Hotărârea nr. 436/2019

HCLS3 nr.436 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “ Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (fosta Grădiniță nr. 239) ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

Referat de aprobare nr. 612224/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.611445/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Adresa nr.611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă,

în conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • -  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

In temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul “ Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (fosta Grădiniță nr. 239) ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “ Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (fosta Grădiniță nr. 239)”, în cuantum de 8.471.766,42 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.478.350,29 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “ Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (fosta Grădiniță nr. 239) ”,

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul " Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (fosta Grădiniță nr. 239)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR.

DIN 04.09.2019Co/tra

1

semnează pentru legalitate Secretar general Marius Mi hă iță

/

1Justificare

DENUMIRE

COD.

5MIS

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEEUGIB1LE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

verificare ■ vm

3-11+2)

4

5

6H*+5)

_

8

9= (7+8)

IX - Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentului-demdan, demontări, dezafectări, defrișări, evacuan materialo rezultate, devieri ratele de utilitate din amplasament si alte lucrări necesare conform HG. 907/2016

1.2. Amenajarea terenului

12

$8

43,908.80

8,342.67

0.00

52,251.47

43,908.80

8,342.67

52,251.47

o.oo

0.00

0.00

Cheltuieli pentru reamenajarea spatiilor verii si aducerea terenului la starea inițiala

1.3. Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea inițială

12

8,300.00

1,577.00

o.oo

9,877.00

8,300.00

1.577,00

9,877.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

52,208.80

9,919.67

62,128.47

52,208.80

9,919.67

62,12&47

0.00

0.00

0.00

1. Asigurarea utilităților necesare obiectivului

1

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilitatj si alte tipuri de rețele exterioare.

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

W

10,000.00

1,900.00

0,00

11,900,00

10,000.00

1,900.00

11,900.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

10,000.00

1,900.00

11,900.00

10,000.00

1,900.00

11,900.00

0.00

0.00

0.00


1. - Proiectare și asistență tehnițăChettuteb aferente studiilor de teren (geotehnice, geologice, hidrogeolcgica hidrogectehnlce, fotogrammetnce, topografice sr de stabilitate a terenului pe care se amplateaza obiectivul de investiție) si altor studii specifice.

3.1. studii

14

42

2,500.00

475.00

2,975.00

2,500,00

475.00

2,975.00

0.00

0.00

o.oo

Cheltuieli aferente avizelor Si acordurilor soli a tata pnn lege

3.2. Documentațli-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

14

43

100,00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

□.00

o.oo

0.00

Chdtuieii aferente expertlzari tehnice a construcțiilor existente, a structurilor țdups caz, a proiectelor tehnice in conformitate cu prevederile legislației in vigoare); Cheltuieli aferente certificam performantei energetice, indusiv audrtului energetic al dadini,

Cheltuieli aferente elaborarn tuturor fazelor de proiectare

 • 3.3. Expertiza re tehnică

 • 3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

 • 3.5. Proiectare

14

44

105,126.85

19,974.10

125,100.95

105,126,85

19,974.10

125,100.95

0,00

0.00

0.00

Cheltuieli aferenta asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

4,906.80

932.29

0.00

5,839.09

4,905.80

932.29

5,839.09

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de dlrlgerrtie de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

3.8.2. Dlrlgențle de șantier

14

46

63,853.12

12,132.09

0.00

75,985.21

63,853.12

12,132.09

75,985.21

0.00

0.00

0.00

TOTAL

176,485.77

33,513.48

210,000.25

176,486.77

33,513X8

210,000.25

0.00

0.00

0.00

11.4. - Investiția de bază

2 76

1

Cheltuieli aferente investiției de baza (lucrări de te rasa mente, de sistematizare verticala, de amenajan exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de mstHabi), □leltuieli aferente Montajului utilajelor, echlpamentelortehnobieice si funcționale

 • 4.1. Construcții și instalații

 • 4.2, Montaj utilaje, echipamente tehnologice ș funcționale

15

53

5,203,315.51

988,629.95

0.0C

6,191,945.46

4,703,315.51

893,629.9!

5,596,945.46

5OO,000.0C

95,000.00

595,000.00

    / */ i—st—,\yCheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport, echipamentelor tehnologice si funcbonale care necesita montaj si cdor care nu necesita montaj,

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitate a clădirii

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice $1 funcționale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale eare nu necesită montaj și echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

1,181,996.97

224,579.42

total

6,385,312.43

1^13,209.37

21.99

! Orgunliarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului si diverse ;l neprevăiute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5,1,1. Lucrări de construcții șl instalații aferente organizării de șantier

16

57

110,146.54

20,927,86

Cheltuieli conexe organizării de șantier necesare execuției lucrărilor.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

1,101.47

o,oo

Chettuidi aferente cotei w care revin Inspectoratului de stat in construcții si taxdor pentru acorduri, avize conforme și autorizații, conform legislației En vigoare

S.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

59,132.37

0.00

Cheltuieli diverseși neprevăzute în limita a 10%

5,3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

18

50

322,376.06

61,251.45

(total

492,756.54

82,179.31

Informare șl publicitate


Cheltuieli aferente serviciilor de informare și publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului.

5.4 Cheltuieli de Informare șl publicitate Realizarea de panouri de Informare Realizarea de etichete autocolante

8

17

9,000.00

1,710.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare șr publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solia tontului

5.4 Cheltuieli de informare șl publicitate Anunț/comunîcat de presi privind începerea proiectului

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

570.00

TOTAL

12,000.00

2,280.00

504,756.54

84,459.31

| TOTAL GENERAL

| 7,128,764.59

| 1,343,001.83

1,406,576.39

881,996.97

167,579.42

1,049,576.39

300,000.00

57,000,00

357,000,00

7,598,521.85

5,585.312.48

1,061,209.37

6,646,521.85

800,000.00

152,000.00

952,000.00

0.00

131,074.50

110,146.64

20,927.86

131,074.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1,101.47

1,101.47

a.oo

1,101.47

0.00

0.00

0.00

0.00

59,132.37

59,132.37

0.00

59,132.37

0.00

o.oo

0.00

383,627.51

0.00

0.00

0.00

322,376.06

61,251.45

383,627.51

574,935.85

170,380.48

20,927.86

191,308.34

322,376.06

61,251.45

383,627.51

0.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

o.oo

0.00

14.280.0C

12,000.00

2,280.00

14,280.00

0.00

0.00

0.00

589,215.85

182,380.48

23,207.86

205,588.34

322,376.06

61,251.45

383,627.51

| 8,471,766.42

| 6,006,388.53

1,129,750.38

7,136,138.91

| 1,122,376.06

213,251.451 1,335,627.511cabinctsector 3


CABINET PRIMAR


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul" Demolare sl edificare irndl destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

bil


Proiectul cu titlul "Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări de demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239) din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)",

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 611445/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobărji^^^lfl^ cal al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale suni nrclucrale de Primări". Sectorului 3 în conformitrle cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor lenale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in bar.i unui (cruci legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 3016/679. printr-o cerere scrisă, semaa’ă și dat. tă ir. nsmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

TELEFON (<5d<> Ost) 318 03 23 - 28 FA3t (cxî<. osii) stS 03 04 E-MAIL etrHtEgii@pfimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 5, 031084, București

. PRIMĂRIA SECTORULUI 3

1 DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

INTRARE / IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări de demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239) din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:


Direcția Strateg 10 si Programe de Dezvoltare Durabilă

7                                I

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, în cuantum de 8,471,766.42 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,478,350.29 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “ Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor Bianna TUDOR
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudeștl nr. 191, sector 3, 031084 București

www.prfmarle3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28. /                fox (004 021) 318.03.04

e-mail strategii@primariej.ro

CĂTRE,

CABINET PRIMARîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24” , „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” , “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

>       -Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ./tL..... de pe ordinea de zi7 suplimentarga-ordinii de zi a ședințețjordinare/extraordinare din data de .

Comisia de învățământ,, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Ll........de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisi^, de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI.

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

_

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe orcțmea de zi /Q Q suplimentaxea-nrdinii de zi a ședinței ordinaj^Yfranrdinarp din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în,ședința din data de           ..y..'.........(*[., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......Lr?..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

oidnrafe/'extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:SECRETAR,


VASILIU M


umariaPELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN