Hotărârea nr. 438/2019

HCLS3 nr.438 din 04.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referat de aprobare nr. 612219/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.611459/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr.611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Regional 2014-2020;

Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21) ”, în cuantum de 8.711.921.60 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 174.238,43 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21) ”,

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21) ”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. XQfl.

DIN 04.09.2019


TV

o >           ! V Y

, <-<7, o^j J

Justificare

DENUMIRE

COD SMIS

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEEUGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEEUGIB1LE

baza

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

Ț

aia

4

5

S=(JHS>

a

***

Obținerea sl amenajarea terenului


Cheltuieli cu pregătirea arnptahmentului-demolan, demontări, dezafectări, defnsari, tvacuan materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament sl alte lucrări necesare conform HG- 907/2016

12. Amenajarea terenului

12

38

10,000.00

1900,00

11,900.00

10,000.00

1900.00

11,900.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieir pentru reamenajarea spitntar verzi 11 aducerea terenului la starea inițiali.

13. Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea inițială

12

39

0.00

0.00

_

0.00

0.00

OJJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

10,000.00

1,900,00

11,900XX)

10,000.00

1900.00

11900.00

0.00

0.00

0.00


X Asigurarea utilităților necesare obiectivului

cheltuieli aferente racordam la rețele de utilftat si alte tipuri de rețele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

13

40

175,660.40

33,375.48

209,03538

175,660.40

33,375.48

209,035.86

0.00

0.00

0.00

TOTAL

175,660.40

31375.48

209,035.88

175,66040

33,375.48

2094)35.88

0.00

0.00

0.00


IXCheltuieli aferente studiilor de tereh (gwtehmce, geologice, hldrope ologi» hldrogeotehnîce, fotogramm strice, topografice sr de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de Investiție) si altor studii specifice

3.1. Studii de teren

14

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OjOD

0.00

0.00

0.00

0.00

(helturall aferente avizelor si acordurilor solicitate pnn lege.

3.2. Taxe pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

14

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Cheltuieli aferente expertban tehnice a construcțiilor existente, a îtructurAw (dups caz, a proiectelor tehnice m conformitate cu prevederile legislației In vigoare] choltukir aferente certificării performantei energetice, fndusiv audltulul energetic al dadHL

Cheltuieli aferente elaboram tuturor fazelor do proferare.

J

44

i

133,333,33

26,666.67

0.00

160.00D.OO

133,333.33

26,666.67

160,000.00

0.00

0.00

0.00

/ «7

i c

1 —

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului si servKfflor de dlngentfe de șantier asigurate pe perioada execuți» lucrărilor

V ^J\ ~"

A.%.

3.6. Asistent Aebflțk

rj.

Al î?

> iy

46

71,281.65

13,543.51

84,825.16

71,281.65

13,543.51

84,825.16

0.00

0.00

0.00

TOTAL

204,614.98

40,210.18

244,825.16

204.614.98

40,210,18

244,825.16

0.00

04»

0X»


Investiția de bază
Cheltuieli aferente investiției de bau [hitrarl de terasa mente, de sistematizare vertf ca la de amenajări exterioare, de rezJstenta.de arhitectura de Instalații),

Cheltuieli aferente montajului utilajelor, echipamentelor tehnologice s| funcționale

4.3L Construcții §1 Instalații

4.2. Montaj utilaj tehnologic

15

53

5,686,205.49

1,080,379.04

0.00

6,766,5B 4.53

5,686,205.49

1,080,379.04

6,766,584.53

0.00

0.00

0.00

Cheltui Hi aferente utilaj eior, echipamentelor de transport, echipamentelor tehnologice si funcționale care necesita montaj sl celor care nu necesita montaj,

Cheltidelf aferente dotărilor necesare pentru \ma funcționalitate a clădirii

43. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

 • 4.4. Utilaje fara montaj și echipamente de transport

  • 4.5, Dotări

15

54

456,243.52

86,686.27

0.00

542,929.79

456,24352

86,686.27

542,929.79

0.00

0.00

0.00

TOTAL

6,142,449.01

1,167,065.31

7,309,514.32

5,142/449.01

1,167,065.31

7,309,514.32

ooo

0.00

0.00

ll-5. - Orgffițtarea de șajttfer, comisioane, cote, taxe, costul creditului sl diverse șl neprevăzute

Cheltuieli aferantborganlurfl d^antler, necesare executleflikyarilor    \

5.1.1. Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

16

...

|          105,598.92

20,063.79

| 0.00

125,662.71)          105,598.92

20,063.79

125,662.71

Q.Qo|                  0.00

o.oo|


chelțuWF conexe organizară de șantier, necesare weajtiei lucrărilor

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectară tuful de stat m construcții si taxelor pentru acorduri, avize conforme ți autorizații, conform legislației in vigoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

65,752.10

0.00

65,752.10

65,752.10

0.00

65,752.10

0.00

0.00

0.00

Oieltufeli diverse »r neprevăzute în limita a 10H.

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

18

60

614,244.90

116,706.53

730,951.43

614,244.90

116,706.53

730,951.43

0.00

0.00

0.00

TOTAL

785,595.92

136,77032

922,366.24

785,595.92

136,770-32

922366,24

0.00

0,00

ooq


9.71


II .6. Informare șl publicitate

Cheltuieli aferente serviciilor de Informare 51 publldtase pentru prefect, In conformitate cu □htdulur Eobcftantului.

6.1. Cheltuieli de Informare șl publicitate Realizarea de panouri de Informare Realizarea de etichete auto colante

8

17

9,000.00

1,710.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

0,00

o.oo|

Cheltuieli aferente servicStor de informare ți publrcltete pentru proiect. In conformitate cu GrrtduCui SOI talentului

6.2. Cheltuieli de informare și publicitate Anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunieat de presă la finalizarea Proiectului

8

18

3,000.00

570.00

3370.00

3,000.00

570,00

3370.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

12,000.00

2480-00

14480.00

12,000.00

238000

14,280,00

0.00

0.00

0.00

797,595.92

139,050.32

936,646.24

797,595.92

139,050.32

936,646.24

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAI

7,330320.31

1,381,601.291

8,711.921.60]     7330,32031

1381,60139

8,711321.60|        0.00

OM

o.ool


|H_B_C                 7,047,953.23        1,339,111,11          71,281.65          13,543.51          12,000,00      2,280,00           133,333.53          26,656.6?!

CABIWET K/’MAR

t-j t S .****, rilL 11 ’‘î*'• - •              ‘"i‘            .f i

.!:Mi nr. v,t, Si- ;'*    ; yic^4, âucurc-.t;

I SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE


| Data.

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Proiectul cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI, vizează lucrări de construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21) din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

• Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)".

Având în vedere cele prezentatei^ 611459/30.08.2019 al Direcției Strategii proiect de hotărâre, pe care îl supun ap


ROBERTșQ£$qma/de raportul de specialitate nr. eJDurabilă, am inițiat prezentul lectorului 3.
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

TELEFON ©aij 31S 03 aj ■■ 28 FAX (««34 ©at} p8 ©3 04 E-MAIL strategîi^primariaj.ro

Cafea Dudești «r. igis, Sector 3, 0310&4, București


DIRECȚIA STRATEG!! Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

INTRARE/IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial

Proiectul cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului -învățământ primar și gimnazial, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/BI, vizează lucrări de construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21) din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlulDîrectia Strategii, si Programe de Dezvoltare Durabilă

s*                                                   I

“Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala

Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, în cuantum de 8,711,921.60 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 174,238.43 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ primar și gimnazial, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Șef Serviciu Implementarea Proiectelor,
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084 București www.prlmarle3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 /                fax (004 021) 318.03.04

e-mail strategii@primarie3.r0


CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24” , „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” , “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federîco Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

'x        -Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ocdinarSTextraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de               .................. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul J.Jz.......de pe

ordinea de zi / suplimentargaofSinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRI

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA


MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

I

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL      .p

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

sujțtijnontaFeîrordimi de zi a ședinței_ordi»arc/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunităui ședința din data de ...^5?......'ff.k.J..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

onimarc/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

VASILIU MARIANAMEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN