Hotărârea nr. 441/2019

HCLS3 nr.441 din 04.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196)" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

Referat de aprobare nr. 612206/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 611495/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Adresant. 611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului dc participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • -  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-cconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut dc părăsire timpurie a sistemului - învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10. lb/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196”, în cuantum de 5.921.158,15 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 118.423,16 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196‘\

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Justificare          \ O\

jW’MIM

00 SM

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGlBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEELIGIBILE

\ *O\

\

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

_

1

2

_

4

5

M4*5)

7=(l-4)

8

9=(7«)

1. - Obținerea sl amenajarea terenului

^11 ■ » ii

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentulur-demolari, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament sl alte lucrări necesare conform HG 907/2016

1.2. Amenajarea terenului

12

W

8,000.00

1,520.00

9,520.00

8,000.00

1,520.00

9,520.00

0.00

o.oo

0.00

Cheltuieli pentru reamenajarea spatiilor verzi sl aducerea terenului la starea inițiala.

1.3. Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea 1 nițială

12

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

8,000.00

1,520.00

9,520.00

8,000.00

1,520.00

9,520.00

0.00

0.00

0.00

Asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilitari s| alte tipuri de rețele exterioare.

2, Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

162,000.00

30,780.00

192,780.00

162,000.00

30,780.00

192,780.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

162,000.00

30,780.00

192,780.00

162,000.00

30,780.00

192,780.00

o.oo

0.00

0.00

1.1. - Proiectare și asistență tehnică

1

Cheltuieli aferente studiilor de teren (geotehnlce, geologice^ hidrogeolcigice hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție) sl altor studii specifice

3,1. Studii de teren

14

42

0,00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuidi aferente a vitelor fi acordurilor solicitate pnn lege

3.2. Taxe pentru obținerea de avize, acorduri fi autorizații

14

43

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheta leii aferente expartizari tehnice a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice in conformitate cu prevederile legislației In vigoare),

Cheltuieli aferente certificam performantei energetice, inclusiv auditului energetic al clădirii,

Cheltuieli aferente elaborării tuturor fazei or de proiectare

3.3. Proiectare si inginerie

14

44

92,500,00

18,500.00

0.00

111,000.00

92,500.00

18,50D,00

111,000.00

0.00

0.00

0.00

Cheta teii aferente asistentei tehnice din partea proiectantului si serviciilor de dlrigentle de șantier asigurate pe perioada execuției lucrărilor

3.6. Asistenta tehnica

14

46

40,428.06

7,681.33

48,109.39

40,428.06

7,681.33

48,109.39

0.00

0.00

0.00

TOTAL

132,928.06

25,181.33

159,109.39

132,928.06

26.1B1.33

159,109.39

0.00

0.00

0.00

121

Investiția de bază

Cheltuieli aferente Investiției de baza (fucran de terasamente, de sistematizare verticala, de amenajați exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de instalații);

Cheltuieli aferenta montajului utilajelor, echipamentelor tehnologice sl funcționale.

 • 4.1. Construcții și instalații

 • 4.2. Montaj utilaj tehnologic

15

33

3,493,132.95

663,695,26

0,00

4,156,828.21

3,493,132.95

663,695.26

4,156,828.21

0.00

0.00

0.00

cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport, echipamentelor tehnologice si funcționale care necesita montaj si celor care nu necesita montaj;

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitatea dadlrii

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale cu montaj

 • 4.4. Utilaje fara montaj și echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

651,490.90

123,783.27

775,274.17

551,490.90

123,783.27

775,274.17

0.00

0.00

0.00

TOTAL

4,144,623.85

787,478.53

4,932,102.38

4,144,623.85

787,478.53

4,932,102.38

0.00

0.00

0.00

1747

Organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului si diverse și neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.1. Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

16

57

66,495.99

12,634.24

0.00

79,130.23

66,495.99

12,634.24

79,130.23

0.00

0.00

0.00

Chetarell conexe organ 1 zării cte șantier, necesare executfei lucrărilor. X

5,1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

-.f

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat In construcții sE taxelor pentru acorduri, avize conforme 51 autorizat!!, conform legislației Invîgoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

41,025.91

0.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute In limita a 10%

5.3. Cheltuieli diverse șl neprevăzute

13

60

414,462.39

78,747.85

TOTAL

521,984.29

91,3s£o9

9.61

11.6. Informare șl publicitate

Cheltuieli aferente serviciilor de informare șl publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului

6,1. Cheltuieli de Informare șl publicitate Realizarea de panouri de Informare Realizarea de etichete autocolante

II

17

9,000.00

1,710.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare ți publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului sotfatantulw

6.2. Cheltuieli de Informare și publicitate Anunț/comunlcatda presă privind începerea proiectului

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului

18

3,000,00

570.00

TOTAL

12,000.00

2,280.00


533,984.29    93,662.09


| TOTAL GENERAL                               | ' 4,981,S36.2o| 939,621,95

PREȘE


0,00

41,025.91

41,025.91

0.00

41,025.91

o.oo

o.oo

0.00

0,00

493,210.24

414,462,39

78,747.85

493,210.24

O.OQ

0.00

0.00

61336638

521,984.29

91,382.09

613366.38

0.00

0.00

0.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710,00

0.00

0.00

o.ool

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

0.00

0.00

14,280.00

12,000,00

2,280.00

14,280.00

0,00

0.00

0.00

627,646.33

533,984.29

93,662.09

627,646.38

a oo

0.00

0.00

| 5,921,158.15

| 4,981,536.20

939,621,95

\ 5,921,158.15

0.00

o.oo|        o.oo|.A* »4 '

C


c.t t.'s'ÂlLc ■■

Di ■/.- !. r.r.


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr.


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196) și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Proiectul cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI, vizează lucrări de construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196) din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)".


Având în vedere cele prezentate și ținj 611495/30.08.2019 al Direcției Strategii și Dl prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supqnj^ro

de raportul de specialitate nr. 3£h?voltare Durabilă, am inițiat iQlui Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personal? suni prdiieraf: de Primăria Src.oniliii 3 în conformitate eu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in h;za unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adre a Primăriei Sector 3.DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

TELEFOM (004 oai) 31E 03 33 - 28 FAX (004 oat) 318 03 04 E-MAIL stratGgiigJpritnarie3.ro

Calea Dudești nr. 191. Sector 3, 031084, București


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURASILA

INTRARE / IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific

10.1/învățământ primar și gimnazial

Proiectul cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI, vizează lucrări de construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196) din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul


Direcția Strategii și Phograme de Dezvoltare Durabilă

“Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”, în cuantum de 5,921,158.15 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 118,423.16 lei reprezentând cofinantarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Șef Serviciu Implementarea Proiectelor, Bianca Tudor___
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Calea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarte3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 tex (004 021) 318.03.04 e-mail strategri@primarte3.r0CĂTRE,


CABINET PRIMAR


/ ♦/

I I j

. I 4 '/

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem^2--

propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24” , „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Li viu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


-Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței orditflire/extraordinare din data de .

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de................ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul          de pe

ordinea de zi / sunlimentareajjpdiîui de zi a ședinței onjkîare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU ^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale,

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisja de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXAN


MEMBRI:FLEANCU FLORIN


RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICAIACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA


MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

î^=^=_____________________     ___________________________.

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordipea de zi L

suplimentarea ordinii de zi a ședinței orțlinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....ț>Z.c2... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) Iit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

J

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN