Hotărârea nr. 434/2019

HCLS3 nr.434 din 04.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:
 • -  Referat de aprobare nr. 6I2229/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.611434/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr.611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă; în conformitate cu prevederile:

 • -  Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut dc părăsire timpurie a sistemului;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -   O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinulde înot - Grădinița nr. 191” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 19T, în cuantum de 5.209.729,99 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 104.194,60 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191 ”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 19T, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR.

DIN 04.09.2019


faji.


1Justificare

DENUMIRE

CODS

MlS

CHELTUIELI ELIGIBILE+ NEEUGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEEUGIBILE

BAZA

TVA      |

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

Z L

verificare TVA

3=11+2)

4

5

6=)4+S)

MM)

8

■*(7+4)

LI. - Obținerea sl amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentului-demolan, demontau, dezafectări, defrisan, evacuan materiale rezultate, dwien ratele de utilități din amplasament si alte lucran necesare conform HG. 907/2016

L.2. Amenajarea terenului

12

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru reemenajarea spatiilor veni si aducerea terenului la starea inițiala.

L3. Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea inițiali

12

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LI. - Asigurarea utilităților necesare o

îlecthralui

1

Chaliuieli aferente racordam Fa rețete de utilitati si alte tipuri de rețele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utllttatilor necesare obtectlvului

13

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1. Proiectare țl asistență tehnică

55387.50

1

Cheltuieli aferente studiilor de teren (geotehnrce, geologice, hidrogeotogice hldrogectehnlw, fotogram matrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se a mp tas ea za obiectivul de investrtfe) si altor studii specifice

3.1. Studii

H.

4Z

2,000.00

330.00

2,380.00

2,000.00

380.00

2,330.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente mdzetersi acordurilor solicitate prin lege.

3.2. Documentațll-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

14

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente expertnan tehrno& a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz, a protecteFor tehnice fa conformitate cu prevederile tegnlatiel lh vigoare);

Cheltuieli aferente eertificani performantei energetice, inclusiv sudltului energetic al clădirii;

Cheltuieli aferenta etebararfl tuturor fazelor de proiectare

 • 3.3. Expertiza re tehnică

 • 3.4. Certificarea performanței energetice șl audltul energetic al clădirilor

35. Proiectare

14

44

49,150,50

9334.60

58,489-lC

49,15050

9,338.60

58,489.10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente asistentei tehnree din partea proiectantului pe perioada execuției luennlor

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

4,237.0C

805.03

5,042.03

4,237.0C

805.03

5,042.0;

0.00

O.0C

0.00

Cheltuieli aferente sarvfclikx de dirlgentie de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

3.8.2. Dirlgențle de șantier

14

46

71,290.»

13,545.16

84,835.SC

71,290»

13.545.lf

84,83554

o.oc

O.OC

0.00

TOTAL

126,677.8^

24,068,7$

150,746.6:

126,677.84

24,068.7!

150,746.6:

o.oc

O.tX

o.oo


11,4.-

Chehuidl aferente investiției de bata (lucran deterasamente, de slrtematiwre verticala, de amenajări exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de instalații);

Cheltuieli aferente montajului utilajelor, echipamentelor tehnologice si funcționale

 • 4.1. Construcții șl Instalații

 • 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15

53

3,552,370.64

674,950.42

000

4,227,321.06

3,552,370.64

674,950.42

4,227,321.06

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport.- echipamentelor tehnologice si functonale care necesita montaj sl celor care nu nehesrta montaj,

Cheltuieliiaferente dotărilor necesare pentru buna fimwQTiaOtate a dadlni

43. Utilaje, echlpamentejft*fflbbâce funcționa le care necesită monțjv 1 Aț A/?

4.4. Utilaje, echipamente țehf^logfreș^x'<*Si funcționale eare/iu ffccdWtl mongSp echipamente d/transport           (fi*'*

♦.B.Dottrt |

-j

54

387,986.85

73,71750

0.00

461,704.35

387,98655

73,717.50

461,704.35

0.00

0.00

0.00
10.74

(13. - Organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului sl diverse șl neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucranlor

5.1.1. Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

16

57

58,935.52

11,197.75

0.00

70,133.27

58,93532

11,197.75

70,133.27

0.00

o.oo

0.00

Cheltuieli conexe organizării de șantier. necesare execuției lucrărilor.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

5,243.97

0.00

0.00

5,243.97

5,243.97

0.00

5,243.97

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat In construcții si taxelor pentru acorduri, avize conforme și autcrizatir, conform legislației In vigoare.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

W

59

38,985.82

0.00

38,985.82

38,985.82

0.00

38,985.82

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli diverse sl neprevăzute în limita a 10%.

5.3. Cheltuielr diverse și neprevăzute

ti

60

202,785.62

38,529.27

241,314.89

202,785.62

38,529.27

241,314.89

0.00

0.00

0.00

TOTAL

305,950.93

49,727.02

355,677.95

305,950.93

49,727X12

355,677.95

0.00

0.001 0.00

11,5. Informare și publicitate

SIS

Cheltuieli aferente serviciilor de tnforniereți publicitate pentru proiect, in conformitate eu Ghidului solltitantului.

5.4 Cheltuieli de informare șl publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete autocolanta

8

17

9,000.00

1,710.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710,00

10,710.00

0.00

0.00

1

0.00

1

Cheltuieli aferente serviciilor de informare 51 p uhll citate pentru proiect, m conformitate eu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de Informare și publicitate Anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului

Anuhț/comunicat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

570.00

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

12,00030

24Bo.in

14,280.00

12/100.00

2,280.00

14,280.00

0.00

0.00

0.00

317,950.93       52,007.02                         369,957.95         317,950.93

52,007.02

369,957,95

0.00

0.00 0,00

| TOTAL GENERAL

4,Î84,986.26|    824,743.731              |     5,209,729.99|     4,384,986^6

824,743.73

5,2O9,729.99|        0.00|          0.001         0.00|

CAE.IK27 PttlMAS*

(ni) 31 ■ . _ - ■" fiSX t .■                                            ■. ■. ■'■'".-.•fâr.'.n .< .1 ,

C.'d'.1 O.ÎAtlt tr. '.'-t,           ; ;n 64. Itacur.țti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

n,.£/2Z2.S

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot Grădinița nr. 191" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare si extindere la bazinul de înot - Grădinița nr, 191",

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 611434/30.08.2019 al Direcției Strategii                   Dezvoltare Durabilă, am inițiat

prezentul proiect de hotărâre, pe care îl suțxhjJaprot

/y O

I

I -în

ROBERTSDRfNffi

Consiliului Local al Sectorului 3.

)n I ' JDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


TELEFOM (C>O4 <131) 318 03 Hj - 38 J=A2C     <*3») 318 03 04 E-MAFL strategii^prirtnărie^.ro

Calea Dudevti nr. 191, Sector 3, 031084, București

I PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME

DE DEZVOLTARE DURABILA

INTRARE / IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot * Grădinița nr. 191” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10. la/BI, vizează lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:


DjRtcyiA Strategi] și Phogîîame de Dezvoltare Durabilă

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, în cuantum de 5,209,729.99 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 104,194.60 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor Bianca TUDOR

întoMnit,

Gavrilă Camelia Anardaria


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


03108 București

www.prim2rie3.ro


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mail strategii@primarie3.r0
CĂTRE,

CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitenr4^--^ propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” , “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Durabilă


-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare -Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Program ie Dezvoltare Durabilă


An


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Zb?......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședigței-erdiffare/extraordinare din data de ..^...4^.?..^?^^.

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de ................ ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ../.S......de pe

ordinea de zi / suplimentareEjxrfxîînii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.. .J../..... de pe ordhiea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ocdinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de           3..:.a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ..4^?........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) Iit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR,

VASILIU MARIAN^VOINEA INOCENȚIU-IOAN