Hotărârea nr. 431/2019

HCLS3 nr.431 din 04.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădinița nr. 69” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

Referat de aprobare nr. 612233/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.611414/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr.611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, în conformitate cu prevederile:

 • -  Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul "Lucrări de extindere - Grădinița nr. și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare Ia nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului -învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădinița nr. 69 ", în cuantum de 13.619.934,14 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.411.072,09 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădinița nr. 69".

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădinița nr. 69”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Justificare

DENUMIRE

COD,

ÎMI5

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEELIGIBILE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

L

vet illcare TVA

«HM»

4

5

6=[4tS)

7=(l-4)

8

9=|74«)

IX Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea s m plasa meritul ui-demolarl, demontări, dezafectări, defrișări evacuan materiale rezultate, devieri rețele de utlhtatidin amplasament a alte lucra n necesare conform HG. 807/2016

1,2. Amenajarea terenului

12

38

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru reamenajarea spatiilor veni s aducerea terenului la starea Inițiala

13. Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea Inițială

12

vj

23,000.00

4,370.00

27,370.00

23,000.00

4,370.00

27,370.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

23,000.00

4,370.00

27,370.00

23,000.00

4,370.00

27370.00

0.00

0.00

0.00

LI. - Asigurarea utilităților necesare

_

iblectlvulul

Cheltuieli aferente racordam la rețele de utINtati si arlte tipuri de ratele extenoare.

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

142,300.00

27,037.00

169,337.00

142,300.00

27,037.00

169,337.00

0.00

0.00

o.oo

TOTAL

142,300.00

27,037.00

169,337.00

142,300.00

27,037.00

169,337.00

0.00

0.00

0.00


■ Proiectare șl asistența tehnici


Cheltuieli aferente investiției de baza (lucrări de terasamente, de sistematizare verticala, de amenajari exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de mstalatii), Cheltuieli aferente montajului utilajelor, echipamentelor tehnologice ai funcționale
0.00


0.00


J


0.00


Cheltuieli aferente studiilor de teren (geotchnlce, geologice, hldrogeologrca hldrogeotehnEce, fotog ram metrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție) m altor rtudfi specifice

3.1. Studii

14

42

4,500.00

855.00

0.00

5,355.00

4,500.00

355.00

5,355.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente avizdor si acordurilor solicitate prin lege

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru abținerea de avize, acorduri șl autorizații

14

43

13,024.18

2,474.59

0.00

15,498.77

13,024.18

2,474.59

15,498.77

0.00

o.oo

0.00

Cheltuieli aferente experttzari tehnice a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice in conformitate cu prevederile legislației in vigoare);

Cheltuieli aferente certificării performantei energetice, industv auditulul energetic al dadfru.

Cheltuieli aferente elabora ni tutu rar fazelor de proiectare.

 • 3.3. Expertiza re tehnică

 • 3.4. Certificarea performanței energetice și a ud itul energetic al clădirilor

 • 3.5. Proiectare

14

44

245,063.00

46,56197

0.00

291,624.97

245,063.00

46,561.97

291,624.97

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

11,600.00

2,204.00

0.00

13,804.00

11,600.00

2,204.00

13,804.00

0.00

o.oo

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de dlrigentiede șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

3.8.2. Dlrfgenție de șantier

14

46

95,986.63

18,237.45

0.00

114,224.09

95,986.63

18,237.46

114,224.09

0.00

0.00

0.00

TOTAL

370,173.81

70433.02

440,506.83

370,173.81

70,333.02

440,506.83

0.00

0.00

o.oo

Chettuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport, ediipameritelor tehnologica m funcționale care necesit* montaj sl celor cere nu necesita montaj.

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitate a dadini

 • 1.3. Utilaje, echipamente tehnologice șl uncțlonale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și uncțlonale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

1,208,369,29

229,590.17

1,437,959.46

1,208,369.29

229,590.17

1,437,95946

0.00

0.00

0.00

TOTAL

9,598,663.42

1,823,746.05

11,422,409.47

9,598,663.42

1,823,746.05

11,422,409.47

0.00

0,00

0.00

13.79

11.5. Organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului sl diverse șl neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

16

5?

209,096.72

39,728.38

248,825.10;

209,096.72

39,728.38

248,825.10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli conexe organizării de șantier, necesare execuției lucrări tot.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

ss

20,909.57

3,972.84

0.00

24,882.51

20,909.67

3,972.84

24,882.51

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat in construcții si taxelor pentru acorduri, avize conforme 51 autorizata conform legislației in vigoare.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

110,411.59

0.00

□.00

110,411.59

110,411.59

0.00

110,411.59

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli d iverse sl neprevăzute In limita 9 10%

5.3. Cheltuieli diverse șl neprevăzute

ia

60

976,396,34

185,515.30

1,161,911.64

0.00

0.00

0.00

976,396.34

185,515.30

1,161,911.64

TOTAL

|    1,316,814.32

229,216.52

3,546,030.84

340/417.98

43,701.22

384,119.20

976396.34

185,515.30

1,161,911.641

11.5. Informare ;1 publicitate

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare p publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului.

5.4Cheltuieli de informare șl publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete autocolante

a

17

9,000.00

1,710.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare și publicitate pentTU proiect, In conformitate cu Ghidului solicitantului.

5.4 Cheltuieli de Informare șl publicitate Anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunîcatde presă la finalizarea proiectului

a

18

3,000.00

570.0C

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL

12,000.00

2.28O.OC

14,280.00

12,000.00

2,280.00

14,280. OO

0.00

0.06

0.00

1,328,814.32     231,496,52                      1,560,310.84       352,417.98

45,981.22

398,399.20   976,396.34    185,515.30   1,161,911.64

| TOTAL GENERAL


| 11,462,951.551 2,156,982.59]


| 13,619,934.14] 10,486,555.21


1,971,467.29


12,458,022.50| 976496.34|   185,515.30| 1,161,911,641


a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere -Grădiniță nr. 69" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul "Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69" ce face parte din Axa prioritară 10îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.la/BI, vizează lucrări de extindere la Grădiniță nr. 69 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69".

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 611414/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră penonah sunt prelucrate de PritnăriaMintormitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 In


scopul îndeplinirii: tribuțiilor 1 îgale. Datele pot fi dezvăluite unor terfi xtza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/6‘.0, printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmiși pe adrc-.a Primăriei Sector 3,                     1

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

T&LEFON țoaț 021) 315 03 23 - aS FAK (004 021} 31U 03 <>4 E-MAIL strategii @>prj mu

--------«■■€«hsa-Dt»^eșît-¥HTii 91, Sector 3, 031064, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGI! Șl PROGRAME

DE DEZVOLTARE DURABILĂ

INTRARE / IEȘIRE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere -Grădiniță nr. 69” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 /învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări de extindere la Grădiniță nr. 69 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:


Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabilă

?                                          r

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, în cuantum de 13,619,934.14 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,411,072.09 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor Bianca TUDOR


PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3,


031084 București

www.primarle3.ro


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mall strategi1@primarie3.ro
CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem^-^”* propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare - Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Durabilă


-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare -Referatele de aprobare -Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Program ie Dezvoltare Durabilă


An


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Zi?.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                ................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Z.4?.......de pe

ordinea de zi / suplimentare^piKiîhii de zi a ședinței ortjhfâre/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...wj?...: de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinăre/extraordinare din data de            ...........7

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

orjliaarSTextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.


SECRETAR, VASILIU MARIANA


PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANAIACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN