Hotărârea nr. 435/2019

HCLS3 nr.435 din 04.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific lO.lAnvățământ preșcolar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referat de aprobare nr. &12225/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.611434/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Adresa nr.411529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

In conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196”, în cuantum de 16.847.046,50 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.925.323,31 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196\ pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. .lihl.

DIN 04.09.2019

flcișs AJt. WM.09..20/5'

Justificare

DENUMIRE

COD

ÎMI5

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEEUGIBILE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

vei întorc i vm

3=11+2)

4

5

6=14+5)

7=11-4)

8

9=(7+8j

1. - Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentului-demolări, demontări, dezafectări, defnsan, evacuan materiala rezultate, devieri rețeta de utHltati din amplasament si alte lucrări necesare conform HG. 907/2016.

1.2. Amenajarea terenului

12

38

37,683.46

7,159.86

0.00

44,84332

37,883.46

7,159.86

44,84332

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru re a menaja rea spatiilor verzi sl aducerea terenului la starea mrtlate

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

12

39

62,805.77

11,933.10

74,738.B7

62,805.77

11,933.10

74,738.87

o.oo

0.00

0.00

TOTAL

100,489.23

19,092.96

119,582.19

100,489.23

19,092.96

119,582.19

0.00

0.00

o.âo

LI. Asigurarea utilităților necesare o

(afectivului

J

Cheltuieli aferente racordam la rețele de utll'itati si alte tipuri de ratele exterioare.

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

146,040.09

27,747.62

173,787.71

146,040.09

27,747.62

173,787.71

0.00

0.00

0.00

TOTAL

146,040.09

27,747.62

173,787.71

146,040.09

27,747.62

173,787.71

0.00

0.00

0.00

Proiectare șl asistența tehnică

Cheltuieli aferente studiilor de teren (gectahruee, geologice, htdroge o logice hidrogeotehnlce, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate «terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție} si altor studii specifice

3.1. Studii

14

42

1,585.00

301.15

1,886,15

1,585,00

301.15

1,886.15

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente avizelor si acordunlor solicitate prin lege.

3.2. Documentațil-suport șl cheltuieli pentru abținerea de avize, acorduri și autorizații

14

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente expertiza ri tehnice a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice In conformitate cu prevederile legislației invlgoarej. Cheltuieli aferente certffloarli performantei energetice. Inclusiv auditului energetic al clădirii,

Cheltuieli aferente elaboram tuturor fazelor de proiectare

 • 3.3. Expertlzare tehnică

 • 3.4. Certificarea performanței energetica și audftul energetic al clădirilor

 • 3.5. Proiectare

14

44

268310.00

50,978.90

0.00

319,288.90

268,310.00

50,97830

319,288.90

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

3,8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

8330.00

1,582.70

0.00

9,912.70

8,330.00

1,582.70

9,912.70

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente tervklllor de dirigentle de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

3.8.2. Dirigenție de șantier

14

46

216,66936

41,167.18

0.00

257,83634

216,669.36

41,167.18

257,836.54

0.00

0.00

0.00

TOTAL

494,894.36

94,023.93

588,924-29

494,894.36

94,029.93

588,924.29

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport, echipamentelor tehnologice st funcționale care necesita montaj si celor care nu necesita montaj,

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru bune funcționalitatea clădirii

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente da transport

 • 4.5. Dotări

15

54

2,018,355.57

383,487.56

2,401,843.13

1,818355.57

345,48756

2,163,843.13

200,000.00

38,000.00

238,000.00

TOTAL

12,498,884.65

2,374,788.09

14,873,672.74

11,798,884.65

2,241,788.09

14,040,672.74

700,000.00

133,000,00

833,000.00

18.63

Organizarea de șantier, comisioane, cote,taxe, costul aedhulul sl diverse șl neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor

5.1.1. Lucrări da construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

16

57

106,409.76

20,217.85

0.00

126,627.61

106,409.76

20,217.85

126,627.61

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli conexe organizării dq șantier necesare execuției lucrărilor.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

17,494.41

3,323.94

0.00

20,81835

17,494.41

3,323.94

20,81835

0.00

0.00

□.□0

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat in construcții si taxelor pentru acordun, avize conforme șl autorizații, conform leghiatici in vigoare

5.2. Comisioane, cote,taxe, costul creditului

17

5*

118,954.00

22,601.26

o.oo

141,555.26

116,954.00

22,601.26

141,553.26

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute In Urnita a 10%.

5.3. Cheltuieli diverseși neprevăzute

18

60

662,015.42

125,782.93

0.00

787,798,35

0.00

0.00

0.00

662,01542

125,782.93

787,798.35

TOTAL

904,873.59

171,925.98

1,076,799.57

242,858.17

46,143.05

289,001.22

662,015,42

125,782.93

787,79835

549

11.5. - Informare șl publicitate

Cheltuieli aferente serviciilor de informare p publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului.

54 Cheltuieli de informare și publicitate Realizarea de panouri de Informare Realizarea de eticheta autocolante

8

17

9,000,00

1,710.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

0.00

0.00

Qie+tuteli aferente serviciilor de informare și publicitate pentru proiect, m conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de informare ?! publicitate Anuntfcomunlcat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunlcat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

570.00

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

12,000.00

2,280.00

14,280.00

12,000.00

2,280.00

14,280.00

0.00

0.00

0.00

916,873,59

174,205,98

1,091,079.57

254,858.17

48,423.05

303,281.22

662,015.42

125,782.93

787,798.35

| TOTAL GENERAL

| 14,157,181.921 2,689,864.581

| 16,847,046.50

| 12,795,166.50

2,431,081.65

15,226,248.15

| l,362,015.42|   258,782.93

| l,620,798.35|

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul" Lucrări de extindere -Grădiniță nr. 196" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul "Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul " Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196".

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. e de Dezvoltare Durabilă, am inițiat LConsiliului Local al Sectorului 3.

611434/30.08.2019 al Direcției Strategii șj prezentul proiect de hotărâre, pe care îl
TELEFON (004 O3î) 31® 03 23 - aS FAJt (004021) 31S 03 04 E-IUWL strategii gpprirnarteț.ra

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

INTRARE / IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere -

Grădiniță nr. 196” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 /învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196””, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1. valoarea totală a proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, în cuantum de 16,847,046.50 lei (inclusiv TVA).


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,925,323.31 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor BiancjșTUDOR
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084 București www.prlm2rie3.ro

telefon (004 O2i) 318 03 23 - 28. /                fix (004 021) 318.03.04

e-mail strategii@primarie3.ro

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196” , “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

>        -Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

I

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul J.!l........ de pe ordinea de zi / suplimentaregjtwdinii de zi a ședintgi-ordinare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de           ...3................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe

ordinea de zi / suplim^târeTordinii de zi a ședințeLortlinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimațurmătoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ©EdinareZextraordmare din data de           .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...........flJ/ț de pe ordinea de zi / suplimentarea. ordinii de zi a ședinței

^rdinaro/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORAB4L proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA