Hotărârea nr. 439/2019

HCLS3 nr.439 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr, 89) ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

Referat de aprobare nr. 612215/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 611469/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Adresa nr. 611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Programului Operațional Regional 2014^2020;

Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului dc participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89) ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10,1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89) ”, în cuantum de 9.513.799,59 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 190.275,99 lei reprezentând cofmanțarea proiectului cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89) ".

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pc durata implementării proiectului cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89) ”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Oj. O9Jțofâ

Justificare

DENUMIRE

COD SMIS

CHELTUI EU ELIGIBILE + NE ELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEELIGIBILE

BAZA

TVA

verificare TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

3=[l+2)

4

5

6=(4+5)

7=(M)

8

M7+8)

1.1. - Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentului-derndan, demontări, dezafectări, defrișări, eva cu an materiale rezultate, devieri rețele de UtilItatl din amplasament si alte lucrări necesare conform HG 907/2016

1.2, Amenajarea terenului

12

38

50,000.00

9,500.00

0.00

59,500.00

50,000.00

9,500.00

59,500.00

0.00

o.oo

0.00

Cheltuieli pentru reamBnajsrea spatiilor verzi sl aducerea terenului la starea inițiala

1.3. Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea Inițială

12

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

50,000.00

9,500.00

59,500.00

50,000.00

9,500.00

59,500.00

0.00

0.00

0.00
1.-Asigurarea utilităților necesare obiectivului                                                                                                                                                          _________________________________________________I

Cheltuieli aferente racordam la rețele de utilitari sl alte tipuri de rețele exterioare.

2, Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

13

40

194,132.97

36,885.26

0.00

231,018.23

194,132.97

36,885.26

231,018.23

0.00

0.00

0.00

TOTAL

194,132.97

36,885.26

231,018.23

194,132.97

36,885.26

231,018.23

0.00

0.00

0.00


2 Proiectare ;i asistență tehnicăCheltuieli aferente studiilor de teren (gectehnice, geologice, htdrogeo logice hidrogeotehnlca, fotogrammetnce, topografice sr de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție) s| altor studii specifice

3,1. Studii de teren

14

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente avizelor sl acordurilor solicitate prin lege.

3.2. Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

14

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente expertizari tehnice a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice in conformitate cu prevedenlo legislației in vțgoere).;

Cheltuieli aferente certificam performantei energetice, indusiv audrtulul energetic al dadmi,

Cheltuieli aferente elaborării tuturor fazelor de proiectare

3.3. Proiectare sl inginerie

14

44

203,000.00

40,600.00

0.00

243,600.00

203,000.00

40,600.00

243,600.00

o.oo

o.oo

0.00

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului sl serviciilor de drngentle de șantier asigurate pe perioada execuției lucrărilor

3.6, Asistenta tehnica

14

46

77,500.75

14,725.14

0.00

92,225.89

77,500.75

14,725.14

92,225.89

0.00

0.00

0.00

TOTAL

280,500.75

55,325.14

335,825.89

280,500.75

55,325.14

335,825.89

0.00

0.00

0.00

4.24

11.4. Investiția de bată

J

Cheltuieli aferente investiției de baza (lucra n de terasa mente, de sistematizare verticala, deamenajan exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de instalații);

Cheltuieli aferente montajului utilajelor, echipamente lor tehnologice si funcționale

 • 4.1. Construcții șl Instalații

 • 4.2. Montaj utilaj t»hno|pffi- - „ .

15

53

5,917,198.78

1,124,267.77

7,041,466,55

5,917,198.78

1,124,267.77

7,041,466.55

0.00

0.0C

0.00Cheltuieli aferente utilajelor, echipa menteidt de transport, echipamentelor tehnologice sl funcționale care necesita montaj Si celor care nu necesita montaj,

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitate a cladinl

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

 • 4.4. Utilaje fara montaj șl echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

703,922.87

133,745.35

11.5. Organizarea de șantier, comisie

TOTAL

6,621,121.65

1,258,013.12

5X22

ine, cote, taxe, costul creditului si diverse și neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor

5.1.1. Lucrări de construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

15

57

115,197.81

21,887.58

Cheltuieli conexe organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat In construcții si taxelor pentru acorduri, avize conforme și autorizații, conform legislației in vioare.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

69,041.83

0.00

Cheltuieli diverse sl neprevăzute In limita a 10%.

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

18

60

662,112.17

125,801.31

TOTAL

346351.81

147,68839

9.64

0,00

837,668.22

703,922.87

133,745.35

837,668.22

0,00

0.00

0.00

7,879,134.77

6,621,121.65

1,258,013.12

7,879,134.77

0.00

0.00

0.00

o.oo

137,085.39

115,197.81

21,887.58

137,085.39

0.00

0.00

0.00

O.OD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69,041.83

69,041.83

0.00

69,041.83

0.00

0.00

0.00

0.00

787,913.48

662,112.17

125,801.31

787,913.48

0.00

0.00

0.00

994,040.70

846,351.81

147,688.89

994,040.70

0.00

0.00

0.00

0.00

îojio.oo

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

0.00

0.00

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

0.00

o.ao

14,280.00

12,000.00

2,280.00

14,280.00

0.00

0.00

0.00

1,008,320.70

858,351.81

149,968-89

1,008,320.70

0.00

0.00

0.00

9,513,799.59

| 8,004,107.18

1,509,692.41

9,513,799.59

0.00| 0.00| 0.00|

Informare șl publicitate

Cheltuieli aferente serviciilor de informare șl publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului.

6.1. Cheltuieli de Informare și publicitate Realizarea de panouri de Informare Realizarea de eticheta auto col ante

8

17

9,000.00

1,710.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare și publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului.

6.2. Cheltuieli de Informare și publicitate Anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

570.00

TOTAL

12,000.00

2,280.00


858,351.81     149,968.89i .-’4 < f c.     ■           (<?r< s‘ p:.< ;.<. £-».?AIL ■-■':.t^-in • •'        ■..; rs«

<vic- u r :. îf'i, S r.:l:o 3» cpoVJ-, 3txtr

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

r

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr.

89) și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Proiectul cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)" ce face parte din Axa prioritară 10îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI, vizează lucrări de construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89) din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)".

611469/30.08.2019 al Direcției Strategii și P proiect de hotărâre, pe care îl supun apro


Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. zvoltare Durabilă, am inițiat prezentul al al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în comonnităte cu Regulamentul Uniunii Eumpet.e 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unor terți în biata uimi temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe ulresa Primăriei Sector 3.                        1DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

TELEFOiM (004 021} 318 03 »3 - 28 FAM (004. 021} 318 03 <14 E-MAIL strategri® prlrrs3He3.ro

Cslaa Dude^ti nt, 191, Sector 3, 031034, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

INTRARE / IEȘIRE

NrĂ^?..€3

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Proiectul cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr, 89)” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului -învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.lb/BI, vizează lucrări de construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89) din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul


Direcția Strateg io și Programe de Dezvoltare Durabilă

“Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, în cuantum de 9,513,799.59 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 ai Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 190,275.99 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Șef Serviciu Implementarea Proiectelor,

îni

Gavrilă Camelia


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


031084 București

www.prtmarie3.ra


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03x14 e-mail strategii@primarle3.ro
CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem^---

propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Durabilă


-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare -Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul „(o.....

suplimentarea ordinii de zi a ședințeijordinare/extraordinare din data de

..... de pe ordinea de zi /


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                  ..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ./A.......de pe

ordinea de zi / supli mentarea>rttfmii de zi a ședinței ordjnare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU^A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCUMARIAN -DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL      &

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordii

suplimentarea ordinii de zi a ședinței orduraFeTextraordinare din data de.....’


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....(ci....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST*întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:


SECRETAR,


VASILIU MARIANA


PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEAINOCENȚIU-IOAN