Hotărârea nr. 440/2019

HCLS3 nr.440 din 04.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

Referat de aprobare nr. 612212/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 611478/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Adresa nr. 611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentiu obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

 • -   Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (I) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95“ și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95’’, în cuantum de 12.162.895,77 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 243.257,92 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. .4.4.0

DIN 04.09.2019


s 3 <Uh.
Justificare

DENUMIRE

CODS

MIS

CHELTUIELI EUGIBILE + NEEUGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEELIGIBILE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

verificare TvA

3M1+2)

4

5

6=[4+S)

8

1.1. ■ Obținerea si amenajarea terenului

lieltuldi cu pregătirea amplasamentului-emolari, demontări, dezafectări, defrișări, ivacuari materiala rezultata, devieri ratele de rtilttati din amplasament si alte lucrări tCware conform HG. 907/2016

.2. Amenajarea terenului

12

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Zhelluielt pentru rearnenajarea spatiilor verzi aducerea terenului la starea Inițiala

1,3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială

12

35

135,437.90

25,733.20

>.00

161,171.10

135,437.90

25.733,20

161,171.10

0.00

0.00

0.00

TOTAL

135,437’.30

25,733.20

161,171.10

135^437.90

25,733.20

161,171.10

0.00

0.00

0.00

.1. - Asigurarea utilităților necesare obiectivului

1

Cheltuirii aferente racordam la rețele de utflltati st alte tipuri de ratele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

11

40

o.oo

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TOTAL

ăoo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1 Proiectare șl asistență tehnică

1

Cheltuieli aferente studiilor de teren [geotehnice, geologice, hidrogeolagfce hldrogeotehnice. fotogrammetrice, topografice d de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de mvestftie) si altor studii spedfice

3.1. Studii

14

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

Cheltuieli aferente avizelor si acordurilor solicitate prin lege.

3.2. Documentațll-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - cu TVA

14

43

600.00

114.00

0.00

714.00

600.00

114.00

714.00

0.00

0.00

0.00

3.2. Documentațli-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - tara TVA

14

43

2,138.22

0.00

2,138.22

2,138.22

0.00

2,138.22

0.00

0.00

0.00

Cheftuidi aferente expertizarl tehnico a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice rn conformitate cu prevederile legislației in vigoare!, Cheltuieli aferente certificării performantei energetice itidusrvauditului energetic al clădirii;

Cheltuieli aferente elaborării tuturor fazdor de proiectare.

 • 3.3. Expertlzare tehnică

 • 3.4. Certificarea performanței energetice ți audltul energetic al clădirilor

 • 3.5. Proiectare

14

44

351.065,63

66,702.47

417.768.1C

351,065.63

66,702.47

417,768.10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente organizării procedurilor de achiziție.

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție

14

45

18.200.0C

3,458.00

21.658.0C

1B.200.0C

3,458.00

2X658.OC

0.00

O.OC

o.oo

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

76,845.8"

14,600.72

91346.55

76,845.8"

14,600.72

91.446.5E

o.oc

O.Ot

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de dirigentle de

1 șantier asigurata pe perioada execuției jlucrarllor

3.8.2. Dirigenție de șantier

14

46

56,963.9.

10,823.15

67.787.lt

56,963.91

10,823. 15

67,787.lt

0.K

O.Ot

0.00

TOTAL       ThWlĂA

505,813.61

95,698.32

601,512.0

505,813.6'

95.698.34

601,512.0!

o.ot

o.ot

0.00
Cheltuieli aferente investiția de baza (lucran de terasamente. de sistematizare verticala, de a menaj an exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de mstalatii);

Cheltuieli aferente montajului utilajelor echipamentelor tehnologice si funcționale

 • 4.1. Construcții și instalații

 • 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15

53

8,425,208.27

1,600,789.57

10,025,997.84

8,425,208.27

1,500,789.57

10,025,997.84

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport, echipamenteiortehnalogice si funcționale care necesita montaj si celor care nu necesita montaj,

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitate a cladiru.

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționala care nu necesită montaj și echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

67,870.00

12,895.30

80,765.30

67,870.00

12,895.30

80,765.30

0.00

0.00

0.00

TOTAL

8,493,078.27

1,613,684.87

10,106,763.14

8/493,078.27

1,613,684.87

10,106,763.14

0.00

0.00

o.oo

0.77

11.5, - Organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului sl diverse $1 neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1,1. Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

u

w

307,932.31

58,507.14

0.00

368/139.45

307,932.31

58,507.14

366,439.45

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli conexe organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

51,321.09

□.00

0.00

51,321.09

51,321.09

0,00

51,321.09

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat in construcții sl taxelor pentru acorduri, avize conforme șl autorizații, conform legrslattei in vigoare.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

89,054.70

0.00

0.00

89,054.70

89,054.70

0.00

89,054.70

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute în Urnita a 10%.

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

18

60

649,037.21

123,317.07

772,354.28

649,037.21

123,317.07

772,354.28

0.00

0.00

0.00

TOTAL

1,097,345.31

181,824.21

1,279,169.52

1,097345.31

181,824.21

1,279,169-52

0.00

0.00

0.00

7.52

5. - Informare șl publicitate

Cheituieii aferente serviciilor de informare șj publicitate pentru proiect., in conformitate cu Ghidului sdlotantului

5.4 Cheltuieli de Informare șl publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete auto colante

B

P

9,000.00

1,710.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

o.oo

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare ți publicitate pentru proiect, m conformitate cu Ghidului solicitantului.

5.4 Cheltuieli de Informare fl publicitate Anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

570.00

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

12,000.00

2,280.00

14^80.00

12,000.00

2,280.00

14,280.00

0.00

0.00

0.00

1,109,345.31

184,104.21

1,293,449.52

1,109,345.31

184,104.21

1,293,449.52

0.00

0.00

0.00

| TOTAL GENERAL

| 10,243,675.151   1,919,220.62

1

12,162,895.77

10,243,675.15

1,919,220.62

12,162,895.77

o.oo|          o.oo|         o.ool
CABINET PRIMARC,, t-r.'Altc.:''n#îfr:s: .--M-.'V... >

Dui.s'j nr. țrji,         . <,ji 6ftț. Bvcumul


REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data..

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Proiectul cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare -Școala Gimnazială nr. 95" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI, vizează lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr, 95",

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 611478/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării C £0 AA il al Sectorului 3.

p/a/iAfiOi *   *


/ A

I 2

______ xgSSpTr_____

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului .3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal Justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UF. 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală și datată transmis' pe adresa Primăriei Sector .3.                        1DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILATELEFON (004 021) 313 03 23 - 28 FAX (oe»< 021) 318 03 04 E-MAIL «trntegij^pdmaries.ro

Galeș Oudeștî nr. 191, Sector 3, 031084, București


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA I          INTRARE / IEȘIRE

1 Nt£lL&.

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Proiectul cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1 b/BI, vizează lucrări capitale de creșterea eficienței energetice șî modernizare - Școala Gimnazială nr. 95 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95”, în cuantum de 12,162,895.77 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 243,257.92 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 /învățământ primar și gimnazial, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Șef Serviciu Implementarea Proiectelor, Bianca Tudor
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primxrfQ.ro

telefon (004 021) 318 03 23-28, /                fox (004 021) 318.03.04

e-mail strategri@primariQ.ro

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” , “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

>        -Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


I referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea^rdînii de zi a ședinței orcpfîare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de.....5.:................ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....L.5... de pe

ordinea de zi / supljmentarșa^ordinii de zi a ședinței or^Xiare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU j^fGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU w MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCUMARIAN -DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordmea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/Sxtraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......C?......a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...jJML...... de pe ordinea de zi / supjjmentarea-ordinii de zi a ședinței

QrdiiiareTfextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA 1

MEMBRI:              /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR,^ARIANA


far--VOINEAINOCENȚIU-IOAN