Hotărârea nr. 44/2019

HCLS3 nr.44 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Brăilița nr. 30-32, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39472/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 36216/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Brăilița nr. 30-32, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 44

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAF


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

...............TFUfON« ți !i) 3 cp.r'ț-' FAX (o- j i) pS >'j 04 E-MAIL <□’ prim ->■ • jiițj.rc

C. - Dudt ti nr. igi, sect ,3, ojioSa, Bucu»e ti, www.prin1arie3.ro


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Brăilița nr. 30-32, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Brăilița nr. 30-32, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 300% pentru clădirea situată la adresa str. Brăilița nr. 30-32, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră perso de $ nt prelucrate de Primă: Sectorului .3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 670 21)16 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în luza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 670/2016. printr-o cerere set ă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei .Sector 3.

Notă d<e constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s~a deplasat în teren în data de       Tty ) la adresa:

___ CpT „ f7 c               (A                    ; și a constatat următoarele:


Anexa nr. ib
Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general ai imobilului:

Adresă_______v/fc ,                        3? 2?--)'2^,________

Uaua                      ____

ACOPERIȘ


nvelitoare*

Punctaj ! Punctaj acordai

□ Nu este cazul

! Nu există

.’iFără degradări

3----- [

0

•\A

i înveiitoarea lipsește și/sau e j degradată parțiai (maxim

.3 Degradări minore

! 10% din suprafața totală).

1-2

Este suficientă reașezarea ;•

} 1

materialului învelitorii și

j

remedieri locale.

Inveîîtoare lipsește și/sau e ! degradată în proporție mare i

i

j

□ Degradări medii

(10-30% din suprafața

3-7

totală), coamele sunt

1                            '                             J

neetanșe.

i                                                            i

!

Necesită înlocuire si fixare. '

; |

Invelitoare lipsește și/sau e i

i                                                            i

1

degradată în proporție de

!

□Degradări majore

ceste 3 0% din suprafața

8-12 ;

1

totală, coamele sunt

i                                                                        i

1                                                            I

1

neetanșe.

1

, 1

i

Prezintă curduri/rupturi

! !

1

1

majore. Necesită înlocuire

i                                                                        i

j

totală.

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic*

i

Punctaj       Punctaj

}

acordat

□ Fără degradări

0

1

Elementele de închidere

2 Degradări minore

sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt -urme de

1-2

t

umiditate. Suficientă

i

reparația punctuală.

i

Elementele de închidere

--...                                           ------------------------- i

sunt desprinse și degradate

Degradări medii


parțial (10-30% din

; lungime). Umiditate vizibilă i

; pe alocuri. Necesită j înlocuire și refacere parțială

Elementele de închidere


; sunt desprinse și degradate

!Degradări majore         I peste 30% din lungime.           8-12

I Umiditate vizibilă. Necesită i i înlocuire totală. Risc pemru ;

________     ___ i trecători___________________________j_________

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.Punctai

Punctaj

acordat

i

□Nu este cazul

Nu există

►■“ ■ ■ -------" ------- 1

i

□ Fără degradări

A V

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

i

1-2

■------------X

i Degradări medii

3-7

I

i jgneaDun și ouriane

‘ degradate parțial (neetanșe

. și deformate) și/sau înfundate. Necesită

. înlocuire parțială__

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau

, lipsă (chiar și parțial). Lipsa i tubului de racord la rețeaua j de canalizare-. Necesită j înlocuire totală.


.Degradări majore


* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

Tencuială*

........ _   ...     _____ __________ ______i

Punctaj

Punctaj

i acordat

□ Fără degradări

0

i

7 Degradări minore

Degradări, punctuale și

! incidentale aie tencuielii.

' Fără

: igrasie. Posibilă remediere

; punctuală. .

;-2

i

i

Degradăr medii

Degradări locale aie

i tencuielii (10-30% din

' suprafața

fațadelor), igrasie ușoară.

Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

i

De gradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, ! se despnnd și/sau sunt

i puternic umede, tencuială ; : degradată peste 30% din

8-12 ;

i                                                        -

suprafață. Suprafețele se

______________________refac totai. ______,                   ........

*Se vor lua în considerare oalcoaneie, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există

' Zugrăveală*


FJDegradări minore


.) Degradări med:


.Degradări majore


Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă ; remedierea punctuală.__

Zugrăveala exfoliată părți a!

: (10-30% din suprafața

' fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.

: Zugrăveala exfoliată și/sau

1 decolorată peste 3 0% din suprafața fațadelor.

; Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj        Punctaj

acordat

Fără degradări

1

0

Z Degradări minore

' Vopsire’defectuasă (scorojită), ușoară uzură a

; materialului. Nu lipsesc

: elemente de tâmplărie.

: Tâmplăria se revopsește și i se remediază punctual.

1

1-2 i

i

1

1 Degradări medii

1

: Materialele componente

: deteriorate, deformate,

i nefolosibile și/sau defecte j

■ (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3     . > i

1

i

/Degradări majore

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un ! element). Necesită înlocuire completă.

: Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porii de acces.

Elesnesaîe decorative*


JNu este cazm

__ffără degradări__


Elemente decorative

. .Degradări minore

incomplete și/sau afectate în (      1-2

Degradări medii


timp de factori atmosferici

și biologici____________

Elemente decorative care

lipsesc de ne fațade,                 3

mciusiv ceie îndepărtate în mod, abuziv_____________ _____

i Elemente decorativei desprinse, care prezintă risc Degradări majore        ‘ de cădere. Elemente de            4

■ tmichigerie care lipsesc.                      “---

__________, Risc pentru trecători.        ______ indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

acordai

.‘.Nu este cazul

i

-—-

" Fără acgradăn

A

L

A

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc

Degradări medii

i de cădere. Coșuri de turn care prezintă eiemente de

t “ /

i decorațiuni lipsă.

! Elemente din lemn rupte ; și/sauriipsă, deformări majore ale structurii

. .1 Degradări maj ore

șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru

i trecători.

8-12

*Se vor iua în considerare și

coșurile de rum, lucarnele, etc.,

componente aie șarpantei

Pereți’6

Punctaj

Punctaj

acordat

LFără degradări

n

• Elemente lipsă pe suprafețe .

‘ mai mari (colțuri de clădire, |

!

. 1 Degradări medii

; soclu). Se vor face

î completări cu elemente în baza unui proiect tenmc autorizat.

1-7

--!

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau ■ deformată, eiemente componente aie structurii

i

-Degradări majore

verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și

8-24

fi- ■

reparații capitale, on se va i desființa în baza unui

_______i proiect tehnic autorizat. ;______'' _______•

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie m.i piatră, lemn, neton, etc.

împrejmuire*

Punctaj

: 1 Nu este cazul

i Nu există

□Fără degradări

0

□Degradări mmore

• Zugrăveala și/sau vopsitoria ! împrejmuirii sunt exfoliate j incidental. Posibilă

; remedierea punctuală.

1 -z

□Degradări medii

A

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate ' în proporție de peste 10% din suprafață.

n

□Degradări majore

i i i

i

1

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. !        4

împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.

* Indiferent oe materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.: CaUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR '             _____

, □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea , timpului, etc._________ _____ _______

' o Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimpiicare în întreținerea unei

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a Regulamentului locai de urbanism, etc.__________________ ___

OBSERVAȚII


Punctajul îotak. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). riMctajm de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaiuăru, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim ae 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de '"•clcnntă

Puia etajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctaj ului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). i Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____

j Categoria de impozitare a ciădini__________

| □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%


; □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40% i

I

■ □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

; n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

! 80%


□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

:PUNCTAJ

PUNCTAJ

iPUNCTAJ

■ CATEGORIA DE

•: TOTAL z

REFERINȚĂ

i PROCENTUAL

i IMPOZITARE

-X......

-

1                                                .....2?:_________ .        J

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

A)


de pe ordinea^de zi /


suplimentarea'ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........ , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NELA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ^RIANA

MEMBRI:   / 7

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANIJ LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


HONTARU VALERICA

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT ,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii clFzi a ședinței ordinare din data de


'     ........de pe ordinea de zi /

37

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul       .....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

-zraședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST ANtTA’FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....J..............de pe ordinea de zi /


inii de zi a ședinței ordinare din data de ./5.L;.                ......

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                    ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.............

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii dczi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLATOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL?proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de_hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.............t. .                            .....................................................


MEMBRI:FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL