Hotărârea nr. 445/2019

HCLS3 nr.445 din 04.09.2019MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea deplasării delegației Sectorului 3 al Municipiului București în Municipiul Soroca, Republica Moldova, în perioada 25-29 septembrie 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.61679l/CP/04.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 616771/04.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 122 alin. (5) coroborat cu art. 153 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

* HGR nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă deplasarea într-o vizită de lucru, schimb de experiență și documentare în vederea încheierii unui acord de înfrățire. în Municipiul Soroca, Republica Moldova, în perioada 25-29 septembrie 2019, a unei delegații formată din:

 • - consilierii locali ai Consiliului Local Sector 3;

 • - 3 reprezentanți ai Liceul ”A.I. Cuza” din Sectorul 3;

 • - 3 reprezentanți ai Inspectoralui Școlar al Municipiului București Sector 3;

 • - 3 reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

5 funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Art. 2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Sectorului 3 a sumelor ocazionate cu deplasarea persoanelor prevăzute la art. 1.

Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR.

DIN 04.09.2019

CABINET PRIMAR


TELEFON {004 oa>} 318 03 23 - 2S FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimarp'primarie3.r0

Calea Dudești rtr. 19», Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea deplasării delegației Sectorului 3 al Municipiului București în Municipiul Soroca, Republica Moldova, în perioada 25-29 septembrie 2019

Relațiile dintre România și Republica Moldova au un caracter special, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții.

Vizita reprezentanților Municipiului Soroca, discuțiile purtate și oportunitățile identificate pentru o viitoare colaborare, au determinat inițierea prezentului proiect de hotărâre.

Interesul de realizare a unui schimb de informații relevante pentru o mai bună dezvoltare instituțională, promovării educației de calitate, participării la manifestări științifice, culturale, artistice, sportive și alte asemenea, s-a dovedit a fi reciproc.

Drept urmare, în vederea încheierii unui acord de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București și Municipiul Soroca, propun deplasarea într-o vizită de lucru, schimb de experiență și documentare, în Municipiul Soroca, Republica Moldova, în perioada 25-29 septembrie 2019, a unei delegații formată din:

 • - consilierii locali ai Consiliului Local Sector 3;

 • - 3 reprezentanți ai Liceul "A.l. Cuza" din Sectorul 3;

 • - 3 reprezentanți ai Inspectoralui Școlar al Municipiului București Sector 3;

 • - 3 reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

 • - 5 funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Având în vedere Raportul de specialitate nr.616771/04.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

TELEFON {CG4 ©hi) 318 ©3 »3 - 28 FAX (004 021) 313 03 04 E-MAIL strategii© prim3rie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

INTRARE/ IEȘIRE


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării delegației Sectorului 3 al Municipiului București în Municipiul Soroca, Republica Moldova, în perioada 25-29 septembrie 2019

Relațiile dintre România și Republica Moldova au un caracter special, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții.

Vizita reprezentanților Municipiului Soroca, discuțiile purtate și oportunitățile identificate pentru încheierea unui acord de înfrățire, necesită întreprinderea unor demersuri prealabile.

Interesul de realizare a unui schimb de informații relevante pentru o mai bună dezvoltare instituțională, promovării educației de calitate, participării la manifestări științifice, culturale, artistice, sportive și alte asemenea, s-a dovedit a fi reciproc.

Drept urmare, în vederea încheierii unui acord de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București și Municipiul Soroca, ar fi oportună deplasarea într-o vizită de lucru, schimb de experiență și documentare, în Municipiul Soroca, Republica Moldova, în perioada 25-29 septembrie 2019, a unei delegații formată din:

 • -  consilierii locali ai Consiliului Local Sector 3;

 • -  3 reprezentanți ai Liceul ”A.I. Cuza” din Sectorul 3;

 • -  3 reprezentanți ai Inspectoralui Școlar al Municipiului București Sector 3;

 • -  3 reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

 • -  5 funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, din domenii de activitate care vor face obiectul acordului de înfrățire.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /

suplinientareafcrdinii de zi a ședinței erdnrare/extraordinare din data de......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............. , a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul........I......

de pe oțdinea-de -zi-/ suplimentarea^srdinii de zi a ședinței ©rdinaTfe/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ===^=====


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea?ordinii de zi a ședinței ordtfiare/extraordinare din data de                 ......

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de.............. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../.......de pe

ordinșa-de zi / suplimentarca^ordinii de zi a ședinței ordjrfare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A/FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

........


PREȘEDINTE,

DOBRE ALFV^IIRL MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENÂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordiprande zi/ -

suplimentare^ardinii de zi a-șed iutei ordinare/extraordinare din data de .....'z../....^.'.Z.....?^l^


Comisia de administrație publică locală, juridică,, apărarea ^rdmii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de            '....^(7.,., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...... de pe ofdinea-de zi / supliment area^rdinii de zi a ședinței

ORfearc/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEAVOKABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: . mterț..                    HĂPREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


SECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


"SE...


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEAINOCENȚIU-IOAN