Hotărârea nr. 424/2019

HCLS3 nr.424 din 04.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Jllj   CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la contractul nr. 5070/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici Engie Servicii SRL și Distrigaz Sud Rețele SRL,

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.609225/CP/29.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 515822/19.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • - Adresa nr.515953/19.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • -  Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București”;

 • -  HCLS3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană in Sistem Dual

HCLS3 nr. 386/31.08.2018 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională ^Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze" - între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ari. 166 alin. (2) lit. 1) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea actului adițional nr.2 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 5070/05.09.2018, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorii economici Engie Servicii SRL și Distrigaz Sud Rețele SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze actul adițional, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR.

DIN 04.09.2019Nr. înregistrare unitatea de învățământ:


ACT ADIȚIONAL NR. 2 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, înregistrat la unitatea de învățământ sub nr. 5070 din 05.09.2018 și la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.181912 din 05.09.2018

Prezentul Act Adițional se încheie între:

1.Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, cu sediul în București, Șos. Mihai

Bravu nr. 428, sector 3, telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CUI 4420457, reprezentată legal prin                 > având funcția de director,

2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, str Calea Dudești nr.191,

București, sector 3, CUI 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin Robert Sorin Negoiță, încalitate de Primar,

3. Operatorul economic (partener de practică) DISIRIGAZSUDREIELESKLcu sediul în București, B-dul Mărășestî, nr. 4-6, corp B, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. fax


|, Cod de înregistrare Fiscală cont bancar

reprezentat legai pnn


, telefon deschis la „ incaiitate de Director Generai,
4. Operatorul economic (partener de practică) ENGIE SERVKH SRL, cu sediul în București, Str. Gramont. Nr. 38, Etaj 7, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr.


telefon

, deschis la . în calitate de Director General,


| Cod de înregistrare Fiscală cont bancar


reprezentat legal prin denumite în cele ce urmează în mod colectiv „Părțile”

Având în vedere:

Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual înregistrat la unitatea de învățământ sub nr. 5070 din 05.09.2018 și la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 181912 din 05.09.2018.

au convenit încheierea prezentului Act Adițional privind actualizarea Anexelor nr. 1-4 ale Contractului încheiat între Părți, astfel:

ArL 1. Anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din Contractul încheiat între Părți, se modifică și sunt atașate prezentului Act Adițional.

Art 2. Toate celelalte clauze ale Contractului rămân nemodificate.
Prezentul Act Adițional a fost încheiat la data de pentru fiecare parte.

în 4 exemplare, câte unul


Unitatea de învățământ: ColegiuITehnic „MihaiBravu”

Reprezentant legal: | Fhncția: Director Semnătura

Vizat,

Sectorul 3 MunicipiuluiBucurești Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu, Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Sectorul 3 al MunicipiuluiBucurești Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță FUncția: Primar

Semnătura

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

Operatorul economic: DISIRIGAZSUD

REHIESEL

Reprezentant legal: | Fhncția: Director General Semnătura

Direcția Economică Director Executiv Octavian Ghețu


Operatorul economic^ENGIESlRVlCIISRL Reprezentant legal |

Fîincția: Director General

Semnătura
Anexa nr. 1.1. a Actului adițional nr. 2 la contractul de parteneriat

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019-2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Instalator Instalații Tehnico Sanitare și de Gaze

 • 3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

- clasa a X-a, nr. de elevi: 40

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor Clasa a X-a.

  Modulul de pregătire


  Din care,

  La unitatea de învățământ (nr. de ore)

  La operatorul economic (nr. de ore)

  în răspunderea operatorului economic, în alte locații

  Nr.            Locația

  ore          (denumirea)Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru

calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite Ia pct 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasa a X-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Utilizarea reprezentărilor convenționale în scopul realizării lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)

softuri, materiale, scule, utilaje

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor Clasa a X-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

x

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învi

ițământ:

Predarea către Colegiul Tehnic Mihai Bravu a 12 bancuri duble de lucru de către Distrigaz Sud Rețele SRL, cu următoarele specificații: Dimensiuni -1700 x 740 x 850 mm, Material: structura metalica, Blat din lemn stratificat, 2 seturi sertare duble, 2 menghine si 2 scaune pentru repaos - pentru fiecare banc.

Dreptul de proprietate asupra bunurilor va reveni unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Mihai Bravu la momentul semnării prezentei Anexe, posesia efectiva asupra bunurilor intervenind la data semnării procesului verbal de predare-primire.

Unitatea de învățămânUCnlegmlTehnic „Mihai Bravu” Reprezentant lega iQj


Operatorul economic: DISTRTGAZ SUD REȚELE SRL Reprezentant legal:

Funcția: Director Semnătura


Funcția: Director General Semnătura

Anexa nr. 1.2. la a Actului adițional nr. 2 la contractul de parteneriat

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică ENGIE SERVICII SRL, privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019 - 2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Instalator Instalații Tehnico Sanitare si de Gaze

 • 3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

- clasa a X-a., nr. de elevi 20

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor Clasa a X-a.

  Modulul de pregătire

  Laborator/înșirui re practică săptămânală

  Nr. total de ore conform planului de învățământ

  Din care,

  La unitatea de învățământ (nr. de ore)

  La operatorul economic (nr. de ore)

  în răspunderea operatorului economic, în alte locații

  Nr.            Locația

  ore          (denumirea)

  Ml-Desen pentru construcții și lucrări publice

  Laborator tehnologic

  -

  -

  Instruire practică

  -

  -

  8|Jite ftilB Iflll

  M2-Desen pentru instalații (l.t.-56)

  Laborator tehnologic

  56

  56

  Instruire practică

  -

  -

  11

  M3-Măsurători în construcții și lucrări publice

  Laborator tehnologic

  28

  28

  .... L ,      .............. L. ’j .

  Instruire practică

  -

  -

  '.; :                                              :: ș ■:

  M4-Măsurători în instalații

  Laborator tehnologic

  28

  28

  Instruire practică

  336

  -

  Stagiul de pregătire practică (CDL)

  ! ■

  270

  Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte uA

  Geo

  /<w/au
Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație ți Avizare Contracte
Șef Setjticiu, GeorgetaViș;


 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasa a X-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Utilizarea reprezentărilor convenționale în scopul realizării lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)

softuri, materiale, scule, utilaje

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor Clasa a X-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

x

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

Unitatea de învățăm ântțColegrâlTehnoiogic „Mihai Bravu” Reprezentant legal: |

Operatorul economir^NGlESERVlCII SRL Reprezentant legal; |

Funcția: Director General

SemnăturaFuncția: Director

Semnătura

Avizat,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte


Anexa nr. 2.1. a Actului adițional nr. 2 la contractul de parteneriat

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL în anul școlar 2019 - 2020

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE Clasa a X-a.
1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

1 Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care s< acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară

40

40

500 lei/lună

10 luni

200.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

40

40

100 lei /an

Anual

4.000

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

40

40

200 lei

/an

Anual

8.000

Echipament de lucru

40

40

X

Anual

155.000

Echipament de protecție

-

-

-

-

-

Transport la și de la locul de practică

40

40

181e i/zi

110 zile

79.200

Asigurarea unei mese/zi

40

40

30 lei/z i

110 zile

132.000

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

40

12

200 lei/1 una

10 luni

24.000

Cheltuieli cazare cămin sau Cheltuieli transport pre-urban București si retur

40

40

150

10 luni

60.000

Total valoare stimulente/ forme de | sprijin                                   p

■ .

2 ■ -

.... J

662.200

Nota: Echipamentul de lucru nu are „Valoare/elev", ci doar „Valoare Totala” deoarece tace referire la totalitatea cheltuielilor destinate asigurării activitati practice a elevilor cu privire la dotări ale atelierului Operatorului Economic: materiale, consumabile, scule, etc., precum si contribuțiile operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ.

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim media 8 pe semestru

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de lucru

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de protecție

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Transport la și de la locul de practică

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Rechizite necesare pe perioada practicii

Cheltuieli cazare cămin     1

I I

frecvență (prezența la jregătirea teoretică și jractică)

<

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Media 10 la purtare, fără abateri iisciplinare

Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Altele:........

Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL Reprezentant legal: H

Funcția: Director General

Semnătura
10Anexa nr. 2.2. a Actului adițional nr. 2 ia contractul de parteneriat

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic ENGIE SERVICII SRL în anul școlar 2019 - 2020

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE Clasa a X-a.1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/el ev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoare a totală (=3*4* 5) (lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară

20

20

500 lei/lună

10 luni

100.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

20

20

100 lei

/ an

Anual

2.000

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

20

20

200 lei / an

Anual

4.000

Echipament de lucru

20

20

X

Anual

110.000

Echipament de protecție

-

-

-

-

-

Transport la și de la locul de practică

20

20

181ei/zi

110 zile

39.60 0

Asigurarea unei mesei/zi

20

20

30 lei/zi

110 zile

66.00 0

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

20

6

200 lei/luna

10 luni

12.00

0

Cheltuieli cazare cămin sau Cheltuieli transport pre-urban București si retur

20

20

150

10 luni

30.000

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

363.600

Nota: Echipamentul de lucru nu are „Valoare/elev", ci doar „Valoare Totala” deoarece face referire la totalitatea cheltuielilor destinate asigurării activitati practice a elevilor cu privire la dotări ale atelierului Operatorului Economic: materiale, consumabile, scule, etc..

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

11

1 Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa dement

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim media 8 pe semestru

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Examinări      de

medicină a muncii și analize medicale obligatorii        în

vederea efectuării stagiului         de

pregătire practică (în funcție de domeniul       de

activitate)

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Asigurare       de

răspundere civilă în cazul         unor

eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament     de

lucru

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament     de

protecție

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Transport la și de la locul de practică

Asigurarea    unei

mesei/zi la locul de practică

Rechizite necesare pe perioada practicii

Cheltuieli cazare cămin

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

[]

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Media 10 la purtare, fără abateri

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu, GeorgetjjA'ițgn,

disciplinare

Altele:........

Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL Reprezentant legal: |

Funcția: Director Generai

Semnătura


Șef Serviciu, z-j Geofgera-VișdPi
Z) Georget^VOTn^Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea


13

Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Anexa nr. 3 a Actului adițional nr. 2 la contractul de parteneriat

1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru perioada 2018-2019.

Nr. 1 crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Subdiviziunea administrativ-teritorială: Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță

Funcția: Primar

Semnătura
Anexa nr. 4 a Actului adițional 2 la contractul de parteneriat Responsabilitățile tutorelui

Tutorele are următoarele obligații:

 • a) să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b) să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c) să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d) să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e) să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g) să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k) să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o) să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

  Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, București

  Reprezentant legal: |

  Funcția: Director

  Semnătura


Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL Reprezentant legal: | Funcția: Director General Semnătura

Operatorul economic^NGț^SERVICII SRL

Reprezentant legal: |

Funcția: Director General

Semnătura


CAFUNET PRIMARSECTOR 3


CABINET PRIMAR

teistă:


Nr.


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la contractul nr. 5070/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici Engie Servicii SRL și Distrigaz Sud Rețele SRL,

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă. A fost introdus în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, prin HCLS3 nr. 386/31.08.2018 a fost aprobat, pentru anul școlar 2018-2019, contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze"- între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București.

Conform metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, anexele 1, 2 și 3 ale contractului de parteneriat se completează anual, motiv pentru care se impune semnarea unui act adițional prin intermediu) căruia să fie actualizate anexele contractului pentru anul școlar 2019-2020, respectiv pentru clasa a X-a.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 515822/19.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale .''.unt prelucrate de Primăm Sectorului 3 in comonttiitiie cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi decvJ.'uite unor terți în teza unui temei legal jusii"cat. Văp’iruji exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,


TELEFON {o©* ozt) 340 40 1 s i 34i 0711 FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL p'oiecteigipfîmariej m Șos. Mihai Bravu nr, 428. Sectar 3,030328, București

Nr. 515822 /19.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul

nr. 5070/05.09.2018 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus și sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Conform Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract, având următoarele caracteristici:

 • a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

 • b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

 • c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

 • d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual“ aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-tentorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Durata studiilor pentru învățământul profesional dual este de 3 ani și permite accesul la o gamă extinsă de oportunități de formare profesională pentru absolvenții învățământului gimnazial. De asemenea, conform aceleiași metodologii, unitățile de învățământ de stat organizează învățământ dual la solicitările operatorilor economici interesați.

Pentru anul școlar 2018-2019 operatorii economici DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL au solicitat, la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, formarea profesională a 60 de elevi pentru calificarea de „instalator instalații tehnico sanitare și de gaze”. în acest sens, a fost semnat contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 5070 din 05.09.2018, aprobat prin HCLS3 nr. 386/31.08.2018.

Conform metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual anexele 1, 2 și 3 ale contractului de parteneriat, care cuprind partajarea responsabilităților și a contribuțiilor specifice între școală și operatorul economic partener de practică, precum și situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională asumate de autoritatea locală, se completează anual. Din acest motiv se impune semnarea unui act adițional la contractul de parteneriat nr. 5070 din 05.09.2018 prin intermediul căruia să fie actualizate anexele contractului, pentru anul școlar 2019-2020 - clasa a X-a.

Date fiind cele prezentate, anexăm prezentului raport modelul de act adițional ce se impune a fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 3.
TELEFON (004021) 340 40 11 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL praiecțe^primarieț ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428. Sector j, 030328, București

Nr. 515953/19.08.2019

Către,

Cabinet Primar


Ref. Ia: proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional 5070/05.09.2018 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului

București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL.

Prin prezenta vă înaintări Raportul de Specialitate nr. 515822 / 19.08.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 5070/05.09.2018de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi,J

suplimentarea ordinii-de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                        ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de zi / suplimentarca-erdiminde-zi a ședinței ordmare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARLH/^ERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinteLordinare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de              .................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..J?.........de pe

ordinea de zi / suplimentarga<firdinii de zi a ședinței opjifîare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI.

FLEANCU FLORIN


RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

_

AVIZUL


2

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....'x...... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de           ............L?

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....3.....^..^...5^??.C.., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......??....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

or^inafe/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU^FOSTlntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


VASILIU MARIANA

MEMBRI:              J

PELINARU CORNEL

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de              ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..«J......... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA