Hotărârea nr. 433/2019

HCLS3 nr.433 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001. precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

Referat de aprobare nr. 612231/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.611429/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Adresa nr.411529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

 • -   Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art.139 alin, (1) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot -Grădinița nr. 154” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, în cuantum de 2.613.880,06 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 52.277,60 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. A33

DIN 04.09,2019



Contrasemnează pentru legalitate / Secretar general / arius Mihăiță

r

\

J

J



Justificare

DENUMIRE

COD

>MIS

CHELTUIELI ELIGIBILE + NE ELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEELIGIBILE

BAZA       1

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

3=(1*2)

4

5

6=(M)

7=(M)

8

9=(7+8]

1. - Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuwli cu pregătirea amplMamentului-demolan. demontan, dezafectări, defrlsan. ava cu an materiale rezultate, deviHTl rețele de militat] din amplasament si ahe Iu cran necesare conform HG 907/2016

1.2. Amenajarea terenului

12

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru reamenajarea spatiilor verzi si aducerea terenului la starea inițiala

1.3. Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea inițială

12

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.Q0

TOTAL

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

LI. Asigurarea utilităților necesare

rblectlvulul

1

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilitari n alte tipuri de rețele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00


Proiectare șl asistența tehnică




Cheltureli aferente studiilor de teren (geotehnice, geologic», hldrogenlogice hkfrogeotehnice, fotâgrammetnce, topografice si de stabilitate a terenului pe care se ampla s ea za obiectivul de invastrtre) si altor studii specifice

3.1. Studii

14

42

2,000.00

380.00

0.00

2,380.00

2,000.00

380.00

2,380.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente avizelor si acordurilor solicitate prm lege

3.2. Documentațil-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

14

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente expertizan tehnice a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz., a proiectelor tehnice m conformitate cu prevcdenle legislației m vigoare), Cheltuieli aferente certificării performantei energetica, inclusiv auditului energetic al dadini.

Cheltuieli aferente elaborare tuturor fazelor de proiectare

 • 3.3. Expertlzare tehnică

 • 3.4. Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

 • 3.5. Proiectare

14

44

20,527.00

3,900.13

0.00

24,427.13

20,527.00

3,900,13

24,427.13

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului pe penoada execuției lucrărilor

3.3.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

2,690.00

511.10

0.00

3,201.10

2,690.00

511.10

3,201.10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente servfclBor de dlrlgentie de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

3.3.2. D irige nț’w de șantier

14

46

35,620.99

6,767.99

0.00

42,383.9b

35,620.99

6,767.99

42,388.98

0.00

0.00

0.00

TOTAL

60,837.99|     11,559.22

72397.21

60,837.99

11,559.22

|      72397-21

0.00

0.00

0.00

Investiția de bază

3.08

_

Cheltuieli aferente investiției de baza (lucran de terasamente, de sistematizare verticala, de amenajan exterioara, de rezistenta, de • arhitectura, de instalații),

Chdtuirt aferente montajului irtllajelor echipan\ntelor tehnologice sl funcționale

 • 4.1. Construcții șl instalații

 • 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl

funcționale               _

53

1,777,269.76

337,681.25

2,114,951,01

1,777,269.76

337,681.25

2,114,951.01

o.oa

0.00

0.00




Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport, echipamentelor tehnologice si funcționale care n irosita montaj si celor care nu necesita montaj.

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru huna funcționalitate a dadim

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

157,217.04

37,47124

234,688.28

197,217.04

37,471.24

234,688.28

0.00

0,00

0.00

TOTAL

1,974,486.80

375,152.49

2,349,639.29

1,974,486.80

375,152.49

2,349,639.29

0.00

0.00

0.00

10.92

5. - Organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului sl diverse și neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare executiw lucrărilor.

5.1.1, Lucrări de construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

16

57

29,447.46

5,595.02

35,042.48

29,447.46

5,595.02

35,042.48

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli conexe organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

2,650.44

0.00

2,650.44

2,650.44

0.00

2,650.44

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat in construcții si taxelor pentru acorduri, avize conforme șl autorizații, conform legislației in vigoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

19,442.53

0.00

0.00

19,442.53

19,442.53

0.00

19,442.53

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli diverse si neprevăzutetn Urnita a 1096.

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

18

60

101,200.09

19,228.02

120,428.11

101,200.09

19,228.02

120,42841

0.00

0.00

0.00

TOTAL

152,740.52

24,823,04

177,563.56

152,740.52

24,823.04

177,563.56

0.00

0.00

0.00

5 13

11.5. Informare șl publicitate

Cheltuieli aferente servlaitor de informare și publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de informare șl publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete autocolante

8

17

9,000.00

1,710.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

o.oo

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare și publicitate pentru proiect, în conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de Informare șl publicitate Anunț/c om unicat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comun leat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

570.00

0.00

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

o.oo

o.oo

0.00

TOTAL

12,000.00

2,280-00

14,280-00

12,000.00

2,280.00

14,280.00

0.00

0.00

0.00

164,740.52     27,103.04

191,843.56

164,740.52

27,103.04

191,843,56          0.00

0.00 0.00

| TOTAL GENERAL

2,200,065.311  413,814.751               | 2,613,880.06

| 2,200,065.31

413,814.75

2,613,880.06|         0.00|          0.001         0.00|







SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr /Z? J 5 /

- 3<W Z^/3


REFERAT DE APROBARE

Data

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proeictului cu titlirt-„Lueraricapitalcda

modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot -Grădinița nr. 154" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare si extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154".

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 611429/30.08.2019 al Direcției Strategii și^Fegrame de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl suțîuftJrpceHĂo C( isiliului Local al Sectorului 3.

/ f'Z A. atCXK \

___



TELEFON (004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (CO^ oăi) 31S 03 04 E-RflAlL Ttrategii@pr1rnarle3.rc1

Calea Du deșii nr, 191, Sector 3, 031084, București


PRIMĂRIA SECTORULUI 3 1

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

i          INTRARE / IEȘIRE

5o. 0& ^ol9 I

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot -Grădinița nr. 154” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:



Direcția Strateg io si Programe de Dezvoltare Durabilă

T                                    »

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, în cuantum de 2,613,880.06 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 52,277.60 lei reprezentând cofrnanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor Bianca/fiUDOR

înl

Gavrilă Camelia Ani


aria



DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudețti nr. 191, sector 3,


031084 București

www.primarie3.ro


telefon (004 02i> 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mail strategii@primarie3.ro




CĂTRE,


CABINET PRIMAR

In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem*02— propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” , “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare

Durabilă


-Referatele de aprobare -Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


n

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ,.Z.........de pe ordinea de zi /     ~

suplimentarea^rdînii de zi a ședmteiordinare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de              .................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ord/farc/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale,

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin, (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANPRU nXjyZ MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL



MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

și respectarea drepturilor cetățenilor

_

AVIZUL


dinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....(.^TTT.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței urdmare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NLJ A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF AVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN



VOINEAINOCENȚIU-IOAN