Hotărârea nr. 421/2019

HCLS3 nr.421 din 28.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 527314/CP// 27.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 526764/27.08.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr. 526767/27.08.2019 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 19 alin. (I) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, nr. 50/2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.200.871,78 mii lei se majorează cu suma de 119 144,17 mii lei, devenind 1.320.015,95 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei.

Art.2, Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.334.015,95 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2020-2022, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 217.872,00 mii lei, precum și estimările 2020-2022, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2020 - 2022, conform Anexei nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 932.291,44 mii lei și credite de angajament în sumă de 483.460,21 mii lei, conform Anexei nr. 11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate, conform Anexei nr. 11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
NR. 421

DIN 28.08.2019

i'j

|A


CABINET PRIMAR


TELEFON (304.021} 318 03 23 - ?S FAX (004 02?) 338 c-3 04 E*MAfL cabfn<<priffîTrigiprtm;ifit!3.fro

Calea Podești nr. 191, Sector 3.031084, BucureștiSECTOR 3

CABINET PRIMAR

Pata^xC

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 526764/27.08.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

 • •  Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.200.871,78 mii lei se majorează cu suma de 119.144,17 mii lei devenind 1.320.015,95 mii lei;

 • •  La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei;

 • •  Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.214.871,78 mii lei se majorează cu suma de 119.144,17 mii lei, devenind 1.334.015,95 mii lei, astfel:

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Cap. bug.

1 HCLS3 nr. 374/2019

Propuneri rectificare

Influențe (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1

214 871,78

1334

015.95

119 144,17

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

280.998,54

286 328.54

5 330.00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.568,77

7 568.77

0.00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

89.309,85

89 309.85

0,00

4

Apărare

60.02

188,60

188,60

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

4.389,74

7 289,74

2.900.00

6

învățământ

65.02

169.660,62

189 217.98

19 557.36

7

Sănătate

66.02

103,00

103,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

189.604,47

202 434.28

12 829.81

9

Asigurări și asistență socială

68.02

184.109,03

184.109,03

0,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

92.811,57

112 811.57

20 000,00

11

Protecția mediului

74.02

140.045,82

190 045.82

50 000.00

12

Transporturi

84.02

56.081,77

64 608.77

8 527.00PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

CABINET PRIMAR


• Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii se majorează cu suma de 50.000,00 mii lei, devenind 217.872,00 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, am inițiat prezentul proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economtc@prin1arle3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.526764/27.08.2019


RAPORT

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3

pe anul 2019

In conformitate cu :

 • •  Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • •  OUG nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

 • •  Decizia nr.4095/19.08.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular si cei confesional pe anul 2019.

 • •  Adresa nr.57463/26.08.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - București privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular si cel confesional pe anul 2019 .

 • •  Contul de execuție bugetara;

 • •  Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

• Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.200.871,78 mii lei, se majoreaza cu suma de 119.144,17 mii lei, devenind 1.320.015,95 mii lei, ca urmare a majorării sumelor alocate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 99.894,00 mii lei (11.02.06) si pentru finanțarea invatamantului particular si cel confesional cu suma de 7.774,00 mii lei ( 11.02.09) si a redimensionarii veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

• La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza: mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr.

374/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente ( )

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

815 058,46

857 479,28

42 420,82

I. VENITURI CURENTE, din care:

813 967,46

856 388,28

42 420,.‘

Impozite si taxe locale

250 000,00

250 000,00

0,C

Sume defalc, din TVA (11.02)

50 305,00

157 973,00

107 668,0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)

645 246,00

645 246,00

0,0i

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

1 091,00

1 091,00

o.ot

III. SUBVENȚII de la alte administrații     (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-131 583,54

-196 830,72

-65 247,18

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

385 813,32

462 536,67

76 723,35

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)

131 583,54

196 830,72

65 247,18

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

0,00

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

20 335,81

20 335,81

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect. (45.02)

270,90

270,90

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

233 623,07

245 099,24

11 476,17

TOTAL VENITURI buget local

1.200.871,78

1 320 015,95

119144,17

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3

Nr.374/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1 214 871,78

1.334.015,95

119.144,17

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

815 058,46

857.479,28

42 420,82

Cheltuieli de persona

10

188 047,00

188 047.00

0.00

Bunuri si servicii

20

266 300,42

299 947,24

33 646,82

Dobânzi

30

89 284,85

89 284.85

0.00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500.00

0.00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

91 257,69

92 257.69

1 000.00

Alte transferuri

55

19 374,36

27.148,36

7.774,00

Asistenta sociala

57

69 957,64

69.957,64

0,00

Alte cheltuieli

59

27 892,00

27 892.00

0.00

Rambursări de credite

81

63 030,50

63 030.50

0.00

Plăti ef.in anii prec.si recup.in an

85

-586,00

-586.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

399 813,32

476 536,67

76.723,35

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

47 463,13

96 463.13

49 000.00

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:

56+58

4 614,31

4 614.31

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

292 646,81

320 370,16

27.723,35

Rambursări de credite

81

55 089,07

55 089.07

0.00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole:

 • > Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu

suma de 5.330 mii lei, din care la Secțiunea de funcționare cu 4.930, 00 mii lei si la Secțiunea de dezvoltare -cheltuieli de capital cu suma de 400 mii lei investiții, in principal ca urmare a reorganizării Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale in baza HCLS 3 nr.394/30.07.2019.

 • > Capitolul 61.02 - Ordine Publica si Siguranța Naționala se majoreaza cu suma de 2.900,00 mii 1ei la secțiunea de dezvoltare in vederea dezvoltării Strategiei de digitalizare a Primăriei Sectorului 3 .

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 19.557,36 mii lei din care la Secțiunea de funcționare cu suma de 17.699,92 mii lei ca urmare a suplimentarii sumelor alocate din taxa pe valoarea pentru finanțarea invatamantului particular si cel confesional, iar la secțiunea de dezvoltare cu 1.857,44 mii lei - cheltuieli de capital, lucrări de investiții pentru unitățile de invatamant.

 • > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 12.829,81 mii lei astfel: Secțiunea de funcționare cu suma 10.265,90 mii lei pentru bunuri si servicii, iar la Secțiunea de dezvoltare cu suma 2.563,91 mii lei, lucrări de investiții la subcap.întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement.

 • > Capitolul 70.02 - Locuințe ,servicii si Dezvoltare Publica - se majoreaza cu suma de 20.000,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, pentru reabilitarea termica a imobilelor.

> Capitolul 74.02 - Protecția mediului - se majoreaza cu suma de 50.000 mii lei,din care la Secțiunea de funcționare cu 1.000 mii lei, iar la Secțiunea de dezvoltare cu 49.000,00 mii lei transferuri intre unitati ale administrației publice la Direcția Generala de Salubritate Sector 3.

> Capitolul 84.02 - Transporturi - se majoreaza cu suma de 8.527,00 mii lei, din care la Secțiunea de funcționare cu suma de 8.525,00 mii lei pentru bunuri si servicii-strazi, iar la Secțiunea de dezvoltare, majorare cu 2,00 mii lei cheltuieli de capital la străzi.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap. Bug.

HCLS 3 nr. 374/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI -TOTAL

50.02

1 214 871,78

1 334 015,95

119 144,17

1

Autorități publice si acțiuni externe

51.02

280.998,54

286 328.54

5 330.00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.568,77

7 568.77

0.00

3

Tranzacții privind datoria publica

55.02

89.309,85

89 309.85

0,00

4

Aparare

60.02

188,60

188,60

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

4.389,74

7 289,74

2.900.00

6

Invatamant

65.02

169.660,62

189 217.98

19 557.36

7

Sanatate

66.02

103,00

103,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

189.604,47

202 434.28

12 829.81

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

184.109,03

184.109,03

0

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

92.811,57

112 811.57

20 000.00

11

Protecția mediului

74.02

140.045,82

190 045.82

50 000.00

12

Transporturi

84.02

56.081,77

64 608.77

8 527.00

• Bugetul centralizat al creditelor interne, suporta modificări numai in structura ca urmare a execuției bugetare la acesta data.

• Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii in suma de 167.872,00 se majoreza cu suma de 50.000,00 mii lei, devenind 217.872,00 mii lei ca urmare a majorării bugetului la Direcția Generala de Salubritate Sector 3.

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 932.291,44 mii lei si credite de angajament in suma de 483.460,21 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019.


Director Investiții Achiziții,TELEFON (0041»’) 3’® °3 23'FAX (004 o2’) 31® °3 °4 E-MAIL economic@primarie3.ro

Calea Dudești tir. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 526767/27.08.2019


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima.


DIRECTOR EXECUT


OCTAVIAN GHEȚL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțeAVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de......


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de Ti / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

RIANASECRETAR, HONTARU VALERICA

,/■


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LIVIUENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN