Hotărârea nr. 426/2019

HCLS3 nr.426 din 04.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 61053 l/CP/29.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 610378/29.08.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

■ Nota de fundamentare nr. 8469/29.08.2019 a societății Administrare Active Sector 3

SRL;

■ Adresa nr. 610395/29.08.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

 • -  HCLS3 nr. 195/26.02.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;

 • -  HCLS3 nr. 240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  HCLS3 nr. 266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  HCLS3 nr. 365/05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  Art. 12.1 Iit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă majorarea cheltuielilor de investiții pentru anul fiscal 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL de la 47.860,31 mii lei la valoarea totală de 51.304,51 mii lei, conform anexelor 1, 2 și 3 la Anexa 1.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în urma rectificării, este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. JlQț?

DIN 04.09.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru anul 2019


f

IEXA Nr.1.1

CCS 3

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/1 Prelimina an preceden

Propuner t

an curenl

(N=2019)

%

Estimări a (N + l= 2020)

n Estimări a (N + 2=2021)

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0 1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. t

) 1

50,727.0

1   55,207.6

4        1.0

9   61,832.5

6   69,009.5

5          1.1

2 1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

50,717.8

8  55,199.6

4        1.0

9   61,823.6

0   68,999.5

5         1.1

2 1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale rn

3

D.O

0 0.0

0

0.0

0 0.0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

0.0

0 0.0

0

0.0

0 0.0

0

2

Venituri financiare

5

9.1

3        8.0

0 0.8

8        8.9

6 10.0

0 1.1

2 1.12

3

Venituri extraordinare

6

0.0

0 0.0

0

0.0

0 0.0

0

ir

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + re

7

47,890.4

2   52,359.5

8 1.0

9   56,024.7

5   60,213.5

2 1.0

7         1.07

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

47,889.4

7  52,352.3

B        1.0

9   56,017.0

60,205.2

4         1.0

7        1.07

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

16,728.4

2  43,186.4

3        2.5

46,209.4

49,664.3

5         1.0

7        1.07

B,

cheltuieli cu impozite, taxe șl vârsăminte

10

287.0

7     631.8

2.2

3     676.0

726.6

3          1.0

7         1.07

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1,947.0

6,967.2

3.5

7,454.9

8,012.3

1-0

7         1.07

00

Cheltuieli de natură salarială (rd, 13 +

12

1,557.4;

6,310.7:

4.0.

6,752.4

7,257.3.

1.0

7         1.07

CI

ch. cu salariile

13

1,538.4;

5,851.2;

3.8C

6,260.8'

6,728.9;

1.0

1.07

C2

bonusuri

14

19.0C

459.4Î

24.18

491.64!

528.4L

1.0

1.07

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

389.5£

656.5C

1.6E

7O2.4E

754.9"

1.0'

1.07

cheltuieli cu plăți compensatorii

16

o.oc

O.OC

o.oc

0.0C

C4

Cheltuieli aferente contractului de

17

349.0E

513.29

1.47

549.23

590.23

1.0;

1.07

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de

18

40.53

143.20

3.53

153.23

164.68

1.07

1.07

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

28,926.96

1,566.94

0.05

1,676.62

1,801.98

1.07

1.07

2

Cheltuieli financiare

20

0.95

7.20

7.58

7.70

8.28

1.07

1.07

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

II

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2,836.59

2,848.06

1.00

5,807.81

8,796.03

2.04

1.51

V

IMPOZIT PE PROFIT

23

23.56

284.81

12.09

580.78

879.60

2.04

1.51

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2,813.03

2,563.25

0.91

5,227.03

7,916.43

2.04

1.51

1

Rezerve legale

25

140.65

142.40

1.01

261.35

395.82

1.84

1.51

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

6.56

22.50

3.43

22.50

22.50

1.00

1.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

2,459.17

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

28

206.65

2,398.35

11.61

a.oo

0.00

0.00

s

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26, 27, 28,29

30

0.00

0.00

4,943.18

7,498.11

1.52

7

Participarea salariațîlor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Vlrnimum 50% vârsăminte la bugetul de stat au local în cazul regiilor autonome, ori [ividende cuvenite acționarilor, în cazul ocretățîlor/ companiilor naționale și ocietățifor cu capital integral sau majoritar e stat, din care:

32

0.00

0.00

0.00

0.00

a) -

dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

0.00

0.00

b) -

dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

c) -

dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

0.00

0.00

9       P

rofltul nerepartizat pe destinațiile

35

0.00

0.00

0.00

0.00

V

EN1TURJ DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

0.00

0.00

c

HELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

37

0.00

0.00

0.00

0.00

a) c

leltuieii materiale

38

0.00

o.oo

0.00

0.00

b) C

leltuielr cu salariile

39

0.00

0.00

0.00

0.00

c) c

leltureli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

0.00

0.00

d) c

leltuieJi cu reclama și publicitate

41

0.00

0.00

0.00

0.00

a

te cheltuieli

42

0.00

0.00

0.00

0.00

S

JRSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din re:

43

52,948.89

54,593.23

1.03

2,246.7D

2,662.14

0.04

1.18

1      A

ocațiî de la buget

44

0.00

0.00

0.00

O.DD

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

0.00

0.00

0.00


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent (N=2O19)

%

Estimări an (N +1= 2020)

Estimări an (N + 2=2021)

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

42,392.67

51,304.51

1.21

0.00

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

87.00

152.00

1.75

163.00

174.00

1.07

1.07

2

Nr. mediu de saJariați total

49

49.00

114.92

2.35

123.00

132.00

1.07

1.07

3

Câștigul mediu lunar pe salariat

50

2,616.39

4,552.88

1.74

5,050.76

5,058.27

1.11

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (let/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură satariaîâ. recalculat cf.

51

0.00

X

0.00

0.00

0.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe

52

1,035.06

480.34

0.46

502.63

522.72

1.05

1.04

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

53

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unrtățl fizice pe

54

0.00

0.00

0.00

a.oo

8

Cheltuieli totale Ea 1000 lei venituri totale (rd.

55

944.08

948.41

1.00

906.07

872.54

0.96

0.96

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

0.00

0.00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790
VENITURI TOTALE (rd. 2 4 rd. 22 4 rd.

28)


Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 4 rd. 13 + rd. 14), din care:


din producția vânduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:


din vânzarea produselor din servicii prestate din redevențe și chirii alte venituri


din vânzarea mărfurilor


din subvenții $1 transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 4 rd. 11), din care:


subvenții, cf. prevederilor lega Je în vigoare


transferuri, cf. prevederilor legale rn vigoare


din producția de imobilizări


venituri aferente costului producției în curs de execuție


alte venituri din exploatare (rd. 15 4 rd. 16 4 rd. 194 rd. 20+rd. 21), din


din amenzi și penalități din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 4 rd. 19), din care:

- active corporale__________

-active necorporale_______

din subvenții pentru investiții din valorificarea certificatelor CO2 alte venituri


Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd.

25 + rd. 26 + rd. 27), din care:


CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 4 rd. 144J


1,225.79


3,587.52


1,196.72


3,547.52


2,802.52


10,090,62


0.00


210.32


717.15


522.32


2,280.20


10,811.52


15,768.00


15,768.00


12,852.12


10,622.77


15,761.75


15,761.75


12,845.87


54,992.14


8,949.61

153.92


1D,154.33


15,279.21


15,279.21


12,363.33


53,076.08

168.00


981.14


5.95


9,117.41


31,246.80


31,246.80


12,784.57


12,782.77


1,748.06

0.00


52,359.58


52,352.38A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii [rd. 32 + rd, 40 + rd. 46), din care:


Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 -i- rd. 37 +■ rd. 38 + rd. 39), din care:


cheltuieli cu materiile prime


cheltuieli cu materialele consumabile, din care:


cheltuieli cu piesele de schimb


cheltuieli cu combustibilii


cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar


cheltuieli privind energia și apa


cheltuieli privind mărfurile


Cheltuieli privind serviciile executate de terți [rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din aos---------------------


cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile


cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd.

44) din care:


prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 4- rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +


iheltuieli cu colaboratorii


cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:


cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate {rd. 51 + rd. 53), din care:


cheltuieli de protocol, din care:

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, CU modificările ulterioare cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: -tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare


-tjchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare


16,728.42


8,876.41


12,085.62


12,046.82


10,177.56


43,186.40


1,260.12


1,107.88


224.D0


15,236.21


7,698.06


10,891.27


10,872.47


9,003.21


38,465.00


5,748.32


6,879.56


10,351.67


10,351.67


8,376.16


35,959.05


1,627.50


200.00


2,174.41


1,712.88


909.54


329.45
/ */

\*\

I c

pf

Vi i

1 z

h 1

jar l ZO /

Prevederi an precedent

Propuneri an curent (flf

3 J%

Preliminat/ Realizat


ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri șl jersoane_________________________

;heltuieli de deplasare, detașare, :ransfer, din care:_____________________

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate___________________________

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuriC. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 4 rd’. IOD 4

rd. 104 4 rd. 113), din care:

Cheltuieli de natură salarlală (rd. 88 4 rd.92)           .......................

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 4 rd. 90 4 rd. 91), din care:

a} salarii de bază • b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform

 • c) alta bonificații (conform CCM)1


Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 9B + rd.99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind

- tichete de creșă, cf. Legii nr, 193/2006, cu

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;


Alte cheltuieli cu personalul (rd. 1014 rd. 102 4 rd. 103), din carer

 • a) ch- cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

 • b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești

:) cheltuieli de natura salarlală aferente restructurării, privatizării, Sheltuielr aferente contractului de nandat și a altor organe de conducere
1,947.02


1,492.76


1,652.25


1,786.75


2,035.45


1,557.44


1,333.32


1,489.79


1,621.22


1,866.39


6,310.72


1,538.44


1,254.66


1,388.61


1,525.47


1,682.50


5,851.24


1,535.63


1,222.43


1,353.30


1,487.42


1,641.31


5,704.45


116.01fCATORJ


cheltuieli privind ajustările și provizioanele -provizioane privind participarea la profit a

 • - provizioane in legătura cu contractuLde mandat venituri din provizioane și ajustări, pentru deprecjere din anularea provizioanelor (r_d. 128 ±.rd. 129 + rd. 130)

 • - din participarea salariaților la profit - ,7 ..

 • - din deprecierea imobilizărilor corporale si a -venituri din alte provizioane


Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 4- rd. 138), din care:

cheltuieli privind dobânzile, din care:


aferente creditelor pentru investiții

pentru activitatea curentă


cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

aferente creditelor pentru investiții .

pentru activitatea curenta

alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRLFT (proflt/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

venituri neimpozabile


cheltuieli nedeductibile fiscal

IMPOZIT PE PROFIT


DATE DE FUNDAMENTARE


Venituri totale din exploatare, din care:(rd. 2)

15,768.00
55,199.64


Venituri din subvenții și transferuri

alte venituri care nu se iau rn calcul la determinarea productivității muncii. Cheltuieli de natură sal anală (rd. 87), din care: **)

Cheltuieli cu sa lande (rd, S8)

N r, de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariațl


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*100Q

LdȘLI^UI I1IHUIU IUI UI pe !>dldJ IdL------

ri_:

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană] (rd. 2/rd. 153)

PI UUULLIUIldLHd 11IUJ1LI1 III Ulllldțl

eittffHwranlioWaattiTOi

------

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2=2D17)

Prevederi an precedent

Propuneri an curent (N= 2019)

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care

8=5/3a

conform HCLS 3

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

Art

7 = 6/5

0

1

2

3

3a _

4

! 5

6a

6b

6 c

6d_

6^____

_ 7

8

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0.00

- preț mediu (p)

161

0.00

-valoare = QPFx p

162

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0.00

8

Plăți restante

164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

0.00

0.00

D.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0.00

0.00

0.0D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D.OO

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

168

0.00

0.0D

0.0D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul local

169

0.00

0.00

0.D0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r

- de la alte entități

170

0.00

0.00

0.00

0.0D

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)       |

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

HCJLȘ 3          /% Od<___ _ _    __ _         ___mii lei-

r— -

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent

% 7 = 6/5

Nr. crt.

Indicatori

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2 I

3

4

5

6

7

i.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

591.5

1,225.79

2.07

3,587.52

50,727.01

14.14

1

Venituri din exploatare*)

544.31

1,196.72

2.20

3,547.52

50,717.88

14.30

2

Venituri financiare

47.19

29.07

0.62

40.00

9.13

0.23

3

Venituri extraordinare

0

0

r

0.00

0.00

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Nr.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Crt.

Aprobat

ii Realizat/ î Preliminat |

an curent (N)

an N +1

Ț"

; an N + 2

0

1

1 2

1 3

4

!

6

7

8

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

1 57,349.0(

]   52,948.89^

54,593.2-

2,246.7C

2,662.14

1

Surse proprii, din care:

0.0(

)    2,948.89:

14,593.2=

ll 2,246.7C

2,662.14

a) - amortizare

O.OC

)      112.30j

1,556.94

l 1,665.92

1,782.54

b) - profit

O.OC

2,836.59$

2,848.06

580.78

879.60

c) - încasarea din vanzarea unor active

O.OC

!

)          O.OOj

10,188.23

0.00

0.00'

2

Alocații de la buget

0.00

[        0.00Ș

0.00

0.00

0.00

3 L

'Credite bancare, din care:

0.00

j        o.ooj

0.00

0.00

o,ooj

,,

r

a) - interne

0.00

O.OC

)

0.00

0.00

! 0.00

...

b) - externe

0.00

O.OC

)

0.00

... 000

0.00

4

Alte surse, din care:

50,000.00

50,000.0C

r

40,000.00

0.00

0.00!

- majorarea capital

50,000.00

50,000.0C

L

40,000.00

0.00

0.00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

I

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:         |

52,305.19

42,392.67

51,304.51

0.00

0.00

1 1

Investiții în curs, din care: ;

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

1

!

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:    f

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

Obiectiv Compex Industrial

□lina                             1

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00,

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i

1'

c

p) pentru bunurile de latura domeniului publicai tatului sau al unității dministrativ teritoriale: s

1

1

I

0.00

I

0.00

0.00

0.001

0.00

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

(denumire obiectiv)

o.ooj

0.00

0.00

0.0(^Nr.

Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

i

Ș Aprobat

Realizat/ f an curent , Preliminat ?     (N)

an N +1

| an N + 2

0

1

2

3

4

5 i 6

7

8

c) pentru bunurile de natur. domeniului privat ai statulu sau al unității administrativ

teritoriale:

a i"

O.OC f

1

] 0.0(

ț f

l

"

3          O.OC

O.OC

!

1

)’ 0.00

- (denumire obiectiv)

o.oc

o.oc

)          O.OC

o.oc

0.00

j- (denumire obiectiv)

o.oc

o.oc

O.OC

o.oc

0.00

(d) pentru bunurile luate în Iconcesiune, închiriate sau în ilocație de gestiune, exclusiv {cele din domeniul public >sau privat al statului sau al «unității administrativ [teritoriale:

1

1

0.00

1

o.oc

1

0.00

0.00

1

0.00.

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

■          o.ooj

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ooi

2

investiții noi, din care:

0.00

0.00

23,486.13

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

23,486.13

0.00

0.00

...

- Obiectiv Complex Industrial Popești

0.00

0.00

12,934.35

0.00

o.ooj

1

1

1

- Achiziție statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, nstalatie de preparare emulsie bituminoasa \/lassenza

0.001

0.00;

5,976.76

*

1

0.00

1

0.00

:<

I

achiziție statie beton .iebherr Mobilmix, statie isfalt Benninghoven

1

0.00

O.OOj

3,333.62

0.00

0.00

I- reamenajare si [modernizare hala 2.814 mp,' [Splaiul Unirii nr. 15, Popești jLeordeni (Hala A)

0.00

1

o.ooi

L

280.04 >

0.00

1

l

L

0.00!

Nr.

Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(N-l)

Valoare

1

Aprobat

Realizat/ Preliminat

i an curent

1     (N)

1                                i

an N + 1 j* an N + 2

1

o

1

2

1        3

t 4

5

i 6

7

8

- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp Splaiul Unirii nr. 15, Popești |Leordeni (Hala B)

i

.

0.0

0         O.OC

>|      961.3

5         0.0

3         0.00

f

|b) pentru bunurile de țnatura domeniului public al Jstatului sau al unității ^administrativ teritoriale:

i

i

!         o.oc

f

)         O.OC

O.OC

)          O.OC

)! 0.00

j          ........

r- (denumire obiectiv)

I         o.oc

0.00

o.oc

O.OC

o.oo1

/

- (denumire obiectiv)

o.oc

0.00

o.oc

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura ^domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

I

0.00

1

1 0.00

1

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ooj

- (denumire obiectiv)

0.00

o.ooj

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în i concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al l unității administrativ teritoriale:

0.00

i H 1

O.OOJ

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)       ,

1

(denumire obiectiv)

3 r

;e

(

nvestiții efectuate la mobilizările corporale existente (modernizări), din :are:

1

7,164.00

1

1,261.97

0.00

0.00

o.oo!

c

jr

L

0 pentru bunurile jroprietatea privata a >peratorului economic:

7,164.00

1,261.97

1

0.00 ‘

o.oo|

0.00

r

terenuri si construcții bd

epublica nr. 256

7,164.00

j

1,261.97        0.00

0.00

0.00

L

(denumire obiectiv)

1

Nr.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Crt.

1 Aprobat

i Realizat/

| Preliminat

f an curent

! (™)

i

1 an N + 1

!

an N + 2

0

1

2

3

4

5

! 6

7

8

1

!b) pentru bunurile de

Fnatura domeniului publicai statului sau al unității 'administrativ teritoriale:

O.OC

1

j

O.OC

!

O.OC

)          O.OC

) 0.00 V

- (denumire obiectiv)

O.OC

O.OC

O.OC

)j         O.OC

i         o.ooț

- (denumire obiectiv)

O.OC

iȘ         o.oo

O.OC

[ 0.00

o.oo!

i'~'l

i

c) pentru bunurile de natura idomeniului privat al statului sau al unității administrativ fteritoriale:

~*       '* *

î 0.00

0.00

0.00

0.00

1

0.00[

1

II                1

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

1 0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00-

1

1

J

I

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

i

0.00j

0.00

1

o.oo;

i

1

----1

1

0.001

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00:

(denumire obiectiv)

0.00

0.00:

0.00

O.OOf

0.00

4

Dotări (alte achiziții de mobilizări corporale)

45,141.19

40,924.29

7,287.48

0.00

0.00

1

5      c

h

c

îambursări de rate aferente :reditelor pentru investiții,  lin care:

0.001

’                      ---M

O o o

0.00

0.00

0.00

a

) - interne

0.00

o.ooj

0.00

0.00

0.00

fc

) - externe

1

-J-

0.00

o.ooj

0.00

0.00

o.oo'

OBIECTIV DE INVESTIȚII: REAMENAJARE SI MODERNIZARE HALA 2814 mp, SPLAIUL UNIRII NR. 15, POPEȘTI LEORDENI

Nr. crt.

Operațiuni reparatii/recompartimentare si dotări

UM

Cantitate estimata

PU estimat (FTVA)

Valoare estimata lei (FTVA)

1

Desființare compartimentare actuala, inclusiv placa beton

gl

1.0

184,761.5

184,761.52

2

Alte lucrări diverse

gl

1

18,476.2

18,476.15

3

închidere perimetrala cu panouri sandwich

mp

1010

71.3

72,002.90

4

Realizare 2 porti acces auto de 7 to

buc

2

2,400.0

4,800.00

TG lei

280,040.57

TVA

53,207.71

TG lei TVAi

333,248.28

OBIECTIV DE INVESTIȚII: REAMENAJARE SI MODERNIZARE HALA 1390 mp, SPLAIUL UNIRII NR. 15, POPEȘTI LEORDENI

Nr. crt.

Operațiuni reparatii/recompartimentare si dotări

UM

Cantitate estimata

PU estimat (FTVA)

Valoare estimata lei (FTVA)

1

Desființare compartimentare actuala, inclusiv placa beton

gl

1

171,667.57

171,667.57

2

Reparații tamplarie, sarpanta/pardoseli

gl

1

44,723.47

44,723.47

3

Reparații instalații existente (electrica, punct transformare etc.)

gl

1

39,566.50

39,566.50

4

Placare pereți

gl

1

313,984.59

313,984.59

5

Compartimentare birouri, grup sanitar

gl

1

11,128.20

11,128.20

6

Instalații si dotări

gl

1

67,757.80

67,757.80

7

Reparații vopsitorii conf. metalice

mp

478

21.02

10,042.31

8

Alte lucrări diverse

gl

1

46,000.00

46,000.00

9

Sistem supraveghere video

gl

1

91,200.00

91,200.00

10

Rafturi pentru paleti

ml

60

500.00

30,000.00

11

închidere grilaj metalic camere 2+3

ml

20

300.00

6,000.00

12

Rampa beton acces camere 4+8

buc

3

2,500.00

7,500.00

13

Amenajare birouri si camera de lucru

mp

110

100.00

11,000.00

14

Rețea de internet/telefonie

gl

1

5,000.00

5,000.00

15

Sistem detecție incendiu

buc

1

70,005.60

70,005.60

16

Limitare acces in limita de proprietate, prin completarea gardului de imprejmuire si realizarea a doua porti de acces

m

120

68.57

8,228.40

17

Bannere publicitare

gl

1

27,550.00

27,550.00

TGlei

961,354.43

TVA

182,657.34

TG lei TVAi

1,144,011.78
LISTA DOTĂRI PLAN INVESTIT!! 2019

-LEI-

Nr. Crt

Denumire dotare propusa pentru achiziționare

UM

Cantitate

Preț unitar * estimat fTVA

Valoare estimata fTVA

Observații

1

Pod rulant 20 tone

buc

1     302,544.0

3     302,544.01

manipulare elemente prefabricate Hala 3                  producție

2

Echipamente laborator asfalt

buc

L     313,632.0

3     313,632.01

conform anexa

3

Autoturism Dacia Lodgy

buc

78,960.0

J     157,920.0C

transport persoane producție

4

Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri

buc

135,125.0(

)      135,125.0C

I

5

Autoturism Dacia Logan

buc

50,400.0C

100,800.0C

6

Camere supraveghere platforma producție

buc

300,300.0C

300,300.0C

7

Mașina de intins toron

buc

1

105,600.0C

105,600.00

tensionare toron folosit la prefabricate

8

Mașina de impins toron

buc

1

89,760.00

89,760.00

manipulare a toronului folosit la prefabricate

9

Radiocomanda cu butoane pentru pod rulant 2 buc

buc

1

7,920.00

7,920.00

producție

10

Radiocomanda tandem

buc

1

15,312.00

15,312.00

producție

11

Mașina de găurit si filetat cu stand magnetic

buc

1

10,109.00

10,109.00

producție

12

Mașina legat fier beton de la 20mm-44mm

buc

2

9,762.50

19,525.00

producție

13

Polizor de bancS6

buc

1

8,153.20

8,153.20

producție

14

Mașina de găurit Tip MG 13

buc

1

2,933.70

2,933.70

producție

15

Mașina de roluit tabla electromecanica

buc

1

72,926.70

72,926.70

producție

16

Universal cu 3 bacuri

buc

1

5931.2

5,931.20

producție

17

Universal cu 4 bacuri

buc

1

6528.5

6,528.50

producție

18

Fierăstrău cu banda pentru metale

buc

1

14351.7

14,351.70

producție

19

Platou strung 400mm

buc

1

3652

3,652.00

producție

20

Sistem de radiocomanda HBC

buc

1

4019.4

4,019.40

producție

21

Pompa

buc

1

4640.9

4,640.90

producție

22

Sistem pontaj electronic

buc

1

4787.2

4,787.20

sediu

23

Mașina de găurit spațiala GR 616

buc

1

18053.2

18,053.20

producție

24

Foarfecă hidraulica FG825x2500

buc

1

48198.7

48,198.70

producție

25

Mașina de indoit tabla ABKANT

buc

1

48308

48,308.00

producție

26

Bariera automata

buc

1

10000

10,000.00

Piața NervaTraîan

27

Mașina de maturat

buc

1

24000

24,000.00

producție

28

Camera gelrvitate

buc

1

30000

30,000.00

laborator

29

Motostivuitor HISTER 5to

buc

1

207589.21

207,589.21

producție

30

ncarcator frontal JCB

buc

1

206067.37

206,067.37

producție

31

Mașina de distribuție si transport beton

buc

1

451,991.00

451,991.00

producție

32

.inie tehnologica de pretensionare pentru elemente prefabricate pretensionate, inclusiv cofraj

buc

1

1,632,000.00

1,632,000.00

producție

33

/as tampon aer comprimat

buc

1

9,000.00

9,000.00

producție

34

6

istem tehnic funcțional de stocare,prelucrare si ’eneraredate

buc

1

47,000.00

47,000.00

IT

35

Hotare administrativa utilitara

buc

1

139,000.00

139,000.00

sediu

36    E

chipament tehnic de producție

buc

1

433,000.00

433,000.00

producție

37    L

icente, soft-uri asimilate

1

94,000.00

94,000.00

IT

38    E

lectrostivultor/ transpaieta electrica

buc

1

72,000.00

72,000.00

Splaiul Unirii nr.15

39    F

.afturi metalice documente model 1

buc

500

3,140.00

1,570,000.00

Splaiul Unirii nr.15

40   A

iparat aer condiționat

buc

8

7,100.00

56,800.00

Splaiul Unirii nr.15

41    h

acela tip foarfecă

buc

1

29,000.00

29,000.00

Splaiul Unirii nr.15

42    U

tilaj de indreptat si taiat otel beton

buc

1

475,000.00

475,000.00|                producție

TOTAL FARA TVA

7,287,478.98

TVA

1,384,621.01

TOTAL GENERAL

8,672,099.99

*Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se încadreze in valorile propuse spre aprobare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5


(UX.| oq.O9JM3


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent

(N)

An N+l

An N+2

Preliminat/ Realizat

Influențe

Influențe (+/-

1

Influențe (+/-

)'                                      ’i

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6 ...

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

i

Măsura 1...

- - X 1

x

-

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

L..     x

TOTAL pct. 1

X

i X

T

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

1

2

Cauza 2 . ..

X

X

i

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct.

i


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, W\


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIARWNTABIL /

teuton;


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nr.


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 281 din 07.12.2012 având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Evoluția societății vizează centrarea activității sale economice atât pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice), cât și pe dezvoltarea obiectivelor aferente generării de venituri din exploatarea și închirierea imobilelor.

în vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, societatea propune completarea planului de investiții aferent anului 2019 cu următoarele obiective:

 • > reamenajarea și modernizarea halei A Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni - 280,04 mii lei

 • > reamenajarea și modernizarea halei B Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni - 961,35 mii lei

precum și suplimentarea listei dotărilor cu echipamente în valoare de 2.202,80 mii lei, după cum urmează:

 • > electrostivuitor/transpalet electric,

 • > rafturi metalice,

 • > aparate de aer condiționat

 • > nacelă tip foarfecă,

 • > utilaj de îndreptat și tăiat oțel beton

aceste modificări conducând la majorarea cheltuielilor de investiții de la 47.860,31 mii lei la valoarea totală de 51.304,51 mii lei.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 "Ordonanță privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin directori indirect o participație majoritară", aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin "OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri șl cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia", precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.

Datele dumneavoastră per.mulc sunt prelucrate de Primuri» Sectorului .3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot îi dezvăluite unor terți in baza unui tonei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată $i datată transmisă pe adrera Primăriei Sector 3                                 1CABINET PRiMAF


Fundamentarea făcută de către societate a propunerii de rectificare a Programului de investiții, dotări și surse de finanțare s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității activității.

Prin Hotărârea nr. 195 din 28.03.2019, modificată ulterior prin HCLS3 nr. 240/16.04.2019, HCLS3 nr. 266/16.05.2019 și HCLS3 nr. 365/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare. Ținând seama de completarea și suplimentarea mai sus menționate este necesară actualizarea acestuia.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 610378/29.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvemant3corporativa@prim3rie3.ro

Str. Intrarea Odobeșts nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 610378/29.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AdministrareActive Sector 3 SRL pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • •  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • •  Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere:

 • - HCLS3 nr. 195/26.02.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;

 • — HCLS3 nr. 240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuți ilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ 7

în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;

HCLS 3 nr. 266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

— HCLS3 nr. 365/05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

Adresa nr. 8479/29.08.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată cu nr. 609637/29.08.2019) ce solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 (prin rectificarea “Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare”);

Nota de fundamentare nr. 8469/29.08.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

în conformitate cu prevederile:

 • — Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 10, alin. (2) litera f) “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ...” “îh alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanța nr. 26/2013.

 • — - Art. 12, pct. 12.1, din Actul Constitutiv al societății Administrare Active S3 SRL, cu

modificările și completările ulterioare:

„Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:"

■ lit. h) „aprobăprogramul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) "

 • * lit. m) „ hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget"

 • * lit. o) „ hotărăște în orice altă problemă privind activitatea Societății"

Bugetul rectificat pentru anul 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL se referă la majorarea cheltuielilor pentru investiții cu suma de 3.444,20 mii lei, de la 47.860,31 mii lei la valoarea totală de 51.304,51 mii lei, după cum urmează:

 • — adăugarea unor obiective de investiții:

O reamenajarea și modernizarea halei A (2.814 mp) Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni - valoare totală estimată 280,04 mii lei, exclusiv TVA, (Anexa 1 la Anexa 1.4);

O reamenajarea și modernizarea halei B (1.390 mp) Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni - valoare totală estimată 961,35 mii lei, exclusiv TVA, (Anexa 2 la Anexa 1.4);

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

suplimentarea listei de dotări conform Anexei nr. 3 la Anexa 1.4 prin adăugarea unor noi elemente specificate în tabelul următor, valoarea totală estimativă a acestora fiind 2.202,8 mii lei, exclusiv TVA. Astfel valoarea totală a listei dotărilor actualizată devine 7.287,48 mii lei (exclusiv TVA).


Valoarea totală estimativă a rectificării supuse aprobării este de 3.444,20 mii lei, exclusiv TVA.

Cererea societății referitoare la această suplimentare este motivată atât de faptul că generarea de venituri din închiriere este unul dintre obiectivele importante pentru atingerea scopului comercial al societății căt și de oportunitatea adoptării unor măsuri importante pentru realizarea unei activități economice în condiții de rentabilitate.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin rectificarea “Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare”.


Șef Serviciu Con

Marta


Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit, Cornelia Pivnicenr


«29


o?


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. sîr. C r.itiicai 39-45, ei.. 1, s«ctof 3, București Telefon: +40 374 471 139 E-mail: office@activesector3.io www.actives3.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Referitor:    Aprobare adaugare in planul de investiții al societății aferent anului 2019 si

achiziționare echipamente

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 14.1 literele a) și b) și art. 14.2. litera g) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, in vederea aprobării in cadrul ședinței Consiliului de Administrație, adaugarea in planul de investirii al societarii aferent anului 2019 si achiziționarea următoarelor echipamente: electrostivuitor/transpalet electric, rafturi metalice, aparate de aer condiționat, nacela tip foarfecă, utilaj de taiat si îndreptat otel-beton si adoptarea masurilor privind realizarea de lucrări de aducere in parametri optimi de funcționare a Halei A (suprafața 2814 mp) si Halei B, (suprafața 1390 mp) amplasate pe Splaiul Unirii nr. 15, oraș Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, cu scopul amenajării spatiilor spre închiriere.

In susținerea celor de mai sus, adaugam faptul ca, propunerile supuse dezbaterii creaza cadrul general necesar pentru atingerea scopului comercial al societarii, respectiv realizarea activitatii economice in condiții de rentabilitate, obiectivul principal al masurilor propuse fiind generarea de venituri din închiriere. In același timp precizam faptul ca toate cheltuielile avute in vedere pentru amenajarea halelor A si B vor face parte integranta din obiectivul de investirii corespunzător.

Adaugam faptul ca venitul anual estimat, din închirierea halei A este de 244 000 lei +TVA si a halei B este de 480.000 lei +TVA.

Astfel, propunem aprobarea rectificării planului de investirii, parte integranta din Bugetul de venituri si cheltuieli in sensul suplimentarii acestuia cu valoarea de 3.444.195 lei +TVA, incluzând obiectiv hala A si hala B precum si dotări suplimentare.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.


1 .UI. 31012790. R.C. J40/14752/2012

IBAN R035UGBI0000022022893RON GARANT! BANK

Sediul sociali Calea Vîtan 242, patter, camera 6. sector 3, București

Sediul secundar jr de corespondență: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3. București

Certificat rv 093040058Z dl n 08.03.2019


Capital social subscris: 98.020.000 lei


OBIECTIV DE INVESTIȚII: REAMENAJARE SI MODERNIZARE HALA 2814 mp, SPLAIUL UNIRII NR. 15, POPEȘTI LEORDENI

Nr. crt.

Operațiuni reparatii/recompartimerrtare si dotări

UM

Cantitate estimata

PU estimat (FTVA)

Valoare estimata lei (FTVA)

1

Desființare compartimentare actuala, inclusiv placa beton

gt

1.0

184,761.5

184,761.52

2

Alte lucrări diverse

g>

1

18,476.2

18,476.15

3

închidere perimetrala cu panouri sandwich

mp

1010

71.3

72,002.90

4

Realizare 2 porti acces auto de 7 to

buc

2

2,400.0

4,800.00

TGIei

280,040.57

TVA

53,207.71

TGleiTVAî

333,248.28OBIECTIV DE INVESTIȚII: REAMENAJARE SI MODERNIZARE HALA 1390 mp, SPLAIUL UNIRII NR. 15, POPEȘTI LEORDENi

Nr. crt.

Operațiuni reparatii/recompartimentare si dotări

UM

Cantitate estimata

PU estimat (FTVA)

Valoare estimata lei (FTVA)

1

Desființare compartimentare actuala, inclusiv placa beton

gl

1

171,667.57

171,667.57

2

Reparații tamplarie, sarpanta/pardoseli

gl

1

44,723.47

44,723.47

3

Reparații instalații existente (electrica, punct transformare etc.)

gl

1

39,566.50

39,566.50

4

Placare pereți

gl

1

313,984.59

313,984.59

5

Compartimentare birouri, grup sanitar

gl

1

11,128.20

11,128.20

6

Instalații si dotări

gl

1

67,757.80

67,757.80

7

Reparații vopsitorii conf. metalice

mp

478

21.02

10,042.31

8

Alte lucrări diverse

gl

1

46,000.00

46,000.00

9

Sistem supraveghere video

gl

1

91,200.00

91,200.00

10

Rafturi pentru paleti

ml

60

500.00

30,000.00

11

închidere grilaj metalic camere 2+3

ml

20

300.00

6,000.00

12

Rampa beton acces camere 4+8

buc

3

2,500.00

7,500.00

13

Amenajare birouri si camera de lucru

mp

110

100.00

11,000.00

14

Rețea de internet/telefonle

gl

1

5,000.00

5,000.00

15

Sistem detecție incendiu

buc

1

70,005.60

70,005.60

16

Limitare acces in limita de proprietate, prin completarea gardului de împrejmuire si realizarea a doua porti de acces

m

120

68.57

8,228.40

17

Bannere publicitare

gl

1

27,550.00

27,550.00

TGIei

961,354.43

TVA

182,657.34

TG lei TVAi

1,144,011.78LISTA DOTĂRI PLAN INVESTIȚII 2019

-LEI-

Nr.Crt

Denumire dotare propusa pentru achiziționare

UM

Cantitate

Preț unitar * estimat fTVA

Valoare estimata fTVA

Observații

1

Pod rulant 20 tone

buc

1

3D2.544.CK

302.544.0C

manipulare elemente prefabricate Hala producție

2

Echipamente laborator asfalt

buc

1

313.632.0C

313,632.00

conform anexa

3

Autoturism Dada Lodgy

buc

2

78.960.0C

157,920.00

transport persoane producție

4

Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri

buc

1

135.125.0C

135,125.00

5

Autoturism Dacia Logan

buc

2

50.400.0C

100,800.00

6

Camere supraveghere platforma producție

buc

1

300.300.0C

300,300.00

7

Mașina de intins toron

buc

1

105.600.0C

105,600.00

tensionare toron folosit la prefabricate

S

Mașina de impins toron

buc

1

89,760.00

89,760.00

manipulare a toronului folosit la prefabricate

9

Radiocomanda cu butoane pentru pod rulant 2 buc

buc

1

7,920.00

7,920.00

producție

10

Radiocomanda tandem

buc

1

15,312.00

15,312.00

producție

11

Mașina de găurit si filetat cu stand magnetic

buc

1

10,109.00

10,109.00

producție

12

Mașina legat fler beton de la 20mm-44mm

buc

2

9,762.50

19,525.00

producție

13

Polizor de banc 56

buc

1

8,153.20

8,153.20

producție

14

Mașina de găurit Tip MG 13

buc

1

2,933.70

2,933.70

producție

15

Mașina de roluit tabla electromecanica

buc

1

72,926.70

72,926.70

producție

16

Universal cu 3 bacuri

buc

1

5931.2

5,931.20

producție

17

Universal cu 4 bacuri

buc

1

6528.5

6,528.50

producție

18

Herăstrău cu banda pentru metale

buc

1

14351.7

14,351.70

producție

19

Platou strung 400mm

buc

1

3652

3,652.00

producție

20

Sistem de radiocomanda HBC

buc

1

4019.4

4,019.40

producție

21

Pompa

buc

1

4640.9

4,640.90

producție

22

Sistem ponta] electronic

buc

1

4787.2

4,787.20

sediu

23

Mașina de găurit spațiala GR 616

buc

1

18053.2

18,053.20

producție

24

Foarfecă hidraulica FG825x2500

buc

1

48198.7

48,198.70

producție

25

Mașina de indoit tabla ABKANT

buc

1

48308

48,308.00

producție

26

Bariera automata

buc

1

10000

10,000.00

Plata Nerva Tralan

27

Mașina de maturat

buc

1

24000

24,000.00

producție

28

Camera gelivitate

buc

1

30000

30,000.00

laborator

29

Motostivuitor HISTER 5to

buc

1

207589.21

207,589.21

producție

30

ncarcator frontal JCB

buc

1

206067.37

206,067.37

producție

31

Mașina de distribuție si transport beton

buc

1

451,991.00

451,99100

producție

32

Linie tehnologica de pretenslonare pentru elemente prefabricate pretenslonate. Inclusiv cofraj

buc

1

1,632,000.00

1,632,000.00

producție

33

Vas tampon aer comprimat

buc

1

9,000.00

9,000.00

producție

Sistem tehnic funcțional de stocare,prelucrare sl generare date

buc

1

47,000.00

47,000.00

n

35

Dotare administrativa utilitara

buc

1

139,000.00

139,000.00

sediu

36

Echipament tehnic de producție

buc

1

433,000.00

433,000.00

producție

37

Jcente, soft-uri asimilate

8>

1

94,000.00

94,000.00

IT

38

Electrostivuitor/ transpaleta electrica

buc

1

72,000.00

72,000.00

Splaiul Unirii nr.15

39

tafturi metalice documente model 1

buc

500

3,140.00

1,570,000.00

Splaiul Unirii nr.15

40 f

kparat aer condiționat

buc

8

7,100.00

56,800.00

Splaiul Unirii nr.15

41    »

iaceta tip foarfecă

buc

1

29,000.00

29,000.00

Splaiul Unirii nr.15

42    l

JtUaJ de îndreptat sl talat otel beton

buc

1

475,000.00

475,000.00)                producție

TOTAL FARA TVA

7,287,478.98

TVA

1,384,621.01

TOTAL GENERAL

8,672,099.99 ]

*Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se încadreze in valorile propuse spre aprobare.


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR ?’ S.R.L.

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea suplimentarii Programului de investiții, pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea suplimentarii Programului de investiții, respectiv dotări si obiective pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod caen 2361.

. JJ.I. 31012790, R.C. J40/147S2/2012

IBAN R035UGBI0000022022893RON GARANTI BANK

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 5, sector 3, București

Sediul secundar și de corespondență: str. Chiciurei 39*45, et. 1, sector 3. București Capital social subscris: 98.020.0C0 iei


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m; „Adunarea Generală a Asociaților: «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii} EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»", art. 12.1, lit. h) „ aproba programul de activitate si bugetul Societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si stabilește politica de preturi (remunerația pentru activitatile Societății), art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății".

Având in vedere:

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 195 din 26.02.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv a programului de investiții, respectiv dotări si obiective pentru anul financiar 2019.

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 240 din 16.04.2019 privind aprobarea modificării programului de investiții al societății Administrare Active Sector 3 SRL

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 266 din 16.05.2019 privind aprobarea suplimentarii Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 365 din 05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

propunem completarea in programul de investiții al societății aferent anului 2019 cu obiectivele:

 • - reamenajare si modernizare hala A Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni si

 • - reamenajare si modernizare hala B Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni, precum si lista dotărilor pentru achiziționarea următoarelor echipamente: electrostivuitor/transpalet electric, rafturi metalice, aparate de aer condiționat, nacela tip foarfecă si utilaj de taiat si indreptat otel-beton. Prin urmare, dorim rectificarea anexei 1.4 din Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare in sensul anterior menționat.

In susținerea celor de mai sus, adaugam faptul ca suplimentarea listei de dotări este oportuna pentru adoptarea masurilor privind realizarea activitatii economice in condiții de rentabilitate, obiectivul principal al masurilor propuse fiind generarea de

venituri din închiriere. In același timp precizam faptul ca toate cheltuielile avute in vedere pentru amenajarea halelor A si B fac parte integranta din obiectivele de investiții corespunzătoare.

Astfel propunem aprobarea rectificării planului de investiții, parte integranta din Bugetul de venituri si cheltuieli in sensul suplimentarii acestuia cu valoarea de 3.444.195 lei +TVA, incluzând obiectiv hala A si hala B precum si dotări suplimentare.

La prezenta adresă anexăm:

 • -  Formularele de Buget, inclusiv Programul de investiții completat.

 • -  Lista dotări - Anexa la plan de investiții.

Pentru aceste considerente, solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de adoptare a unei hotarari de consiliu local privind aprobarea suplimentarii Programului de investiții, respectiv dotări si obiective pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu deosebita considerație,

dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte C.A.

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

cnSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primahe3.r0E-MAIL guvernantacorp0raEiva@ipriiTiarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 610395 /29.08.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 8479/29.08.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 609637/29.08.2019) a societății Administrare Active Sector 3 SRL,


în vederea inițierii proiectului menționat.Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru ,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi /

supllntentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de .O.S.....tP..<Ș.....7?:QJ..>^

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                         .........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABUTproiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, HONȚARU VALERIC AMEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LI VIUENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........de pe ordinea de zi /      _

suplimentarea ordinii de zi a ședinței xirdmaceZextraordinare din data de            ............J


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.......^?..2..^?..^....'^9.(,(a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul............. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/'extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul dePREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


VASILIU MARIANA

c?)


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN