Hotărârea nr. 446/2019

HCLS3 nr. 446 din 16.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București                        ,

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 435/04.09.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, azi 16.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referat de aprobare nr. 625222/CP/l 1.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 623845/10.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr. 623814/10.09.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 435/04.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul " Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196" și a cheltuielilor legate de proiect. în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 /învățământ preșcolar.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economice și sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art. .139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 435/04.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul "Lucrări de extindere -Grădinița nr. 196”, în cuantum de 16.847.301,34 lei (inclusiv TVA)''.

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.925.328,41 lei reprezentândcofinanțareaproiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196”.

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 435/04.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar rămân neschimbate.
UCLS 3

i.W//G.O3l£0t9

Justificare

DENUMIRE

COD SMI5

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEEUGIBfLE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEEUGIBfLE

BAZA

TVA

verificare TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

3-H+2)

4

5

6-(4+5)

Ml-fl

ft

9={7«)

IX - Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea ampJasamentuiul-demolan, «femontan, dezafectan. defrișări, evacuări materiale rezultate, devien rețele de utilitari din amplasament s alte fucran necesare conform HG 907/2016

1.2. Amenajarea terenului

12

38

37,683.46

7,159.86

0.00

44,84332

37,683.46

7,159.86

44,843.32

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru «amenajarea spatiilor verzi a aducerea terenulm la starea mttiata

13, Amenajări pentru protecția mediului si educarea terenului la starea inițială

12

39

62,805.77

11,933.10

0.00

74,738.87

62,805.77

11,933.10

74,738.87

0.00

o.oo

0.00

TOTAL

100,489.23

19,092.96

119,532.19

100,489.23

19,092.96

119,582.19

0.00

0.00

o.oo

1.1 Asigurarea utilităților necesare o

1

bleețfvulul

Cheltuieli aferente racordam la ratele de uttlltati sl atta tipuri de rețele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

19

40

146,040.09

27,747.62

0.00

173,787.71

146,040.09

27,747.62

173,78771

0.00

o.oo

o.oo

TOTAL

146,040.09

27,747.62

173,787.71

1*6,040.09

27,747.62

173,787.71

0.00

0.00

0.00
Proiectare ;l asistenți tehniciCheltciieli aferente studiilor de teren fgeotehmce, geologice, hidroțreoJogjce hidrogeotahnlcs, fotogram metrice, topografice s de stabilitate a ierenuTui pe care sa amptaseaza obiectivul de investiție} si altor studii specifica

3.1. Studii

14

42

1,585.00

301.15

0.00

1,886.15

1585.00

301.15

1,886.15

0.00

0.00

0.00

Cheftureli rferente avizelor si acordurilor solicitate prin lege

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorîzațif

14

43

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente expcrtiîan tehnice a construcțiilor existente, a stnieiunfor (după rez, a proiectelor tehnice in contormrtate cu prevederile legislației in vigoare), Cheltuieli aferente certificam performantei energetice, inclusiv auditului energetic al clădim,

Cheftuieh aferente elaborării tuturor fazelor de proiectare

33. Expertiza re tehnică

 • 3.4. Certificarea performanței energetico Și audltui energetic al clădirilor

 • 3.5. Proiectare

14

44

268310.00

50,978.90

0.00

319,288.90

268,310.00

50,978.90

319,288.90

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente asistentei teFinka (fin partea proiectantului pe perioada execuției lucranlor

3,8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

8,330.00

1,582.70

0.00

9,912.70

8,330.00

1582.70

9,912.70

0.00

0.00

□.00

Cheltuieli aferente serviciilor de dlrtgentie de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

33.2. Dirigonțre de șantier

14

46

216,669.36

41,167.18

0.00

257,836.54

216,66936

41,167.18

257,83654

0.00

0.00

o.oo

TOTAL

494.394.J6

94,029.93

588,924.29

494,89436

94,029.93

586,92439

0.00

0.00

0.00

Investiția de baril

3.96

1

Cheltuieli aferente investi bei de baza (iucran de tervamente. de sistematizare verticala, de amenajan exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de instalații),

Chelturelt aferente montajului utilajelor, echipamentelor tehnologice si funcționale

 • 4.1. Construcții și instalații

 • 4.2. Montaj utifaja, echipamente tehnologice și

funcționale                     _

XoMZaTx

15

53

10,480,529.08

1,99130053

0.00

12,471,829.61

9,980529.08

1,896,300.53

11,876,829.61

500,000,00

95,000.00

595,000.00Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport, echipamentelor tehnologice si funcționale cere necesita montaj si celor care nu necesita montaj.

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitate a clădirii

4-3. Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

2,018,355.57

383,48756

2,401,843.13

1,818455.57

345,487.56

2,163,843.13

200,000.00

38,000.00

238,000.00

TOTAL

12,498,884.65

2,374,788.09

14^73,672.74

11,798,884.65

2,241,788.09

14.040,672.74

700,000.00

133,000.00

833,000.00

18 03

Organizarea de pantler, comisioane, cote, taxe, costul creditului sl diverse șf neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.1. Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării da șantier

16

57

106,409.76

20,217.85

0.00

126,627.61

106,409,76

20,217.85

126,627.61

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli conexe organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor

5,1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

17,494.41

3323.94

0,00

20,818.35

17,494.41

3,323.94

20,81835

0.00

0.00

o.oo

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat in construcții a taxelor pentru acorduri, avize conforme $i autonzatii, conform legislației in vigoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

119,168.15

22,641.95

0.00

141,810.10

119,168.15

22,641.95

141-810.1Q

0.00

0,00

0.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute In limita a 10%

5.3. Cheltuieli diverse șl neprevăzute

18

60

662,015.42

125,782.93

0.00

787,798.35

0.00

0.00

0.00

662,015.42

125,782.93

787,798.35

TOTAL

905,087.74

171,966.67

1,077,054.41

243,072.32

46,183.74

289,256.06

662,015.42

125,782.93

787,798.35

5,19

Informare șl publicitate

Cheltuieli aferente serviciilor de informare p publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de informare și publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete autocolante

*

17

9,000.00

1,710.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente serviqilor da informare și publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicita ritul ui

5,4 Cheltuieli de informare și publicitate Anunț/comunicat da presă privind începerea proiectului

Anunț/camunicat de presă la finalizarea pmiwtulul

8

18

3.000.00

570.00

0.00

3.57D.O0

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

12,000,00

2,230.00

14,280.00

12,000.00

2,280.00

14,280.00

o.oo

0.00

0.00

917,087.74

174,246.67

1,091,334.41

255,072.32

43,463,74

303,536.06

662,015.42

125,782.93

787,798.35

TOTAL GENERAL

14,157,396.07

2,689,905.271

16,847,301.34

12,795,380.65

2,431,122.34

15,226,502.991 l,362,015.42|   258,782.93|    1,620,798.35|PRIMĂRIA

CABINET PRIMAR


SECTORULUI < \j^.z'     BUCUREȘTI^


TELEFON {004 Oru) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 041} 318 03 04 E-MAll c-.l>inetpr>mar(,>prin.arie3.ro

Calea Dudești or. 391. Sector 3. 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 435/04.09.2019

Prin Hotărârea nr. 435/04.09.2019 Consiliului Local Sector 3 a aprobat proiectul cu titlul „Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196" și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se impune modificarea conținutului bugetului cererii de finanțare conform solicitării, în sensul că valoarea totală a proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196", va fi în cuantum de 16.847.301,34 lei (inclusiv TVA) și nu de 16.847.046,50 lei (inclusiv TVA), iar cofinanțarea de la bugetul Sectorului 3 va fi de 1.925.328,41 lei, și nu de 1.925.323,31 lei.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 623845/10.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Direcția Strategi; și Programe de Dezvoltare DurabilăA.I.Î" 1 <jPULUI 3RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 435/04.09.2019

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 435/04.09.2019 s-a aprobat proiectul cu titlul Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ufov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolele 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 435/04.09.2019 se modifică după cum urmează:

 • -  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere -Grădiniță nr. 196”, în cuantum de 16,847,301.341ei (inclusiv TVA).

 • -  Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,925,328.41 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere Grădiniță nr. 196”.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 435/04.09.2019 privind aprobarea privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabila

2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Calea Dudejti nr. 191, sector;,


031084 București

www.primarie3.r0


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mall strategii@primarie3.r0


CĂTRE,


CABINET PRIMAR
în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor /‘Lucrări de extindere -Grădiniță nr. 196” și “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre

Direcția Strategii și Pro;


mc de Dezvoltare Durabilă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economlco-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul .....A.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordiaare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUprtCĂ ADRIANA

MEMBRI:       ' ‘

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ofâinare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                  ............. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...2,........de pe

ordinea de zi / sunlimentare^rdînii de zi a ședinței opiiiîare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU jVFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) Iit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

1ACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi / supttiTTC'ntarea ordinii de zi a ședinței ardinare/exli aordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică., apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ........... de pe ordinea de zi / suplimpntarea ordinii de zi a ședinței

ordinafe/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / N-BEAVORABFL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN
VOINEAINOCENȚIU-IOAN