Hotărârea nr. 419/2019

HCLS3 nr.419 din 28.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a contractului de furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.522364/CP/22.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 520985 /22.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

Proces verbal nr.520137/21.08.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Notă justificativă nr. 520426/21.08.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

Anunțul de intenție nr. 1659/06.08.2019 al societății Algorithm Residențial S3 SRL înregistrat cu nr.506668/CP/06.08.2019;

Adresa nr. 520990/ 22.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată prin HCLS 3 nr.306/13.06.2019;

 • -   Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și 13 pct. 6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele, rezultate în urma Procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a Contractului al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny", în valoare totală de 717.940,09 lei inclusiv TVA, și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiția îndeplinirii, până la data semnării contractului, a cerinței privind completarea actului constitutiv cu codurilor CAEN necesare derulării acestuia.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să furnizeze/achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

PROCES VERBAL FINAL AL COMISIEI DE ANALIZĂ

NR. 520137/21.08.2019

încheiat azi, 21.08.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea analizei ofertei depuse de către S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea atribuirii contractului de furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”.

-  Invitația de participare: nr. 510579 din 09.08.2019;

 • -  Valoarea estimată totală (inclusiv TVA): 718.303,80 lei, conform referatului de angajare nr. 509543/08.08.2019;

 • -  Procedura aplicată: atribuire în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de analiză, numită prin Dispoziția nr.3863/12.08.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București, este compusă din:

 • -  Președinte: Buzduga Wan Pompiliu Ioan - Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Membru, secretar: Văleanu Elena- Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Membru: Vasile Irina- Valentina- Direcția Juridică;

 • -  Membru: Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții;

 • -  Membru: Gavrilă Camelia Dana- Direcția Economică;

Membri supleanti:

 • -  Pârvan Alexandra Roxana- Direcția Juridică;

 • -  Carabulea Emilia - Direcția Investiții și Achiziții;

Președintele comisiei informează că atribuirea se face ținând cont de:

 • -  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea

contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor /acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărea nr. 530/15.11.2018;

Având în vedere;

 • -  Anunțul de intenție nr. 1659/06.08.2019 al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr.506668/06.08.2019;

 • -  Nota nr. 509234/08.08.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind determinarea valorii estimate pentru „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”;

 • -  Modelul de contract întocmit de către compartimentul de specialitate care va gestiona contractul, care este avizat pe fiecare pagină de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică și Direcția Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București;

 • -  Referatul nr. 509379/08.08.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind aprobarea demarării procedurii de atribuire a contractului, în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L., referat aprobat de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Existența în Strategia Anuală de Achiziții Publice, înregistrată cu nr. 504874/05.08.2019, a contractului și a modalității de atribuire (poz. 29 din Anexă);

 • -  Referatul de angajare nr. 509543/08.08.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului de furnizare, aprobat de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Dispoziția nr. 3863/12.08.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București de numire a comisiei de analiză;

 • -  Oferta depusă de către S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 514275/14.08.2019 la Primăria Sectorului 3, compartimentul Cabinet Primar;

 • -  Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 514498/14.08.2019;

 • -  Solicitare de clarificări către SC Algorithm Residențial S3 S.R.L nr. 515320/14.08.2019;

 • -  Răspuns Ia solicitarea de clarificări înregistrat sub nr. 517687/20.08.2019.

 • -  Procesul verbal intermediar nr. 520080/21.08.2019 al comisiei de analiză privind evaluarea documentelor de calificare și a ofertei tehnice + Anexa 1 și Anexa 2;

EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE SI A PROPUNERII TEHNICE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

- S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate, acestea reprezentând Anexa nr.l respectiv Anexa nr.2, părți integrante ale procesului verbal intermediar nr. 520080/21.08.2019;

EVALUAREA PROPUNERn FINANCIARE

Propunerea financiară a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice și instrucțiunile de ofertare.

- în temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr. 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiză a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce însoțesc oferta”, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate în oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz”, și „având în vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, luând în calcul datele și informațiile cu caracter orientativ cuprinse în Nota nr. 509234/08.08.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind determinarea valorii estimate pentru „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și ținând cont de Referatul de angajare nr. nr. 509543/08.08.2019, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea din cadrul Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

OFERTANTUL S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ:

Elementele principale ale propunerii financiare:

 • -  Formularul de ofertă/13.08.2019

 • -  Anexa la propunerea financiară

Valoare totală a produselor (lei, fără TVA)

Valoare totală a produselor (lei, cu TVA)

Valoare TVA (lei)

603311,00

717.940,09

114.629,09

Prețurile unitare communicate în oferta financiară au fost verificate conform anexei 1, parte integral la prezentul proces verbal cu prețurile determinate prin Nota estimativă nr. 509234/08.08.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind determinarea valorii estimate pentru „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”.

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se încadrează în valoarea de 718.303,80 lei inclusiv TVA, prevăzută în Nota estimativă nr. 509234/08.08.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind determinarea valorii estimate pentru „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și ținând cont de Referatul de angajare nr. 509543/08.08.2019, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea din cadrul Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului și aprobat de Primarul Sectorului 3,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. nr.3863/12.08.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului

București, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art.9 alin.(3) lita) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile

prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.


 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, sub condiția conformării cerinței privind actualizarea codurilor CAEN până la data semnării contractului, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, având ca obiect furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • -  valoarea estimată prevăzută în Nota estimativă 509234/08.08.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind determinarea valorii estimate pentru „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l -Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

 • -  Referatul de angajare 509543/08.08.2019, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea din cadrul Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului și aprobat de Primarul Sectorului 3;

 • -  Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 504874/05.08.2019, a contractului și a modalității de atribuire (poz. 29 din Anexă).

3. Comisia de analiză declară oferta S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de analiză, în două exemplare originale, însoțit de anexa aferentă acestuia, care cuprinde prețul în valoare totală de 603.311,00 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 114.629,09 lei, rezultând o valoare totală de 717.940,09 lei inclusiv TVA de, prețuri rezultate în urma analizării ofertei.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexa 1.


S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L.

împuternicit - Carmen Enache            .........Notă estimativă nr. 509234/08.08.2019

OFERTĂ SC ALG0R1THM RES1DENȚIAL S3 SRL

NR. CRT

DENUMIRE PRODUS

UM

Cantitate

Preț unitar estimat (lei fără TVA /BUC)

Preț unitar ofertat (lei fără TVA /BUC)

TVA/BU C(lei)

Valoare cu TVA /BUC

Valoare total (lei fărăTVA)

TVA total (lei)

Valoare totală cu TVA

1

Birou 4 sertare, dimensiune 1500x500x750mm, PAL cat.I gr 18mm, cant ABS, glisiere HDD cu role, mânere L 96 mm, alunecători

buc.

130

286,4

286,00

54,34

340,34

37.180,00

7.064,20

44.244,20

2

Etajera, PAL cat. 118 mm, cant ABS, colțare cu mască

buc.

130

99,41

99,30

18,87

118,17

12.909,00

2.452,71

15.361,71

3

Dulap 4 usi, dimensiune 1600x570x2700mm, PAL cat. 118 mm, cant ABS, PFL alb, balamale HDD,, mânere

L 96 mm, bară umerașe, picioare conice reglabile

buc.

65

1.230,82

1.230,50

233,80

1.464,30

79.982,50

15.196,68

95.179,18

4

Oficiu* (baza 850x600x900mm, suspendate 1450x320x700mm), PAL cat. 118 mm, cant ABS, PFL alb, balamale HDD, glisiere HDD cu role, mânere L 96 mm, picioare plastic H100 mm, blat termorezistent 28 mm

buc.

65

913,65

913,50

173,57

1.087,07

59.377,50

11.281,73

70.659,23

5

Pat metalic supraetajat 900x2000x1900mm

buc.

130

1.254,49

1.254,30

238,32

1.492,62

163.059,00

30.981,21

194.040,21

6

Saltea ortopedică 900x2000x250mm.realizată din arc tip bonnel cu inserții din spumă pentru stabilitate și susținere corectă a coloanei

buc.

260

284,04

284,00

53,96

337,96

73.840,00

14.029,60

87.869,60

7

Set lenjerie bumbac 100%, 1 persoană (cearceaf, față de pernă, cearceaf pt. pilotă/patură)

buc.

260

65,57

65,35

12,42

77,77

16.991,00

3.228,29

20.219,29

8

Pilota 150 x 200 cm. microfibră și umplutură vatelină de 200g/mp

buc.

260

51,37

51,35

9,76

61,11

13.351,00

2.536,69

15.887,69

9

Pătură 1500x2000, Fiece, poliester 100%

buc.

260

55,4

55,35

10,52

65,87

14.391,00

2.734,29

17.125,29

10

Perna 50 x 70 cm, matlasata, hypo-alergenică

buc.

260

12,79

12,60

2,39

14,99

3.276,00

622,44

3.898,44

11

Galerie+perdea+draperie, galerie 3ML; perdea 2,5ML H2500; draperie 5ML, H 2500

buc.

65

153,86

153,85

29,23

183,08

10.000,25

1.900,05

11.900,30

12

Frigider 2 uși. mimim clasa energetică A+

buc.

65

807,14

807,10

153,35

960,45

52.461,50

9.967,69

62.429,1^13

Scaun birou, cadru rezistent din țeava de oțel ovală vopsită în câmp electrostatic, interior din lemn stratificat, șezut și spătar tapițat, acoperitor șezut și spătar din polipropilenă negru

buc.

260

82,86

82,75

15,72

98,47

21.515,00

4.087,85

25.602,85

14

Chiuveta rotundă, decor inox +sifon+bateric monocomanda crom

buc.

65

153,86

153,75

29,21

182,96

9.993,75

1.898.81

11.892,56

15

Mașină de spalat rufe. 1400 RPM, 8kg, mimim clasa energetică A+. încărcare frontală

buc.

16

1.698,57

1.698,50

322,72

2.021,22

27.176.00

5.163,44

32.339,44

16

Oglindă baie

buc.

25

71,43

71,40

13,57

84,97

1.785,00

339.15

2.124.15

17

Perie Wc cu supot plastic

buc.

25

9,6

9,50

1,81

11,31

237,50

45,13

282,63

18

Capac wc, polipropilenă, închidere standard

buc.

25

32,36

32,25

6,13

38,38

806,25

153,19

959,44

19

Suport hârtie igenică

buc.

25

27.79

27.75

5,27

33,02

693,75

131,81

825,56

20

Uscător mâini, acționare cu senzor

buc.

20

176

176,00

33,44

209,44

3.520,00

668.80

4.188,80

21

Cuier perete, minim 5 agățători

buc.

20

38,29

38,25

7,27

45,52

765,00

145,35

910,35

TOTAL

603311,00

114.629,09

717.940,09

Total estimat 718.303,80 lei inclusiv TVA

Total ofertat 717.940,09 lei inclusiv TVA


Comisia de analiză:


Membru - Vasile Irina-Valentina


Membru - II ie Constanța


Membru - - Gavrilă Camelia Dana
S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3

împuternicit - Carmen Enache

-ucis aoA. l&g.ofl.&IQAPROBAT

PRI

ROBERT S

ii de atribuire


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ NR. 520426/ 2^.20$ privind încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/201 a contractului furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru: „Dotare

Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”

Având în vedere procesul verbal final al comisiei de analiză nr. 520137/21.08.2019 pentru atribuirea către S.C. ALGORITHM RES1DENȚIAL S3 S.R.L. a contractului de furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny’’ proces verbal aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, se constată următoarele:

■ în temeiul împuternicirii acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construire de locuințe sociale.

---Datrlr-ttttmncavoastrăT5ersonafe-stmt prchirrmc de +Trmănn SectcTijhri .î m-eonformitatt- cu-RegulnmCTnrri-bnrtmn Etirnprne 2fHErf>?9-în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pol fi dezvăluite unor terți in baza unui temei lega) justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016 679. printr-o cerere scrisă, semnală și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. în vederea înființării Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului București având o cotă de participare de 99%, ceea ce-i conferă calitatea de acționar majoritar.

Având în vedere cele expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art 31, lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în ceea ce pivește condiția prevăzută la art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aceasta este respectată prin faptul că Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. de 99% și, implicit, face parte din

Adunarea Generală a Asociațiilor.

Potrivit art. 12 din actul constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociațiilor

reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale” și are atribuții principale:


 • - hotărăște modificare Actului Constitutiv;

 • - hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

 • - numește, revoacă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • - examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după

analizarea raportului Consiliului de Administrație;

- aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri

(remunerația pentru activitățile Societății);

- numește cenzorii Societății, le stabilește renumerația, îi descarcă de gestiune și îi

revoacă;

 • - ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • - hotărăște asupra investițiilor majore ale societății, care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

 • - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

 • - hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

■ Din ari. 3 al HCLS3 nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL, reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută la art. 31, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită

Date fiind cele prezentate, procedura de atribuire a contractului furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, se încadrează în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.
CONTRACT DE FURNIZARE


-HCIS3 Oa5i.W9/«^ Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor /acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotăreanr. 530/15.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 44/29.07.2004;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

Ținând cont de:

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect furnizarea de produse pentru “Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”;

între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont nr.R047TREZ24A740501201900X deschis la TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOIȚĂ,

în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

B S.C. ALGOR1THM RESIDENȚIAL S3 S.R.L, cu sediul în București, Calea Vitan nr. 242, Parter, camerele C3, C4, C5, Sector 3, telefon/fax 0314.334.452/0314.334.451, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5481/2017, cod unic de înregistare RO 37409960, având cont nr .    R039TREZ7035069XXX019162

deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Panait Radu-Alin , având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de furnizor, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul Contract de furnizare

2. Definiții

 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fî interpretați astfel:


Șef Servicii^ n Georgeta Vișan ( I

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

 • j. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;

o.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente

 • k. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

 • 4.1. Obiectul contractului constă în furnizarea de produse pentru “Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” conform anexelor la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

 • 4.2. Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectivsă_plătească prețul convenit în prezentul contract.


5. Prețul contractului

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu» Georgeta Vișan(_ %

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de 603.311,00 lei fără TVA, respectiv 717.940,09 lei cu TVA.

6. Durata contractului

 • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2019.

 • 6.2. Furnizarea, punerea în funcțiune/montarea se va realiza pe baza notei de comandă parțiale a achizitorului, prin direcția de specialitate, în termen de 30 zile de la comanda fermă, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de livrare în avans.


7. Documentele contractului

 • 7.1. Documentele contractului sunt:

 • i.

  Anexa 1 - Caietul de sarcini;

  Anexa 2 - Propunerea tehnică;

  Anexa 3 - Propunerea financiară;

  garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea contractului de către ambele părți);

  Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere și atribuire;

  orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.


 • ii.

 • iii.

 • iv.

 • v.

 • vi.

 • 7.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 7.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

8. Obligațiile principale ale furnizorului

 • 8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, să pună în funcțiune/monteze achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă parțială, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

 • 8.2. (1) Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

(2) Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.3. Prestatorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să furnizeze, să pună în funcțiune/monteze produsele în termen de 30 zile de la emiterea notei de comandă parțială de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 8.6 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 8.7 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8.8. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

  Avizat,

  Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


  Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea


  Avizat

  Direcția Economică Director Executiv, Octavian Ghețjk-'x


  Avizat,


  Șef Serviciu,

  Ioan Wan Buzduga  Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte -

  Șef Serviciu, Cx Q

  Georgeta Vișan


 • 9.1 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract, către S.C. ALGORTTHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L în contul deschis la Trezoreria Sector 3.

 • 9.2 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

 • 9.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor furnizorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a produselor.

9.5 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.


9.6 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu ngtifTrc^rea"; prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

9.7 Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contract^ale^șun^ej'

._ , , . _ . , . _ . ,.x . ... ..


manifestate prin furnizarea unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.


 • 9.8 (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către re'jîrezeni achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite funizorului.

 • 9.9 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

10.Modalități de plată

 • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție parțială acceptat de ambele părți.

 • 10.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

 • 10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua furnizarea, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 10.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu, Georgeta Vișan

autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data unilaterale a contractului.


Clauze specifice

12. Garanția de bună - execuție a contractului                                                   «'C'OreșV'' o

 • 12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din vatoâk'ea-^ contractului fără TVA, în valoare de 30.165,55 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă perioada de garanție (36 luni).

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

13. Recepție, inspecții și teste

 • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

 • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

Pentru defecte aparute ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu^ Georgeta Vișan k N (2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:

-după încheierea operațiunii de livrare, punere în funcțiune/montare, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora în termen de 5 zile ( conform documentației de atribuire/caiet de sarcini) în urma notificării primită din partea furnizorului.

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de reprezentanții desemnați de către achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifică faptul ca furnizorul a livrat produsele în concordanță cu caietului de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului si ai furnizorului, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezenh al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.


 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțplor/s^^^tpi; obligații prevăzute în contract.

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

 • 14.1. Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele

 • 14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

 • 14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 14.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate

 • 14.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

15. Asigurări

 • 15.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

16. Perioada de garanție

 • 16.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si insotite de documentele de certificare a calității și de garanție emise de producător.  Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte


___re uontracie « . Șef Serviciu,

Georgeta Vișan I N1

 • 16.2. (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de minim 24 luni. Perioada de garanție va intra în vigoare de la data Procesului verbal de recepție, respectiv după livrare.

(2) Perioada de garanție pentru îndeplinirea contractului este de minim 24 luni, de la semnarea procesului verbal de recepție.

Conform documentației de atribuire/caiet de sarcini

 • 16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

 • 16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 48 de ore sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

 • 16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

17. Ajustarea prețului contractului

 • 17.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

18. Conflictul de interese

 • 18.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

 • 18.2. (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

19. Amendamente

 • 19.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 19.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

 • 19.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile

ofertate la prevederile legale.

20. încetarea contractului

20.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situații: i.la expirarea duratei stabilite prin Contract;


ii


/ feB f1

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform pre^'âtuluP^^iriact^jy legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 20.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.


  Avizat Direcția Economică Director Executiv, Octavian Ghețu  Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan


 • 20.3 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 20.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 20.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 20.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 20.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 20.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

21. Rezilierea contractului

 • 21.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 21.2 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului

contract, în următoarele cazuri:

i.


Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

ii.


în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;


 • 21.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni/ii^ notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenele anterior.                                                                                                    j E

s 2

21. Cesiunea

 • 21.1 Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectora&î^Bjil^ Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

22. Forța majoră

 • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

  Avizat,

  Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


  Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea


  Avizat

  Direcția Economică Director Executiv./ Octavian Ghetir


  Șef Serviciu, PompUmToan Wan BUzduga


  Avizat,

  Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,! Georgeta Vișan


 • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

 • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor

 • 23.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

24. Dispoziții finale

 • 24.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

 • 24.2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

243 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

 • 24.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

24. Răspunderea contractuală

 • 24.1.Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul conf răspunderea contractuală a părții în culpă.


25. Limba care guvernează contractul

 • 25.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 26. Comunicări

  • 26.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 26.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 26.3 In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 26.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu


  Avizat Direcția Economică Director Executiv, Octavian Ghe  Avizat,


  Direcția Juridică

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte


  Șef Serviciu,I Georgeta Vișan


confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 26.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 26.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

27. Legea aplicabila contractului

 • 27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului: Panait Radu -Alin, Președinte al Consiliului de Administrație.

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ - Pompiliu Ioan Wan Buzduga.

Părțile au înțeles să încheie azi......................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare

parte.

ACHIZITOR,

SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: PRIMAR

Semnătura


FURNIZOR,

S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. Reprezentant legal: Panait Radu -Alin Funcția: Președinte C.A.

Semnătura


DIRECȚIA JURIDICĂ

Serviciul Legistație Și Avizare Contracte

Șef Serviciu,


Georgeta Vișan

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv,

Octavian Ghețu

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ Serviciul Politici, Programe Și Gestionarea Relațiilor Cu Comunitatea Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan BuzdugaAvizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte


Șef Serviciu,^ 1 Georgeta Visan (A n

Anexa la contractul nr......../.

Nr

ort

DENUMIRE PRODUS

U.M

Cant

PREȚ UNITA R (LEI FĂRĂ TVA/ BUC)

TVA/ BUC

VALOA RE CU TVA/ BUC

PREȚ UNITAR TOTAL (LEI FĂRĂ TVA)

TVA

VALOARE TOTALĂ CU TVA

1

Birou 4 sertare, dimensiune 1500x500x750mm, Material PAL cat. I 18 mm , cant ABS, glisiere HDD cu role, mânere L 96 mm, alunecători

BUC

130

286,00

54,34

340,34

37.180,00

7.064,20

44.244,20

2

Etajera,        dimensiune

900x320x600mm,

Material PAL cat 118 mm, cant ABS, colțare cu mască

BUC

130

99,30

18,87

118,17

12.909,00

2.452,71

15.361,71

3

Dulap 4 usi, dimensiune 1600x570x2700mm, Material PAL cat I 18 mm , cant ABS, PFL alb, balamale HDD, , mânere L 96 mm, bară umerașe, picioare conice reglabile

BUC

65

1.230,50

233,80

1.464,30

79.982,50

15.196,68,

<-95?l“79.18

4

Oficiu              (baza

850x600x900mm, suspendate

1450x320x700mm) Material PAL cat. 118 mm , cant ABS, PFL alb, balamale HDD, glisiere HDD cu role, mânere L 96 mm, picioare plastic HI 00 mm, blat termorezistent 28 mm);

BUC

65

913,50

173,57

1.087,07

59.377,50

11.281,73

70.65

V

'9,23

5

Pat metalic supraetajat 900x2000x1900mm;

BUC

130

1.254,30

238,32

1.492,62

163.059,00

30.981,21

194.040,21

6

Saltea          ortopedică

900x2000x25Omm, realizată din arc tip bonnel cu inserții din spumă pentru     stabilitate     și

susținere corectă a coloanei

BUC

260

284,00

53,96

337,96

73.840,00

14.029,60

87.869,60

7

Set    lenjerie    bumbac

100%**,    1    persoană

(cearceaf, față de pernă, cearceaf pt. pilotă/patură)

BUC

260

65,35

12,42

77,77

16.991,00

3.228,29

20.219,29

8

Pilota 150 x 200 cm, microfibră și umplutură vatelină de 200g/mp

BUC

260

51,35

9,76

61,11

13.351,00

2.536,69

15.887,69

9

Pătură 1500x2000, Fiece, poliester 100%

BUC

260

55,35

10,52

65,87

14.391,00

2.734,29

17.125,29

10

Perna 50 x 70 cm, matlasata, hypo-alergenică

BUC

260

12,60

2,39

14,99

3.276,00

622,44

3.898,44

11

Galerie+perdea+draperie, Galerie 3ML; Perdea 2,5ML,     H     2500;

Draperie,5ML, H 2500

BUC

65

153,85

29,23

183,08

10.000,25

1.900,05

11.900,30

12

Frigider 2 uși, minim clasa energetică A+

BUC

65

807,10

153,35

960,45

52.461,50

9.967,69

62.429,19

Avizat,

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu ComunitateaAvizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte13

Scaun    birou,    cadru

rezistent din țeavă de oțel ovală vopsită în câmp electrostatic, interior din lemn stratificat, șezut și spătar tapițat , acoperitor șezut și spătar din polipropilenă negru

BUC

260

82,75

15,72

98,47

21.515,00

4.087,85

25.602,85

14

Chiuveta rotundă, decor inox        +sifon+baterie

monocomanda crom

BUC

65

153,75

29,21

182,96

9.993,75

1.898,81

11.892,56

15

Mașină de spalat rufe, 1400 RPM, 8kg, mimim clasa energetică A+, încărcare frontală

BUC

16

1.698,50

322,72

2.021,22

27.176,00

5.163,44

32.339,44

16

Oglinda baie

BUC

25

71,40

13,57

84,97

1.785,00

339,15

2.124,15

17

Perie Wc cu supot plastic

BUC

25

9,50

1,81

11,31

237,50

45,13

282,63

18

Capac wc, polipropilenă, inchidere standard

BUC

25

32,25

6,13

38,38

806,25

153,19

959,44

19

Suport hârtie igenica

BUC

25

27,75

5,27

33,02

693,75

131,81

825,56

20

Uscător mâini acționare cu senzor

BUC

20

176,00

33,44

209,44

3.520,00

668,80

4.188,80

21

Cuier perete, minim 5 agatatori

BUC

20

38,25

7,27

45,52

765,00

145,35

910,35

TOTAL

603.311,00

114.629,09

717.940,09

ACHIZITOR,

SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: PRIMAR

Semnătura


FURNIZOR,

S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L Reprezentant legal: Panait Radu -Alin Funcția: Președinte C.A.

Semnătura


DIRECȚIA JURIDICĂ

Serviciul Legistație Și Avizare Contracte

Șef Serviciu,

Georgeta Vișan

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv,

Octavian Ghețu


DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ Serviciul Politici, Programe Și Gestionarea Relațiilor Cu Comunitatea Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Avizat,

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea ȘefJSgrvicju,        \

Pgmailifi~IoamWan-Buzduga


Avizat,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu,^' Georgeta Vișan ' -
TELEFON (004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0 Calea '

Juriesti nr. igi, Sector 3, 031084, București SECTOR 3       ~~~ J


CABINRT PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a contractului de furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru; „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny"

0 mare parte din elevii care aleg clasele de învățământ dual din sectorul 3 nu au domiciliul în Municipiul București, astfel că, pentru a putea răspunde cererii de spații de cazare, Primăria Sectorului 3 a demarat procedura pentru dotarea Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" cu mobilierul corespunzător.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și prevederile HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, societatea Algorithm Residențial S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 1659/06.08.2019, înregistrat cu nr.506668/CP/06.08.2019, prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic„Anghel Saligny".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Algorithm Residențial S3 SRL, Comisia de analiză a declarat admisă oferta cu o valoare de 603.311,00 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 114.629,09 lei, rezultând o valoare totală de 717.940,09 lei inclusiv TVA, încheierea contractului fiind condiționată de completarea actului constitutiv al societății cu codurile CAEN necesare derulării contractului.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 520985 /22.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIATELEFON (004 021) 340 40 11 / 34: 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL proiecle@prma1ie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr.520985 /22.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea către S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a contractului de furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

O mare parte din elevii care aleg clasele de dual din sectorul 3 nu au domiciliul în Municipiul București, astfel că, pentru a putea răspunde cererii de spații de cazare, Primăria Sectorului 3 a demarat implementarea obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, care are drept scop reabilitarea căminului de elevi al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” astfel încât cazarea elevilor să se poată face în condiții sporite de siguranță și igienă. La finalizarea acestui obiectiv de investiții va fi necesară dotarea căminului cu mobilierul corespunzător. Astfel după finalizarea proiectului “Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l -Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, se va putea da în funcțiune căminul pentru cazarea elevilor.

Astfel, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a demarat o procedură de achiziție în vederea atribuirii către S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L., întreprindere publică care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și care și-a manifestat intenția în acest sens, a contractului de furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a fost înființată prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construire de locuințe sociale. Rev. Caen (2) - 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. De asemenea, SC ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL, a depus o declarație cu nr. 1775/19.08.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 517687/20.08.2019, prin care își asumă actualizarea codurilor CAEN necesare atribuirii contractului până la data semnări acestuia, precum și toate prevederile cuprinse în documentația aprobată (asumată de reprezentantul legal al SC ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL - Dl. Panait Radu-Alin).Date fiind cele prezentate, procedura de achiziție demarată de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea s-a făcut cu respectarea:

 • -  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor /acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărea nr. 530/15.11.2018;

Având la bază prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate, comisia de analiză, numită prin Dispoziția nr. 3863/12.08.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București, a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Ca urmare a acestei verificări, comisia de analiză a constatat că documentele înaintate de către S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. (ofertă tehnică, ofertă financiară și documente de calificare) sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din documentația de atribuire.

în consecință, comisia de analiză a declarat oferta depusă de S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, sub condiția conformării cerinței privind actualizarea codurilor CAEN până la data semnării contractului, cu o valoare de 603.311,00 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 114.629,09 lei , rezultând o valoare totală de 717.940,09 lei inclusiv TVA.

Având în vedere procesul verbal final al comisiei de analiză nr. 520137/21.08.2019, precum și notă justificativă nr. 520426/21.08.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, considerăm că au fost întrunite condițiile legale pentru atribuirea către S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L., în baza art. 31 alin (1) din Legea nr.

98/2016, a contractului de furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


AVIZUL         .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....ZA... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordhm-de-a a ședinței ordinare/extr-aordinar-e din data de


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......I£......

de pe ordinea de zi / suplimentarea, ordinii de z-i-a ședinței ordinare/ex-traordinare, și consideră că acesta A FOST / N-U-A-F0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNIIZA'ADRIANA


MEMBRI:

RADU CONSTANTINSECRETAR, HONTARU VALERICA


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDANTUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL     ,,

de pe ordinea de zi / _  , _


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .j.S... supIimentarea-erdinii-dc'Tfi a ședinței ordinare/extraordinare din data de drepturilor cetățenilor^ întrunită în ședința din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice și respectarea a analizat proiectul de de pe ordinea de zi / suphment-aFea=©rdinii-de“ziza ședinței


hotărâre înscris la punctul .....//l ordinare/extraordinare, si consideră că acesta A FOST /              întocmit în conformitate cu

prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:            N

PELINARU CORNEL      /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANĂ


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


Ref. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a contractului de furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 520985/22.08.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, nota justificativă nr. 520426/21.08.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului de furnizare al cărui obiect constă în furnizarea de produse pentru: „Dotare Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”.