Hotărârea nr. 428/2019

HCLS3 nr.428 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei la HCLS3 nr. 489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 611123/CP/30.08.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 610267/29.08.2019 al Direcției Generale de Poliție Locală;

 • - HCLS3 nr. 489/12.10.2017 privind aprobarea obiectivelor de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Adresa nr. 610474/29.08.2019 a Direcției Generale de Poliție Locală.

In conformitate cu prevederile:

 • -   Art.l alin. (1) lit. a) teza finală și art. 6 lit. h) din Legea poliției locale nr.l55/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 29 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin H.G. nr.l332/2010;

 • -  Art. 10 - art. 14 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin.(2) lit. 1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa privind „ Obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală”, aprobată prin H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Pct. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"6.DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE (Biroul Unic) - București, Sector 3, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.3-5, Sector 3, București’"

2. Pct. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

” 7.Sediul Administrativ Parc PANTELIMON — București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;”

 • 3. Pct. 8 se abrogă.

4. După pct. 9 se introduce un punct nou care va avea următorul cuprins:

".Imobilul CASA VERDE - Parc A.I. CUZA — București, Sector 3, Str. Baba Novac; ”

Art. II. Anexa la HCLS3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre, se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.HL Celelalte prevederi ale H.C.L.S.3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.NR.

DIN 04.09.2019

OBIECTIVELE DE INTERES LOCAL

A CĂROR SUPRAVEGHERE ȘI PAZĂ SE ASIGURĂ DE CĂTRE PERSONALUL DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

 • 1. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - București, Sector 3, Calea Dudești Nr. 191;

 • 2. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ - București, Sector 3, Str. Ion Tuculescu Nr.42;

 • 3. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 (clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Evidență Plată și Prestații Sociale) - București, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.12-14;

 • 4. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Sfânta Vineri Nr.32, Sector 3, București;

 • 5. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Câmpia Libertății Nr.36, Sector 3, București;

 • 6. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE (Biroul Unic) - București, Sector

3, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.3-5, Sector 3, București;

 • 7. Sediul Administrativ Parc PANTELIMON - București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;

 • 8. Imobilul CASA VERDE - Parc A.I. CUZA - București, Sector 3, Str. Baba Novac;

 • 9. LOC DEPOZITARE VEHICULE - București, Sector 3, Str. Releului nr.4.


  DE ȘEDINȚADIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ’ DIRECTOR GENERAL, ’

Adrian BRATlCABINET PRIM/V?

«ic e - -■    .=»'k     t . ;    >                      •<.-         rt-."'              ;rj

&.>■•• Fjc: ••■ nr. tțjt,            0310!'< £••«•!.-^t.'

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N, &///41.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.CL.S.3 nr.489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale

Prin HCLS3 nr. 489/12.10.2017 au fost aprobate obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, hotărâre modificată și completată până în prezent, în funcție de necesitățile administrației locale.

Prin raportul de specialitate nr.610267/29.08.2019, Direcția Generală de Poliție Locală justifică necesitatea modificării și completării acestor obiective, după cum urmează:

 • a) Necesitatea asigurării pazei la imobilul în care funcționează DGITL - Biroul Unic, situat în Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.3-5

 • b) Asigurarea pazei la sediul administrativ Parc Pantelimon,

 • c) Asigurarea pazei imobilului CASA VERDE - Parc A.l. CUZA, situat în Str. Baba Novac

Prin urmare, în vederea asigurării pazei obiectivelor menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


D-.tele dnr.mcavoastră personale sunt prelucntiud. Primăria Sectorului 3 în conformiste cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în isopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor ierți în baza unui >.'.mei le țnl justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,TELEFON (004 031) 430 30 30 fot 119 / (004 031) 430 33 30 foL 119 FAX (004 021) 340 07 51

E-MAIL ținteza.operaliva@pn«TiJrEt3jo

Str. Ion Țuculescu nr. 43, Ci, Sector 3,031615, Bucurețri

610267/29.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere HCLS3 nr.394/30.07.2019, privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale începând cu data de 01.09.2019, din structură în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, în instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3,

Văzând dispozițiile:

 • -  art.l alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliție locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art.29 din H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale,

 • -  art. 10 la art.l4 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se impune supravegherea și paza de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală a imobilului amenajat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.3-5, Sector 3, care are rol de Birou Unic al direcției reorganizate.

Totodată, se impune completarea și modificarea anexei susmenționate și cu următoarele Obiective:

Imobilul „CASA VERDE” - Parc A.I. CUZA;

Sediul Administrativ Parc Pantelimon - Parc PANTELIMON,

a căror supraveghere și paza este asigurată de personalul Direcției Generale de Poliție Locală.

întrucât Anexa la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de personalul poliției locale, a suferit nenumărate modificări/completări (a se vedea H.C.L.S.3 nr.604/2017, H.C.L.S.3 nr. 160/2018, H.C.L.S.3 nr.200/2018 și H.C.L.S.3 nr.494/2018) propunem că Anexa la această hotărâre să fie înlocuită cu o altă anexă conținând Obiectivele actualizate, după cum urmează:

 • 1. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - București, Sector 3, Calea Dudești Nr. 191;

 • 2. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ - București, Sector 3, Str. Ion Tuculescu Nr.42;

 • 3. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 (clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Evidență Plată și Prestații Sociale) - București, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 12-14;

 • 4. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Sfânta Vineri Nr.32, Sector 3, București;

 • 5. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Câmpia Libertății Nr.36, Sector 3, București; • 6. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE (Biroul Unic) - București, Sector 3, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.3-5, Sector 3, București;

 • 7.  Sediul Administrativ Parc PANTELIMON - București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;

 • 8. Imobilul CASA VERDE - Parc A.I. CUZA - București, Sector 3, Str. Baba Novac;

 • 9. LOC DEPOZITARE VEHICULE - București, Sector 3, Str. Releului nr.4.

Numărul de posturi/obiectiv, felul acestora și programul de lucru va fie stabilite prin consemnul general/particular.

/ xî)lIt£cȚOR GENERAL.Șef Birou Monitorizare Instituții Publice, Daniela lONIȚĂ^

Șef Se

Măi


«Jtocmit,

jiu Sinteză Operativă ffi Ileana MIREA


AjBA'     PRIMĂRIA

fîCT SECTORULUI <

BUCUREȘTI^

www>primarie3.ro


TELEFON (004 opj 430 30 30 ini. ng / {004 03i) 430 33 30 Int ng FAX (004 oas) 340 07 51E-MAIL Sir’tWâ.OpejĂtivaiȘiprirYjarie^.j’o

Sxr. Ion Țdculescu nr, 42, Ct, Sector 3, 031615. BucureștiCătre: DIRECȚIA ASISTENTĂ LEGISLATIVĂ In atenția: Directorului ExecutivPrin prezenta vă înaintăm raportul de specialitate nr.610267/29.08.2019 și proiectul

de hotărâre pentru modificarea și înlocuirea anexei Ia H.C.T .S.3 nr.4fW1210.2017privind

obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu rugămintea de a analiza și dispune în acest sens inițieriea proiectului de hotărâre.

Cu stimă,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

șuplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

QrdinaFe7extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:


SECRETAR, VASILIU MARIANA


PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANAIACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN