Hotărârea nr. 437/2019

HCLS3 nr.437 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241) ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Consiliu! Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 612221/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 611451/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Adresa nr.611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Regional 2014-2020;

Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

 • -   Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul “Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241) ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu “Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241) ”, în cuantum de 16.847.046,50 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.925.32,31 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241)“.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241) ”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.nr. AâîE:

DIN 04.09.2019

-HClS 3 db

Justificare

DENUMIRE

COD.

5MIS

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE

CHELTUI ELi ELIGIBILE

CHELTUIELI NEELIGIBILE

BAZA

TVA

___

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

verificare TVA

3-(l+2]

4

5

6=(4tS)

7=(l-4)

8

9=(7+8)

1.1. - Obținerea sl amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea ampkisamentului-detnolarl. de montan, dezafectări, defrișări, evacuai! materiala rezultate, devieri rețele de utili ta t) din amplasam® ht si alte lucrări necesare cohfofm HG 907/2016.

1.2. Amenajarea terenului

12

M

37,683.46

7,15936

0.00

44,84332

37,683.46

7,15936

44,843.32

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru reamenajarea spatiilor veni si aducerea terenului la starea inițiala

1.3. Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea inițială

12

39

62,805.77

11,933.10

74,73837

62,805.77

11,933.10

74,738.87

□.00

0.00

0.00

TOTAL

100,489.23

19,092.96

119,582.19

100,489.23

19,092.96

119,582.19

0.00

o.oo

0.00

1.1. - Asigurarea utilităților necesare o

Afectivului

1

Cheltuieli aferente racordam la rețele de utilitati n alte tlpun de rețele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

146,040.09

27,747.62

o.oo

173,787.71

146,040.09

27,747.62

173,787.71

0.00

0.00

0.00

TOTAL

146,040.09

27,747.62

173,787.71

146,040.09

27,747.62

173,787.71

0.00

0.00

0.00

i Proiectare șl asistența tehnică

de bază11.4. -

Cheltuieli aferente investiției de baza (lucran

de terasamente, de sistematizare verticala, de amenajau exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de instalații);

Cheltuieli aferente montajului utilajelor, echipamentelor tehnologice sl funcționale

 • 4.1. Construcții și Instalații

 • 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice șr

funcționale                _ —...___

15

53

10,480,529.08

1,991,300.53

12,471,829.51

9,980,529.08

1,89630033

11,876,829.61

500,000.00

95,000.00

595,000.00

Cheltuieli aferente studiilor de teren fgeotehmce, geologice, h'idrageotagtce hldrogeetehnlce, fotogrammetrie®, topografice st de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție) si altor studii spetifice-

3.1. Studii

14

42

1,585.00

301.15

0.00

1,886.15

1,585.00

301.15

1,886.15

0.00

0.00

o.oo

Cheltuieli aferente avizelor si acordurilor solicitate pnn lege-

3.2. Documentațil-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

14

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Chehiâch aferente expertrzan tehnice a coristructltiDT existente, a structurilor (după caz, a proiectelor tehnice ih conformitate eu prevederile legislației In vigoare): Cheltuieli aferente certificării performantei energetico, IndusivaudNului energetic al clatflm.

Cheltuieli aferente elaborării tuturor fazelor de proiectare.

33. Expertizare tehnică

 • 3.4. Certificarea performanța 1 energetice șl auditur energetic al clădirilor

 • 3.5. Proiectare

14

44

268,310.00

50,978.90

0.00

319,288.90

268,310.00

50,978.90

319,288.90

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente asistentei tehnico din partea prolectantufui pe perioada execuției lucrărilor

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

8330.00

1,582.70

0.00

9,912.70

8,330.00

1,582,70

9,912,70

o.oo

0.00

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de dlrigentle de șantier asigurata pa perioada execuției lucrărilor

3.8.2. Dlrigențle de șantier

14

46

216,66936

41,157.18

257,836,54

216,669.36

41,167,18

257,836.54

0.00

0.00

0.00

TOTAL

494,894.36

94,029.93

588,924.29

494,894.36

94,02933

588,924.29

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport, echipamentelor tehnologice w funcționale care necesit* montai si celor care nu necesita montat

Cheltuieli aferente dotanlor necesare pentru buna fiinctiotiaHtate s clădim

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită monta]

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

2,018,355.57

383,487.56

2,401,843.13

1,818,355.57

345,48756

2,163,843.13

200,000.00

38,000,00

238,000.00

TOTAL

12,498^84.65

2374,788.09

14^73,672.74

11,798^84.65

2,241,788.09

14,040,672-74

700,000.00

133,000.00

833,000.00

18.63

Organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului si diverse ^neprevăzute

Cheltuieli aferente organkarâ de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

IU

57

106,409.76

20,217,85

0.00

126,627.61

106,409.76

20,217.85

126,627.61

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli conexe organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizăm de șantier

16

58

17,494.41

3,323.94

20,81835

17,494.41

3423.94

20,818.35

o.oo

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin

Inspectoratului de stat in constructn si taxelor pentru acorduri, avize conforme șt autorizații, conform legWatiei in vigoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

118,954.00

22,601.26

0.00

141,555.26

118,954,00

22,601.26

141455.26

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli diverse sl neprevăzute în limita » 10%

53. Cheltuieli diverse șl neprevăzute

18

60

662,015.42

125,782.93

0.00

787.79835

0.00

0.00

0.00

662,015.42

125,782.93

787,79835

TOTAL

904,873.59

171,925.98

1,076,799.57

242,858.17

46,143.05

289,001.22

662,015.42

125,782.93

787,798.35

5.19

11.5. - Informare șl publicitate

Chehuieli aferente serviciilor de informare și publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului.

5.4 Cheltuieli de Informare șl publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete autocolarrte

4

17

9,000.00

1,710.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare ți publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de informare și publicitate Anunț/comuntcat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

570.00

0.00

3,570.00

3,000.00

570.00

3470.00

o.oo

0.00

0.00

TOTAL

12,000.00

2,280.00

14,280.00

12,000.00

2,280.00

14480.00

0.00

0.00

0.00

916,873.59

174,205.98

1,091,079.57

254,858.17

48,423.05

303,281.22

662,015.42

125,782.93

787,798.35

| TOTAL GENERAL

| 14,157,181.92

|   2,689,864.58|

16,847,046.50

| 12,795,166.50

2,431,081.65

15,226,248.15

| 1362,015.421   258,782.93

|    1,620,798.35|


.......c'■■■■1 < iA>Uuluh

CABINET PRIMAR

Data,

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul " Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul "Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări de extindere - Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241) din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)".

611451/30.08.2019 al Direcției Stra prezentul proiect de hotărâre, pe c


Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. rame de Dezvoltare Durabilă, am inițiat ării Consiliului Local al Sectorului 3.

DIRECȚIA STRATEGII PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

TELEFOW (004 031} 318 03 33 - 38 FAX (004 021} 31® 03 04 E-MAIL PEratsgii@pr-irrtarie5.ro Calea Dud ești nr. 191, Sector 3, 031084, București

■ PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DIRECȚIA STRATEG» Șl PROGRAME

DE DEZVOLTARE DURABILĂ

INTRARE / IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădiniță

Peștișorul de aur (nr. 241)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări de extindere - Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241) din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce Ia îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:Djrecția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, în cuantum de 16,847,046.50 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,925,323.31 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor Bianca TUDOR
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROCRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Cafea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28, /                 fox (004 021) 318.09.04

e-mai! strategii@primarie3.r0

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” , “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196” , “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)” , “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul _____de pe ordinea de zi /

suplimefttHFeaor dinii de zi a ședinței jarxl+mtrtTextraordinare din data de..............?£j5.

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de               ................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ../.c.......de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinafe/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NtLA/FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

DOBRE

MEMBRI

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA


MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul J£„

. de pe ordinea de zi /

suplifjjentftrear ordinii de zi a ședinței ordina-rr/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică., apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor. întrunită în ședința din data de 6..St...a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...... Ițz..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordisare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, VASILIU MARIANA

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN