Hotărârea nr. 442/2019

HCLS3 nr.442 din 04.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Actului Adițional la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, aprobat prin HCL3 nr. 352/25.06.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:
  • -  Referatul de aprobare nr. 614602/CP/03.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 613658/02.09.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

HCLS 3 nr. 377/31.08.2018 privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului";

HCLS 3 nr. 193/28.03.2019, privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”;

  • - HCL nr. 311/13.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului”;

HCLS 3 nr. 352/ 25.06.2019, privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018. cesionat prin Contractul nr. 385276/19.04.2019.

Adresa nr. 613693/02.09.2019 a Direcției Administrative și Management Informațional -Serviciul Administrativ.

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul art. 2 al Actului Adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, aprobat prin HCL3 nr. 352/25.06.2019, în sensul că art. 5 alin. (1) va avea următorul cuprins:

‘‘'Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 14.379.230,95 lei cu TVA, din care 2.295.843,6 lei TVA, reprezentând 12.083.387,36 lei exclusiv TVA, conform Devizului - Centralizatoarele FI, F2 privind cheltuielile pe categorii de lucrări, pentru obiectivul Creșa Trapezului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul act adițional. ”

Art. 2. Anexa la Actul adițional la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, aprobat prin HCL3 nr. 352/25.06.2019, rectificat conform art. 1, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR.

DIN 04.09.2019

IftfQ /

Oit.os.ăffâ

Formular FI

OBIECTIV: 10 Cresa Trapezului

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.

Nr.cap,/ subcap deviz pe obiect

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea, cheltuielilor 1 obiect exclusiv TVA

ron

din care C + M

ron

0

1

2

3

4

5

6

4

Investiția (lucrarea) de baza

6.1

01

Lucrări de construcții

4.000.819,75

4.000.819,75

3.336.636,75

3.336.636,75

6.2

02

TERASAMENTE

84.706,15

84.706,15

84.706,15

84.706,15

6.3

03

ARHITECTURA

4.368.918,22

4.368.918,22

4.289.402,22

4.289.402,22

6.4

04

INSTALAȚII

2.948.100,11

2.948.100,11

1.986.911,11

1.986.911,11

6.5

05

DEMOLARE

527.466,29

527.466,29

527.466,29

527.466,29

TOTAL grupa 6

11.930.010,52

11.930.010,52

10.225.122,52

10.225.122,52

7

5.1

Organizare de șantier

1,50 %

153.376,84

153.376,84

153.376,84

153.376,84

TOTAL grupa 7

153.376,84

153.376,84

153.376,84

153.376,84

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

12.083.387,36

12.083.387,36

10.378.499,36

10.378.499,36

Taxa pe valoarea adaugata

2.295.843,59

1.971.914,87

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

14.379.230,95

12.350.414,23Nr. crt

Nr.cap./ subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA) ron

0

1

2

3

1

I.

Lucrări de construcții

2

1

01   REZISTENTA

3.336.636,75

3.336.636,75

TOTAL cap. I

3.336.636,75

3.336.636,75

3

n.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4

i

02   DOTĂRI

TOTAL cap. II

0,00

0,00

5

iii.

Procurare echipamente, dotări

6

i

c)   Dotări, inclusiv utilaje si echipamente indep

664.183,00

664.183,00

TOTAL cap. III

664.183,00

664.183,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

4.000.819,75

4.000.819,75

Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

760.155,75

4.760.975,50

OFERTANT SMART CITY INVEST S3

Formular F2OBIECTIV: 10 Cresa Trapezului

Nr. crt.

Nr.cap./ subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA) roit

0

1

2

3

1

I. Lucrări de construcții

2

1 001

TERASAMENTE

84.706,15

84.706,15

TOTAL cap. I

84.706,15

84.706,15

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

84.706,15

84.706,15

Taxa pe valoarea adaugata

16.094,17

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

100.800,32

Nr. crt.

Nr.cap./ subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

ron

0

1

2

3

1

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

2

1 001

ARHITECTURA

4.289.402,22

4.289.402,22

TOTAL cap. II

4.289.402,22

4.289.402,22

3

III. Procurare echipamente, dotări

4

1    a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

79.516,00

79.516,00

TOTAL cap. IR

79.516,00

79.516,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

4.368.918,22

4.368.918,22

Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

830.094,46

5.199.012,68

OFERTANT

Nr. crt.

Nr.cap./ subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA) ron

0

1

2

3

1

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

2

1 01

INSTALAȚII

1.986.911,11

1.986.911,11

TOTAL cap. II

1.986.911,11

1.986.911,11

3

III. Procurare echipamente, dotări

4

1    a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

961.189,00

961.189,00

TOTAL cap. III

961.189,00

961.189,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

2.948.100,11

2.948.100,11

Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

560.139,02

3.508.239,13

Nr. crt.

Nr.cap./ subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA) ron

0

1

2

3

1

I. Lucrări de construcții

2

1 01

DEMOLARE

527.466,29

527.466,29

TOTAL cap. I

527.466,29

527.466,29

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

527.466,29

527.466,29

Taxa pe valoarea adaugata

100.218,59

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

627.684,88

CABINET PRIMAR


TELEFON (004     318 03 23 - 28 FAX {004 021} 318 03 04 E-MAJL cabinetprifnarfipprimarîej.ra

Calea Dudești nr, igi, Sector 3,oțioSa. București


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Actului Adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, aprobat prin HCL3 nr. 352/25.06.2019

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 311/13.06.2019 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții"Demolare și construire-Creșa Trapezului”, valoarea totală a lucrărilor de intervenție fiind estimată la 16.116.166,99 lei, inclusiv TVA, din care, constructii-montaj (C + M) -12.167.895,80 lei, inclusiv TVA.

Realizarea acestui obiectiv a fost atribuită, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societății Smart City Invest S 3 SRL, prin cesiunea contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesiune aprobată prin HCLS 3 nr. 193/28.03.2019, valoarea ofertată de societate fiind de 14.379.230,95 lei, inclusiv TVA, din care construcții-montaj (C + M) -12.167.895,80 lei, inclusiv TVA.

în vederea punerii în acord a valorii contractului cesionat cu indicatorii tehnico-economici aprobați, prin HCLS 3 nr. 352/25.06.2019 s-a aprobat încheierea unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019.

Prin adresa nr. 2606/02.09.2019, societatea Smart City Invest S 3 SRL, ne aduce la cunoștință că, în urma semnării actului adițional mai sus menționat, s-a constatat o eroare materială la art. 2 din actul adițional, care modifica art. 5 alin. (1) din contract, în sensul că valoarea corectă, conform valorii ofertate de societate, așa cum apare în devizul general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului" este de 14.379.230,95 lei, inclusiv TVA, și nu 12.167.895,80 lei, inclusiv TVA, valoare ce reprezenta total C+M , și nu valoarea totală a contractului.

Prin urmare, se impune îndreptarea erorii materiale din actul adițional, în sensul că art. 5 alin. (1) din contract va avea următorul cuprins:

"Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 14.379.230,95 lei cu TVA, din care 2.295.843,6 lei TVA, reprezentând 12.083.387,36 lei exclusiv TVA, conform Devizului - Centralizatoarele FI, F2 privind cheltuielile pe categorii de lucrări, pentru obiectivul Creșa Trapezului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul act adițional."

și nu "Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 12.167.895,80 lei cu TVA, din care 1.942.773,28 lei TVA, reprezentând 10.225.122,52 lei exclusiv

TVA, conform Devizul general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții „Demolare și construire Creșa Trapezului", cum în mod erona

ț menționat.

8/02.09.2019 al Direcției Administrative și de hotărâre, pe care îl supun aprobăriiAvând în vedere Raportul de speciaji

Management Informațional, am inițiat

Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

TELEFON (004 021) 340 40 H / 341 07 11 FAX (004 021) 3'8 03 04 E-MAIL administrativ@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale identificate în actul adițional Ia contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 311/ 13.06.2019, s-au aprobat indicatorii tehnico- economici aferenți obictivului de investiții "Demolare și construire - Creșa Trapezului”, și ulterior aprobării acestora, s-a considerat necesar incheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, în sensul punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 311/13.06.2019.

Prin HCLS 3 nr. 352/25.06.2019, s-a aprobat încheierea unui Act adițional privind modificările Contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019. în urma adresei Societății Smart City Invest S3 SRL, (societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL) nr. 613501/ 02.09.2019, s-a constatat existența unei erori materiale identificate în Actul adițional nr. 2 ( nr. 462571/27.06.2019) la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019.

Astfel, valoarea corectă, conform valorii ofertate de societate, așa cum apare în devizul general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții ”Demolare și construire Creșa Trapezului” este de 14.379.230,95 lei cu TVA, reprezentând 12.083.387,36 Ici exclusiv TVA, și nu 12.167.895,80 lei cu TVA, valoare ce reprezenta total C+M , și nu valoarea totală a contractului.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

Se consideră necesare modificările impuse de îndreptarea erorii materiale aduse asupra modelului de act adițional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 352/25.06.2019, cu referire la prețul confiatului, după cum urmează:

Art. 2 , Actul adițional nr. 2 ( nr. 462571/ 27.06.2019), la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/ 19.04.2019, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 14.379.230,95 lei cu TVA, din care 2.295.843,6 lei TVA, reprezentând 12.083.387,36 lei exclusiv TVA, conform Devizului - Centralizatoarele FI, F2 privind cheltuielile pe categorii de lucrări, pentru obiectivul Creșa Trapezului ( anexă la prezentul raport).

Șef Serviciu,

Dan 'Comăncscu

întocmit.

Nr.inreg.: 613501

Data inreg.: 02.09.2019

Ora inreg,: 12:41:37

Proveniența: SMART CITY INVESTS3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:București, Calea Vitan, nr. 154-158, sector, 3

Adresa Lucrare .'București, strada

Observații: Ref. contract nr. 182763/06.09.2018- cesionat prin contract nr. 385276/19.04.2019

- eroare materiala art. 2

Nr. Filezi

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr, 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr, 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

SMART CITY IWEST S3 SRL

C. U.I.: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București


Către,

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Administrativa si Management Informațional

ADRESA

Prin prezenta, va aducem la cunoștința ca in urma semnării Actului Adițional nr. 2 la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, am constatat o eroare materiala înscrisa Ia art.2, unde a fost menționata valoarea de C+M ca fiind valoarea totala a contractului.

In susținerea celor de mai sus, va atașam devizul aferent proiectului.

Cu stimă,

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.


Demolare si construire Cresa Trapezului

Nr. Crt.

Valoare aprobată conform indicatorilor tehnico-economici prin HCLS3 nr. 311/13.06.2019

Valoare ofertată

SC Smart City Invest S3 SRL

Valoarea (lei cu TVA)

Valoarea (lei fără TVA)

Valoarea (lei cu TVA)

Valoarea (lei fără TVA)

1

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție

16.116.166,99

13.542.997,47

14.379.230,95

12.083.387,36

2

Din care construcții-montaj (C+M)

12.167.895,80

10.225.122,52

12.167.895,80

10.225.122,52

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV


Ref.: proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale identificate în actul adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019

Vă transmitem atașat următoarele documente:

  • -  Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind îndreptarea erorii materiale identificate în actul adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019

  • -  Raportul de Specialitate la proiectul de privind îndreptarea erorii materiale identificate în actul adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............. de pe suplimentarea ordinii de zi a-ședinței-ordinare/extraordinare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..........a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...../......... de pe ordinea dc zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinareZextraordinar^ și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEAINOCENȚIU-IOAN