Hotărârea nr. 420/2019

HCLS3 nr.420 din 28.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greierașul” str.Marin Pazon nr. 2 B”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 525579/CP/26.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -   Raportul de specialitate nr. 522944/23.08.2019 al Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice și Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări i/Servicii;

 • -  Procesul verbal nr. 522586/22.08.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota justificativă nr. 522678/22.08.2019 a Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice și Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrării/Servicii;

 • -  Anunțul de intenție nr. 2363/18.07.2019 al societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrat cu nr. 486451/CP/l 8.07. 2019;

Adresa nr. 522956/23.08.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată prin HCLS 3 nr.306/13.06.2019;

* HCLS3 nr. 340/25.06.2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții "Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 -Creșa „Greierașul", modificată prin HCLS3 nr.400/30.07.2019;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -   Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiza a ofertei finale depuse de către societatea Smart City Invest S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „Greierușul” str. Marin Pazon nr. 2 B”, în valoare totală de 966.145,90 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să fumizeze/achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greierașul” str.Marin Pazon nr. 2 B ”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze contractul, iar Direcția Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.


-hcuss tuh. ksoj HS-OP-MW


PROCES VERBAL DE ANALIZA

a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ” Lucrări de creșterea eficienteienergeăce si modernizare corp C4—Cresa„ Greierușul”str. Marin Pazon nr, 2 B”

întreprinderea publică invitată: Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii: 972.349,35 lei inclusiv TVA, respectiv 917.851,00 lei inclusiv TVA ( C+M) conform indicatorlor tehnico-economici aprobați prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/25.09.2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrari de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B” modificata prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 400/30.07.2019, privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul" str. Marin Pazon nr. 2 B", la care se adauga 54.498,35 lei pentru utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj.

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară încheiat astăzi, 22.08.2019 cu ocazia ședinței de analiza a ofertei depuse de Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr.514285 /14.08.2019 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 2496/14.08.2019).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția Primarului nr. 3883 din data 12.08.2019 privind constituirea Comisiei de analiza in vederea atribuirii către societatea SMART CITY INVEST S3 S. R L, întreprindere publica avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a contractului ce are ca obiect ” Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul" str. Marin Pazon nr. 2 B”, compusa din :

Mihaela Calin - președinte Claudiu Tarigradeanu - secretar Camelia Gavrilă - membru Emilia Carabulea - membru Roxana Pârvan - membru


Membrii supleanți:

Alina Ioana Dura

Varzaru Ana Maria

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018

Având in vedere:
 • -   Anunțul de intenție al societății SMART CITY INVEST S3 S.R L.. nr. 2363/18.07.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 486451/18.07. 2019;

 • -   Modelul de contract, Caietul de sarcini nr. 511416/12.08.2019 și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L.,a lucrărilor aferente proiectului ” Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B

Adresa Cabinet Primar nr. 486451/18.07.2019 prin care se transmite Anunțul de intenție al Societarii SMART CITY INVEST S3 S.R L si se solicita efectuarea demersurilor necesare atribuirii, conform Art. 3 din Metodologia aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Nota înregistrata sub nr. 511412/12.08.2019 privind cuprinderea in Strategia Anuala de Achiziții Publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 — Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B".

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/25.09.2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investirii "Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B”

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 400/30.07.2019, privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul de investirii "Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4- Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B“; Referatul Direcției Investirii si Achiziții nr. 511437/12.08.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L.., a lucrărilor aferente proiectului ” Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 — Cresa „ Greierasul" str. Marin Pazon nr. 2B” si angajarea sumei de 972.349,35 lei inclusiv TVA.

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al societății INVESTIȚII SPATII VERZI SRL (SMART CITY INVEST S3 S.R L);

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.366/05.07.2019 privind schimbarea denumirii societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L in Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L.

Dispoziția Primarului nr. 3883 din data 12.08.2019 privind constituirea Comisiei de analiza in vederea atribuirii către Societatea SMART CITY INVEST S3 S. R L, întreprindere publica avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a contractului ce are ca obiect ” Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul" str. Marin Pazon nr. 2 B”

Invitația de participare nr. 511588/12.08.2019 transmisa către Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L. Oferta depusă de Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L. înregistrată Ia Cabinet Primar cu nr.514285 /14.08.2019 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 2496/14.08.2019).

Se trece la deschiderea ofertei:

Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L. a depus următoarele înscrisuri solicitate prin documentația de atribuire:

Cerința minimă de calificare

Documentele solicitate

Documente depuse de ofertant ca urmare a Invitației de participare nr. 511588/12.08.2019

Observații

1. Situația personala a ofertantului

a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art 31 alin. 1 din Legea nr.

98/2016 privind achizițiile publice {completarea

Formularului 1)

Formularul 1 FN/14.08.2019., semnata si stampilata, pag. 1

Cerință îndeplinită

b) Declarație privind identificarea conflictului de interese {completarea Formularului 2)

Formularul 2 FN/14.08.2019, semnata si stampilata, pag.2

Cerință îndeplinită

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

 • - Certificat de atestare fiscala, emis de ANAF cu nr.

1394070/12.08.2019, fara obligații restante la 31.07.2019, pag. 5bis-6

 • - Certificat de atestare fiscala emis de DGITL Sector 3 cu nr. 1913977/14.08.2019, nu figurează cu creanțe bugetare de plata scadente către bugetul local la data intocmirii, pag. 7

Cerință îndeplinită

d) C.U.I.

Certificat de înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerțului, Seria B nr.

3900030/ 06.09.2017, pag.8

Cerință îndeplinită

e) Actul constitutiv al societății actualizat

-Act Constitutiv al societății din 10.07.2019, pag. 12-24;

 • - Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 1/10.07.2019 privind schimbarea societății -pag. 9;

 • - Mențiunea nr. 440114/12.07.2019 privind înregistrarea Actului Constitutiv emis de ONRC- pag. 10;

 • - Rezoluția nr. 51121/15.07.2019 emisa de ONRC- pag. 11

Cerință îndeplinită

f) Hotărârea CLS3 de înființare a societății

Hotărârea CLS3 nr.

356/25.08.2017, pag. 25-27

Cerință îndeplinită

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei

/a

Certificat Constatator FN/16.07.2019 emis de Oficiul ' National al Registrului Comerțului, pag. 3-5.

Activitate principală: 4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale;

Activitati secundare:

Cerință îndeplinită

3


Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC,


a) Cifra de afaceri/ Hotărârile CLS3 privind aprobarea programului de activitate pe anul în curs și anii anteriori/orice alte documente, din care să rezulte că mai mult de 80% din activitatea întreprinderii publice este efectuată în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3


b) documente din care să rezulte experiența similară, respectiv în construcții civile


3. Capacitatea tehnică și/sau profesională


a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)


b) Declarație și Lista privind personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4)


Lista referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:


Manager de proiect


-4391- Lucrări de înveli lori.

șarpante la construcții;

 • - 4399- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a;

 • - 4333- Lucrări de pardoseli si placare a pereților;

 • - 4334- Lucrări de vopsitorie si montări de geamuri;

 • - 4339 - Alte lucrări de finisare;

 • - 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat;

 • - 4321 - Lucrări de instalații

electrice;________________________

 • - Hotărârea CLS3 nr. 268/16.05.2019 prin care se aproba Bîlatul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2018 al societarii,

Raport de activitate pentru anul 2019, pag. 28-29


- Contract de lucrări nr. 134020/20.07.2018 încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București avand ca obiect „ Lucrări de amenajare si amenajare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente Cresei Greerasul din sectorul 3” pag. 30-44;


- Contract de lucrări nr. 461421/26.06.2019, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, avand ca obiect -Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu, pag. 45-60


Formularul 3 FN din 14.08.2019.

Personal angajat anul 2019: personal angajat 90, din care personal de conducere -2, pag. 61.________________________

Formularul 4 FN din

14.08.2019., pag. 62


Anexa 1 la Formularul 4, pag. 63Cerință îndeplinită


Cerință îndeplinită


Cerință îndeplinită


Cerință îndeplinită


Cerință îndeplinită


Cerință îndeplinită


Managerul de Proiect trebuie să aibă toate abilitățile necesare și posibilitățile pentru îndeplinirea adecvată a celor de mai jos.

Managerul de proiect, în îndeplinirea obiectului prezentului contract, are următoarele atribuții: -coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanții și pe alți colaboratori implicați;

-stabilește relații de colaborare pe termen lung cu părțile implicate în executarea proiectului; -asigură resursele necesare bunei desfășurări a proiectului;

-monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse conform graficului de execuție și termenul final impus de Beneficiar și redactează rapoarte lunare către acesta cu respectarea datelor prevăzute în contract;

-asigură circulația informației în cadrul proiectului, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și Beneficiar;

-asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele aparate si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;

-arhiveaza corespunzător toata documentația legata de proiect;

-răspunde de rezolvarea prompta a problemelor de comunicare ce apar in cadrul activităților proiectului; -răspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul sau de activitate; -asigura un climat de colaborare intre toti angajatii implicați in proiect;

-răspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, precum si alocarea or corecta activităților proiectului;

o Organizează și prezidează întâlnirile cu echipele de proiectare, fixează agenda întâlnirilor, întocmește și emite minutele sau procesele verbale de ședința aferente acestor întâlniri

o Monitorizează periodic evoluția conform Graficului de execuție al lucrărilor

o Asigura legătură cu Proiectantul general pentru a asigura implementarea adecvata a specificațiilor din cadrai documentației proiectului.

o Verifica listele de cantitati din proiectul predat de Proiectant.

o Prezintă un raport lunar scris Clientului, descriind evoluția lucrărilor conform Graficului de execuție, o evaluare a zonelor de risc și recomandările jentru respectarea termenelor de execuție stabilite, o Stabilește un program de întâlniri pentru etapa de construcție agreată împreună cu toate părțile. Asigură supravegherea zilnică și coordonarea ucrărilor împreună cu supraveghetorii de șantier ai antreprenorilor de specialitate.

Documente:

 • - Diploma de inginer Seria F, Nr. 14422/673/11.03.1991, eliberata de Institutul de Construcții București -Facultatea de Instalații, Specializarea Instalații pt Construcții, pag. 64

 • - Diploma ptr. participare la cursul Managementul proiectelor de infrastructura, pag. 65

 • - Certificat de absolvire ptr cursul Mangement de proiect MZT 865/15.12.2006, pag. 66;

 • - Certificat de absolvire ptr ocupația Inspector in domeniul Sanatatii si Securității in Munca Seria I nr.

00007866/122/15.12.2013, pag. 67;

 • - Certificat absolvire Seria H Nr.00065197/2422/10.05.2013 ptr ocupația Manager de proiect, pag. 68

 • - Raport per salariat Revisal /13.08.2019, pag 69

 • - CV semnat de titular, pag. 70-72;o      Respecta legislația in vigoare aplicabila in

indeplinirea tuturor obligațiilor sale ce fac obiectul prezentului contract

o      Monitorizează graficul de execuție al fazelor

de proiectare astfel incat acestea sa se incadreze in graficul general de execuție al intregului proiect.

o      Monitorizează periodic evoluția lucrărilor față

de programul de construcție-GRAFICUL DE EXECUȚIE AL LUCRĂRILOR stabilit cu Clientul pentru a verifica dacă evoluția lucrărilor se conformează acestuia.

o     Managerul de proiect asigura si verifica prin

personalul autorizat: măsurătorile cantităților executate, calitatea lucrărilor, confirma si avizeaza situațiile de lucrări precum si termenele de execuție ale acestora, astfel incat graficul de execuție sa fie in deplina concodanta cu graficul de execuție general stabilit cu Clientul.

o     Ia masuri pentru respectarea termenelor de

execuție;

o     Monitorizează si răspunde de notificarea

personalului abilitat despre valabilitatea autorizațiilor de construire astfel incat acestea sa nu isi piarda termenul de valabilitate pe toata perioada de execuție a construcțiilor

o     Participă la întâlniri săptămânal si ori de cate

ori va fi nevoie, va întocmi și emite procesul-verbal și lista activităților privind execuția lucrărilor o      Prezintă un raport lunar scris Clientului,

descriind evoluția lucrărilor conform Graficului de execuție, o evaluare a zonelor de risc și recomandările pentru respectarea termenelor de execuție stabilite o      Finalizează și întocmește contabilizarea finală

(generală) a proiectului.

- Șef de șantier -studii superioare in domeniu: -experiență profesională specifică: cel puțin 1 (un) jroiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare;

Sef de șantier:

Pernes D. Ion

Documente:

 • - Diplomă Seria J nr.5612/386/01.04.1993 eliberata de Facultatea de Instalații, Specializarea Instalații ptr Construcții, pag.73

 • - Decizia nr. 323/09.08.2019 de numire in funcția de sef șantier, pg.74

 • - Raport per salariat -Revisal din 13.08.2019 pg.75

 • - CV semnat de titular, din care rezulta experiența profesionala, pag. 76-77

Cerință îndeplinită

- Inginer specializarea construcții civile: absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime in execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va

STANESCU VALENTIN

documente:

Cerință îndeplinită

răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

 • - Diplomă Seria C

nr. 16627/127/06.04.1985 eliberata de Institutul de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnica - Specializarea Construcții Hidrotehnice, pag. 92

 • - Decizia nr. 2/11.05.2018, pg.93

 • - Raport per salariat Revisal /13.08.2019, pag. 94

 • - CV semnat de titular, pag. 95-98.

 • - Autorizație Responsabil Tehnic cu Execuția

nr.00000217/10.04.2017, eliberat de Inspectoratul de Stat in Construcții pentru domeniul 1.1-Construcții Civile, Industriale și Agricole, 9.1-Constructii Edilitare si de Gospodărie Comunala, + Legitimație RTE valabila pana la 10.04.2022, pag. 99

- Inginer specializarea instalații pentru construcții: absolvent studii superioare instalații pentru construcții, care va răspunde numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

(Oii))

\ov\       z- /

CRISTESCU C.D MIHAI

 • - Diplomă de inginer Seria H nr.0006675/75/27.01.2010 eliberat de Universitatea Tehnica de Construcții București -Facultatea de Instalații -Specializarea Instalații pentru Construcții, pag.78

 • - Autorizație Responsabil Tehnic cu Execuția nr.00002427/22.09.2017, eliberat de Inspectoratul de Stat in Construcții pentru domeniul 6.2 - Instalații termice, sanitare si de ventilație /climatizare, pag. 79;

 • - Legitimație RTE nr. 00002427/22.09.2017, valabila pana la 22.09.2022, pag. 81;

 • - Legitimație ANRE nr. 38029/2015 ptr gradul IIA, HB, valabila pana la 15.05.2020, pag. 80

 • - Raport per salariat Revisal, pag. 82

 • - CV semnat de titular,

pag. 8 3-84

Cerință îndeplinită

- Inginer atestat A.N.R.E;

CRISTESCU C.D MIHAI

Cerință îndeplinită

 • - Diplomă de inginer seria H nr.0006675/75/27.01.2010 eliberat de Universitatea Tehnica de Construcții București -Facultatea de Instalații-Specializarea Instalații pentru construcții, pag.78

 • - Autorizație Responsabil Tehnic cu Execuția nr.00002427/22.09.2017, eliberat de Inspectoratul de Stat in Construcții pentru domeniul 6.2 - Instalații termice, sanitare si de ventilație /climatizare, pag. 79;

 • - Legitimație RTE nr. 00002427/22.09.2017, valabila pana la 22.09.2022, pag. 81;

 • - Legitimație ANRE NR. 38029/2015 ptr. gradul 1IA, IIB, valabila pana la 15.05.2020, pag. 80

 • - Raport per salariat Revisal, pag. 82

 • - CVsemnat de titular, pag.83-84

- Responsabil CQ: conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările si completările ulterioare: se va prezenta decizie de numire sau echivalent;

MANOLE NICOLAE

Responsabil cu controlul tehnic de calitate.

 • - Decizia nr.237/13.05.2019, pag.87-88.

 • - Diplomă de inginer seria C nr.0285420/402/20.02.2013, pag. 85-86

 • - Raport per salariat Revisal

/13.08.2019, pag. 89

 • - CVsemnat de titular,pag. 90-91

Cerință îndeplinită

 • - Responsabil RTE

 • - să fie atestat de către organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul / legitimația in termen de valabilitate, conform egislatiei in vigoare.

L f U!

STANESCU VALENTIN

Documente:

 • - Diplomă Seria C

nr. 16627/127/06.04.1985 eliberata de Institutul de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnica - Specializarea Construcții Hidrotehnice, pag. 92

 • - Decizia nr. 2/11.05.2018, pg.93

 • - Raport per salariat Revisal /13.08.2019, pag. 94

 • - CV semnat de titular, pag. 95-98.

 • - Autorizație Responsabil Tehnic cu Execuția nr.00000217/10.04.2017, eliberat de Inspectoratul de Stat in Construcții pentru domeniul

: .1-Construcții civile, industriale și agricole, 9.1-Construcții

Cerință îndeplinită

edilitare si de gospodărie comunala.

+ Legitimație RTE valabila pana la 10.04.2022, pag. 99

CRISTESCU C.D MIHAI

 • - Diplomă de inginer seria H

nr.0006675/75/27.01.2010 eliberat de Universitatea Tehnica de Construcții București-Facultatea de Instalații-Specializarea Instalații pentru Construcții, pag.78

 • - Autorizație Responsabil Tehnic cu Execuția

nr.00002427/22.09.2017, eliberat de Inspectoratul de Stat in Construcții pentru domeniul 6.2 - Instalații termice, sanitare si de ventilație /climatizare, pag. 79;

 • - Legitimație RTE nr. 00002427/22.09.2017, valabila pana la 22.09.2022, pag. 81;

 • - Legitimație ANRE nr. 38029/2015 ptr. gradul IIA, IIB, valabila pana la 15.05.2020, pag. 80

 • - Raport per salariat Revisal,

pag. 82

 • - CV semnat de titular, pg. 83-84

Persoană responsabilă SSM: certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.

 • - Contract comercial de prestări servicii in domeniul Securității si Sanatatii Muncii si al Situațiilor de Urgenta nr. 373/15.09.2017, pag. 100-103;

 • - Decizia nr. 1/01.03.2019 privind stabilirea modului de organizare si a responsabilităților in domeniul sanatatii si securității muncii+anexa 1,2,3,4, pag. 104-115

Cerință îndeplinită

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:

 • - Autorizații/certificate/diploma/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei.

 • - Diplome de studii, unde este solicitat.

 • - Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandări/referințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Revisal/alte acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea „conform cu originalul”) din care să reiasa experiența specifica solicitata. Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesională.

Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta în copie cu mențiunea "conform cu originalul”: CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate.

'''

Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului


Modul de prezentare a propunerii tehnice


Modul de prezentare a propunerii financiare


CV-urile vor ii semnate de către titulari.

Prezentarea tuturor documentelor se va tace în limba româna sau traducere autorizată.

Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.

c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică.

(completarea Formularului 5)


Notă: se vor respecta normativele tehnice în vigoare pentru punerea în operă a tuturor materialelor.

a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifiicat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.


b) Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SREN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.


Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.______________________________________________________

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în Iei cu evidențierea separată a TVA.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiecte și al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje si transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsuratorile) întocmite de către ofertant după cum urmează:

 • •      Formularul FI -Centralizatorul cheltuielilor

)e obiectiv

 • •      Formularul F2 -Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări

 • •      Formularul F3 -Lista cuprinzând cantitățile de lucrări

Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzătorFormularul nr.5 - Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică FN/14.08.2019. pag. 116 + Anexa -Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice, pag. 117________________

-Certificat SREN ISO 9001:2015, valabil 23.07.2021, pag 120-121


- Certificat SREN ISO 14001 valabil 23.07.2021, pag 122-123


- Certificat OHSAS 18001:2008 valabil 11.03.2021, pag. 118-119


Propunerea tehnica este prezentata intr-o maniera organizata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Pg.1-10


Ofertantul a prezentat propunerea financiara cu toate informațiile cu privire la prețul contractului conform documentației de atribuire. Oferta financiară a fost exprimată în lei, fara tva.


Centralizatoare pe obiecte: Formularul FI - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv Formularul F2 - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de ucrari pentru obiectiv. Fomularul F3 - lista cuprinzând cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

i formularul F4- lista cu cantitatile de utilaj

hJ! fiCerința indeplinita


Cerința indeplinita


Cerința îndeplinita.


de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării obiectivului.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri intre parii, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Primarul Sectorului 3, preturile aferente acestora fiind aprobate ulterior prin Hotărâre de către Consiliul Loca Sector 3.

 • •     Formularul C6 -Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

 • •     Formularul C7 -Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

 • •     Formularul C8 -Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții

 • •     Formularul C9 -Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

 • •     Formularul F4 -Lista privind utilajele și echipamentele tehnologice, dotări, inclusiv fișele tehnice.

La recapitulația devizului se vor folosi coeficienții stabiliri de lege precum si coeficienții proprii ai executantului (cheltuieli indirecte).

Propunerea financiară va include toate costurile si orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere în funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportul, descărcarea și nivelarea deșeurilor si molozului la gropile oficiale) și alte cheltuieli și taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.______

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei documente de calificare, propunere tehnică și jropunere financiară) în original.

Propunerea tehnică si propunerea financiara vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel incât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și specimenele de semnătură ale acestora, "iecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii a care se găseăte fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce

echipamente tehnologice inclusiv dotări + Fisele tehnice Formularul C6 - lista cuprinzând consumul de resurse materiale.

Formularul C7 - lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru.

Formularul C8 - lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții.

Formularul C9 - lista cuprinzând consumurile privind transporturile.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.A prezentat documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară în original. Au fost prezentate doar in format scris.

Documentele sunt semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul legal, documentele au fost depuse la Sectorul 3 al Municipiului : bucurești îndosariate, marcate si sigilate conform cerințelor cu scrisoarea de înaintare nr. 2496/14.08.2019 înregistrata la Cabinet Primar sub nr. 514285 /14.08.2019.


Cerința îndeplinita.


componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentie; pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnica marcat „PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat „PROPUNERE FINANCIARA”


Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRE CONTRACTULUI DE LUCRĂRI A VÂND CA OBIECT

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii tehnice si a propunerii financiare depusa de către


ofertant astfel:


B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:

- Societatea SMART CITY INVEST SRL a indeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

Comisia de analiza a trecut Ia verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant, astfel:

C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanti). Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.

Propunerea tehnica si propunerea financiara fac parte componenta din oferta .

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către Societatea SMART CITY INVEST SRL

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTA

Obiectiv

Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B

Indicatori tehnico-economici aprobați prin HCLS 3 nr. 400/30.07.2019

( C+M ) lei inclusiv TVA

Oferta financiara - Societatea SMART CITY INVEST SRL

Valoare estimata a contractului conform Referatului nr. 511437/12.08.2019 al Direcției Investiții si Achiziții - Serviciul Investiții Lucrări Publice

Valoarea totala a lucrărilor de investiție

Din care Construcții -montaj (C+M)

Valoare totala ofertată lei exclusiv TVA

Din care Construcții -montaj (C+M) lei exclusiv TVA

Utilaje, Echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj + montaj lei exclusiv TVA

Valoare totala lei inclusiv TVA

972.349,35 lei inclusiv TVA

1.135.240,84

917.851,00

811.887,31

765.649,31

46.238,00

966.145,90

Execuția lucrărilor: 3 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans;

Comisia de analiza constata ca Societatea SMART CITY INVEST SRL a îndeplinit cerințele Caietului de sarcini prin propunerea financiara prezentata care se incadreaza in indicatorii tehnico-economici aprobați prin HCLS3 nr. 400/30.07.2019, pentru realizarea contractului avand ca obiect ” Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B ”, conform anexei la prezentul proces -verbal.

Avand in vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat ca sunt îndeplinite toate cerințele solicitate. Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziția Primarului Sectorului 3 nr. 3883 din data 12.08.2019, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului” Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B”.” are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

Raportat la atribuția Comisiei de analiză prevăzută de dispozițiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31.alin.(l) din Legea 98/2016, Comisia a verificat documentele depuse de către Societatea SMART CITY INVEST SRL (conform cerințelor solicitate prin documentația de atribuire) și a constatat ca Societatea SMART CITY INVEST SRL, indeplineste condițiile prevăzute de art.31.alin.(l) din legea 98/2016.

 • 2.  Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanti. Comisia de analiza declara oferta depusă Societatea SMART CITY INVEST SRL ADMISIBILĂ, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect ” Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 -Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B”.

 • 3.  Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat în valoarea estimata potrivit indicatorilor tehnico - economici aprobați prin HCLS 3nr. 400/30.07.2019, pentru realizarea contractului avand ca obiect ” Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B”.

 • 4. Comisia de analiza declară oferta Societății SMART CITY INVEST SRL. ca fiind CONFORMA cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.


Qț^/țy^b^adrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a declarat ca fiind admisibila oferta depusa de bîetatea SMART CITY INVEST SRL, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de 4 |^rt.3^:.f0in.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, si respecta prevederile caietului de sarcini si instrucțiunilor de ofertare, precum si încadrarea ofertei financiare in valoarea estimata comunicata prin invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

si in conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal de analiza in vederea incheierii contractului avand ca obiect ” Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B”, cu Societatea SMART CITY INVEST SRL cu o propunere financiara de 811.887,31 lei fara TVA, respectiv 966.145,90 lei inclusiv TVA.

Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de analiza a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de analiza în doua exemplare, originale

COMISIA DE ANALIZA:

Mihaela Calin - președinte Claudiu Tarigradeanu - secretar Camelia Gavrila - membru EmiliaCarabulea -membru Roxana Parvan - membru

REPREZENTANT OFERTANT

SIMONA ANDREEA BALASA

SMART CITY INVEST S3 S.R L

ANEXA

CENTRALIZATORUL LUCRĂRILOR PE OBIECTIV

Nr. cap./subcap. Deviz gen.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiectiv( exclusiv TVA)

din care C+M

4.1

Construcții si instalații

765,649.31

765,649.31

4.1.1

LUCRĂRI DE REPARAȚII

765,649.31

765,649.31

ARHITECTURA CRESA GREIERASUL

494,742.08

494,742.08

4.1.1.2

REZISTENTA

84,249.35

84,249.35

4.1.1.3

INSTALATE ELECTRICE

56,211.96

56,211.96

4.1.1.4

INSTALATE TERMICE

44,966.81

44,966.81

4.1.1.5

INSTALATE SANITARE

48,960.31

48,960.31

4.1.1.6

INSTALATE STINGERE INCENDIU

12,469.62

12,469.62

4.1.1.7

REȚELE EXTERIOARE

24,049.18

24,049.18

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1,050.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

45,188.00

4.3.1

Deviz instalații sanitare

45,188.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

811,887.31

765,649.31

Taxa pe valoarea adaugata:

154,258.59

145,473.37

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

966,145.90

911,122.68

COMISIA DE ANALIZA:

1

2

 • 3

 • 4

 • 5


MIHAELA CALIN

CLAUDIU TARIGRADEANU CAMELIA GAVRILA EMILIA CARABULEA ROXANAPARVAN


Președinte cu drept de vot,

Secretar,

Membru, 7^----

Membru,

Membru,         1-^


REPREZENTANT OFERTANT


SIMONA ANDREEA BALASA


SMART CITY INVEST S3 S.R L


ff SMA^T

^*<^VEST S? */ (semIiatura )
DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

I                                          I          »                                  I


TELEFON (004 ori) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31S 03 04 E-MAIL investituachi2iti1@primarie3.ro Calea Dudești nr. îgi, Sector 3, 031084. București

ML, 522.681/Z2O8. 20®

47/6X4 MX

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completări ulterioare A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R L.


în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și compTel

ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe

care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoaneijuridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -  Instrucțiunii nr. 1 /2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al societarii INVESTIȚII SPATII VERZI SRL (SMART CITY INVEST S3 S.R L);

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector3 nr.366/05.07.2019 privind schimbarea denumirii societarii INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L in Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L.


Act Constitutiv al

Luând în considerare:

 • -  Procesul-Verbal de analiză nr. 522586/22.08.2019 al Comisiei de analiza aprobat de către Primar;

 • -  Declarația reprezentantului legal SIMONA ANDREEA BĂLAȘA al Societății SMART CITY INVEST S3 S.R L., anexă la prezenta nota justificativă.

 • -  Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 ai Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

Art 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa si încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018

Din documentele puse la dispoziție Comisiei de analiză, prin oferta depusă de Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L. înregistrată la Cabinet Primar cu nr.514285 /14.08.2019 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 2496/14.08.2019)., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat și justificat în Procesul -Verbal de analiză nr. 522586/22.08.2019 al Comisiei de analiza aprobat de către Primar,

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

- Conform Art. 2 lit f) și g) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi

” f) asociați: 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr. 191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță 2. Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. cu sediul în București, Calea Vitan nr. 154-158, birou 2, parter, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/9896/2017, având CUI 37804020.

g) capital social :2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

 • - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

 • - Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei, corespunzător unei părți sociale


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al societății INVESTIȚII SPATII VERZI SRL;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.366/05.07.2019 privind schimbarea denumirii societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L in Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L.

 • -  Declarația reprezentantului legal SIMONA ANDREEA BĂLAȘA al Societății SMART CITY INVEST S3 S.R L.

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arata Ia punctul g), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

, Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei, corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Față de cele menționate, Direcția Investiții și Achiziții prin Serviciul Investiții, Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31, alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.


SERVICIUL INVESTIȚII, L ȘEF SERVICIU, MARIUS POPES

ÎRI PUBLICE

Formularul 1


Operator economic

SMART CITY IN VEST S3 SRL

DECLARAȚIE

Subsemnata, Simona Andreea Balasa, reprezentant al SMART CITY IN VEST S3 SRL, cu sediul in București Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

 • 1. Societatea SMART CITY INVEST S3 SRL îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art. 31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

' mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate, și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

 • 2. Societatea SMART CITY INVEST S3 SRL este legal înființată.

 • 3. Societatea SMART CITY INVEST S3 SRL nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

 • 4. Societatea SMART CITY INVEST S3 SRL deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnata SMART CITY INVEST S3 SRL declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: 14.08.2019
■MCLS3 nA.W/^^2

CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr.

data.................................

1 .în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica,

Având in vedere prevederile normative menționate in continuare:

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpetare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/05.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare Corp C4 - Cresa Greierasul - str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3 " aprobata de către Primarul Sectorului 3;

 • - Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotararea nr 5/26.01.2017;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 340/25.06.2019 nprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investirii "Literari de creșterea eficientei energetice si modernizare Corp C4 - Cresa Greierasul - str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 400/30.07.2019, privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 — Cresa „ Greierasul" str. Marin Pazon nr, 2 B”

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

s-a încheiat prezentul contract lucrări, între:

Părțile contractante

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod

fiscal 4420465 având cont nr


.......................... deschis


la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Primar


Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte, si

B. SOCIETATEA SMART CITY INVEST S3 S.R.L., cu sediul in București, sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15431/2017, cod de înregistrare fiscală 38188050, având cont R047TREZ24A740501201900X, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Președinte C.A - Simona Andreea Balasa, in calitate de EXECUTANT

2.Definiții
 • 2.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a.     contract - prezentul contract și toate anexele sale;

 • b.    contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuția de lucrări;

 • c.     achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d.    prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • e.    reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;

 • f.    reprezentantul executantului - persoana desemnata de executant sa primească instrucțiuni in numele acestuia aprobate de achizitor;

 • g.     lucrări - totalitatea lucrărilor de execuție;

 • h.    amplasamentul lucrării - locul unde excutantul execută lucrarea;

 • i.    graficul de execuție - evaluarea fizica si valorica in timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție si încadrarea in termenele de execuție contractuale, întocmit de executant, in condițiile contractului;

 • j.     data de începere a lucrărilor - data stabilita in ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;

 • k.    ordinul de incepere a lucrărilor - notificarea emisa de achizitor către executant, care stabilește data atacarii lucrărilor de execuție, in corelare cu graficul de execuție;

 • l.     document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea contractului;

 • m.     situații lunare de plata - situațiile financiare, avand caracter tranzitoriu, inaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantitatilor de lucrări si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare ;

 • n.      situație finala de plata - ultima situație cumulativa de plata întocmită de executant , cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, in vederea recepției la terminarea lucrărilor si supusa aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

 • o.      perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa intre data recepției la terminarea lucrărilor si data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract si in cadrul careia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparate datorita nerespectarii clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzatoare;

 • p.      costul lucrărilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul;

 • q.      utilajele executantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile si alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

s.     materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

t.      echipamente - mașinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

 • x.      modificare - schimbare adusa specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

y.     forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

z.      zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1nterpretare
 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de
Directta Investiți sl AchiJzitil

plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

 • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract , in următoarea ordine de prioritate :

 • - Prevederile legii romane ;

 • - Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
 • 4.1. Executantul se obligă să execute, finalizeze și să întrețină lucrările pentru "Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul" str. Marin Pazon nr. 2 B”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

5. Prețul contractului
 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de

966.145,90 lei inclusiv TVA, din care TVA 154.258,59 lei, reprezentând 811.887,31 lei exclusiv TVA, conform prețurilor aferente categoriilor de lucrări, conform Procesului verbal de analiza nr. 522586/22.08.2019, aprobat prin

...... • • • ...... J

 • 5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul lucrărilor proiectate și executate, platibilă executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situațiilor de lucrări, ca urmare a lucrărilor real executate și a măsurătorilor efectuate în teren.

 • 5.3. Sursa de finanțare va fi: Bugetul local

6. Durata contractului
 • 6.1. Contractul intră în vigoare Ia data semnării acestuia de către ambele părți și produce efecte pana la încheierea procesului verbal de recepție finala, fara obiecții, a lucrărilor contractate si eliberarea garanției de buna execuție, respectiv până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către ambele părți.

 • 6.2. Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile atunci când intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor.

7. Executarea contractului
 • 7.1.  Executantul are obligația de a incepe executarea lucrărilor in cel mai scurt timp posibil de la data emiterii ordinului de începere.

 • 7.2. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la art. 4.1. in decurs de 3 luni de Ia data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans.

8.Documentele contractului
 • 8.1.Documentele contractului sunt:

 • a.    Caietul de sarcini;

 • b.    Oferta tehnico-financiara a executantului;

 • c.     Proiectul tehnic;

 • d.    Proces-verbal de deschidere a ofertei;

 • e.    Proces-verbal de analiza;

 • f.    H.C.L.S 3 nr.............din.................privind atribuirea către SOCIETATEA SMART CITY INVEST S3

S.R.L. a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa „ Greierasul” str. Marin Pazon nr. 2 B”',

9. Protecția patrimoniului cultural național
 • 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

 • 9.2. Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție Ia care executantul are dreptul.

 • 9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

lO.Obligațiile principale și drepturile executantului
 • 10.1.(1) Executantul are obligația sa execute lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract.

 • (2)   Executantul are obligația sa execute lucrările la standardele și/sau performanțele prezentate atât în caietul de sarcini cât și în legislația incidență.

 • (3)    Executantul se obligă să dețină atât personal de specialitate cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului, inclusiv un manager de proiect care să planifice, să organizeze, să coordoneze, să controleze, să conducă, in cadrul proiectului, pe toata perioada de implementare.

 • (4)    Executantul se obligă să nu subcontracteze si lucrările ce fac obiectul prezentului contract.

 • (5)    Executantul este pe deplin responsabil pentu execuția lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • (6)    Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a)   reclamații și acțiuni injustiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

 • b)   daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • (7)     Executantul are obligația de a supraveghea execuția lucrărilor, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute dc și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

  10.2.(l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum și a întregii legislații aflate în


vigoare.

Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

 • a) începerea execuției lucrărilor, în condițiile legii și în conformitate cu proiectele verificate de specialiști atestați;

 • b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;

 • c) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant si a dirigintelui de șantier;

 • d) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți;

 • e) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • f) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

 • g) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;


4         Direcția Economica

Direcția Investiți),

Serviciul Investiții L

MariUB Pop


ii Achiuzltii icrarl Publice acu


Director Executiv

Octavran Ghetu

 • h) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

 • i) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, Ia terminarea execuției lucrărilor;

 • (2)   Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului orice documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • (3)   Executantul este obligat să respecte termenele de execuție a lucrărilor, în acest sens depunând toată diligența pentru organizarea, conducerea și controlarea activității personalului.

 • (4)   Executantul este obligat să garanteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract în condițiile prevăzute în contract și în documentația de atribuire.

 • (5)   Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de viei care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (6)   Executantul este obligat să remedieze și să completeze, pe toată durata de garanție a lucrărilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor toate deficiențele, lipsurile și/sau neconformitățile lucrărilor executate.

 • 10.3. Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

 • (2) în cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

 • 10.5. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

 • a)   de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

 • b)   de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care își desfășoară activitatea pe șantier, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

 • c)    de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 10.6. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

 • 10.7. (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • a)    confortul riveranilor;

 • b)   căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

 • (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor- interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.

 • (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 10.8. (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

 • 10.9. (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

 • i)    de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • ii)    de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaț

Direcția Investiții si Achli

Serviciul Investiții Lucra; Marius Popescu • iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

 • (2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

 • 10.10. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția la terminarea lucrării.

 • 10.11. La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 10.12. Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu achizitorul și graficul de execuție a lucrărilor.

 • 10.13. Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

 • 10.14. Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare și termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

 • 10.15. Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

 • 10.16. în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestuia, Executantul este obligat să anunțe de îndată achizitorul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

 • 10.17. Executantul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din executare lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe execuției lucrărilor.

10.18 Pe toata durata contractului, executantul isi asuma obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si de a respecta legislația incidența in vigoare.

 • 10.19. Executantul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție . în acest sens, Executantul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

 • 10.20. Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Achizitorului. Executantul se obligă sa-1 informeze pe Achizitor despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Executantul va informa Achizitorul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând consideră că este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

  10.21. Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice.

  • 10.22 Executantul va participa la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate, precum și la toate întrunirile și convocările dedicate ale entităților implicate în realizarea obiectivului.

  • 10.23 Executantul va asigura asistență tehnică prin personal autorizat pe toată perioada de execuție a lucrărilor, si după caz, a remedierilor, colaborând în acest sens cu toate entitățiele implicate.

  • 10.24 Executantul va informa, de îndată, conducerea achizitorului și celelalte entități implicate despre evenimentele privind activitatea aferentă executării prezentului contract și va ține evidența acestora.

  • 10.25 Executantul va întocmi planul de securitate și sănătate, ținând seama de lucrările și activitățile care se desfășoară în cadrul șantierului.

  • 10.26 Executantul este obligat să îndeplinească orice alte obligații ce îi revin potrivit legii, contractului și documentației de atribuire.

  • 10.27 Executantul va prezenta după semnarea contractului, graficul fizicei orie de execuție a lucrărilor, alcătuit în


  Direcția Investiții si

  Serviciul Jnvestltli Lucrtrl Publice

  Marlus Popesc

  / */

  1 «7

  1 n 1

  X

  "t \

  cO |

  _l 1

  l \

  \ <\

  di

  A

  P /

  Direcția Juridica

  Serviciul Legislație si Aviziare Contracte

  Georgeta Vfean
ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un graphic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • 10.28 Executantul va nominaliza un coordonator în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării si execuției proiectului care va duce la îndeplinire, fără a se limita, următoarele activități, în conformitate cu prevederile H.G. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare si mobile cu modificări si completări ulterioare;

 • 10.29 Să stabilească, înainte de deschiderea Șantierului, un plan de securitate si sănătate care să integreze planurile dc securitate si sănătate din proiect si planurile proprii de securitate si sănătate ale utilizatorilor. Planul de securitate si sănătate va cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe Șantier.

 • 10.30 Executantul este obligat:

 • - Să se asigure ca planul de securitate si sănătate este tinut la zi pe toata durata efectuării lucrărilor.

 • - Să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea soluțiilor tehnice si/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

 • - Să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că personalul implicat in proiect, respectă principiile prevăzute de H.G. 300/2006, într-un mod coerent si responsabil si aplica planul de securitate si sanatate prevăzut.

 • - Să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate si sănătate si ale dosarului de intervenții ulterioare, în funcție de evoluția lucrărilor si de eventualele modificări intervenite.

 • - Să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe Șantier, si coordonarea activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă si informarea lucrătorilor si a reprezentanților acestora.

 • - Să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru si de securitate a muncii.

Să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe Șantier;

 • - Să stabilească măsurile generale aplicabile Șantierului;

 • - Să tină seama de toate interferențele activităților din perimetrul Șantierului sau din vecinătatea acestuia;

 • - Să stabilească, obligațiile privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe Șantier;

 • 10.31 Pe cheltuiala sa, Executantul va despăgubi, proteja și apăra Achizitorul, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din executarea contractului de lucrări.

ll.Obligațiile și drepturile achizitorului
 • 11.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract, către

SOCIETATEA SMART CITY INVEST S3 S.R.L. în contul deschis la Trezoreria .................................

conform prevederilor prezentului contract.

 • 11.2. Achizitorul are obligația de a achita contravaloarea lucrărilor executate in condițiile stipulate in prezentul contract.

 • 11.3. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

 • 11.4. Achizitorul are obligația de a pune Ia dispoziția executantului documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate.

 • 11.5. Achizitorul are obligația de a examina lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului

 • 11.6. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Executantului.

 • 11.7. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a Executantului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

 • 11.8. Achizitorul are dreptul să sancționeze Executan pentru neindepljpirea^obligațiilor contractuale asumate manifestate prin execuția unor lucrări inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligațiilor
 • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin, 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate Ia valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13.Garanția de bună execuție a contractului
 • 13.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 40.594,371ei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga 5 ani (perioada de garanție a lucrărilor). Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 13.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 13.(1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 13.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

  14.începerea și execuția lucrărilor

  14.1.(1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 3 zile de la primirea ordinului de începere din


partea achizitorului. Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

 • 14.2.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în țâre, după opini izitorului, pe parcurs, desfășurarea


Direcția Economica

Director Executiv

Octavlan G
lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îi va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • (3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute in prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

 • 14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantuluiși dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 14.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

 • (2)   Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

 • (3)   Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

 • 14.5. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, iară aprobarea achizitorului prin consultantul lucrărilor.

 • (2)   Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate prin consultantul lucrărilor.

 • (3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

 • (4)    în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant

15.întârzierea și sistarea lucrărilor
 • 15.1.în cazul în care:

 • i)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • ii)    condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

 • iii)   oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

16.FinaIizarea lucrărilor
 • 16.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 16.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 16.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.17. Perioada de garanție acordată lucrărilor
 • 17.1. Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 de luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

 • 17.2. (1) în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

 • i)    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • ii)    neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

 • 17.3. în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

18. Modalități de plată
 • 18.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, insotite de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse si atasamente.

 • 18.2. Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

 • 18.3. (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.

 • (2)   Situațiile de plată parțiale se vor depune la Direcția Investiții si Achiziții inainte de emiterea facturii si vor fi confirmate în termen de 10 zile de la data depunerii.

 • (3)   Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

 • (4)   Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată finală de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/ notificări / contestații, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită in termenul prevăzut in contract.

 • 18.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

19.Ajustarea prețului contractului
 • 19.1. Prețul contractului este ferm și se ajustează doar în condițiile prevăzute la ari. 21 din prezentul contract.

 • 19.2. Pentru lucrările executate se vor utiliza prețurile aprobate prin H.C.L.S 3 nr..............din..................

20. Asigurări
 • 20.1. (1) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor, o asigurare care va acoperi, atât pe perioada de executare a contractului, cât și pe orice perioadă de prelungire a executării, cum ar fi dar fara a se limita la:

 • a) risc profesional;

 • b) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaților, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate;

 • c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate Achizitorului, ca urmare a executării contractului;

e) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu contractul.

(2)

(3)


Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Executantul are obliia de a prezenta achizitorului^ trimestrial conform art. 10.20 și ori de câte ori i se va cere,Pu


polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • 20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.

 • 20.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.) și de muncă, procedeelor tehnologice utilizate, sau de către lucrătorii săi, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislative apărută pe timpul desfășurării contractului.

21.Amendamente
 • 21.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant.

22.1ncetarea contractului
 • 22.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • b)  prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

 • c)  prin acordul scris al părților;

 • d)  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor;

 • e)  în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

 • f)  prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

 • 22.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3  în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza ncexecutării/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 22.4   Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 22.5   Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 22.6   Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 22.7   Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

23.Rezilierea contractului
 • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 23.2. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita

până la data denunțării unilaterale a contractului. ’

23.3. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la


11

care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • a)  Executantul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

 • b)  Executantul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • c)  în cazul în care împotriva Executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • d)  Dacă Executantului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

 • e)  Dacă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 23.4. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

24. Cesiunea
 • 24.1. Prezentul Contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoana juridica care are autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016

25. Forța majoră

25.1 .Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 25.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 25.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 25.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 25.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluționarea litigiilor
 • 26.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătura cu îndeplinirea contractului.

 • 26.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

27. Limba care guvernează contractul
 • 27.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări
 • 28.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 28.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract

 • 28.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare,

 • 28.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost • 28.6.Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

29. Legea aplicabilă contractului
 • 29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30. Dispoziții finale
 • 30.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

 • 30.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

31. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea executantului:

-din partea achizitorului: Primărie Sector 3 - DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

ACHIZITOR,


EXECUTANT,

13

Direcția Juridica


Serviciul Legislația ai Avizlare ContracteCABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191. Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest $3 SRL a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „Greierașul" str. Marin Pazon nr. 2 B"

în vederea realizării obiectivului „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greierașul" str. Marin Pazon nr. 2 B", prin HCLS 3 nr. 400/30.07.2019 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției, valoarea totală a lucrărilor, inclusiv TVA, fiind de 1.135.240,84 lei, din care construcții-montaj 917.851,00 lei.

în conformitate cu prevederile ari. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea Smart City Invest S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 2363/18.07.2019 înregistrat cu nr. 486451/CP/18.07.2019, prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „Greierașul" str. Marin Pazon nr. 2 B".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea SMART CITY INVESTS3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, cu o valoare totală de 811.887,31 fără TVA, respectiv 966.145,90 lei, inclusiv TVA, valoare sub cea a indicatorilor aprobați prin HCLS 3 nr. 400/30.07.2019.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 522944/23.08.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (co< 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31S 03 04 E-MAIL investitiiaehizitii@primarie3.r0

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, 031084, București

08- 2o!3

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea către SMART CITY INVEST S3 S.R L. a contractului având ca obiect ” Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greierușul” str. Marin Pazon nr. 2 B”

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

Nota înregistrata sub nr. 511412/12.08.2019 privind cuprinderea în Strategia Anuală de Achiziții Publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect „ Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greierașul" str. Marin Pazon nr. 2 B”.

Anunțul de intenție al societății SMART CITY INVEST S3 S.R L. nr. 2363/18.07.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 486451/18.07. 2019;

Modelul de contract, Caietul de sarcini nr. 511416/12.08.2019 și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului către Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L..a lucrărilor aferente proiectului ” Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greierașul” str. Marin Pazon nr. 2 B

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI SRL (SMART CITY INVEST S3 S.R L) ;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.366/05.07.2019 privind schimbarea denumirii societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI SRL în Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L.

Referatul Direcției Investiții și Achiziții nr. 511437/12.08.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L., a lucrărilor aferente proiectului ” Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Cresa „ Greierașul” str. Marin Pazon nr, 2 B” și angajarea sumei de 972.349,35 lei inclusiv TVA.

Invitația de participare nr. 511588/12.08.2019 transmisă către Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L.

Dispoziția Primarului nr. 3883 din data 12.08.2019 privind constituirea Comisiei de analiză în vederea atribuirii către Societatea SMART CITY INVEST S3 S. R L, întreprindere publică având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului ce are ca obiect ” Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greierașul” str. Marin Pazon nr. 2 B ”

Oferta depusă de Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L. înregistrată la Cabinet Primar cu nr.514285 /14.08.2019 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 2496/14.08.2019).

Procesul - Verbal de deschidere a Ofertei nr. 515049/14.08.2019;

Procesul -Verbal de analiză nr. 522586/22.08.2019 al Comisiei de analiză;

Nota justificativă nr. 522678/22.08.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează :

Art. 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

 • (2) Procesul-verbal de negociere și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică. Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea SMART CITY INVEST S3 S.R L. a contractului având ca obiect ” Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greierașul” str. Marin Pazon nr. 2 B ", respectiv:

- aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr. 522586/22.08.2019 aferent proiectului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței

energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greierașul” str. Marin Pazon nr. 2 B”

Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

811.887,31 lei.

Valoare T.V.A.:

154.258,59 lei

Valoarea ofertei inclusiv TVA

966.145,90 lei

aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

aprobarea încheierii contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greierașul” str. Marin Pazon nr. 2 B” cu societatea Smart City Invest S3 S.R L.         ftTELEFON (004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL jnvestit1iach1zitii@primarie3.ro

Calea Du des ti nr. 191, Sector 3, 031084, BucureștiReferitor: atribuire către Societatea Smart City Invest S3 S.RL. a contrac "Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa „ Greie Pazon nr. 2 B”

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 S.R L. a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 -Creșa „ Greierașul” str. Marin Pazon nr. 2 B”

 • - Raportul de specialitate nr. 5.                ...-. ft?Z7al Direcției Investiții Achiziții - Serviciul

Investiții, Lucrări Publice și Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrării/Servicii;

 • - Procesul-Verbal de analiză aprobat de către Primar nr.522586/22.08.2019al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 nr. 522678/22.08.2019,

 • - Modelul de contract având ca obiect ” Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 - Creșa,. Greierașul” str. Marin Pazon nr. 2 B”


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRJi ȘEF SERVICIU /

MARIUS POPESCU


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....J....... de pe ordinea-de-zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare din data de..................................

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... ....................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris Ia punctul....../......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare,■L^LiduuliiijiL, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:HONȚARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ... J....... de pe ordinea de zi/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de .                   .........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.....Â..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEATĂ MARCEL

s

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENÂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extFaordinaro din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......d...... de pe ordinea de zi- / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordiflare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA ,

MEMBRI:             f

PELINARU CORNEL      /

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

S

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELTAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA*---


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul....^......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de          J........

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                    a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

............................ r:.                            .....................................


SECRETAR, VĂDUVA IULIAN A


PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA