Hotărârea nr. 443/2019

HCLS3 nr.443 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării în Sectorul 3 a unui eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor domiciliate în Sectorul 3 care au împlinit 50 de ani de căsătorie

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

  • -  Referat de aprobare nr. 614594/CP/03.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr.89788/02.09.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

  • -  Adresa nr.89790/02.09.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr.614128/CP/02.09.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 258 alin (3) din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Pct. 3.2.1. din Anexa 1 a HG nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operațional de acțiuni pentru perioada 2016-2020, precum și a Mecanismului de monitorizare și evaluare integrată a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCLS3 nr. 336/15.12.2016 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor beneficii sociale;

  • -  HCLS3 nr. 391/30.07.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. m) și lit. p) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

7

Art.l. Se aprobă organizarea în luna octombrie 2019 de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a unui eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor domiciliate în Sectorul 3 care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

Art.2. Costurile privind organizarea acestui eveniment nu vor depăși suma de 100.000 și vor fi suportate din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, alocat cu această destinație de Consiliul Local Sector 3, subcapitolul — Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale.

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

tlj Ai     PRIMĂRIA

>7 SECTORULUI '      BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


Calea Dude?TELEFON (004 OÎI) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 3,8 03 04 E-MAIL cabinelprnnarȘpprin,a1ie3.ro i nr .191 țt-r-tr-ir j <-131,184 FUmnraști SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării în Sectorul 3 a unui eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor domiciliate în Sectorul 3 care au împlinit 50 de ani de căsătorie

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a existat și există o preocupare constantă de a iniția și dezvolta programe care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, prin crearea condițiilor necesare atingerii unui anumit grad de autonomie și prin prevenirea marginalizării și excluderii sociale.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al DGASPC Sector 3, aprobat de către Consiliului Local Sector 3 prin Hotărârea nr. 391/30.07.2019, “Clubul Seniorilor" organizează evenimente pentru a sărbători cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie.

Având în vedere activitățile dezvoltate în cadrul “Clubului Seniorilor" și numărul mare al cuplurilor vârstnice domiciliate în Sectorul 3 care au împlinit 50 de ani de la data căsătoriei, aflate în evidențele DGASPC Sector 3, propunem să le fie recunoscută contribuția pe care au adus-o ia dezvoltarea comunității locale a Sectorului 3 în cadrul unui eveniment festiv mai amplu, care sa fie organizat în luna octombrie 2019, pentru aproximativ 155 de cupluri (310 persoane), costurile estimate pentru organizarea acestuia ridicându-se la aproximativ 100.000 de lei.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 89788/02.08.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


sir. Parfumului. nr. 2-4 «actor 3, București WWW.dgaipcJ.rD

talafbn (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 ic» fe>mali office <SPHgaspc3.r0
RAPORT DE SPECIALITATE

privind necesitatea aprobării organizării în sectorul 3


a unui eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a existat și există o preocupare constantă de a iniția și dezvolta programe care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, prin crearea condițiilor necesare atingerii unui anumit grad de autonomie și prin prevenirea marginalizării și excluderii sociale.

Tn acest scop, în cadrul DGASPC Sector 3 funcționează două centre de zi “Clubul Seniorilor”, care oferă vârstnicilor din sectorul 3 activități recreative, de socializare, activități socioculturale, consiliere juridică, consiliere psiho-socială individuală și de grup, acordate în conformitate cu Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al DGASPC Sector 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 391/2019, “Clubul Seniorilor” organizează evenimente pentru a sărbători cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie.

Având în vedere activitățile dezvoltate în cadrul “Clubului Seniorilor” și numărul mare al cuplurilor vârstnice domiciliate în Sectorul 3 care au împlinit 50 de ani de la data căsătoriei, aflate în evidențele DGASPC Sector 3, propunem să le fie recunoscută contribuția pe care au adus-o la dezvoltarea comunității locale a sectorului 3 în cadrul unui eveniment festiv mai amplu, care sa fie organizat în luna octombrie 2019.

în perioada septembrie 2018 - august 2019, DGASPC Sector 3 a luat în evidență un număr de 155 cupluri (310 persoane) de persoane vârstnice care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă propunem spre aprobare organizarea unui eveniment festiv pentru aproximativ 155 de cupluri care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie.

Costurile estimate pentru organizarea acestui eveniment se ridica la aproximativ 100.000 de lei, sumă din care vor fi suportate cheltuielile pentru închiriere sală de festivități, servicii de catering, realizarea diplomelor de onoare și a altor servicii necesare desfășurării acestei acțiuni.

Având în vedere cele mai sus prezentate, faptul că scopul organizării acestui eveniment corespunde misiunii „Clubului Seniorilor”, vă solicităm să aprobați proiectul de hotărâre privind organizarea în Sectorul 3 a unui eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, cupluri beneficiare de sprijin financiar reglementat de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 336/2016.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC IOANA FRÂNCU ( /

DIRECTOR EXECUTIV D.P.S.,

DANIELA CQRLAN

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA JURIDICĂ,

VASILE DOBRANICi   7

Direcția Generală De Asistența Socială și Protecția copilului

str. Parfumului-, nr. 2-4 sector 3, București WWW.dgMpc3.ro telefon (OO4) 0372 >26 ’oo fo* (004) 037a i 101 «t-mali oflfte(0>dga*pc3,ro


SECTOR 3

REGISTRATURĂ INȚBffîE WR X/W?

CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


6/^3......

ol. £>3. 2^5


în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind necesitatea aprobării organizării în sectorul 3 a unui eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul        de pe ordinea dc~zi /

suplimentarea/ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de......................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNIC^     NAHONTARU VALERICA


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


0

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .rS........de pe ordinea de ziJ

suplimentarea ordinii de«i a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunităJn ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....^Ar....... de pe ordinea-de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

xtfdiearc/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABfL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, VASILIU MARIANA

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agențî economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de               ........ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....?....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI


GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA

SECRETAR, VĂDUVA IULIANA