Hotărârea nr. 422/2019

HCLS3 nr.422 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexelor 1 și 2 aprobate prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 referitoare la reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.527541/CP/27.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 5926/27.08.2019 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • -  Adresa nr. 5930/27.08.2019 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3, înregistrată cu nr.527253/CP/27.08.2019.

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 3 și art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.2 alin. (2) și art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 56 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 469/ 26.07.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 să hotărască în vederea înființării unui serviciu public de interes local de salubritate, amenajare și întreținere a spațiilor verzi cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3;

 • -  HCLS3 nr. 357/ 14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectare a drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare se modifică după cum urmează:

 • a) Anexa nr. 1 - "Organigrama” se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.

1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) Anexa nr. 2 - ”Statul de funcții” se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 rămân neschimbate.

NR. 422

DIN 28.08.2019CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 ANEXA NR. 2 A HCLS3 NR. Z^/28.08.2019


STAT DE FUNCȚIINR. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr. posturi

grad/ treapta

nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

1

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director General

1

II

S.S

2

Director

2

II

S.S

3

Sef Serviciu

5

11

S.S

4

Sef Birou

11

II

S.S

Total

19

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

11

IA

S.S

2

Inspector de specialitate

16

1

S.S

3

Inspector de specialitate

26

1)

S.S

4

Inspector de specialitate

8

deb.

S.S

5

Consilier juridic

1

1

S.S

6

Consilier juridic

2

II

S.S

7

Consilier juridic

1

deb.

S.S

8

Referent

10

IA

M

9

Referent

24

M

10

Referent

25

1

M

11

Muncitor calificat

76

M

12

Muncitor necalificat

273

G

13

Muncitor necalificat

560

1

G

14

Șofer

248

G

rotai C.M.

1281

"otai(l A+IB)

1300

CABINET PRIMAR


TELEFON {004 O2>) 318 03 $3 - 28 FAX {004 021) 318 03 cuț E-MAIL tabîrtetprirnar®primariej.ro

Calea Dudești nr. rgt, Sector 3, 033084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

n,.....

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1 și 2 aprobate prin

HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 referitoare la reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare

Prin Hotărârea nr. 286 din 29.05.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, adoptând organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

în vederea optimizării prestării activității din cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, se solicită suplimentarea numărului de posturi contractuale de muncitori necalificați și șoferi, personal implicat direct în prestarea activității, după cum urmează:

 • •  Serviciul Salubritate Menajeră, aflat în subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire, se va reorganiza prin suplimentarea cu 30 de posturi de natură contractuală, și va avea structură de 1+128 posturi;

 • •  Biroul Curățenie Domeniul Public aflat în subordinea Serviciului Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi se va reorganiza prin suplimentarea cu 220 de posturi de natură contractuală, și va avea o structură de 1+576 posturi;

 • •  Biroul Exploatare Utilaje aflat în subordinea Serviciului Mecanizare se va reorganiza prin suplimentarea cu 53 de posturi de natură contractuală, și va avea o structură de 1+253 posturi;

 • •  Biroul Comercial din subordinea Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, se va reorganiza prin transformarea unui post de inspector de specialitate grad debutant în inspector de specialitate grad II, și va avea o structură de 1+7 posturi de natură contractuală;

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 5926/27.08.2019 al Direcției Generale de Salubritate Sector3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


direcția generală de salubritate ' SECTOR 3

INTRARE. Nr        ...............

l&ȘtRE-


Ziua ...%?• Luna ■?£ An ui 4.

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3


Raport de specialitate

privind modificarea Anexelor 1 și 2 aprobate prin HCLS 3 nr. 286/ 29.05.2019 referitoare la reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București. Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

 • 1.     Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2.     Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.     Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4.     Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5.     Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

în conformitate cu Referatul Serviciului Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi, Referatul Birolui Exploatare Utilaje, Referatul Serviciului Salubritate Menajeră și Referatul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane și ca urmare a fenomenelor meteo extreme care au îngreunat prestarea serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București, în vederea optimizării prestării activității, se propune reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 prin suplimentarea numărului de posturi contractuale de muncitori necalifîcați treapta II ( 250 posturi ) și șoferi ( 53 ), personal implicat direct în prestarea activității, după cum urmează:

Serviciul Salubritate Menajeră, aflat în subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire, se reorganizează și va avea o structură de 1+128, astfel:

 • •  Șef Serviciu - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi

 • •  Referent treapta IA - 1 post

 • •  Referent treapta 1 — 2 posturi

 • •  Referent treapta II — 2 posturi

 • •  Muncitor necalificat treapta 1-50 posturi

 • •  Muncitor necalifîcat treapta II - 70 posturi

Biroul Curățenie Domeniul Public aflat în subordinea Serviciului Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi se reorganizează și va avea o structură de 1+576 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Sef Birou- 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad IA - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad II - 7 posturi

 • •  Referent treapta IA - 3 posturi

 • •  Referent treapta 1 — 6 posturi

 • •  Referent treapta II - 4 posturi

 • •  Muncitor calificat treapta 1-20 posturi

 • •  Muncitor necalificat treapta 1-152 posturi

 • •  Muncitor necalificat treapta 11-382 posturi

Biroul Exploatare Utilaje aflat în subordinea Serviciului Mecanizare se reorganizează și va avea o structură de 1+253 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post

 • •  Referent treapta 1-3 posturi

 • •  Referent treapta II - 1 post

 • •  Șofer treapta I - 248 posturi

Totodată Biroul Comercial din subordinea Serviciului Juridic, Contencios si Resurse Umane se reorganizează prin transformarea unui post de inspector dc specialitate debutant în inspector de specialitate grad II si va avea o structura de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Sef Birou- 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 post

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi

 • •  Referent treapta IA - 1 post

 • •  Referent treapta II - 1 post

Anexăm prezentei propunerile privind organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Structura organizatorică a Direcției Generale de Salubritate Sector 3 rămâne neschimbată.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 și 2 aprobate prin HCLS 3 nr. 286/ 29.05.2019 referitoare la reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.


Director Direcți Septimi

Șef Birou Resurse Umane, SSM și/ȘU, Andreea
SECTO°f SALUe«n-ATE

Nr......f 0^°

na


REFERAT

Prin prezentul propunem reorganizarea Serviciului Salubritate Menajeră, după cum urmează:

Serviciul Salubritate Menajeră, aflat în subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire, se va reorganiza prin suplimentarea cu 30 posturi de natură contractuală, și va avea o structură de 1+128, astfel:

 • a.  Șef Serviciu-1 post

 • b. Inspector de specialitate grad I — 1 post

 • c.  Inspector de specialitate grad II — 2 posturi

 • d. Referent treapta IA - 1 post

 • e.  Referent treapta 1 — 2 posturi

 • f.  Referent treapta II - 2 posturi

 • g. Muncitor necalificat treapta 1-50 posturi

 • h. Muncitor necalificat treapta II - 70 posturi

\ \ întocmit,

Șef Serviciu Salubritate Menajeră

Suditu Adrian Mihai


REFERAT
Prin prezentul propunem reorganizarea Biroului Curățenie Domeniu Public, după cum urmează;

Biroul Curățenie Domeniu Public, aflat în subordinea Serviciului Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi, se va reorganiza prin suplimentarea cu 220 posturi de natură contractuală, și va avea o structură de 1+576, astfel:

 • a.  Șef Birou - 1 post

 • b.  Inspector de specialitate grad IA - 1 post

 • c.  Inspector de specialitate grad I - 1 post

 • d.  Inspector de specialitate grad II — 7 posturi

 • e.  Referent treapta IA - 3 posturi

 • f.  Referent treapta 1-6 posturi

 • g. Referent treapta II - 4 posturi

 • h. Muncitor calificat treapta 1-20 posturi

 • i.  Muncitor necalificat treapta 1—152 posturi

 • j.  Muncitor necalificat treapta II - 382 posturi

întocmit,

Șef Serviciu Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi Ghinea Alexandru


DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE

SECTOR 3


INTRARE

IEȘIRE

Ziua Luna


£.9.?.7.............

Anul ■ĂP.ZȘ.


REFERATPrin prezentul propunem reorganizarea Biroului Exploatare Utilaje, după cum urmează:

Biroul Exploatare Utilaje, aflat în subordinea Serviciului Mecanizare, se va reorganiza prin suplimentarea cu 53 posturi de natură contractuală, și va avea o structură de 1+253, astfel:

 • a. ȘefBirou—1 post

 • b. Inspector de specialitate grad debutant — 1 post

 • c.  Referent treapta 1 — 3 posturi

 • d. Referent treapta II - 1 post

 • e.  Șofer treapta I — 248 posturi


întocmit,

Șef Birou Exploatare Utilaje Neagu Culea Ion Marian


Erecția gemeralA^e salubritate

MARIUî Nr< .................

i f P* S i FI —

'ziua J.?. l-ima.....e£.......■■■eZ

REFERAT

Prin prezentul propunem reorganizarea Biroului Comercial, după cum urmează:

Biroul Comercial din subordinea Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane se reorganizează prin transformarea unui post de inspector de specialitate grad debutant în inspector de specialitate grad II și va avea o structură de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Sef Birou - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad I — 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 2 posturi

 • •  Referent treapta IA — 1 post

 • •  Referent treapta II — 1 post


întocmit,

Șef Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane Roxana-Beatrice Smada
Mit.

CĂTRE, PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,

E-MAIL:resurse.salubritate(®primarie3.ro

TEL:+40720777523în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.

Administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 a unui proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 si 2 aprobate prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 referitoare la reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector3 și aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

în acest sens, vă înaintam proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus, raportul de specialitate, organigrama și ștatul de funcții.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

Director Direcția Administrativă,

Septim^^^^^^^^^ —

Șef Serviciul Juridic, Contencios și R.U., Roxana Beatrice Smada

Șef Birou Resurse Umane, SSM și SU Matei Andreea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............. de pe ordinea, de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... .........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......5^....

de pe ordinea de sh-Z suplimentarea ordinii de zi a ședinței erdmare/mitraiardiiiarc, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

1

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


•X

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ............de pe ordr

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinareZextraordinaFe-din data de ..îfe

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......3....... de pe ordinea de â-/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/&xtraordinare,-^și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....>3...... de pe ordineajU-riT* suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extrgnrdhiarE din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de.....^...P.8 ..ZU?A3.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......>3..........de pe

ordinea do^zf? suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-C1PRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBEN U ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEATĂ MARCEL