Hotărârea nr. 425/2019

HCLS3 nr.425 din 04.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 04,09.2019

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.516082/CP/l9.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 514277/14.08.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

Nota de fundamentare nr. 48/09.08.2019 a societății Administrarea Domeniului Public București SA;

 • - Adresa nr. 514281/14.08.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

HCGMB nr. 58/1997 privind transformarea Administrațiilor domeniului public ale celor 6 sectoare în societăți comerciale;

 • -  HCLS3 nr. 30/1997 privind transformarea Administrației Domeniului Public București în societate comercială;

HCLS3 nr. 197/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA;

HCLS3 nr. 324/13.06,2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA.;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economice și sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă majorarea cheltuielilor de investiții pentru anul fiscal 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București SA de la 3.071.861,70 lei la valoarea totală de 3.091.486,70 lei, conform Anexei la Anexa 1.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1.1-1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea Administrarea Domeniului Public București SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. .^3..5.

DIN 04.09.2019 wptKiunu! ruxniiHii. AlKvi!?.Iti i KAKfeA Mt/.VlESl 11-IAU KUBLK' BICIREST! SA Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vi ian nr. 154-18

Cod unic tle înregistrare RO 10020943

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru anul 2019

- PROIECT RECTIFICARE PROGRAM INVESTIT!!, DOTĂRI 09.08.2019 -

SSS'3 «Ă ^25 / 0^.09.   19_______,_______ ,_______             -miilei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat ar precedent (h

1-2018)

Propuneri an curent (N=2019)

%

Estimări an {N+l=2020}

Estimări an (N+2=2021)

9 = 7/5

%

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.

1

35,246.2’

29,825-4’

0.8f

30.421.9t

30,720.24

1.0

1.01

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

35,203.91

29.809.4

0.8f

30,405.66

30,703.76

1.0

1.03

a)

subvenții, cf. prevederilor kgale in

3

0.0C

o.oc

O.OC

O.OC

b|

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

o.oc

O.OC

o.oc

0.D€

2

Venituri financiare

5

42.36

16.0C

0.38

16.32

16.48

î.o:

1.01

3

Venituri extraordinare

6

D.OC

O.OC

O.OC

O.OC

II

CHELTUIELI TOTALE {rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 +

7

33,134.45

29,324.06

0.85

29.910.54

30,203.78

1.07

1.01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

33,114.0C

29,304,06

0.88

29,890.14

30,183.18

1.02

1.01

A.

cheltuieli cu bunuri șl servicii

9

18,342.58

16,316.76

0.B9

16,643.04

16,806.20

1.02

1.01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm inte

10

466.68

681.80

1.46

695.43

702.25

1.02

1.01

chekuieli cu personalul, din care'

11

10,189.02

8,233.87

0.81

8,398-54

8.480.B8

1.02

1.01

CO

Cheltuieli de natură salariala (rd. 13 + rd.

12

9,412.29

7,431.37

0.79

7,579.99

7,654.31

1.02

1.01

ci

di. cu salariile

13

8,888.54

6,945.36

0.78

7,084.27

7,153.72

1.02

1.01

c.

C2

bonusuri

14

52.3.75

486.00

0.93

495.72

500.58

1.02

1.01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

776.74

802.50

1.03

818-55

826.58

1.02

1.01

cheltuieli cu plăți compensatorii

16

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de

17

564,06

632.01

1.12

644.65

650.97

1.02

1.01

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de

18

212.68

170.49

0.80

173.90

175.61

1.02

1.01

0.

alte cheltuieli de exploatare

19

‘,115.71

4,071.69

0.99

4,153.13

4,193.84

1.02

1.01

2

Cheltuieli financiare

20

20.46

20.00

0.98

20.40

20.60

1.02

1.01

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

III

FiEZULTATUL. BRUT (prafit/pieniere)

22

2.111.82

501.41

0.24

511.44

516.46

1.02

1.01

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

204.29

80.23

0.39

81.83

82.63

1.02

1.01

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1,907.52

421.19

0.22

429.61

433.82

1.02

1.01

1

Rezerve legale

25

105.59

25.07

0.24

25.57

25.82

1.02

1.01

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

26

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

1,801.93

396.12

0.22

404.04

408.00

1.02

1.01

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26,27,28, 29

30

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Participarea salarinților la profit în limita 0

31

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Minimum 50% vărsăminte !a bugetul de stat sau lactf fti cazul regiilor autonome, ari

32.

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitat nerepartizat pe destinațiile

35

0-00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

0.00

0-00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care;

^3

7.586.91

3,178.34

0.42

2,158.15

2,221.62

0.68

1.03

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

0.00

0.00

jlocații bugetare aferente plății jngajamentelor din unii anteriori

45

0.00

0.00

IX

CHELTTJJELl PENTRU INVESTIȚII

46

4,956.13

3,091.86

0.62

444.78

449.14

0.14

1.01

X

DALE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

141.00

130.00

0.92

130.00

130.00

1.00

î.ob

2

Vr mediu de salariați total

49

202 00

132.00

0.65

132.00

132.00

1.00

1.00

3

-âșt

gul mediu lunar pe salariat

50

3,860.49

X

4

aștigul mediu lunar pe salariat

51

X

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe

S2

174.28

225.83

1.30

230.35

232.60

1.02

1.01

6

3roductivitatea muncii în unități valorice pe

53

7

’i oduetivftatea muncii în unități fizice pe

54

8

Zbeltuieli totale la 1000 iei venituri totale

55

940.08

983.19

1.05

983.19

983.19

1.00

1.00

9

lăți restante

56

10

jearije restante

57 |


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FfNANCîAR-CONTABIL <■


Opera Wrul economic ADMINISTRAREA DOMENII LI I PUBLIC Bl ( I RES IT SA

Sediul/Adres, București, Sector 3, (jllca Vîfiln nr. J54-1S

Coti unic de înregistrare RO 10020943

Detalierea Indicatorilor economico-financlari prevăzuțl în bugetul de venitul și cheltuieli șl repartizarea pe trimestre a acestora - PROIECT RECTIFICARE PROGRAM INVESTIȚII, DOTĂRI 09.08.2019 -

SSaS aA.k3sl0‘l.09Ml9

INDICATORI

Nr. rd

Realizat an

N-2=2017

Prevederi an precedent (N-

1=2018)

Propuneri an curent (N=2O19)

Aprobat

din care

5/3o

conform

Hotărârii AG/

Preliminat / Realizat

Trim!

Trim îl

Trim III

An

«/s

0 1

2

3

3a

4a

5

5a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TCTALF (rd . 2 t rd. 22 + rd 2S|

1

44,788.3

32,134.4

35,246.2

9,828,6

6,645.8

6,675.5t

29,-825.47

0.85

0.79

1

Venituri totala din exploatare (rd. 3 +• rd.

8 ♦ rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14). d.s care:

2

•M, 774.5

32,116A

35.2G;.r

9.824.6;

6,641.8

6.671 5f

29.809.^7

6 85

0.79

a)

d?i producția vânduta (rd.+ rd. 5 + rd.

6 + rd. 7), c!.n care:

3

43,2:8.81

31,226.3a

32.584.2‘

8,26'5.61

&J46.2:

□,575.3-

27,964.58

0.86

0.75

ai)

din vânzarea produselor

4

366.85

172.35

o.oc

D.OC

O.OC

0.00

0.00

rfiri servicii prestate

5

42,758.7"

29,642.42

30,866.61

7,641.6C

5,698.93

5,698.93

24,738.40

0.80

0.72

a3)

din redevențe șl chirii

6

451.5C

1,16S.O5

1,487.72

625.0C

S47.3C

876,94

3,226.18

2.17

3.30

a4)

alte venituri

7

28.52

48.97

57.62

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

0.00

2.02

bl

din vânzarea mărfurilor

8

317.55

338.56

253.37

5.00

5.00

268.37

0.79

c|

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 t rd. 11). din care;

9

O.OC

r.oo

u.oc

0.00

O.OC

0.00

0.00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

c2

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din producție de imobilizări

12

527,85

35.34

201.12

87.50

87.50

87.50

350.00

1.74

0.38

«)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

782.73

507.35

1,060.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.35

0

uite venituri din exploatare (rd. 15 + rd,

1-2 + rd-19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

22^13

30.23

1.019.81

1,217.15

3.13

3.13

1,226.52

1.20

4.53

îl)

din nmenzi si pena’lăți

15

161.09

18.23

1       681.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.23

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd, 18 + rd. .19), din care;

16

0.00

0.00

319.95

1,214.02

0.00

0.00

1,214.02

3.79

- active corporale

17

319.93

1,214.02

0,00

0.00

1,214.02

3.79

■ active necorporale

18

0.00

fîl

din subvenții pentru investiții

19

12.05

12.05

12.32

5.13

3.13

3.13

12.50

1.01

1.02

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

*5)

alte venituri

21

51.99

5.69

0.00

0.00

0.11

Vunituri financiare (rd. 23 + rd. 24 +• rd.

’.S + rd. 26 * rd. 27), din care:

22

14.36

17.61

42.2 u

4.00

4.00

4.0Q

16.00

0.38

2.95

a)

din imob.'zi-'i financiare

23

0.00

b)

din investiții financiare

24

0.00

c)

din diferențe de curs

25

0.00

d)

din dobânzi

26

5.44

8.28

11.07

2.00

2.00

2.00

8.00

0.72

2.03

ej

alte venituri financiare

27

8.92

9.33

31.29

2.00

2.00

2.00

8.00

0.26

3.51

3

Venituri extraordinare

28

0.00

0.00

0.00

0.00

tf CHELTUIELI TOTALE {hi 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

42,285.26

32,100.76

3 3,134.<5 3

8.892.25

5,873.08

6.8J5.21

29,324.05

0.89

C.78

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 ;■ rd. 7$ + rd.

1 86 +rd. 120), du; care*.

30

42.281.32

32,078.33

33,114.00

S.887.25

5.868.03

6.850.21

29,304.06

6.88

0.78

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd.45),dln care;

31

24,479.14

16,538.93

18,342.58

4,55 ).6O

3,96620

3,966.20

16,316.70

0.89

0.75

Al

:h?!tțJeb pnvlnd stocurile (rd. 33 + rd. 34 rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

4,735. *0

4,097.45

4,117.96

1,083 30

512.25

512.25

2,613.05

0.63

0.87

a)

heltuieiî cu materiile prime si materiale

33

2,834.78

2,570.68

2,578.57

718.74

300.00

300.00

1,618.74

0.63

0.91

b)

hekuieti cu materialele consumabile, din

34

845.?

821,17

830.86

13S.0G

145.00

145.00

573.06

0.69

0.98

1)

heltuieli cu piesele de schimb

35

221.17

114.83

135.10

25.00

25.00

25.00

100.00

0.74

0.61

21

heltuiell cu combustibilii

36

553.45

674.03

653.05

113.06

120.00

120.00

473.06

0.72

1.18

2)bis

Ite cheltuieli

36

71.31

32.30

42.71

12.50

12.50

12.50

50.00

1.17

0.60

C

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor uo inventar

37

842.6

3       225.4

4        223.7

1         25.0

0        25.0

0          25.0

0 100.0

0.4

5    0.27

d

cheltuieli privind energia și apa

38

187.8

6       147.8

1        140.5

3        45.0

0         37.5

0          37.5

0       ISO.Ot

1.0

7     {?. 75

e

chelt li iei; privina mărfurile

39

23.8

j       332.3

7        344.2

3       157.0

0          4,7

5           4.7

5       171.2

0 5

14.43

*      AI

Cheltuieli privind serviciile executate de

40

785.2

3         4w:.,.0

O       655.S

«      151/

?        >35.7

0          ,135.7

0       553.7<

1.3

0.84

a)

cheltuieli cu întreținerea $1 reparațiile

41

141.7

9       131.1

9        126.2

3        30.0

0         30.0

0          30.0

0       12O.OC

0,9

0.89

bl

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

541.1

3       203.2

3        407.8

4       116. &

J       190.7

0        1907

0       688.71

2.6S

(1.75

Ml

- către operatori cu capital integra l/majoritar de stat

43

202.3

4        73.1

3        384.8

9        111.6<

185.7

185.7

668.7C

1.7<

1.90

b2)

- către operatori cu capital privat

44

338.7

130.1

22.9

5.0

5.0<

5.01

20.0C

0.8;

0.07

Cj

prime do asigurare

45

102.3

134.5

121.8

15.0(

15.0£

15.0

60. OC

0,45

1.19

A3

Cheltuie? cu alte servicii executate de

46

18,958...

11,972.4

13,568.7

3,3C-.2(

3,218.2.

3,218.2

12,574.95

D.S5

0.72

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

179.3"

20.9

30.2

O.OC

O.OC

0.0

0.00

o.oc

0.17

b)

cheltuieli privind comisioanele șl onorarlui, din care:

4i

70.2Î

91.5C

95.5

cJ.(X

2D.CC

20.0C

120.00

1.26

1.35

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

70.23

9L5C

95.5

60.0C

20.0C

20.0C

120.00

1.26

1.36

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 31 + rd. S3), din care:

50

o.rc

28.2C

o.oc

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

cl)

cheltuieli de protocol, din care

51

O.OC

14.IC

o.oc

o.oc

o.oc

o.oc

0.00

- tichețe cadou potrivit legii nr 193/2006, cu modifică trie ulterioare

$2

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

O.OC

14.10

o.oo

0.00

0.00

□.00

o.oo

- tichete cadou ptr. cheltuieli d

54

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de

55

0.00

- ch. de promovare a produselor

56

14.10

o.ao

dl

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G,, nr.

57

45,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl)

ch de sponsorizare in domeniu

58

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniil

59

0.00

d3}

- pentru cluburile sportive

60

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

45.00

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

555.37

155.07

123.19

15.00

15.00

15.00

60.00

0.46

0.23

f)

cheltuieli ue deplasare, detașare, transfi '. din care:

53

9.31

29.26

18.26

20.00

0.00

COD

20.00

1.10

1.96

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66}, din i

64

e.r.

29.26

18.26

2100

0.00

0.00

20.00

1.10

1.96

-interna

65

0.04

6.08

5.08

5.00

0.00

0.00

5.00

0.98-

118.07

-externa

66

9.27

23.19

13.19

15-00

0.00

0.00

15 Gi)

1 J4

1.42

g)

cheitL *e|i poștale și taxe de telecom! mica ții

67

31.26

31.78

32.35

8.25

8.25

8.25

33.00

1.02

1.03

h)

cheituie.: cu serviciile bancare șr asimilate

68

16.86

15.62

4.00

4.00

4.00

16.00

0.00

alte cheiruieii cu serviciile executate de er+i, din care:

6S

.’7," 2.2 2

11,314.81

12,267.4-

5,025.20

5,002.25

3,002.25

11.910.95

0.97

0.71

1)

cheltuieli de asigurare si pază

70

^5.09

264.11

278.80

111.00

111.00

111.00

444.00

1.59

0.76

21

cheltuieli privind întreținerea și vncționarea tehnidi de calcul

71

15.27

5.93

3.75

3.75

3.75

15.00

2.53

3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

47.50

38.95

40.80

12.50

12.50

12.50

50.00

1.23

0.86

i

4)

cheltuieli cu reevaluarea mobilizărilor corporale și ipcorporaie, din care;

73

3.2-J

O 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente bunurilor de natura iomeniuluî public

74

3.60

0.00

0.00

i

5)

h Jtuieli cu prestațiile fectuate de filiale

75

0.00

5)

heltureli privind recrutarea și lasarea personalului de onducere cf. Ordonanței de r jentă a Guvernului nr. 09/2021

76

6.63

35.00

0.00

25.95

0.00

0.00

26.95

0.00

i'

> ;

heltuieli cu anunțur,.e pnvind citat:, le ș: a Ite anunțuri

77

0.00

i            c

L

heltuieli cu serviciile prestate 1 refacturate                   |

77

15,359.11

10,961.43

11,941.90

2,875.00

2,875.00

2,875.00

1L375.00

0.95

0.71Cheltuieli de natură salarialâ (rd. 88 +■ rd 921____________________________________________

Cht ju!th cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd

91), din care:_____________________

 • a) salarii de bază

 • b) sporuri, prime și alte bonificații


- tichete de creșă, cf, Legii nr. 193/2006, Cu modificările ulterioare;_____________________

* tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;


2BO.33


10,647.92]


8,233.87


8,897.6.


7,431.37


7,975.36


9,231.47


1,647.50


6.345,36


7.971.02


9,10836


1,635.00


6895.38


157.24


li: 2.60


180.60


100.47


2,101.68


1,696.13


193.08


335.18


1,717.00


1.614.42fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

6,835.6

6      1,949.0

a      4,465.6

5          0.0

0 0.0

0 0.0

0           o.oc

O.OC

0.65

fi. 1)

-provizioane privind participarea la profita saJariațIlor

124

o.oc

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

o.oc

fl. 3)

1 cheltuieli cu alte provizioane

125

6.83S.6

1,949.0

4.465.6

o.oc

O.OC

0.65

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pk-rdgri de valoare, din care:

126

5,195.5.

2/93.9

4.515.1

42 5

42.5

42.5

170.0C

0.0-t

0.87

f2.1|

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care;

127

5,195 r

2,493.9

4,515. li

42.5

4’.Ș<

42.5C

J 70.00

0,04

0.87

- din participarea salariațlîor la profit

128

o.oo

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

162.35

0.00

0.00

-venituri din alte provizioane

130

5,033.20

2.493.9$

4,515.IE

42.5C

42.5C

42.5C

170.00

0.04

0.90

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

3/4

22.45

20.4C

5.0C

5.0C

5.0C

20.00

0.98

5.94

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0.00

o.oc

0.00

o.oc

0.DC1

O.OC

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

»2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar,

135

0.00

000

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

bll

aferente creditelor- pentru investiții

136

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

138

3.44

22.43

20.46

5.00

1            5.00

5.00

20.00

0.98

5.94

3

Cheltuieli extraordinare

139.

0.00

fll

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.

140

2..’’ ?3,59

33.7»

2411*2

83.7.36

-227.23

■179/1

501.41

0.24

0.84

venituri neimpozabile

141

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00

fV

IMPOZIT PE PROFIT

143

714.65

5.39

204.29

14.9.82

-36.36

-28.75

80.23

0.39

0.29

DATE DE FUNDAMENTARE

0.00

V 1

Venituri tataie din exploatare, din care:

144

4-4,77 " 5 f

32,116.37

35,203.91

9324.62

6,641.86

6.671.50

29,809.47

0.85

0.79

aj

• venituri C«n subvenții $i transferuri

145

0X3

C.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la

146

0.00

0.00

0 00

0.00

2 i

Cheltuieli de natura salarială (rd. 87), din

147

9,202.29

9,412.29

2,126.77

1,787.40

1.768.20

7,431.37

0.79

1.06

3

Cheltuieli cu salariile (rd. SS)

151

7,57535

9,231.47

8,885.54

2,00? ,86

1,647.50

1,647.50

6,949.36

0.73

1.11

4

iNr. de personal prognozat la finele anului

152

290.00

254.00

141.00

130.00

130.00

130.00

130.00

0.92

0.49

5

Nr. mediu de salariați

153

225.00

247.00

202.00

132.00

132.00

132.00

132.00

0.65

0.71

6 aj

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/perecana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariată {(rd. 147 -

154

2,576

3.287

3,860

1,343

1,116

1,115

4.667.28

bl

Câștigul rrudiu lunar pe salariat lei/persoanâj determinat pe baza cht tuieiJor de natură salarială, eralruk.t cf. i ppii^nuaî&ibi iotului

155

NA

MA

NA

NA

NA

NA

7 a)

Productivitrtea muncii în unitâti valorice ae total personal mediu (mii ei/persoanc) (rd, 2/rd. 753}

156

17 7,1 J

130.13

174.28

74.43

5G.32

50.54

225.83

1.30

1.11

b)

3roductivitatea muncii în unități valorice

157

IA

IA

MA

NA

MA

NA

c}

Productivitatea muncii în unități fizice pe otal personal mediu (cantitate produse

158

MA

JA

MA

MA

NA

NA

iemente de calcul ai productivității luncii în unități fizice, din care

159

IA

IA

MA

MA

NA

NA

i

cantitatea de produse finite CIPF)

160

4A

A

MA

MA

MA

IA

preț mediu (p)

161

«ia                h

A

MA

MA

MA

MA

valoare - QPF x p

162

A          h

A

MA

IA

MA

MA

e

îandere in venituri tataie de

xploatare = rd. lS9/rd. 2

163

IA            h

A

IA

IA

IA

IA

3

lăți restante

164

0.00

0.00

0.00

0.00

9      C

reanțe restante, din care:

165

0.00

0.00

o.oo

0.00

Ir

de ia operatori cu capital h’gral/mâjoritar de stat

166

0.00

0.00

0.00

0.00

P

de h operatori cu capital rival

157

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

16S

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-de la bugetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la alte entități

170

0.00

0.00

0.00

0.00

-

io

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0.00

0.00

0.00

0.00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI


FINANCIAR-CONTABIL
Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943


Gradul de realizare a veniturilor totaleANEXA Nr.1.3

HCLS3 M.

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an (N-2= 2017)

Prevederi an precedent (N-l=2018)

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

41.437.50

44,788.86

32,134.47

35,246.27

1.10

1

Venituri din exploatare*)

41,424.00

44,774.50

32,116.87

35,203.91

1.10

2

Venituri financiare

13.50

14.36

17.61

42.36

2.41

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI f cA^"Operatorul economic WVIIMSTRAREA DOMEMULl I PI BMC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943


Programul de investiții, dotări ți sursele de finanțare

- PROIECT RECTIFICARE PROGRAM INVESTIȚII, DOTĂRI 09.08.2019 -f

INDICATORI

Data

Analizării investiției

an precedent(N-l) 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N

2019

an N +1

2020

an N + 2

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SUR5E DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care;

5,477.8:

7,586.91

3,178.34

2,158.15

2,221.62

1

Surse proprii, din care:

1.698.8C

3,807.95

3,178.34

2,158.15

2,221.62

a} - amortizare

1,665.15

1,696.13

1,614.42

1,646.7C

1,695.14

bj - profit

33.71

2,111.82

501.41

511.44

526.49

c) -incasari vanzari active si obiecte inventar

O.OC

0.00

1,062.51

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

O.OC

O.QO

0.00

0.00

0.00

a)- interne

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

3,778.56

3,778.96

0.00

0.00

0.00

- {denumire sursă)

3,778.96

3,778.96

0.00

0.00

0.00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'1

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

4,956.(36

4,956.13

3,091.86

444.78

449.14

1

Investiții în curs, din care:

3,066.25

3,066.25

-3,066.25

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

3,066,25

3,066,25

-3,066.25

0.00

0.00

Investiții sediu social

3,066.25

3,066.25

-3,066.25

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

O.CO

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

O.CJ

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile fuste în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)          |

- (denumire obiectiv)

2

nvestițli noi, din care:

809.41

809.41

5,722.06

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic;

809.41

809.41

5,722.06

0.00

0.00

- Investiții sedii (extinderi si optimizări)

809.41

809.41

740.90

- Investiții sedii (proiect dezvoltare imobiliara)

1,914.90

Investiții sedii (reluare investita în curs)

3,066.2

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

o.oc

o.oc

O.OC

O.OC

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

învestiți! efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

~ (denumire obiectiv)

bj pentru bunurile de natura domeniului public td statului sau ct unității admin/strativ teritoriale:

0.00

O.CJ

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

“ (denumire obiectiv)          >

cj pentfu brjrfiLfrik de na tufo domeniu. ji privat alM inului sau nl uiritdții adiYiiîVsîi'aîiv teritoriala:

0,00

0.00

o.co

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

tf} pentru bunurile luate în concesiune, nchiriate wu In local te de gestiune, exclusivele din domeniul publicț-auprivat al statului &au al unității administrativ

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

Dotări (alte achiziții de mobilizări corporale)

1,081.00

1,080.47

436.06

444.78

449.14

5

Rambursări de rate aferente zredltelor pentru investiții, din zare:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

î) - interne

L

i) - externe


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTAB1L


Qadpb s.a


R£: «M(HW1)U1V9T CE 10OZ0943 BCR: RO056 RNCB OQ74OQ02 2307 Q0Q1 TREZORERIE SECTOR 31R087 TREZ 7005 06QX XX O O 3051


"® MS

Anexa

PLAN INVESTIȚII si DOTĂRI ADPB SA pentru ANUL 2019 -propunere rectificare-09.08.2019

LEI

Nr. crt.

Tip dotare mijloace fixe

Cant.

Preț unitar estimat

Total Valoare estimata

Stadiu

1

Autovehicul

1

69,450

69,450

propus 2019

2

Generator curent

3

5,600

16,800

propus 2019

3

Pik-ammer

1

5,800

5,800

propus 2019

4

Talpa compactoare

2

3,600

7,200

propus 2019

5

Ciocan hidraulic

1

35,453

35,453

propus 2019

6

Bariera auto

2

10,500

21,000

propus 2019

7

UPS protecție fluctuații tensiune

1

5,852

5,852

propus 2019

8

Despicâtor lemne

1

7,730

7,730

propus 2019

9

Utilaj scos arbori

1

266,400

266,400

propus 2019

Total mijloace fixe

435,685.00

Nr. crt.

Investiții imobile

Total Valoare estimata

Stadiu

1

Obiectiv Hala si P+l

3,038,255

in curs 2018

2

Extindere/Optimizare sisteme energie (inclusiv punct transformare electrica, rețea termica, centrale etc.)

627,183

propus 2019

3

Platforme betonate, alte suprafețe de rulare

113,719

propus 2019

4

Alte spatii depozitare, administrative, birouri

28,000

in curs 2018

5

Proiect dezvoltare imobiliara Calea Vitan 154-158

1,914,900

propus 2019

Tota

investiții imobile, din care:

5,722,056.65

in curs (executat 2018, punere in funcțiune 2019)

3,066,254.95

propus 2019

2,655,801.70

TOTAL GENERAL fara TVA, din care

6,157,741.65

in curs (executat 2018, punere in funcțiune 2019)

3,066,254.95

propus 2019

3,091,486.70

Contabil Sef,


Dinu Cornelia

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Scdiul/Adrcsa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante


ANEXA Nr.1.5         i ,

nih ^/Qtț,09.^19


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent

(N-l) 2018

An curent (N) 2019

An N+l 2020

An N+2 2021

Preliminat/Re

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

2

Măsura 2 ...

X

Măsura n ...

X

TOTAL pct. 1

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1...

X

2

Cauza 2...

X

Cauza n ...

X

TOTAL pct. II

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. IICONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

X
CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Du                                     știREFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a fost înființată în baza HCLS 3 nr. 30/1997 șî are ca obiect principal „activități de întreținere peisagistică", respective întreținere și reamenajare spații verzi, producer de material dendrofloricol, confecții metalice, montrare și întreținere mobilier stradal.

Prin Hotărârea nr. 324/13.06.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuilei pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, care a fost aprobat prin HCLS 3 nr. 197/ 28.03.2019.

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari ori dețin direct ori indirect o participație majoritară", aporbată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul rectificat pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA se referă la majorarea cheltuielilor pentru investiții cu suma de 19.625,00 lei, valoarea totală a acestora devenind 3.091.486,70 lei, în urma includerii unui generator de curent (5.600 lei) și a unei bariere auto (10.500 lei), prețul unitar al barierei auto existente în planul de dotări anterior fiind majorat cu 3.525 lei - de la 6.975 lei la 10.500 lei.

Fundamentarea de către societate a propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității acvtivității.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 514277/14.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, precum și adresa nr. 2485/09.08.2019 (511214/CP/12.08.2019) a societății Administrarea Domeniului Public București SA, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare

Consiliului Local Sector 3.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regidainentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvemantacorp0rativa@pnrnafie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5*7, Sector 3, 032158, București

Nr. înreg.514277/14.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA, cu sediul în București, Calea Vitannr.154-158, s-a înființat în martie 1997 și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect principal de activitate constă în „Activități de întreținere peisagistică”, cod CAEN 8130, reprezentată legal de domnul Florentin Corbuleanu, în calitate de director general.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • •  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri

și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • •  Legea nr. 50/2019a bugetului de stat pe anul 2019.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Având în vedere:

 • •  HCLS nr. 197/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA;

 • •  HCLS nr. 324/13.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA;

 • •  Adresa nr. 2485/09.08.2019 a societății Administrarea Domeniului Public București SA, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 511214/12.08.2019;

 • •  Nota de fundamentare nr. 48/09.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a societății Administrarea Domeniului Public București SA;

 • •  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/09.08.2019 privind aprobarea rectificării Planului de investiții pentru anul financiar 2019;

 • •  Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia.

în conformitate cu prevederile:

- Art. 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...:’’ „ în alte situatți impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;

Bugetul rectificat pentru anul financiar 2019 ai societății Administrarea Domeniului Public bucurești SA se referă la rectificarea cheltuielilor pentru investiții, valoarea totală a acestora devenind 3,091,486.70 lei, în urma includerii unui generator de curent și a unei barieri auto, conform Planul de investiții și dotări care se regășeste în Anexa la Anexa 1.4.

Ca urmare a celor prezentare propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA.


întocmit,

Compartiment Guvernanță Corporativă

Bejenar/ Raluca

$ADPB S.A.


RC J4SJ9S4JV19S7 CF 10020943

BCR* RO05S RHCB OOT4 0092 2307 000*1

TREZORERIE SECTOR 3jR987 TREZ 700 5 OSOX XXOO 3051


Către

Sediul

Referitor


Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu loc rectificării Planului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,


~~


CABINET PRIMAR

SbJM .....

.........../î.Ș?.2oia


Nr....

atawând câ ObiectapmbArea


Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9601/1997, având CUI 10020943, reprezentata legal de dl. Florentin Corbuleanu, calitate de Director General, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de acționar majoritar si autoritate tutelara al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Planului de investiții, parte integranta din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. Menționam ca propunem modificarea planului cu valoare de 20 mii lei, necesara pentru includerea dotărilor suplimentare de tip generator si bariera auto.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării propunerii de rectificare a Planului de investiții, parte integranta din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2019.

La prezenta adresă anexăm:

Nota de fundamentare;

Anexa 1.1.;

Anexa 1.2.;

Anexa 1.3.;

Propunerea de rectificare a Planului de investiții pentru anul financiar 2019 (Anexa 1.4.);

Anexa 1.5.

Hotararea CA - adoptare propunere rectificare BVC inclusiv plan investiții pentru anul financiar 2019.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a rectificării Planului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Cu deosebita considerație,

Director Generai Administrarea Domeniului Public București S.A. FLORENSMCORBULEANU

QADPB S.A.


NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE PLAN INVESTIȚII SI REPARAȚII- 09.08.2019-

în conformitate cu dispozițiile Legii ni. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Actului Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării in cadrul ședinței Consiliului de Administrație, a proiectului de rectificare a Planului de Investiții si Dotări pentru anul 2019, conform Anexei 1.4, parte integranta din Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

După cum stiti, Administrarea Domeniului Public București S.A. este o societate comerciala care are ca scop activitatea de amenajare spatii verzi, producerea de material dendrofloricol, confecții metalice, montare si întreținere mobilier stradal si alte lucrări solicitate de către beneficiarul principal, Primăria Sectorului 3, dar si de alti beneficiari. Obiectul principal de activitate ii reprezintă activitățile de întreținere peisagistica, cod CAEN 8130.

Având in vedere exigentele mediului de afaceri, ADPB ia masuri privind adaptarea continua la cerințele pieței si, mai ales, la planurile de activitate comunicate de beneficiar, in sensul asigurării independentei financiare si condițiilor de continuitate. In prezent, oportunitatea rectificării instrumentului de planificare a investițiilor rezulta din necesitatea de a răspunde in mod eficient nevoilor aparatului productiv si de a asigura resursele de dezvoltare a capacitatii de lucru prin includerea in planul de investiții a unui nou generator curent si a unei noi bariere auto, rezultând o suplimentae a cheltuielilor de investiții cu valoarea de 19,625 lei. Astfel, avand in vedere cele de mai sus, conducerea executiva a societății propune rectificarea planului de investii in suma totala de 3,091 mii lei, spre a fi structurat conform Anexei.

Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneți.


Sef Contabil

Dinu Cornelia

Sef Serviciu Mecanizare,

Qadpb s.a.


RCt          997 CP 10020943

BCRî IROOS® RMCB 0074 0092 2M7 0001 TREZORERIE SECTOR 3iRG8T TREZ 7005 O50X XXOO 30S1


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 30/09.08.2019

Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (A.D.P.B.) S.A. cu sediul in Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990. privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. Unic, Cu 5 voturi din 5, adoptarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli inclusiv a planului investiții si reparații pe care societatea ADPB S.A. isi propune sa le realizeze pana Ia finalul anului 2019, conform documentelor prezentate, si înaintarea acestora spre aprobare către Adunarea Generala a Acționarilor.


MIHALCEA DAN prin reprezentant ZAMF1RESCU GABRIELA DANIELA


MARIN CRISTIAN ALEXANDRU
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvgmsnîacorporaEjva^primarîe^.iro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 514281/14.08.2019


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2485/09.08.2019 a societății Administrarea Domeniului Public București SA, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.511214/12.08.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Con Marta


întocmit,

Compartiment Guvananță Corporativă

BejenaruRaluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe

AVIZUL      .

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ...„a......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de......^.0.^.9..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordrnif de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE AND RET CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....fz..... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinuretextraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunităiîn ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul............ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


SECRETAR,

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BÂETICĂ NICOLETA MARIANA
DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN