Hotărârea nr. 430/2019

HCLS3 nr.430 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

Referat de aprobare nr. 612237/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.611410/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr. 611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • -  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68 ” în cuantum de 7.705.699,82 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.237.256,63 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR.

DIN 04.09.2019

0 . i<30 /Qtf^a.SlDfS

Justificare

DENUMIRE

COD

>MIS

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEEUGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEEUGIBILE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

3=11+21

4

5

8=(4+S)

ZdUl

8

3=(7*8)

1.1. - Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentului demolări, demontan, dezafectări, defrișări, evacuari materiale rezultate, devieri rețele de ufilitati din amplasament si alte lucrări necesare conform HG. 907/2016

1.2. Amenajarea terenului

12

fl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o.oo

CheltuieB pentru re amenajarea spatiilor verzi sl aducerea terenului la starea inițiala

1,3. Amenajări pentru protecția mediului jl aducerea terenului la starea Inițială

12

39

23,000.00

4,370.00

27,370.00

23,000,00

4,370.00

27,370.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

23,000.00

4,370.00

27,370.00

23,000.00

4370.00

27,370.00

0.00

0.00

0.00

1.1. Asigurarea utllhiților necesare obiectivului

1

Cheltuieb aferente racordam la rețele de utlhtatiii alte tipuri de rețele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

142,300,00

27,037.00

0.00

169,337.00

142,300.00

27,037.00

169,337.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

142,300.00

27,037.00

169337.00

142,300.00

27,037.00

169337.00

0.00

0.00

0.00


Proiectare ;i asistenți tehniciCheltuieli aferente studiilor de teren (geotehnice, geologice, hldrogeolagite hldrogeotehnicc, fctogrammetnce, topografice si de stabilitate a terenului pe eare se amplaseaza obiectivul de investiție) 51 altor studii specifice

3.1. Studii

14

42

4,500.00

855.00

0.00

5355.00

4300.00

355.00

5,355.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente avizelor si acordurilor solicitare prin lege

3.2. Documentațll-suport $1 cheltuieli pentru abținerea de avize, acorduri $1 autorizații

14

43

10336.85

1,964.00

0.00

12,300.85

10,336.85

1,964.00

12,300.85

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente expertizari tehnice a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz. a proiectelor tehnice m conformitate cu prevederile legislației m vigoare};

Cheltuieli aferente certificării performantei energetice, inclusiv auditului energetic al dadlnț

Cheftuteli aferente elaborării tuturor fazelor de proiectare.

 • 3.3. Expertlzare tehnică

 • 3.4. Certificarea performanței energetica șr audltul energetic af clădirilor

 • 3.5. Proiectare

14

44

153,566.40

29,177.62

0.00

182,744.02

153,566.40

29,177.62

182,744.02

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

3.3.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

7,424.00

1,410.56

0.00

8,83436

7,424.00

1,410.56

8,834.56

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente servitelor de dirigcntle de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

3.8.2. Dîrigenție de șantier

14

46

53,368.50

10,140.02

63308,52

44,804.01

8,512.77

53,316.78

8,564.49

1,627.25

10,191.74

TOTAL

229,195.75

43,547.20

272,742.95

220,631.26

41,919.95

262,551.21

8,564.49

1,627.25

10,191.74

11.4. Investiția de bați

429

Cheltuieli aferente investiției de baza Jlucran de terasamente, de sistematizare verticala, de amenejan exterioare, de rezistenta, da arhitectura, de instalate), Chefaitaji aferente montajului utilajelor, echipamentelor tehnologice si funcționale.

 • 4.1. Construcții șl Instalații

 • 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

53

4366,744.8c

867,681.51

0.00

5.434,42631

4,196,744.80

797,38131

4,994,126.31

370,000.00

70,300.00

440,300.00

7 XT7----Chdtuiefi aferente utilajelor, echipamentelor de transport, echipa montelor tehnologice si funcționale care necesita montaj si celor care nu necesita montaj.

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitate a dadini

 • 4.3, Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

 • 4.4, Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesiți montaj șl echipamente de transport

 • 4.5, Dotări

15

54

770,105.16

146,319.98

916,425.14

770,105.16

146,319.98

916,425.14

0.00

0.00

0,00

TOTAL

5,136,849.96

1,014,001.49

6,350,851.45

4,966,849.96

943,701.49

5,910,551.45

370,000.00

70,300.00

440,300.00

15.39

1 Organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, rostul creditului șl diverse șl neprevăzute

Cheltuieli aferente Organizării de șantier, necesare execuției hicranlw.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

16

S7

113,871.27

21,635.54

0.00

135,506.81

113,871.27

21,635.54

13S,506.81

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli conexe organizării de șantier, necesare execuției Iu cran lor.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

11,387.13

2,163.55

13,550.68

11,387.13

2,1635S

13,550.68

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat in construcții $i taxelor pentru acord un, avize conforme șl autorizații, conform legislației in vigoare-

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

67,305.08

0.00

67,305.08

67,305.08

0,00

67,305.08

o.oo

0.00

0,00

Cheltuieli diverse si neprevăzute In limita a 10%

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

18

60

550,215.00

104,540.85

654,755.85

0.00

0.00

0.00

550,215.00

104,540.85

654,755.85

total

742,778.48

128,339.94

871,118.42

192,563.48

23,799.09

216,362.57

550,21S.tX)| 104,540.85

654,755.85

0,00

Informare șl publicitate

Cheltuieli aferente serviciilor de informare ți publicitate pentru proleeț, ir» conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de Informare și publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete autocolarrte

8

17

9,000.00

1,710.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare și pubEdtate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului.

5.4 Cheltuieli de informare și publicitate Anunț/comunlcat de presă privind Începerea proiectului

Anunț/comunlcat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

570.00

3,570.00

3,000.00

570.00

3,570.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

12,000.00

2,280.00

14,280.00

12,000.00

2,280.00

14,280.00

0.00

0.00

0.00

754,778.48

130,619.94

885,398.42

204,563.48

26,079.09

230,642.57

550,215.00

104,540.85

654,755.85

| TOTAL GENERAL

| 6,486,124.19

1,219,575.63

L

| 7,705,699.82| 5,557,344.70

1,043,107.53

6,600,452.23

928,779.49

176,468.10

l,105,247.59|Proiectul cu titlul "Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări de extindere la Grădiniță nr. 68 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68".DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

TELEFON (O©4 ©ai) 318 ©5 *3 - 30 FAX {©©4 ©21) 318 03 04 E-MAIL strategii® prîma fi «3.1*0 Calea Dudești nr, igi, Sector 3, 031084, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

INTRARE / IEȘIRE

NR.^/Z^.

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere -Grădiniță nr. 68” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.la/BI, vizează lucrări de extindere la Grădiniță nr. 68 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1. valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”, în cuantum de 7,705,699.82 lei (inclusiv TVA).


Dîrecția Strategii și Programe os Dezvoltare Durabilă

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,237,256.63 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Șef Serviciu Implementare Proiectelor

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084 București www.primerie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28. /                fox (004 021) 318.03.04

e-rnail strategii@primarie3.r0

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, propunerea de inițiere de către Primarul Seictorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24” , „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr, 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

->        -Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ..<5........de pe ordinea de zi /

suplixueiitarciTOrdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                 .............. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..3..........de pe

ordinea de zi / suplimentarg^-ofdinii de zi a ședinței orjjifîare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU AFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

........... JL. ..                                                                                        ..........

................................................

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA


MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....V....... de pe ordinea dezi / supiimcflțaFeaTJrdinii de zi a ședinței ordinareTextraordinare din data de ....^.....P..x............J.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită înședința din data de......a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul..........?3... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

OLdiftaT^extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEAINOCENȚIU-IOAN