Hotărârea nr. 42/2019

HCLS3 nr.42 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

w

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 11,

Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39203/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36012/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 18.01.2019 și nota de constatare din data 18.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 11, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art. 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 42

DIN 31.01.2019


j 3FCTOR3

CABINET PRIMAR

1

CABINET PRIMAR

N, 33^3

TELEFON        i|>*           FAX (o- . vii) 318 c> o.; E-MAIL c. ■■ . im.i na -pe

C (Du f o-. 191, se. tor 3, r>ji< S t, Bucure -fi. www.primarie3.r0


ROMANIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 11, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Blănari nr. 11, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 18.01.2019 și fișa de evaluare din 18.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 11, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


ROBERT sbit

dispozih? fi EPRIMAR

Datele dumneavoastră, pen mate sunt; eluerate de Prii aria Sectorului 3 ' i conformitate cu Regulamentul l’i itinii Europene 679/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi Jez\ tiuite unor terți în haz, unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile ) evăzute în Re damentu! UE 679/2016. printr-o ce .-re ; ri-i. .mirată și datată transmisăp : adresa Primăriei Sector 3.

Anexa mr. la


Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s~a deplasat în teren în data de         Id/g la adresa:

........ . ...___I___ ____di________ _, și a constatat următoarele:2. Clădire:

.......i/k.....

............

3. Măsuri dispuse :Anexa nr.^b


Fișă de evaluareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general ai imobilului:

Adresă_______7 ■

Data .................

Punctaj

I

Punctaj acordat

I

1

înveli toare*

□ Nu este căzui

i Nu există

i Fără degradări

0

--

-\A

3 Degradări minore

; învelitoarea lipsește și/sau e ; degradată parțial (maxim i 10% din suprafața totală).

Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și

; remedieri locale.

1-2

'<__

i

□ Degradări medii

 • ■ Invelîtoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare

; (10-30% din suprafața

Ș totală), coamele sunt

 • ■ neetanșe.

j Necesită înlocuire și fixare. :

J-/

,                                                                        1

î                                                            J

ș

i                                                                        <

□Degradări majore

‘ Invelitoare lipsește și/sau e i i degradată în proporție de peste 30% din suprafața

i totală, coamele suni

j neetanșe.                      ;

 • ■ Prezintă cumuri/rupturi

 • ■ majore. Necesită înlocuire

! totală.

8-12

1

1

1

|

i                                                            •

i                                                                                           i

>

i

i

__

i

i

i

* Indiferent de materialul din

care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Coraișă, streașină, atic*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

I

0

i Degradări minore

i Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate i punctual. Nu sunt urme de

umiditate. Suficientă reparația punctuală.

i-2

!

-

I

Elementele de închidere

1

• Jgheaburi, iimriane si elemesate de tiimcfeigerie*

Punctaj        Punctaj

acordat

■ UNu este cazul

Nu există

j                                                                         1

□ Fără degradări

□ Degradări minore

! Sunt necesare reparații

| punctuale și/sau curățarea

1 jgheaburilor-

1-2 ___

. 1 Degradări medii

! Jgheaburi, și burlane

i degradate parțial (neetanșe | și deformate) și/sau înfundate. Necesită

, înlocuire parțială

3-7

i

..... Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau i lipsă (chiar și parțial). Lipsa • i tunului de racord la rețeaua i de canalizare-, Necesită | înlocuire totală.

‘                                                                         i

8-12 '

*>x

i

"Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

T encuială*

i

1

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

1

0

’i Degradări minore

. Degradări punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

, Fără

igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

i

i

i

•-2

—-

Degraaăr medii

' Degradări locale ale tencuielii (10-30% din

: suprafața fațadelor). .Igrasie ușoară.

Suprafețele se retencuiesc. !

3-7

-5

.□>.graaărt majore

Porțiuni de tencuială ce cad, . se despnnd și/sau sunt i puternic umede, tencuială

!

8-12

-—

: degradată peste 30% din

Degradări medii


parțial (10-30% din                3-7


lungime). Umiditate vizibilă ■ j pe alocuri. Necesită i înlocuire si refacere parțiala

4------------------------------2------------------------------2.--2-----s-

i Elementele de închidere

; sunt desprinse și degradate

Degradări majore

i peste 30% din lungime

|! Umiditate vizibilă. Necesită i i înlocuire totală. Risc pentru ;

j trecători

8-12

Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.suprafață. Suprafețele se

_________refac totai.____________

*Se vor lua în considerare balcoanele, sociui și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există


Zugrăveală*


Punctaj


Punctaj

acordat


□Fără degradări□ Degradări minore


J Degradări medii


.Degradări majore


Zugrăveala exfoliată

' incidental. Posibilă

, remedierea punctuală.__

Zugrăveala exfoliată parțial i (10-30% din suprafața ; fațadelor). Suprafețele se re zugrăvesc.

j Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.
*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, sociui etc. componente ale fațadelor sure stradă, dacă acestea există.


TâmȚpiăne*


Punctaj


Puncta.]

acordat


Fără degradări


Degradări minore


j

. Vopske*defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a j materialului. Nu lipsesc ! elemente de tâmplăne.

• Tâmplăria se revopsește și i se remediază punctual.


1-2


i Degradări medii


' Materialele componente

i deteriorate, deformate,

! nefolosibile și/sau defecte j

1 (cel puțm un element). Nu î

1 lipsesc elemente. Reparații

i și înlocuire.___(


iDegradări majore


Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplăne lipsă/cel puțin un ■ element). Necesită înlocuire completă.___[


demente de tâmplăne: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porii de acces.


Eiiemente decorative'3''


Punctaj


functaj !

acordat

~--•


5./


Elemente decorative incomplete și/sau afectate în ,


:-2Degradări medii


timp ae factori atmosferici și biologici_____

Elemente decorative care lipsesc ce ne fațade, mclusiv cele îndepărtate în

mod abuziv.

Degradări majore


Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente dei timchigene care lipsesc.

__________Risc pentru trecători._____________ "indiferent do materialul din care sunt aicătuiteistuc, piatră, fier, rablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

°unctaj

acordat

LNu este cazul

Fără degradări

C

A

Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, caic nrezintă risc 1 de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.

.' -7

C Degradări majore

Elemente din iemn rupte , și/sau’lipsă, deformări ' majore ale structurii șarpantei. Coșun de fum și/sau lucarne lipsă partiai sau total. Risc pentru j trecători.

i

8-12

1

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc.

componente aie șarpantei

Pereți”

Puncta.]

Puncta.]

acordat

11 Fără degradări

0

.'..Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe ' mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui nroipct tehnic autorizat.

a-7

..degradări majore

Crăpături de dimensiuni man, structură slăbită și/sau deformată, elemente

: componente aie structurii verticale lipsă parțial sau totai. Clădire ruină. Risc

• pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unu;

8-24

---■

proiect ae consolidare și

reparații capitale, on se va desființa în baza unui                               _______ •

_______ ; proiect tehnic autorizat. .______   _____

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie au piatră, lemn, beton, ere.

“zC~ ■       ---------------

împrejmuire*


Punctaj


: i Nu este cazul

ară degradări


□Degradări minore


□Degradări medii


□Degradări majore


TNu există

n

i

1 Zugrăveala și/sau vopsitoria

i împrejmuirii sunt exfoliate ;      i-2

; incidental. Posibilă

j remedierea punctuală.__D____

I Elemente decorative

■ componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria         3

i împrejmuirii sunt exfoliate i în proporție de peste 10%

j din suprafață.______________

i împrejmuirea prezintă

j deformări, degradări,

' înclinări structurale vizibile. !        £

i împrejmuirea lipsește

! parțial. Risc pentru j trecători.

* Indiferent ae materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR     __ . 1

. □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

' timpul ui, etc.________

 • □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

'clădiri_______________________

 • □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v Regul amețitului local de urbanism, etc,

"observații


Rnanajjm total. După completarea fișei ae evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). riuncEajui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse ovgjuăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din ounctajui maxim de > 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Pum etajul proceMuaiL Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii /jS punctajului total Ia punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). ig Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. _ _____

LCj^egori? impozitare a clădirii_____    __________________r

["□ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

j □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

! □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

rPUNCTAJ

PUNCTAJ

j PUNCTAJ

CATEGORIA DE

TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

s impozitam:

L .........6

JL

' 1

A

întocmit,

1AT^//25r$cu c c

& fl 6


/A


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...........


suplinrentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze ^conomico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din ........................................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de ^i a ședinței ordinare, și


Comisia de studii, prognoze e<

data de .......2.

punctul.........y.J.

consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PREȘED

PĂUNICÂ ADRIÂNAMEMBRI:SECRETAR,

HONȚARU VALERICA


RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂET1CĂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT ,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul               de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ....^L.r..4?../^..^:Zyf a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..^.3........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de -zi-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAr-EOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ............................................................y—......................................

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....^3, rffîTde zi a ședinței ordinare din data de ...

........de pe ordinea de zi /

( Pi          '>            5

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                     ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......4.. 5*.....

de pe ordinea de zi / suplimenta^ea-ordmrrnde-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

............5^77/ . eterni... 7           ......................................................


MEMBRI.

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL