Hotărârea nr. 423/2019

HCLS3 nr.423 din 04.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la contractul nr. 1736/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorul economic societatea Apa Nova București S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 04.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 609206/CP/29.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 516153/19.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 516177/19.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • -  Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • -  HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București'',

 • -  HCLS3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual"',

 • -  HCLS3 nr.385/31.08.2018 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze"' - între societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • - Avizul Comisiei dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. I) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea actului adițional nr.2 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 1736/05.09.2018, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze'', încheiat între societatea Apa Nova București S.A, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze actul adițional, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.Cont

ra^em

/Șeș

/Ma

lează pentru legalitate retar general rius Mihăiță

7

u


HclS 3 nOi. ttf3 /oiț, og.M


ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE PARTENERIAT pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual înregistrat Ia unitatea de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București sub nr. 1736/05.09.2018, la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 181899/05.09.2018 și la societatea Apa Nova București S.A. sub nr. 11917/06.09.2018 și 18165508/06.09.2018

Prezentul act adițional (denumit în cele ce urmează „Actul Adițional”) a fost încheiat astăzi,_____________________de către și între următoarele Părți contractante:

 • 1. Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București, cu sediul în București,

Str. Bd. Nicolae Grigoiescu nr. 12, telefon 021.340.26.54, fax: 021.340.26.54, CUI 4400964, reprezentată legal prin i                      având funcția de Director, denumită în cele ce

urmează „Unitatea de învățământ”,

 • 2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul administrativ în București, Calea Dudești nr. 191, București, Sector 3, C.I.F. 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentată legal prin Robert Sorin NEGOIȚĂ, în calitate de Primar, denumită în cele ce urmează „Sector 3”,

 • 3. Operatorul economic (partener de practică! societatea Ana Nova București S,A. cu sediul

social în str. Tunari nr. 60A, |                                                   . București,

identificată cu |           | C.U.I. |         | telefon |            | fax |

reprezentat legal                                     în calitate de Director Generai, denumit

în cele ce urmează „Partener de practica '',

Unitatea de învățământ, Sectorul 3 al Municipiului București și Partenerul de practică sunt denumite în continuare, în mod colectiv, „Părțile” sau fiecare, individual, „Partea”

Având în vedere că:

Părțile au încheiat la data de 06.09.2018 Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual înregistrat la Unitatea de învățământ sub nr. 1736/05.09.2019, la Sector 3 cu nr. 181899/05.09.2018 și la Partenerul de practică sub nr. 11917/06.09.2019 și modificat prin Actul adițional nr. 1 la acesta din data de 23.11.2018 (denumit în continuare “Contractul de parteneriat”)

au convenit încheierea prezentului Act Adițional astfel:

Art.l. Litera a) a Articolului 2 din Contractul de parteneriat se modifică și va avea următorul cuprins:

„ a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

27 elevi, în domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea profesională Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze;”

Art.2. Anexele nr. 1-4 la Contractul de parteneriat se modifică astfel sunt atașate prezentului Act adițional.

Art.3. Toate celelalte clauze ale Contractului de parteneriat rămân nemodificate.


Prezentul Act Adițional a fost încheiat la data de unul pentru fiecare parte.


în 3 exemplare, câte


Colegiul Tehnic An Reprezentant legal:


Apa Nova București S-A. Reprezentant legal: |


Funcția: Director


Funcția: Director General


Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: Primar


Vizat

Sectorul 3 al Municipiului București

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu.


Vizat

Nova București SA,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Sef Serviciu.


Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,               t

iliu foan Wan BuzdugaAnexa nr. 1 a Actului adițional nr. 2 la Contractul de parteneriat Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școalăși operatorul economic partener de practică APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019-2020

 • 1. Nivelul 3 de calificareconform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Instalator instalații tehnico sanitare și de gaze

 • 3. Număr de elevialocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

- clasa aX-a, nr. de elevi27

 • 4. Locurile unde se desfășoarăpregătirea practică a elevilor: Colegiul Tehnic Anghel Saligny București/ Apa Nova București S.A. Clasa a X-a.

  Modulul de pregătire


  Laborator/Instruire practică săptămânală


  Nr. total de ore conform planului de învățământ


  Din care,  M2-Desen pentru


  instalații (l.t.-56)


  M3-Măsurători în construcții și lucrări publice____________

  M4-Măsurători în


  instalații________________

  Stagiul de pregătire practică (CDL)


  Laborator tehnologic Instruire practică

  Laborator tehnologic Instruire practică


  Laborator tehnologic

  Instruire practică  56


  28


  28

  336


  270Certificăm faptul că,pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiilemateriale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formar^a^tJLA/V/

Verificat,                                                                                                                                Avizat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu                                                                Direcția Juridică

Comunitatea                                                                                  Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu,
elevilor în conformitate cu Standardul de pregătireprofesîonală, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentrucomponenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practicăîn răspunderea operatorului economicconvenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasaa X-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materialeasigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Utilizarea reprezentărilor convenționale în scopul realizării lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)

softuri, materiale, scule, utilaje

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor Clasa a X-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materialeasigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

X

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ: -

Colegiul Tehnic jjAnghelSaHgnv” Reprezentant legal: |

Funcția: Director

Semnătura


APA NOVA BUCUREȘTI Reprezentant legal: Jorj -| Funcția: Director General SemnăturaAvizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte ef Serviciuf~5 U rgeta
Anexa nr. 2 a Actului adițional nr. 2 la Contractul de parteneriar

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilordin învățământul dual de către operatorul economic APA NOVA BUCUREȘTI S.A. în anul școlar 2019 - 2020

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE

Clasa a X-a.1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheiere â contracte lor de practică

Nr. d< elevi pentn care seva acord a

5 Valoare/elev (lei/elev)

i

Perioadx pentru care se acordă (nr. de luni/zile}

Valoarea totală (=3*4*5 )(lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară (conform prevederilor art, 7 din HG 951/2017, max 10 absente)

27

27

500 lei/elev

10 luni

135.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

27

27

200/elev

5.400

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

27

27

200/elev

5.400

Echipament de lucru

27

27

200/elev

5.400

Echipament de protecție

27

27

500/elev

13.500

Transport, pe toata durata anului școlar (suma lunară de 70 lei cu titlu de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor legate de transport)

2

7

27

70 lei/lună

10 luni

18.900

Asigurarea uneimese/zi

2

7

2

7

30 lei/elev

45 zile

36.450

Rechizite necesare pe perioada practicii

2

7

2

7

50 lei/elev

1.350

Premii pentru stimularea performanței (cu media semestriala peste 8)

2

7

2

7

200 lei/elev

5.400

Altele: sprijin financiar cazare (suma lunară de 300 lei cu titlu de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor

2

7

2

7

maximum

300 lei/lună/ele

12 luni

97.200

legate de cazare)

V

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

■ ‘ ■ ■

324.00

0

Nota: Echipamentul de lucru nu are „Valoare/elev", ci doar „Valoare Totala” deoarece face referire la totalitatea cheltuielilor destinate asigurării activitati practice a elevilor cu privire ladotari ale atelieruluiOperatorului Economic imateriale, consumabile, scule, etc., precum si contribuțiile operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ.
2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

(conform art. 7 din HG 951/2017)

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

80% /maxim 10 absente nemotivate pe luna

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100%

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Promovabilitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

90% /nota 10 la purtare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toți elevii

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toți elevii

Echipament de lucru

pentru toți elevii

Dotarea atelierului de practica

Echipament de protecție

pentru toți elevii

(în funcție de domeniul de activitate) incaltaminte, salopeta, mânuși

Transport, pe toata durata anului școlar

pentru toți elevii

Va oferi elevilor suma lunară de 70 lei cu titlu de sprijin financiar pentru acoperirea     costurilor     legate

detransport

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

pentru toți elevii

Rechizite necesare pe perioada practicii

pentru toți elevii

Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Premii pentru stimularea performanței

pentru toți elevii, cu media semestriala peste nota 8

cu media semestriala peste nota 8

Altele: sprijin financiar

cazare

Se acordă pentru toți elevii care frecventează învățământul dual și care au domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială (localitate) decât cea în care se află unitatea de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București și care vor încheia cu Operatorul economic (partenerul de practică) Apa Nova București SA, Contractul de pregătire practică în învățământul dual.

 • 1.  Operatorul economic (partenerul de practică) Apa Nova București SA va suporta costurile cazării elevilor într-un alt internat școlar situat în apropierea Unității de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București în limita unei sume de maxim 300 lei/lună/elev;

 • 2. în situația în care cazarea elevilor nu se va putea face într-un alt internat școlar situat în apropierea Unității de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București, Operatorul economic (partenerul de practică) Apa Nova București SA va oferi elevilor suma lunară de 300 lei cu titlu de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor legate de cazare;

î. în oricare dintre situații, obligația supravegherii elevilor cazați în regim de internat sau în orice alt regim de cazare, precum și obligația răspunderii cu privire la activitățile desfășurate de elevi în spațiile de cazare, revin exclusiv tutorelui legal /părintelui elevului.

Colegiul Tehnic Anghel Saligny București Reprezentant legal:

Funcția: Director

Semnătura4 pa Nova București S.A. Reprezentant legal: H

Funcția: Director General Semnătura


Vizat Apa Nova_R
Verificat,

Serviciu! Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

PompilUf Ioan Wan BuzdugaAnexa nr. 3 a Actului adițional nr. 2 la Contractului de parteneriat

1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru perioada 2018-2019.

Nr. crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesionalăși a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: Primar

Semnătura
Anexa nr. 4 a Actului adițional nr. 2 la Contractulde parteneriat Responsabilitățile tutorelui de practică

Tutorele de practică are următoarele obligații:

 • a) să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie săle transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b) sădesfașoare acțiuni de natură sănu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c) să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d) să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e) să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)   nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g) să realizezeîn evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesionalăși ale cuniculum-ului;

 • h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practicăși împreunăsăstabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutorele de practicăși cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui de practică, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  Sâînregistreazeîn evidențele sale personale frecvența elevilorși săo comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k) să analizeaze,pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii,progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practicămăsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) săînainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notelela purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutorele de practică precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n) Să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebiteîmpreună cu argumentația necesară;

 • o) Să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitareaprofesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei.

Operatorul economic împreună cu unitatea de învățământ pot conveni de comun acord să completeze lista cu alte responsabilități pentru tutorele de practică.

APA NOVA BUCUREȘTI Ș-A»,

Colegiul Tehnic „Aijghel Saliguy1 Reprezentant legal: Funcția: DirectorReprezentant legal: | Funcția: Director Generai

Semnătura                                         Semnătura

CAMNFT PJ 1MAR


"        WWW.pnrnirHq.rft                                              ~         _ -WM-t .   ..............................„.........

Ttl?.P3îi ( ■ . ori) „ts e; ... ■■. ■ FAX I: \• cril ■ > Ca/ ■■ Cii

j.


< E-MAIL -ii : ■ r .t, ..arh, „.rit?' betrfâhă' -'


CABINET PRIMAR


Data.


REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la contractul nr. 1736/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între societatea Apa Nova București S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" și

Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă. A fost introdus în cadrul sistemului național de învățământ preuniversîtar prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, prin HCLS3 nr. 385/31.08.2018 a fost aprobat, pentru anul școlar 2018-2019, contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze"- între societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" și Sectorul 3 al Municipiului București.

Conform metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual anexele 1, 2 și 3 ale contractului de parteneriat se completează anual, motiv pentru care se impune semnarea unui act adițional prin intermediul căruia să fie actualizate anexele contractului pentru anul școlar 2019-2020, respectiv pentru clasa a X-a.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 516153/19.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Âflt Jh      PRlMĂRIA^J

SECTORULUI <

BUCURFȘTI^J


TELEFON (ood 021) 340 40 11 f 34t 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL proiecte@primărie? ro Șos. Mrhai 8ravu nr. 428. Sector3, 030328, București

Nr. 516153 /19.08.2019 RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul

nr. 1736/05.09.2018 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Apa Nova București S.A.

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus și sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Conform Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract, având următoarele caracteristici:

 • a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

 • b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

 • c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

 • d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul econQmic și asociativ.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual“ aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Durata studiilor pentru învățământul profesional dual este de 3 ani și permite accesul la o gamă extinsă de oportunități de formare profesională pentru absolvenții învățământului gimnazial. De asemenea, conform aceleiași metodologii, unitățile de învățământ de stat organizează învățământ dual la solicitările operatorilor economici interesați.


Pentru anul școlar 2018-2019 societatea Apa Nova București S.A. a solicitat, la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, formarea profesională a elevilor prin învățământul dual pentru calificarea de „instalator instalații tehnico sanitare și de gaze”. în acest sens, a fost semnat contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dualnr. 1736/05.09.2018, aprobat prin HCLS3 nr. 385/31.08.2018.

Conform metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual anexele 1,2 și

3 ale contractului de parteneriat, care cuprind partajarea responsabilităților și a contribuțiilor specifice între școală și operatorul economic partener de practică, precum și situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională asumate de autoritatea locală, se completează anual. Din acest motiv se impune semnarea unui act adițional la contractul de parteneriat nr. 1736/05.09.2018 prin intermediul căruia să fie actualizate anexele contractului, pentru anul școlar 2019-2020 - clasa a X-a.

Date fiind cele prezentate, anexăm prezentului raport modelul de act adițional ce se impune a fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 3.


întocmit Expert, Mihai Boțea

.«r

MM A     pri măria

SECTORULUI < BUCUR FȘTI^^


TELEFON [004 cai) 340 4011 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL p-oiecte@pi’îrnane3 ro

Șos. Mi hai Bravu nr. 428. Sector 3,030328, București


Nr. 516177/19.08.2019


Către,

Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1736/05.09.2018 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Apa Nova București S.A.

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 516153/19.08.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1736/05.09.2018 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Apa Nova București S.A.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL      q

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de........03>...........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......7?.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ/ADRfAN A

MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

---------------------------------------------------_------------

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...?rr......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de........................

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordjtfare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

........ou'trr.                                                                 .7.         ..........

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU W" MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL     C

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul         de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de                     /

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul............ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:SECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

J

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe ordinea de zi /

suplimenjarea-orflinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de                .......

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media. întrunită în ședința din data de ,.f?Â:.???. .',^.3......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR,


VĂDUVA IULIANAMARINESCU IONELA


FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA