Hotărârea nr. 427/2019

HCLS3 nr.427 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019-2020 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 610560/CP/29.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 610169/29.08.2019 al Direcției învățământ Cultură;

 • -  Adresa nr. 610176/29.08.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

în conformitate cu prevederile :

 • -  Art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OMECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Școală după Școală’', cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Procedurii Operaționale privind Organizarea Programului „Școală după Școală” din 37797/19.11.2018 a Inspectoratului Școlar al Muncipiului București

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă derularea și finanțarea în anul școlar 2019-2020 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului ..Școală după Școală”, desfășurat de unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Din bugetul local al Sectorului 3 se va asigura plata serviciilor de catering contractate de fiecare unitate de învățământ beneficiară, a resursei umane implicate în program și a materialelor cu caracter funcțional necesare desfășurării activității în condiții optime, după cum urmează :

 • a) Plata resurselor umane se va face conform Ordinului nr.5349/2011 al Ministrului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, privind Metodologia de organizare a Programului "Școală după Școală”, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitărilor fiecărei unități de învățământ;

 • b) Plata asigurării hranei se va face în limita a maxim 15 lei cu TVA/elev/zi.

 • c) Materiale cu caracter funcțional necesare desfășurării activității : maxim 20.000 lei cu TVA/an școlar/unitate de învățământ.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură și Direcția Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contras

amn ecr Mar

ază pentru legalitate tar general i js Mihăiță

r


NR. A&î"

DIN 04.09.2019

Anexa la HCLS3 nr. ^i.lo!i.09.âol3


Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 3 București în care se desfășoară Programul “Școala după Școală”


Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Aviz ISMB derulare Program Școală după Școala 2019-2020 (nr/dată)

Nr. maxim de grupe aprobate

Nr. maxim de elevi care pot opta pentru program

0

1

2

3

4

1

Școala Gimnaziala nr.54

9391/24.06.2019

4

100

2

Școala Gimnaziala nr.200

8176/24.06.2019

15

263

3

Școala Gimnaziala nr.112

8476/16.04.2019

12

300

4

Școala Gimnaziala nr.149

10153/24.06.2019

12

180

5

Școala Gimnaziala nr.82

8904/24.06.2019

19

550

6

Școala Gimnaziala nr.84

10170/24.06.2019

16

598

7

Școala Gimnaziala nr.20

10218/24.06.2019

18

400

8

Școala Gimnaziala nr.195

12290/17.07.2019

48

985

9

Școala Gimnaziala Cezar

Bolliac

10237/24.06.2019

18

270

10

Școala Gimnaziala

Leonardo Da Vinci

8612/24.06.2019

12

170

11

Școala Gimnaziala nr.92

10751/24.06.2019

25

450

12

Școala Gimnaziala nr.88

8629/24.06.2019

16

240

13

Școala Gimnaziala nr.86

10200/24.06.2019

8

100

14

Școala Gimnaziala Neagoe

Basarab

„ '

13403/04.09.2019

5

100

CASE NET PRIMAR

<i) ;iS ujs-: E-MAIL ț*b;./j- sx,;..q!.>. nr. ,gi.       j. 03x0'54, Beem

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

.....

Da»....^.^..^

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019-2020 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului "Școală după Școală"

Programul "Școala după școală" - SDS - este un program complementar programului școlar obligatoriu care, prin modalități integrate de sprijin, are ca scop prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remedială, accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant.

Programul SDS se organizează prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ, cu avizul Inspectoratulului Școlar al Municipiului București, aviz acordat în condițiile îndeplinirii de către unitatea de învățămând a condițiilor prevăzute de Ordinul MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școală după Școală".

Finanțarea programului SDS se poate face:

 • a) din bugetul autorităților locale;

 • b) din programe finanțate din fonduri europene sau naționale;

 • c) din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinți, al organizațiilor nonguvernamentale etc., cu respectarea legislației în vigoare;

 • d) din bugetul de stat constituit, în condițiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate.

Prin Hotărârea nr. 497/30.10.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat derularea și finanțarea în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al sectorului a Programului "Școală după Școală" pentru un număr de 11 unități de învățământ care au obținut avizul ISMB, la care s-a adăugat încă o unitate de învățământ prin Hotărârea nr. 144/26.02.2019.

Pentru anul școlar 2019 - 2020 un număr de 13 unități de învățământ preuniversitar au obținut avizul de funcționare pentru Programul "Școală după

Datele dumneavoastră personale sunt prelucralc de Primiiria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20.16/679 în scopul îndeplinirii atriituțiilw legale. Datei ■ pot îi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturi le prevăzute in Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere “crisă. semnată ți datată transmisa pe adresa Primăriei Sector 3.                           școală", numărul total maxim de grupe aprobate fiind de 223, putând opta pentru program un număr total maxim de 4.606 elevi.

Din bugetul local al Sectorului 3 se va asigura plata serviciilor de catering contractate de fiecare unitate de învățământ beneficiară, a resursei umane implicate în program și a materialelor cu caracter funcțional necesare desfășurării activității în condiții optime, după cum urmează :

 • a) Plata resurselor umane se va face conform Ordinului nr.5349/2011 al Ministrului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, privind Metodologia de organizare a Programului "Școală după Școală", cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitărilor fiecărei unități de învățământ;

 • b) Plata asigurării hranei se va face în limita a maxim 15 lei cu TVA/elev/zi.

 • c) Materiale cu caracter funcțional necesare desfășurării activității: maxim 20.000 lei cu TVA/an școlar/unitate de învățământ.

Având în vedere importanța acestui program și ținând seama de raportul de specialitate nr. 610169/29.08.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DL CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E>MAIL invatamant@primarie3.r0

Șos. Mihar Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

^...^0^9/29.08.20/9

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019-

2020 din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului Școală după Școală „

Având în vedere

 • -  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

* OMECTS 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Școală după Școală”

OMEN 4802/31.08.2017 privind modificarea Metodologiei de organizare a Programului “Școală după școală”, aprobată prin OMECTS 5349/2011

 • -  Procedura Operațională privind organizarea Programului “Școală după Școală” din 37797/19.11.2018 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București

Propunem inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019-2020, din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, a Programului “Școală după Școală”, la următoarele unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3, care au primit aviz de funcționare de la

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, începând cu data de 01.10.2019:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Aviz ISMB derulare Program Școală după Școala 2019-2020 (nr/dată)

Nr. maxim de grupe aprobate

Nr. maxim de elevi care pot opta pentru program

0

1

2

3

4

1

Școala Gimnaziala nr.54

9391/24.06.2019

4

100

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

2

Școala Gimnaziala nr.200

8176/24.06.2019

15

263

3

Școala Gimnaziala nr.112

8476/16.04.2019

12

300

4

Școala Gimnaziala nr.149

10153/24.06.2019

12

180

5

Școala Gimnaziala nr.82

8904/24.06.2019

19

550

6

Școala Gimnaziala nr.84

10170/24.06.2019

16

598

7

Școala Gimnaziala nr.2O

10218/24.06.2019

18

400

8

Școala Gimnaziala nr.195

12290/17.07.2019

48

985

9

Școala Gimnaziala Cezar

Bolliac

10237/24.06.2019

18

270

10

Școala Gimnaziala

Leonardo Da Vinci

8612/24.06.2019

12

170

11

Școala Gimnaziala nr.92

10751/24.06.2019

25

450

12

Școala Gimnaziala nr.88

8629/24.06.2019

16

240

13

Școala Gimnaziala nr.86

10200/24.06.2019

8

100

Din bugetul local se va asigura plata serviciilor de catering contractate de fiecare unitate de învățământ beneficiară, a resursei umane implicate în program și a materialelor cu caracter funcțional necesare desfășurării activității în condiții optime, după cum urmează :

 • 1. Plata resurselor umane se va face conform Ordinului Ministrului Educației Cercetării

Tineretului și Sportului nr.5349/2011, privind Metodologia de organizare a Programului “Școală după Școală”, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitărilor fiecărei unitate de învățământ.

 • 2. Plata asigurării hranei se va face în limita a maxim 15 lei cu tva/elev/zi.

 • 3. Materiale cu caracter funcțional necesare desfășurării activității : maxim 20.000 lei

cu tva/an școlar/unitate de învățământ.

Director Executiv Ai

Mihaela Nagy RățluCătre,


Cabinet Primar


direcția învățământ cultură SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


TELEFON (004 021) 326 04 37 ftX, (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarte3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, București


Nr. 610176/ 29.08.2019în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă trans propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:


privind aprobarea derulării si finanțării în anul școlar 2&Î9-2Q20 din bugetul local al Sectorului 3 a Programului "Școală după Școală"


Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Raportul de specialitate

Proiectul expunerii de motive

Proiectulde de hotărâre

Anexa la hotărâreîntocmit: Dan Vasile


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul • •••      de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordirtii-do-zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de......................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul............

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ^BR^ANA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul J&..— de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.......................


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret întrunită în ședința din data de                ................ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul          de pe

ordinea de zi / suplimentare^xrfdînii de zi a ședinței ojjfefîare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI.

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL      z-

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


depeor^neadezi/^

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de           ............ J.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .........(^?... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

_j2rdinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA FQST^în tocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN