=300,00mp

P.O.T max.propus=35,00% C.U.T. max.=0,70

R.h. propus=Parter+1E

H. max =10,00m fata de C.TjX .


Proiect nr.;

DVP296 Faza proiect

C.U.

Planșa nr.: A01


Scanned by CamScanner11J38/2


F^tea Fundam nr. |—jyggg


Șcctor 3, București


fa»o(Y>

SUSIjSSS


«raza»

se«on»>ea*ntei KMmmknMUktKMiM


* ewva


Note:

Proiectul va respecta toate certele de calitate In construcții prevăzute de lege:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

 • b) securitate la incendiu;

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

 • d) siguranță șl accesibilitate In exploatare;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

I) economie de energie șl izolare termică;

g) utilizare sustenabSă a resurselor naturale;


LEGENDA:

C__~~J limita de proprietate r ■ i S teren=453,00mp k''\'\N S.c. max=150,00mp clădire propusa

S.c. propusa=1S0,00mp

S.c.d propusa=300,00mp P.O.T max.propus»3S,00% C.U.T. max.=0,7D R.h. propus=Parter+1E H. max.=*10,00m fata de C.TA

I ADRESA IMOBIU Oumut lunca Pnrtubi Hrilț 3H4. UHZ Hr.CAD 1113312. Sadt» 3. Buonst


!DVP


PROIECT S.R.Lsuria»»

Titlu planșa? PLAN DE SITUAȚIE


Proiect nr.: OVP296 Fi proiect

C.U

Planșa nr.;“ A0314 1

'pi pj

/ / / ^<*i7     r->l

■ J !    /--1 -Lq I          f   1/


X         l <    /                L -

■■ St

J Ai Av

L / * I

\Il?2 L

s f •'


1

„ *• ,• _

yx-

>*■

■ X <

‘yțjQ

fffyfrr

'■/ ?

&

Mu -. ii ii

/ 7

X

■ijUl *

U

/•, tf ■

A' l TI '

t . rC.

X *7 •

/.*■ -ifZ

"•"i vj "

y Dvî â


fif ■


Oooumenlaul cadasvaie avizatePRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul,Proiecte Urbane

Nr. intrare PMB:1623621/11.05.2018

Nr. ieșire PMB :1623621/478/262N/      .05.2018

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulație nr. 262N/A> .05,2018 Categoria Al - “lot/oarcelă”. tip 4 • analiză prospectivă de trafic

Solicltantant:

' th •4- i

București, Sector 3,                      '     ■            v

Solicită ridicarea avizului de la Registratura PMB

Spre știință;

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești, Nr. 191

Amplasameriti

București, Sector 3, Drumul Lunca Prutului nr. 2-18 și 20-24-Lot 2

 • 1. Situația existenta

Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Drumul Lunca Prutului nr. 2-18 și 20-24-Lot 2, care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat / marcat pe planurile topo-cadastrale anexate cererii adresate D.G.U.A.T - SPU, nu este adiacent Drumului Lunca Prutului, dar este situat la intersecția Drumului Lunca Priporului cu Drumul Lunca llvei; arterele de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:

 • -  Drumul Lunca llvei are în zona terenului analizat un prospect de cca. 4,50m lățime între limitele de proprietate (conform planului cadastral sc. 1:500 anexat cererii dvs.);

 • -  Drumul Lunca Priporului are în zona terenului analizat un prospect variabil de cca. .10,00-11,00m lățime între limitele de proprietate (conform planului cadastral sc. 1:500 ‘anexat cererii dvs.).

 • 2, Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate

 • • Planul Urbanistic General al Municipiului București (PUG) aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București HCGMB nr. 269/2000, prelungit cu HCGMB nr. 224/15.12.2015";

 • • Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z. Coordonator al Sectorului 3", documentație aflată

în etapa de elaborare a propunerilor (a se consulta site-ul PMB, wwrw.pmb.ro, la j rubrica Urbanism);                                                               / i

BC. RegW Eisebata nr.47.codf    0500t3.sector 5,BucureștiRomârea

Tec (HI .305.55.00 ini 30363037

http://www.pmb.ro

©

001

 • • "Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București”, aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 66/06.04.2006;

 • • STAS 10144/3-91 „Străzi - Elemente geometrice - Prescripții de proiectare”, aprobat de Institutul Român de Standardizare, intrat în vigoare în data de 01.09.1991.

 • 3. Prevederi generale si detalii de reglementare

 • • Prin reglementările PUG/PUZ/NORME/STAS sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial -compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

 • • Pentru teritoriul de referință în care este situat terenul în cauză, nu există aprobate reglementări de dezvoltare urbană decât cele de ordin general prevăzute prin PUG; în această documentație este prevăzut a se realiza un tronson al Drumului Expres, la partea nord-vestic; a terenului, în Imediata vecinătatea a cestuia și nu detaliază prospectul acestei artere.

 • • “P.U.Z. Coordonator al Sectorului 3”, prevede realizarea acestui tronson al Drumului Expres pe t un alt traseu decât cel prevăzut în PUG. Menționăm că, la această etapă, nu sunt detaliate prospectele pentru, arterele de circulație prevăzute în această documentație și nu putem preciza dacă această arteră se suprapune peste terenul analizat.

 • • HCGMB nr. 66/2006 menționează la punctul B,- cap. I, art. 1 că: “Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București".

 • • întrucât nu există documentații de urbanism aprobate care să prevadă reglementări de circulație pentru Drumul Lunca llvei și Drumul Lunca Priporului și ținând seama de funcția acestor artere în sistemul de circulație al orașului, în conformitate cu HCGMB nr. 66/2006, se recomandă încadrarea acestora în sistemul de circulație de categoria a llha, precum și realizarea unui prospect corespunzător categoriei. H.C.G.M.B. nr. 66/2006 (punctul B, cap. II, pct. 5.3.), prevede pentru arterele de circulație de categoria a lll-a, un prospect de minim 12,00-13,OOm lățime, compus din carosabil de 7,00m (o banda de circulație pe sens) și trotuare de câte 1,50m, separate de carosabil prin zone verzi de aliniament de câte 1,00-1,50m lățime.

 • • STAS 10144/3-91 „Străzi - Elemente geometrice - Prescripții de proiectare",

aprobat de Institutul Român de Standardizare/intrat în vigoare în data de 01.09.1991, recomandă realizarea unei raze de racordare lâ intersecția a două artere de circulație, in funcție de categoriile de străzi.             f

 • 4. Concluzii si recomandări

 • • Certificatul de Urbanism nr. 181 din 18.01.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3, a fost emis pentru promovare PUD și obținerea Autorizației de Construire. Documentațiile care se vor întocmi vor fi anal izate/a viza te în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.


 • • Informații exacte și detaliate aferente “P.U.Z. Coordonator al Sectorului 3” se pot obține după aprobarea acestuia în CGMB.

Bd Regna Bisabeta nr. 47, cod poftsl 050013, sector5, Bleu roții, FtomAriB

Tal 021.305.5500 ht 3036(3037

hflpi/AiMw.pmbJo

 • • Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate'publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu Ihlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

 • • Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile șl serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.*

 • • Avizul tehnic de consultanta preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 200300 din 11.05.2018, în valoare de 41,00 lei.


P.ARHITECT ȘEE^Li4dW|ClPÎÎJLUI BUCUREȘTI,


ȘEF SERVICIU, Elena BĂDOIUîntocmit în 3 (trei) exemplare: M. Dumitrescu


ROMÂNIA


1S1S-2013 [SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 23373/22492/

1691299 /1687019


Dec2022

Către

București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 20.12.2018 s-a dat acordul de principiu, din punct de vedere al circulației rutiere și pietonale, pentru documentația „P.U.D. str. Drumul Lunca Prutului nr.2-18, nr.20-24, lot 2, sector 3”, conform certificatului de urbanism nrT181/18.01.2018 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3.


întocmit: A.F. - 2 exemplare - 28.12.2018


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

httpd7www.pmb.ro

BOJOGI ‘50 MOO1      Q01ARHITECT ȘEFCătre,

Cabinet Primar


Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

 • -  “Imobil locuință individuală cu RHpropus = P+2E+M, pe un teren situat în Strada Breaza nr. 3B (fost nr. FN), sector 3”;

 • -   “Imobil locuință cu RHfJropUS = P+1E, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr, 2-18, 20-24, lot 2, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atiibuți i lor legale. Datele pot fi dezvăluite unor tcrji îu baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... . de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exjxaordinare din data de

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de

a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...zLc;.....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii

de zi a ședinței ordinare/exțraoffimare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI.BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA