Hotărârea nr. 43/2019

HCLS3 nr.43 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 14, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ciles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39468/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 36010/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 18.01.2019 și nota de constatare din data 18.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 14, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 43

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR
TELEfON (<     .1);        - FAX . < 1) 31803: șE MAtLr        i ; pi :j.ro

C ea C d< ti nt. 1 sector 3. c ji< ' - Bucure ti, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 14, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Blănari nr. 14, Sector 3, București, Comisia de de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 18.01.2019 și fișa de evaluare din 18.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 14, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

An axa nir. Ia


Notă dig coaste tareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s~a deplasat în teren în data de CT ia adresa:

___________■ ■ ■ B C’oi                              _____3 și a constatat următoarele:

1. Teren :


M'Z... .^y. a... ....                    ......... ît .Ci .....................

.........£l....................................................................................Anexa nr. 1b


Fișă de ©valoareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:

A dres ă____________c^< i\cvE

Data _________i - c/ > f

1. acoperiș

înveli toare*

Punctaj

1

Punctaj acordat

jNu este cazul             i Nu există

i

i

,d Fără degradări

0

|

-\A

□ Degradări minore

i înveiitoarea lipsește și/sau e

1 degradată parțial (maxim

i 10% din suprafața totală).

• Este suficientă reașezarea

i materialului învelitorii și

! remedieri locale.

1 —

i

1

1-2

l

l

i                                                                   .....

i

i

l                                                                                                                        î

: 1

i

---------

. □ Degradări medii

I

î

I

{ InvMîtoare lipsește și/sau e

! degradată în proporție mare i (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

1

3-7

!

□Degradări majore

>

i

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/iupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

!

I

I

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașimă, atic*                                  i

Punctaj

Punctaj • acordat

□Fără degradări

______ 1            o

7 Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de i umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1-2

1

___ •

i

j

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate >

i

î Jgheaburi, Iburiane șs elememte de tfinichigerie*          ' Punctaj        Punctaj

!                                                                      f5'

acordat

! ONu este căzui

Nu există

j

• 71 Fără degradări

î 0

L Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea          1 -2

jgheaburilor.

_ J

;.JDegradări medii

i

1

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe j      3-7

și deformate) și/sau           j                  ;               i

înfundate. Necesită           ;                        *"“*

înlocuire parțială

Jgheaburi și burlane

[ degradate în totalitate sau

JDegradări majore

j lipsă (chiar și parțial). Lipsa ■

8-12

| tubului de racord ia rețeaua '

I

î

i de canalizare. Necesită

» A »V

j înlocuire totală.

1

.J

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

■ 2? FAȚADE

1 Tencuială*

Punctaj

1

1 , - . ---------- ----

Punctaj i acordat

| UFără degradări

0

i Degradări minore

! Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără

igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

I

1-2

i

L

1

'Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

i

i j i

3 i

J

■ U Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din

1 1

8-12 1

Degradări medii


■ Degradări majoreparțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

3-7

---------- ZjTx"

/ £5/ »' T5 1.1

"1

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate

peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători


* indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.suprafață. Suprafețele se                      ,

_______________________________________refac total. ____j         ___ __:___

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.


; Zugrăveală*


i □Fără degradări


■ □ Degradări minore


J Degradări medii


.Degradări majore


i Zugrăveala exfoliată

1 incidental. Posibilă

! remedierea punctuală.___

Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața

' fațadelor). Suprafețele se

rezugrăvesc.___

! Zugrăveala exfoliată și/sau > decolorată peste 30% din ; suprafața fațadelor.

I Suprafețele se refac total. _*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


f

Tâmplărie*

Punctaj

| Punctaj acordat

; □ Fără degradări

j

0

1

; □ Degradări minore

! Vopsire 'defectuasă

i (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie.

Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

I

1

1-2

!

i

»

i

i

□ Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, ne folosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

i

i

i

c_____

i

i

i

|

' jDegradări majore

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de

1 ,                                 i

4

1

i

1

1

!

i

tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire i completă.

1

I

1

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces

Elememe decorative5*

r

1

Punctaj

I

Punctaj acordat

21 Nu este cazul

i

□ Fără degradări             ;                              ;       0            ------_

. .i Degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în ,

1-2      j

Vtimp de factori atmosferici și biologici                    •

□ Degradăn medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în ' mod abuziv.

3

■”! Degradăn majore

• Elemente decorative

i desprinse, care prezintă risc i

i            <

i de cădere. Elemente de

i tinichigerie care lipsesc, i Risc pentru trecători.

4

* Indiferent de materialul din care sunt aicătuite:stuc, piatră, fier, tablă, poiistiren, etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj J acordat

□Nu este cazul

‘Fără degradăn

1

0

A

Degradări medii

• Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, oare prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de j decoratiuni lipsă.

1                                                                     i

! 1 z

i                                                                                                         i

1

1

Elemente din lemn rupte și/sau’lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial ■ sau total. Risc pentru trecători.

!

1

1

□Degradări majore

i

8-12

j

1

(

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

Pereți*

Punctaj

Punctaj

i acordat

□Fără degradări

i       o       |    _

□Degradări medii

i Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

1

1-7

i i i

i i

i

i

1

I

..jDegradăn majore

1

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători .Reabilitarea se va face în baza unui

8-24

1 ■

î

i

i

' proiect de consolidare și

1 reparații capitale, ori se va i desființa în baza unui j proiect tehnic autorizat.

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticala: zidărie din cărămidă, zidărie dm piatra, lemn, beton, etc.

împrejmuire*


Punctaj


' □ Nu este cazul

■ cFără degradări___

(□Degradări minore


Nu există


Elemente decorative

componente lipsă, iar

: □Degradări medii

zugrăveala și/sau vopsitoria ! împrejmuirii sunt exfoliate : în proporție de peste 10%

3              '

i

i

t                  A

din suprafață.

împrejmuirea prezintă deformări, degradări,

i

□Degradări majore

înclinări structurale vizibile. : împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.

4

1

i

i

£

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR


î □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

| timpul ui, etc.___________________

: □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

: clădiri


--------------------------1

-H

i

.....—-1

i

i


' □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a

! Regulamentului local de urbanism, etc.____________;

j OBSERVAT!" i-

i


Pimctajid total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total

' (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).__•.

■ Pimetajui de referința. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite clemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de i 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.Puioctajiil procentual Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii / punctajului total la punctajul de referință (puctaj totaî/punctaj de referință (PT/PRxlOO). i ; Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. _        '

j Cazona de impozitare a clădirii _______

! u Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

| □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41 % și 60%

i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și ^o%_______________________________2.

□ Categoria 1.. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%

PUNCTAJ

TOTAL

Ț PUNCTAJ

i REFERINȚĂ

i PUNCTAJ

i PROCENTUAL

■ CATEGORIA DE

| IMPOZITARE

’zR-

'        Yoei

7/

1

A

Întocmit,

V ♦

Semnătura /

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.............

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..................... ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........j. j.........de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNI^AA^RIANA


SECRETAR,

HONTARU VALERICA

9


MEMBRI.
RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..................de pe ordjnea de zi /

suplimentarea ordiniixie zi a ședinței ordinare din data de                      .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul........de pe ordinea de zi / suplfmentareaDTdîniî de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NC-AFOS'Tdntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL- proiectul de hotărâre menționat mai sus.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...............de pe ordinea de zi /

suplimeniârea-oFdinirde zi a ședinței ordinare din data de                   ........

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ..2î-5Z.../?.Z..\...<2^?./.<^a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...fl.tl..........

de pe ordinea de zi / supl imentarea ordinii-de-^i a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAYORAHIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față deJiotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.............7.                         .....................................................


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL