Hotărârea nr. 447/2019

HCLS3 nr. 447 din 16.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Loca! al Sectorului 3 nr. 437/04.09.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, azi 16.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referat de aprobare nr, 625218/CP/l 1.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

* Raportul de specialitate nr.623841/10.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr. 623814/10.09.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă. In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr, 437/04.09,2019 privind aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241)" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economice și sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 437/04.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul " Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241)" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 10. Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241) în cuantum de 16.847.301,34 lei (inclusiv TVA). ”

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.925.328,41 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241)

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 437/04.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul ''Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241)" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10. Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA
Justificare

DENUMIRE

COD SMIS

CHELTUIELI ELIGIBILE + NE ELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEELIGIBILE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

7VA

TOTAL

1

*

S-fl.2)

4

5

644+5)

8

9=(7«)

LI. - Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentului-demolan, demontări, dezafectări, defrișa n, evacuan materiale rezultate, devicn rețele do utilitar din amplasament si alte lucran necesare conform HG 907/2016

1.2. Amenajarea terenului

12

3a

37,683.45

7,159.86

0.00

44,843.32

37,683.46

7,159.86

44,84332

0.00

□.00

0.00

Cheltuieli pentru reamenajarea spatiilor vera ci aducerea terenului la starea inițiala

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

12

39

62,805.77

11,933,10

0.00

74,738.87

62,805.77

11,933.10

74,738.87

0.00

0.00

0.00

TOTAL

100,489.23

19,092,96

119,582.19

100,489.23

19,092.96

119,582.19

0.00

0.00

0.00

1 Asigurarea utilităților necesare obiectivului

1

Cheltuieli aferente racordam la rețele de utifrtati si alto tipuri de rețele externare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

146,040.09

27,747.62

0.00

173,787.71

146,040.09

27,747.62

173,787.71

0.00

o.oo

0.00

TOTAL

146,040.09

27,747.62

173,787.71

146,040.09

27,747.62

173,787.71

0.00

0.00

0.00

Proiectare șl asistență tehnicaCheltuieli aferente studiilor de teren (geotehnrce, geofagrce, hldrngeolngice hidrggeotehnice, fotogrammetrie e. topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investitul a altor studii specifice

3.1. Studii

14

42

1,585.00

301.15

0.00

1,886.15

1,585.00

301.15

1,886.15

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente avizelor si acordurilor solicitate prin lege

3.2. Documentațli-suportți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

14

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente expertizan tehnice a constnictnlor oxislenre, a structurilor (dups caz, e pro rentelor tehnice in conformitate cu prevederile lefjisfatiei in vigoare), Cheltuieli aferente certificării performantei energetice, inclusiv auditului energetic al dwhm.

Cheltuieh aferente elaborării tuturor fazelor de proiectare

3.3. Expertizare tehnică

3/1. Certificarea performanței energetice și audituf energetic al clădirilor

3.S. Proiectare

14

44

268310.00

50,978.90

o.oo

319,288.90

268310.00

50,978.90

319,288.90

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

33.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

8330.00

1,582.70

0.00

9,912.70

8330.00

1.582.70

9,912.70

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de dlrlgentfe de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

3.8.2. Dlrlgenție de șantier

14

46

216,66936

41,167.18

0.00

257,836.54

216,669.36

41,167.18

257,836.54

0.00

0.00

0.00

11.4. - Investiția de bază

TOTAL

494,894.36

94,029.93

588,924.29

494,894.36

94,029.93

588,924.29

o.6o

0.00

0.00

3.96

1

Cheltuieli aferente investiției de baza (lucrări deterasamente, de sistematizare verticala, de a menaj an extenoare, de rezistenta, de arhitectura, de instalații).

Cheltuieli aferente montajului utilajelor, echipamentelor tehnologice si funcționale

 • 4.1. Construcții șj Instalații

 • 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

ÎS

53

10,480,529.08

1,991,300.53

0.00

12,471,829.61

9,980^29.08

1,896,300.53

11,876,829.61

500,000.00

95,000.00

595,000.00Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport., echipamentelor tehnologice si funcționale căra necesita montaj si celor are nu necesita montaj,

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitate a clădim

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice §i funcționale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesit! montaj șl echipamente de transport

45. Dotări

15

54

2,018,355.57

383,487.56

0.00

2,401^43.13

1,818,355.57

345,48756

2,163,843 13

200,000.00

38,000.00

238,000.00

TOTAL

12.498,884.65

2,374,788.09

14^73,672.74

11,798^84.65

2,241,788.09

14,040,672.74

700,000.00

133,000.00

833,000.00


18.63


11.5. - Organizarea de șantfer, comisioane, cote, taxe, costul creditului sl Jhrerse ?1 neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor

5.1.1. Lucrări de construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

t*

57

106,409.76

20,217.85

0.00

125,627.61

106,409.76

20,217.85

126,627.61

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli conexe organizării de șantier, necesara execuției lucrărilor.

5.1,2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

17,494.41

3,323.94

0.00

20,818.35

17,494.41

3323.94

20,818,35

0.00

0.00

o.oo

Cheltuieli aferenta cotelor are revin Inspectoratului de stat m constructir a taxelor pentru acord un, avize conforme yi autorizații, conform legislației in vigoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

119,166.15

22,641.95

0.00

141,810.10

119,168.15

22,641.95

141,810.10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute în limita a 10%.

5.3. CheltuleU diverse șl neprevăzute

18

50

662,015.42

125,782.93

787,798.35

0.00

0.00

0.00

662,015.42

125,782.93

787,79835

TOTAL

905,087.74

171,966.67

1,077,054.41

243,072.32

46,183.74

289,256.06

662,015.42

125,782.93

787,798.35


5.19


£■. Informare yi publicitate

Cheltuieli aferente serviciilor de informare și publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitanta lui

5.4 Cheltuieli de informare și publicitate Realizarea de panouri de Informare Realizarea de etichete autocolante

8

17

9,000.00

1,710.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

0.00

0.00

Cheltui£h aferente serviciilor de informare și publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieil de Informare $1 publicitate Anunț/comunicatde presă privind începerea proiectului

Anunț/comunicat de presă la finalizarea traiectului

8

18

3,000.00

570.00

0.00

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

12,000.00

2,280.00

14,280.00

12,000.00

2,280.00

14,280.00

0.00

0.00

0.00

917,087.74

174,246.67

1,091,334.41

255,072.32

48,463.74

303,536.06

662,015.42

125,782.93

787,798.35

TOTAL GENERAL

| 14,157,396.07

2,689,905.271

16,847,301.34

12,795,380.65

2,431,122.34

15,226,502.99

1,362,015.42

258,782.931 1,620,798.351CABINET PRIMAR

TELEFON (004 r>2i) 318 03 23 - '8 FAX (004 021} J'3 03 04 E-MAIL cabinetprimar^prirs'sries.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3, 031084. București


SECTOR 3

CABINET PRIMAR


REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 437/04.09.2019

Prin Hotărârea nr. 437/04.09.2019 Consiliului Local Sector 3 a aprobat proiectul cu titlul "Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241)" și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se impune modificarea conținutului bugetului cererii de finanțare conform solicitării, în sensul că valoarea totală a proiectului cu titlul "Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241)", va fi în cuantum de 16.847.301,34 lei (inclusiv TVA) și nu de 16.847.046,50 lei (inclusiv TVA), iar cofinanțarea de la bugetul Sectorului 3 va fi de 1.925.328,41 lei, și nu de 1.925.323,31 lei.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 623841/10.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBER

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

PilIMarilAStL 1 OLULUI o

RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 437/04.09,2019

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 437/04.09.2019 s-a aprobat proiectul cu titlul “ Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolele 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 437/04.09.2019 se modifică după cum urmează:

 • -  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, în cuantum de 16,847,301.341ei (inclusiv TVA).

 • -  Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,925,328.41 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 437/04.09.2019 privind aprobarea privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional


Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabilă

T                                    1

Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudețti nr, igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318.03.04 e-mail strategii@primarie3.r0CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor /‘Lucrări de extindere -Grădiniță nr. 196” și “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr, 241)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre

Direcția Strategii și Pro


me de Dezvoltare Durabilă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...J?........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAF0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR,

HONȚARU VALER1CAFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul .........de pe ordinea de zi /

suplimentare^jordinii de zi a ședinței or^hrare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                  ............. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței oxdrrfâre/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprim ătoarele opinii:


PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANpRU

MEMBRI:           U

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCUMARIAN -DANIEL

PETRESCU ELENA
MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea’ordinii de zi a ședinței«mdinareyextraordinare din data de ............i.............

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......D....... de pe ordinea de zi / suplimontaron ordinii de zi a ședinței

Qrdinaie/oxtraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A rOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELIN ARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANASECRETAR, VASILIU MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN