Hotărârea nr. 432/2019

HCLS3 nr.432 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădinița nr. 70” și a


cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

Referat de aprobare nr. 612232/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.611420/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr.611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

 • -   Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret,

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ,


HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul "Lucrări de extindere - Grădinița nr. 70 ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe țot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/Bl.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădinița nr. 70", în cuantum de 8.265.032,45 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.431.432,45 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădinița nr. 70".

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădinița nr. 70", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. A3â

DIN 04.09.2019


Justificare

DENUMIRE

COD

iMIS

CHELTUIELI ELIGIBILE 4- NEELIGIBILE

CHELTUIELI EUGIB1LE

CHELTUIELI NEEUGIB1LE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BA2A

TVA

TOTAL

1

2

vriiiiLilu i vh

3=11+7)

4

5

(>=(4+5)

Zrlldl

8

9=(7+8)

1.1. - Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentului-demolan, demontări, dezafectări. defrisan, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utflitata din amplasament si alte lucrări necesara conform HG 907/2016

1.2. Amenajarea terenului

12

38

11,678.30

2,218.88

0.00

13,897.18

11,678.30

2,218.88

13,897.18

0.00

o.oa

0.00

Cheltuieli pentru reamenajarea spatiilor verzi si aducerea terenului la starea inițiala.

1.3. Amehajarl pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială

12

39

7,900.00

1,501.00

9,401.00

7,900.00

1,501.00

9/401.00

O.DO

0.00

0.00

TOTAL

19,578.30

3,719.88

23,298.18

19,578 30

3,719.88

23,298.13

0.00

0.00

0.00

1.1. - Asigurarea utilităților necesare c

biectivului

1

Chaftuieli aferente racordării la rețele de utllitatf si alte tfpun de rețele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

io.ooo.oa

1,900.00

0.00

11,900.00

10,000.00

1,900.00

11,900.00

O.DO

0.00

0.00

TOTAL

10,000.00

1,900.00

11,900.00

10,000.00

1,900.00

11,900.00

0.00

0.00

0.00
1.1. -

Cheltuieli aferente studiilor de teren (geatehnlce, geologica, hidrogeolcgiee hidrogeotehmce, fotogrammetrie®, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investite) s» altor studii s p ea fi ce

3.1, Studii

14

o

2,500.00

475.00

0.00

2,975.00

2,500.00

475.00

2,975.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente avizelor si acordurilor tolicltate pnn lege

9.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

14

43

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Chdtufeli aferente expartizari tehnice a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice In conformitate cu prevederile legislației in vigoare). Cheltuieli aferente certificării performantei energetice, inclusiv auditului energetic al Clădirii,

Cheltuielr aferente elaboram tuturor fazelor de proiectare

 • 3.3. Expertlzare tehnică

 • 3.4. Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

 • 3.5. Proiectare

14

44

97,808.72

18,583.66

0.00

116,392.38

97,8D8.72

18,583.66

116,392.38

0.00

0.00

0.00

Cheltuielr aferente asistenter tehnice din partea proiectantului pe perioada execuția lucrărilor

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

4,134.24

785.51

4,919.75

4,134.24

785.51

4,919.75

0.00

0.00

0.00

Chaftuieli aferente serviciilor de dlrlgentie de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor                               /

3.8.2. Dlrigențle de șantier

14

46

62,646.62

11,902.86

74,549.48

62,646.62

11,902.86

74,549.4B

0.00

0.00

0.00

\\

TOTAL

167,189.58

31,747.03

198,936.61

167,189.58

31,747.03

19B.936.61

0+00

0.00

O.DO


Investiția de bază


Cheltuieli aferente Investiției de baza (lucrări de terasamente, de sistematizare amenajari exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de instalații);

Cheltuieli aferente montajului utilajelor echipamentelor tehnologice si funcționale


șl Instalații ale, echipam


Cheltuieli aferente utilaje!or, echipamentelor de transport, echipamentoiortehnologice si funcționale care necesita montaj si celor care nu necesita montaj;

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitate a da dini

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice $1 funcționale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

1,176,478.10

223,530.84

1,400,008.94

905,500.00

172,045.00

1,077,545.00

270,978.10

51,485.84

322,463.94

TOTAL

5,264,651.99

1,190,285-78

7,454,947.77

5,493,683.89

1,043,799.94

6,537,483.83]    770,978.10

146,485.84

917,463.94

11.5. Organizarea de șantier, comision

>ne, cote, taxe, costul creditului sl diverse șl neprevlzu

22.51

e

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor

5.1.1. Lucrări de construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

16

57

108,065.42

20,532.43

0.00

128,597.85

108,065.42

20,532.43

128,597.85

o.oa

0.00

0.00

Cheltuieli conexe organizării de șantier, necesare execuției lucrat Hor

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

1,080.65

0.00

0.00

1,080.65

1,080.65

0.00

1,080.65

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat in construcții si taxelor pentru acorduri, avize conforma și autorizații, conform legislației in vtgoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

57,484.10

0.00

0.00

57,484.10

57,484.10

0.00

57,484.10

0.00

0.00

a.oo

Cheltuieli diverse sl neprevăzute în limita a 10%

5.3. Cheltuieli diverse șl neprevăzute

18

60

314,712.01

59,795.28

374,507.29

0.00

0.00

□.DO

314,712.01

59,795.28

374,507.29

TOTAL

481,342.18

80,327.71

561,669,89

166,630.17

20,532-43

187,162.60

314,712.01

59,795.28

374,507.29

0.00

Informare șl publicitate

Cheltuieli aferente serviciilor de informare și publicitate pentru proiect- in conformitate eu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de Informare șl publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete autocolante

8

17

9,000.00

1,710.00

0.00

10,710.00

9,000,00

1,710.00

10,710.00

0.00

0.00

0.00

Chettuieli aferente serviarlor da informare și publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului sol la tontului

5,4 Cheltuieli de Informare șl publicitate An untf comunicat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

570.00

D.oo

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

12,000.00

2,280.00

14,280.00

12,000.00

2,280.00

14,280.00

0.00

0.00

0.00

493,342.18

82,607.71

575,949-89

178,630.17

22,812.43

201,442.60

314,712.01

59,795.28

374,507.29

| TOTAL GENERAL

| 6,954,772.05| 1,310,260.40

1

8,265,032.45

5,869,081.94

1,103,979.28

6,973,061.22

| 1,085,690.111   206,281.12

1,291,971.23|

CASU'jfi' PRIMAR


SEC rOR'3: •         SUcurâțR

CABINET PRIMAR

Data.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere -Grădiniță nr. 70" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul "Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70" ce face parte din Axa prioritară 10îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări de extindere la Grădiniță nr. 70 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii sl obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70".

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 611420/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA STRATEG II Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


TELEFON (co< 021) 31G 03 43 *28 FAX (004 cai) 318 03 04 E-MAIL strategi i®pr1marîe3.râ

Cafea Duriești fîf. ig-1. Sector 3, 03 îciLj.. Bucurețti


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

INTRARE / IEȘIRE

1        Mog.^g

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere -Grădiniță nr. 70” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 /învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.la/BI, vizează lucrări de extindere la Grădiniță nr. 70 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1. valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, în cuantum de 8,265,032.45 lei (inclusiv TVA).


Direcția Stratecis si Programe de Dezvoltare Durabilă F                                I

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,431,432.45 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor Bianca TUDORDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudețti nr. 197, sector 3, 031084 București www.primarfe3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 /                 fax (004 021) 318.03.a4

e-mall strategii@primarie3.r0

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem"^— propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” , “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr, 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .J.J....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin a re/extraor dinar e din data de .(9.^...^....^/^........

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                    ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței orjhfîare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDO VEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ....{.1.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinnrc/extraordinare din data de          .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ...3^.$..'.:^?./.^........, a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul !.(•..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței oidiftare/Extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA
VOINEA INOCENȚIU-IOAN