Hotărârea nr. 429/2019

HCLS3 nr.429 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Grădinița nr. 24” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

Referat de aprobare nr. 612238/CP/30.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.611404/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Adresa nr.611529/30.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • -  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

 • -   Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și ari. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul "Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Grădinița nr. 24 ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.la/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul "Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Grădinița nr. 24", în cuantum de 12.511.458,95 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.523.457,47 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul "Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Grădinița nr. 24”

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul '‘Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Grădinița nr. 24”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA

Con trase mntează pentru legalitate

I Secretar general ll|af|us Mihâița


//


ticts. a ti».^ftg/oQ.OT.X0l9

Justificare

DENUMIRE

COD.

MI5

CHELTUIELI ELIGIBILE + NE ELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NE ELIGIBILE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

veiincare i

>(l+î)

4

5

6=(A*5)

7=(l-4)

8

9H7+8)

1.1. - Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentulul-demolan, demontări, dezafectau, defrișări, evacuări materiale rezultate, devferi rețele de utilitari din amplasament si alte lucrări necesare conform HG. 907/1016

1.2. Amenajarea terenului

12

38

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru rwmenajarea spatiilor verzi si aducerea terenului la starea mitrala

13. Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea inițială

12

39

27,250.00

5,177.50

0.00

32,427.50

27,250,00

5,17750

32,427.50

0.00

0.00

0.00

TOTAL

27,250.00

5,177.50

32,427.50

27,250.00

5,177.50

32,427.50

0.00

0.00

0.00

Asigurarea utilităților necesare o

blectivulul

1

Cheftulefi aferente racordării la rețele de utilftan si alte tjpun de rețele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea util Harților necesare obiectivului

13

40

50,000.00

9,500.00

0.00

59,500,00

50,000.00

9,500.00

59,500.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

50,000.00

9,500.00

59,500.00

50,000.00

9,500.00

59,500.00

o.oo

0.00

0.00Proiectare șl asistența tehnică

Cheltuieli aferente studiilor de teren feeotehnlce, geologice, hldrogeolopce hldmgeotehnlce, fotogrammetrie®, topografice sl de stabilitate a terenului pe caro se amptaseeza obiectivul de Investiție) si altor studii spedfree.

3.1. Studii

14

42

4,500,00

855.00

0.00

5,355.00

4300.00

855.00

5,355.00

o.oo

0.00

0.00

Cheltuieli aferente avizelor ai acordurilor Eoh citate prin lege.

3.2. DecumentațII-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

14

43

9,934.46

1,887.55

0.00

11,822.01

9,934.46

1,887.55

11,822.01

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente expertizari tehnice a tonstnictiilor existente, a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice in conformitate cu prevederile legislației In vfgoare); Cheltuieli aferente certificării performantei energetice, inclusiv audlt ului energeticei tfadriț

Cheltuieli aferente elaborării tuturor fazelor de proiectare.

3,3. Expertlzare tehnică

3 A. Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

3.5. Proiectare

14

44

193,272.00

36,721.68

0.00

229,993.68

193,272.00

36,721.68

229,993.68

o.oo

0.00

0.00

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

3.8.1, Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

9,280.00

1,763.20

0.00

11,043.20

9,280.00

1,763.20

11,043.20

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de tflrlgentfe de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

3.8.2. Dlrigențle de șantier

14

46

89,153.61

16,939.19

106,092.80

89,153.61

16,939.19

106,092.80

0.00

0.00

0.00

TOTAL

506,140.07

58,166.62

564,306.69

306,140.07

58,166.62

364,306.69

o.oo

0.00

0.00

Cheltuieli aferente utilajelor, echipa mentei ar de transport, echipamentelor tehnologice o funcționale care necesita montaj sl celor care nu necesita montaj.

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitate a dadirll

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită montaj ți echipamente de transport

45. Dotări

15

54

1,019,884.12

193,77738

1,213,662.10

619,884.12

117,777.98

737,662.10

400,000.00

76,000.00

476,000.00

TOTAL

8,915,360.93

1,693,918.57

10,609,279.50

7,865360.93

1,49441837

9359,779.50

1,050,000.00

199,500.00

1,249,500.00

II.S.. Organizarea de șantier, comisloz

ne» cote, taxe, costul creditului sl diverse neprevăzut

12.48

e

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.1. Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de șantier

16

57

196,851.94

37.401.87

234,25331

196,851.94

37,40137

234,253.81

o.oo

0.00

0.00

Cheltuicti conexe organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor

5.1.2, Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

19,685.19

3,740.19

0.00

23,42538

19,685.19

3,740.19

23,42538

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat m construcții a taxelor pentru acorduri, avize conforme &i autorizatir, conform tegislatrei in vigoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

58

103,865.37

0.00

0.00

103,865.37

103,865.37

0.00

103,865.37

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute In limita a 10%.

5.3, Cheltuieli diverse șl neprevăzuta

18

60

899,261.09

170,859.61

1,070,120.70

0.00

0.00

0.00

899,261.09

170,859.61

1,070,120.70

TOTAL

1,219,663.59

212,001,67

1431,665.26

32040230

41,142.061      361,544.56

899,261.09

170,859.61

1,070,120.70

0.00

11.5. - Informare și publicitate

Cheltuieli aferente senncitlcr de informare p publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltulall de informare și publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete autocobrrte

8

17

9,000.00

1,710.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare și publicitate pentru proiect m conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de informare șl publicitate Anunț/c om unicat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

570,00

0.00

3,570.00

3,000,00

570.00

3,570,00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

12,000.00

2,280.00

14,280.00

12,000.00

2,280.00

14380.00

0.00

0.00

ox»

1,231,663.59

214,281.67

1,445,945.26

332,402.50

43,422.06

375,82456

899,261.09

170,859.61

1,070,120,70

TOTAL GENERAL

| 10,530,414.591 1,981,044.36

! 12,511458.95

8,581,153.50

1,610,684.75

10,191,838.25

| 1,949,261.09

370359.611 2,319,620.701

Investiția de bază


Cheltuieli aferente investiției de baza (lucrări de terasa mente, de sistematizare verticala, de amenajari exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de instalații),

Cheltuieli aferente montajului utilajelor, echipamentelor tehiwtofiKE si funcționale

1,500,140.59


0.00


9,395,617.40


7,245,476.81


1,376,64059


8,622,117.40


650,000.00


123,500.00


773,500.00

CABlh'ET ;‘S)WAR'.xtrC'l j x ; o ij>r .      • .. *'M‘ k :. <. •; vi" ,

OV . Oxj'tvîiREFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

k<£^A1S.

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul " Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul "Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24".

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 611404/30.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Dakle dumneavoastră personale stttit prelucraie de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. D,.-tete pol îi desvîluitu unor terți in ba. < unui lenei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. primr-o cerere scrisă, semnată și datată ti.insmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1DIRECȚIA STRATEGI) Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂTELEFOM (ckx- 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 oi)) 318 03 04 iE-^1AJL strategii^prim»rierj.ro

Calea Du deșii nr\ Sector 3, 0310^4, București

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

INTRARE / IEȘIRE

NR.â/^ ■ jO.0^13

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar

Proiectul cu titlul “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - învățământ preșcolar, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1a/BI, vizează lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul antepreșcolar și școlar din Sectorul 3, prin:

 • •  Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • •  Crearea de condiții optime în vederea asigurării nivelului de bază al calității învățământului antepreșcolar și preșcolar;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:


PRIMĂRIA


SECTORULUI


Djrecția Stratecis și Programe de Dezvoltare DurahilĂ


BUCtliiESTI^ J


 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, în cuantum de 12,511,458.95 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2,523,457.47 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere -Grădiniță nr. 24”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere -Grădiniță nr. 24” și a cheltuielilor legate de prqiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor


întoi

Gavrilă Camelia Anan

PRIMĂRIA'^J

SECTORULUI K

BUCUREȘTI^J


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudeștl nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mail strategii@primarie3.r0

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor, “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Grădiniță nr. 24” , „“Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 68”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 70”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, “Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 196”, “Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si preșcolar zona Dristor (fosta grădiniță nr. 239)”, “Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241)”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Li viu Rebreanu (fosta nr. 21)”, „Lucrări capitale de modernizare -Școala gimnaziala nr. 84”, „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89)”, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95” și „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196)” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....(5.....de pe ordinea de zi /
suplimentareaprdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de               ........

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                 .............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței or^hiare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEE^ORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU /IAZ MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENÂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul .....5?......de pe ordinea de zi I

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/EXtraordinare din data de&..........’

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită in ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....&........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

oidinare/EXtraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEAINOCENȚIU-IOAN