Hotărârea nr. 418/2019

HCLS3 nr.418 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 522376/CP/22.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 521238/22.08.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

Procesul verbal de analiză și propunere de atribuire nr. 520012/21.08.2019 al Comisiei de analiză;

Nota justificativă nr.521228/22.08.2019 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  Anunțul de intenție nr. 250/20.08.2019 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat cu nr. 518331/CP/20.08.2019;

 • -  Adresa nr. 521252/22.08.2019 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată prin HCLS 3 nr .306/13.06.2019;

 • -   Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017. cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje", în valoare totală de 2.388.155,31 lei inclusiv TVA, și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea totală a contractului se va calcula în funcție de numărul de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, până la data de 12.11.2019, respectând prețul unitar/zi/oră/pachet atribuit.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje ”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. HCLS3 nr. 231/16.04.2019 privind atribuirea către societatea AS3 — Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”, își încetează aplicabilitatea.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Pubfic Sector 3 și  societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinjfe a prevederilor prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE Ș IULIANA VĂ

NEAZĂ ?AR MllHĂITĂ

*

NR. 418

DIN 28.08.2019

<u%. d

«ctssmh.w/if.of. âoig


PROCES-VERBAL DE ANALIZĂ ȘI PROPUNEREA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Având în vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr.5674/CP/l 6.05.2017;

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, prestarea de servicii și/sau furnizarea de produse;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a Programului de activitate pentru anul 2019 al Societarii AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

 • - Anunțul de intenție nr. 250/20.08.2019 al Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 518331/20.08.2019;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 518331/20.08.2019;

 • - Adresa privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect prestarea de servicii nr. 516508/19.08.2019;

 • - Referatul nr. 518942/20.08.2019, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

Valoarea estimata totala 2.007.070,20 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 381.343,34 lei, valoare inclusiv TVA 2.388.413,54 lei,

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 3933/20.08.2019.;

 • - Oferta depusă de societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 519673/21.08.2019.

 • - Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 519871/21.08.2019.

 • - Procesul verbal intermediar nr. 1 calificare plus propunere tehnică plus anexe nr 519889/21.08.2019.

 • - Procesul verbal intermediar nr. 2 privind propunerea financiară nr. 519952/21.08.2019.

încheiat astăzi 21.08.2019 între subsemnații

Președinte - Penescu Andra Lavinia, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Chirica Elena, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, DirecțialnvestițiișiAchiziții

Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică

Constitui# în Comisia de analiză în baza deciziei nr. 3933/20.08.2019 și subsemnatul Ioan Constantinescu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prin imputemicit subsemnata Cristina Birzu, conform împuternicire nr. 253/21.08.2019.


S-au întrunit în vederea analizării prețurilor finale pentru obiectivul:

"Servicii de închiriere utilaje”

în urma analizării se stabilesc ca preturi finale analizate, valorile înscrise în coloana finala din anexa 1, parte integrantă a prezentului proces verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în 2 exemplare originale.

Membru


Membru


Membru


Membru- Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică


- Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții


Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică


AS3-Administrare Străzi S3 SRLPreședintele Consiliului de Administrație IOAN CONSTANTINESCU

Prin împuternicit

CRISTINA BIRZUAnexa 1 la procesul verbal de analiză și propunere de atribuire nr. 520012/21.03.2019

Ofertă Societatea AS-Adminlstrare Străzi S3 SRL


Nr. Crt

Denumire produs

Preț Estlmat/b uc

Preț ofertat AS3-Admlnistrare Străzi S3 SRL/buc

Preț estimat/p achet/ora

Preț ofertat AS3-Admtnistrare Străzi 53 SRL/pachet/ora

Preț propus spre atribuire

Buldoexcavator- 1 bucata

104.00

104.00

239.00

239.00

239.00

Pachet 1

Mașină de taiat rosturi - 1 bucata

27.00

27.00

Miniincarcator frontal -1 bucata

108.00

108.00

Polizor unghiular mic - lbucata

0.80

0.80

138.50

138.50

138.50

Ciocan rotopercutor - lbucata

5.00

5.00

Mestecător material - lbucata

3.25

3.25

Camion platformă - lbucata

129.00

129.00

Pachet 3

Echipament colmatare rosturi cu rezervor vertical de 5001, amplasat pe remorca cu doua axe - lbucata

11.00

11.00

115.00

115.00

115.00

Buldoexcavator - lbucata

104.00

104.00

Pachet 4

Buldoexcavator - lbucata

104.00

104.00

243.00

243.00

243.00

Autobasculanta - lbucata

130.00

130.00

Placă compactare cu rezervor de apa 921tg - lbucata

9.00

9.00

Pachet 5

Autobasculanta 8x4 - 2bucati

263.00

263.00

263.00

263.00

263.00

Pachet 6

Autobasculanta 6x4 - lbucata

115.00

115.00

115.00

115.00

115.00

Pachet 7

Miniincarcator frontal - lbucata

108.00

108.00

141.25

141.25

141.25

Mașină de taiat rosturi - lbucata

27.00

27.00

Sistem semnalizare șantier - lset

6.25

6.25

Pachet 8

Autobasculanta 8x4 - 1 bucali

132.00

131.50

235.50

235.50

Buldoexcavator- lbucata

104.00

104.00

Zdo.uU

Pachet 9

Excavator pe pneuri- lbucata

152.00

152.00

415.00

415.00

Autobasculanta 8x4 - 2bucati

263.00

263.00

Pachet 10

Buldozer pe șenile- lbucata

181.00

181.00

617.00

617.00

617.00

Autogreder - lbucata

254.00

254.00

Compactor terasamente- lbucata

182.00

182.00

Pachet 11

încărcător frontal- lbucata

255.00

255.00

568.50

568.50

Autobasculanta 8x4 - 1 bucăți

131.50

131.50

568.50

Compactor terasamente - lbucata

182.00

182.00

Pachet 12

Autogreder -1 bucata

254.00

254.00

436.00

436.00

Compactor terasamente - lbucata

182.00

182.00

Generator de curent dotat cu aparat de sudură - lbucata

13.00

13.00Pachet 13

Polizor unghiular mare - 1 bucata

1.65

1.65

134.25

134.25

134.25

Pickhammer electric - 1 bucata

6.25

6.25

Schelă aluminiu - lbucata

9.35

9.35

Buldoexcavator- lbucata

104.00

104.00

Pachet 14

Buldoexcavator- lbucata

99.00

99.00

184.00

184.00

184.00

Placa compactoare 370 kg - lbucata

85.00

85.00

Pachet 15

Automacara 18-20 to- lbucata

262.00

262.00

262.00

262.00

262.00

Pachet 16

Excavator pe pneuri cu picon - 1 bucata

172.00

172.00

211.00

211.00

211.00

Foarfecă pulverizatoare - lbucata

39.00

39.00

Generator de curent dotat cu aparat de sudură - lbucata

13.00

13.00

Pachet 17

Mașină de taiat rosturi - lbucata

27.00

27.00

176.25

176.25

176.25

Sistem semnalizare șantier - 1 set

6.25

6.25

Autobasculanta - lbucata

130.00

130.00

Pachet 18

Trailer - lbuc.

456.00

456.00

456.00

456.00

456.00


CRISTINA BIRZU
Anexa 2 la procesul verbal de analiză și propunere de atribuire nr. 520012/21.08.2019

Ofertă Societatea AS-Admlnistrare Străzi S3 SRL


Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Nr. Ore/zi

Nr. Zile

Nr. Total de ore

Preț lei fara TVA/ ora

Valoare totala fara TVA

Valoare TVA

Valorare totala cu TVA

1

PACHET

1

1

7

62

434

239.00

103,726.00

19,707.94

123,433.94

2

PACHET

2

1

7

62

434

138.05

59,913.70

11,383.60

71,297.30

3

PACHET

3

1

7

62

434

115.00

49,910.00

9,482.90

59,392.90

4

PACHET

4

1

7

62

434

243.00

105,462.00

20,037.78

125,499.78

5

PACHET

5

1

7

62

434

263.00

114,142.00

21,686.98

135,828.98

«

PACHET

6

1

7

62

434

115.00

49,910.00

9,482.90

59,392.90

7

PACHET

7

1

7

62

434

141.25

61,302.50

11,647.48

72,949.98

8

PACHET

8

1

7

62

434

235.50

102,207.00

19,419.33

121,626.33

9

PACHET

9

1

7

62

434

415.00

180,110.00

34,220.90

214,330.90

10

PACHET

10

1

7

62

434

617.00

267,778.00

50,877.82

318,655.82

11

PACHET

11

1

7

62

434

568.50

246,729.00

46,878.51

293,607.51

12

PACHET

12

1

7

62

434

436.00

189,224.00

35,952.56

225,176.56

13

PACHET

13

1

7

62

434

134.25

58,264.50

11,070.26

69,334.76

14

PACHET

14

1

7

62

434

184.00

79,856.00

15,172.64

95,028.64

15

PACHET

15

1

7

62

434

262.00

113,708.00

21,604.52

135,312.52

16

PACHET

16

1

7

62

434

211.00

91,574.00

17,399.06

108,973.06

17

PACHET

17

1

7

62

434

176.25

76,492.50

14,533.58

91,026.08

18

PACHET

18

1

2

62

124

456.00

56,544.00

10,743.36

67,287.36

TOTAL VALOARE FARA TVA

2,006,853.20

TOTAL VALOARE TVA

381302.11

TOTAL VALOARE CU TVA

2,388,155.31Președinte - Penescu Andra Lavinia, Direcția Administrarea Domeniului Public,


Membru

Membru

Membru

Membru


- Chirica Elena, Direcția Administrarea Domeniului Public


 • - Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică

 • - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și AchizițiiAS3-Administrare Străzi S3 SRL Președintele Consiliului de Administrație IOAN CONSTANTINESCU Prin imputemicit CRISTINAB
PRIMĂRIA

W SECTORULUI <

EUCUREȘTI^Jw.s 3 mh.itf/jf.MMK

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

TELEFON (004 021) 341 071J - 28 FAX (004 021) 341 0715 E-MAIL domeniu.public®primarîq.K>

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector3,032158, București

ÎhT&Pai S24 22.% /22,02- 2of 9


NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALEXqMĂ}^ PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 A SOCIETĂȚII AS3 -/*  '

ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 privind înființarea unei Societăți având ca obiect principal de activitateservicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

 • - Actul constitutiv actualizat;

Luând în considerare:

 • -  Piocesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 520012/21.08.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Declarația reprezentantului împuternicit IOAN CONSTANTINESCU al Societarii AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L., anexa la prezenta notă justificativă.

 • -  Prevederile art . 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018.

"Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în doua exemplare originale a Procesului-verbal de analiza și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa si încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

HCLS 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin HCLS 530 din 15.11.2018.

Din documentele puse la dispoziția Comisiei de analiză, prin oferta nr. 254/21.08.2019 înregistrată cu nr. 519673/21.08.2019, de către Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat și justificat în Procesul -Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 520012/21.08.2019 al Comisiei de analiză, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:
TELEFON (004 Oii) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 0715 E-MAIL domenii Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector;

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

- Conform Art. 2 lit f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 privind înființarea unei societăți comerciale care are ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3.

. ” f) asociați : 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță.

 • 2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL cu sediul în B-dulBasarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, indicativ 1.2, sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J40/14752/2012, având CUI31012790. ”

"Punctul G Capitalul Social: 1.000.000 lei divizatîn 200 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 990.000 lei cuprinzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 10.000 lei corespunzător a 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%”

Conform actului constitutiv al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. actualizat,

 • -  Declarația reprezentantului împuternicit IOAN CONSTANTINESCU al Societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte personae juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe ntruanul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. prevede ca mai mult de 80% din activitățile Societății AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3;

 • -  Declarația reprezentantului împuternicit IOAN CONSTANTINESCU al Societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.. • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, șl care nu exercită o influență determinant asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arată la punctul g), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 200 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector3 990.000 lei cuprinzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 10.000 lei corespunzător a 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%”.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV
întocmit, Expert Asistent Andra


•Hoss iuh.   /&. o£. £o/9


CONTRACT DEPRESTĂRI SERVICII

nr..............


data........................


1. Preambul

în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98Z2016 privind achizițiile publice, emisa de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Nota privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje” aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotararea nr 5/26.01.2017;

-Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părțile contractante:

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr.191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr...........................................................deschis la

Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de achizitor, pe de o parte Și

 • B. SOCIETATEA AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL, cu semul în Calea Vitan, nr. 242, cotp C, Etaj 1 Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/9897/2017, cod unic de înregistare R037804080, avândcont nr. RO40 TREZ7035069XXX019273, deschis la Trezoreria Sector3, reprezentată prin domnul Constantinescu Ioan,având funcția de Președinte CA, în calitate de prestator, pe de altăparte.

  2. Definiții

  2.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

  • a. contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect prestarea serviciilor; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

  • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțelj publice;

  DIRECȚIA ADMINISTRAREA

  DIRECTOR EXECUTIV

  FLORIN MANEA


  O]


  DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV/ OCTAVIAN GHEȚtr<X


  ; cu Autoritatea Con

  0NIULUI PUBLIC r I  ptă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor • c. prestator - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să Ie furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde prestatorul are obligația de a presta serviciile contractante;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau executatnt, datat, semnat si confîrmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

 • j. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor prestatorului efectuate in conformitate cu contractul;

 • k. modificare - schimbare adusa specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

 • l. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • m. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

3.3Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului

  • 4.1 Obiectul contractului constă în ”Servicii de închiriere utilaje” indicate în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului 5.2.Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de prestator în propunerea financiară.


 • 6. Durata contractului

6.1.Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, până la data de 12.11.2019, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, pentru o perioadă de maxim 2 luni, în funcție de alocările bugetare existente.

 • 7. Executarea contractului

7.1Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și emiterea Notei de comandă.

7.2(1) Prestatorul se obligă să realizeze obiectul contractului prevăzut la art.4.1. astfel:

Nota de comandă se va emite în termen de maxim 5 zile de la intrarea în vigoare a contractului.

 • 8. Documentele contractului

S.lDocumentele contractului sunt:

 • i.    Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii.   Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii.    Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv.    Proces-verbal de negociere al Comisiei de analiză și propunere de atribuire;

 • v.    orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

8.2Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

8.3Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1(1) Prestatorul se obligă să presteze serviciilela standardele și/ sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

(2) Prestatorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 9.2 Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract;

9.3Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate,cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

9.4Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a activităților contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.5Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un system propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici specializați/ certificați/ autorizați pe fiecare arie de competență pe care sunt implicați.

9.6Prestatorul se obligă să soluționeze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de implementare, numai pe baza soluțiilor stabilite, cu acordul achizitorului.

9.7Prestatorul se obligă să supună recepției numai etapele care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predate achizitorului livrabilul aferent.

9.8Prestatorul se obligă să ducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin documentele de recepție.

9.9Prestatorul se obligăsă presteze serviciile conform cerințelor asumate din prezentul contract. 9.10Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

  'DiDIRECȚIA ADMINISTR DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV^ OCTAVIAN GHEȚtr<7

 • ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.11Prestatorul se obligă ca în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orice problem aferentă produselor furnizate sau a serviciilor effectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris. 9.12(1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului

 • (2) Pe parcursul derulării contractului, prestatorul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • i.   confortul riveranilor;

 • ii.   căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

 • (3) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

 • 10. Obligațiile principale ale achizitorului

lO.lAchizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract, către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, în contul RO40 TREZ7035069XXX019273.

10.2Achizitorul se obligă să recepționeze produsele/ serviciileîn maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind livrarea și/ sau punerea în funcțiune a acestora.

10.3Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

10.4(1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru buna desfășurare a contractului..

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

10.5(1) Achizitorul are obligația de a examina produsele livrate/serviciile prestate, în vederea recepției,în celmult 5 zile lucrătoare de la notificarea prestatorului.

 • (2) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

 • (3) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinirea obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activitățilorîn tot timpul implementării, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

10.6Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1 In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvemuluinr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățicontractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fîecarezi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1Prestatorul se obligăsă constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de 100.342,66 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

12.2Garanția de bună execuțieva fi predată achizitorului pe întreaga durată a contractului.

12.3In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12(1), contractual este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinirea oricărei formalități de către Achizitor.

12.4Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, sau îndeplinește cu întârziere sau în mod necorespunzator obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupragaranției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.5Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Modalități de plată

  • 13.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Administrarea Domeniului Public din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de prestare servicii acceptat de ambele părți și a declarațiilor de conformitate ale produselor.

  • 13.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

  • 13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

  • 13.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 13.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție a serviciilor/ produselor de către achizitor. Dacăverificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/ produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 14. Recepție, inspecții,teste și verificări

  • 14.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica produsele/serviciile livrate/prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini și anexa/anexele la contract.

14.2(1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în graficul de execuție .

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorul, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

DIRECȚIA ADMINISTRARE^ D DIRECTOR EXECUTIV

FLORIN MANEA


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU


/<&

IULUI PUBLIC / */

t I I —

l

_____


O i|g


Kt

\c9


«e A° Zo j


AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte


 • 14.3 Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la locațiile de amplasament/destinațiile finale.

 • 14.4 Dacă vreunul din produsele/serviciile/lucrările inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

 • i.    de a înlocui produsele/ remedia serviciilerefuzate, sau

 • ii.    de a face toate modificările necesare pentru ca produsele/serviciile să corespundă specificațiilor

  tehnice.


 • 14.5 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 14.6 Prevederile clauzelor 14.1-14.4. nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract.

 • 15. Ambalareși marcare

15.1(1) Prestatorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să iacă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipițațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) în cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, prestatorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

 • 15.2 Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract.

 • 15.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc), rămân în proprietatea achizitorului.

 • 16. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

  • 16.1 Prestatorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând termenele din comanda fermă transmisă de autoritatea contractantă.

16.2(1) La expedierea produselor, prestatorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Prestatorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

 • i.    factura fiscală;

 • ii.    avizul de expediție;

 • iii.    dispoziția de livrare;

 • iv.    declarația de conformitate.

 • 16.3 Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise deprestator pentru livrare.

 • 16.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor și se semnează un proces verbal de recepție/ punere în funcțiune.

 • 17. Asigurări

17.1Prestatorul are obligația de a asigura complet produsele prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

17.2Prestatorul poate încheia polițe de asigurare și pentru serviciile care fac obiectul contractului. Polițele de asigurare vor fi emise în favoarea Achizitorului.

 • 18. începere, finalizare, întârzieri, sistare

18.1Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.2(1) din prezentulContract.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA 18.2Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază aacestora, trebuie finalizate în termenul convenit de părți de la art. 7.2(1) din prezentul Contract.


18.3Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și

legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

18.4Încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

18.5În situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractual neexecutate.

 • 18.6 în situația în care executa reaparția obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitateasa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune — interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractual stabilite prin contract.

18.7Nerespectarea în mod repetat de către o partea obligațiilor contractual va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durataei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligatăsă le furnizeze întermen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

18.8Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un effect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

18.9Părțile simt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 18.10Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuiași care conduc la modificarea clauzelor contractual în așa măsură în cât îndeplinirea contractului respective ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 19. Reziliereacontractului

  19.1Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cererezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

  19.2Prezentui Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilateral va produce efecte, încazulîn care Achizitorul nu onorează


  plata facturilor in perioada stabilita.

  19.3Achizitorul are dreptulsărezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iarprestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

  • i.   Prestatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în prezentul contract, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

  • ii.    Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază serviciile necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

  • iii.    în cazul în care împotriva Prestatorul s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizăriij


  udiciare sau a falimentului;

  19.4Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va intervene în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.


  DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUT OCTAVIAN GHEȚU

 • 20. Ajustarea prețului contractului

  • 20.1 Pentru serviciile prestate se vor utilize prețurile unitare aprobate prin H.C.L.S 3 nr.................

  • 20.2 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează pe toată durata prezentului contract.

 • 21. Amendamente

  • 21.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

21.2Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 22. Cesiunea

22.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Constractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • 23. întârzieri în îndeplinirea contractului

23.1Prestatorul are obligația de a îndeplinicontractul de servicii în perioada/perioadele înscrise în prezentul contract.

 • 23.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în prezentul contract si comenzile ferme transmise de către autoritatea contractantă, se face cu acordul părților, prin modificarea acestei anexe.

23 J în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 24. Forța majoră

  • 24.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 24.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 24.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 24.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 24.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 25. Soluționarea litigiilor

  • 25.1 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să resolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poates olicita ca disputasă se soluționeze în primă instanță judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare.

 • 26. Dispoziții finale

  • 26.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă obligație esențială pen


   fectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o itatea și/sau executarea contractului.AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU

 • 26.2 în cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

 • 26.3 Fuziunea/dîvizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

26.4Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole

 • 27. Limba care guvernează contractul

  • 27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 28. Comunicări

28.1(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 28.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail. cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28.3În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

28.4În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

28.5Dacă notificarea se trimiteprin fax, ea se consideră primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

2.6Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 29. Legea aplicabilă contractului

  • 29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi..........................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru

fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRIMĂRIA SECTOR 3 ROBERT SORIN NEGOIȚĂ


PRESTATOR,

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

PREȘEDINTE CA

IOAN CONSTANTINESCU

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV

FLORIN MANEADIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

ȘEF SERVICIU


GEORGETA VIȘAN

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DO DIRECTOR EXECUTIV

FLORIN MANEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHEȚUCABINET PRIMAR

TELEFON {0O4 02 >) 318 03 23 - 28 FAX (CC4 ozi) 318 o; 04 E-MAIL cabinețprimarg';jrimarie3.ro Calea Dudesti or. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMARREFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje"

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 231/16.04.2019 s-a aprobat atribuirea către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje".

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 371/05.07.2019 s-a aprobat atribuirea către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect “Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare", în baza căreia Sectorul 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, a achiziționat o parte din utilajele existente în baza contractului de închiriere, aprobat prin HCLS 231/16.04.2019, nu se mai poate duce la îndeplinire obiectul respectivului contract, deoarece pachetele aprobate inițial, cuprind în prezent și utilaje proprii.

întrucât necesarul identificat inițial pentru contractul de servicii închiriere utilaje nu se mai justifică, se impune încetarea de comun acord a contractului existent având ca obiect servicii de închiriere utilaje și încheierea unui nou contract.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate public tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție public în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L a înaintat anunțul de intenție nr. 250/20.08.2019 înregistrat cu nr. 51833l/CP/20.08.2019, prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare de 2.006.853,20 lei fără TVA, respectiv 2.388.155,31 lei cu TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr.

521238/22.08.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3 și de prevederile art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Străzi S3 S.R.L., am inițiat prezentul proiect de ho Sectorului 3.


onstitutiv al societății AS3-Administrare îl supun aprobării Consiliului Local al
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

TELEFON (uuțuzr) 3/.! 07 15 - 28 FAX [004 i»i) 341 07 15 E-MAIL coneniupublicSprirnarie^ro

Str. Irtrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

RAPORTDE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind atribuirea către Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei personae juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt effectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte personae juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinant asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție public în temeiul prevederilor Art. 31 din Legeanr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • -  Nota privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje” aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Anunțul de intenție al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 250/20.08.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 518331/20.08.2019;

 • -  Adresă Cabinet Primar nr.516508/19.08.2019 privind întocmirea modelului de contract, caietului de sarcini și instrucțiunilor de ofertare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • -  Referatul nr. 518942/20.08.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • -  Invitația de participare nr. 518429/20.08.2019, transmisă către Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

 • -  Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 3933/20.08.2019;

Scrisoarea de înaintare a ofertei nr.254/21.08.2019 a Societății AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L., înregistrată la PS3 cunr. 519673/21.08.2019;

 • -  Procesul - Verbal de deschidere a ofertei nr. 519871121.08.2019;

 • -  Procesul -Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 520012/21.08.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Notă justificativănr. 521228/22.08.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate Ia art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.;

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederileart . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

Art 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiză prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legeanr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

- HCLS 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin HCLS 530 din 15.11.2018.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 231/16.04.2019 privind atribuirea către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, a contractului având ca obiect “Servicii de închiriere utilaje”, precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 371/05.07.2019 privind atribuirea către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, a contractului având ca obiect “Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare”, prin care Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, a achiziționat o parte din utilajele existente în baza contractului de închiriere, aprobat prin HCLS 231/16.04.2019, motiv pentru care nu se mai poate duce la îndeplinire obiectul respectivului contract, deoarece pachetele aprobate inițial, cuprind în prezent și utilaje proprii.

Menționăm că, necesarul identificat inițial pentru contractul de servicii închiriere utilaje, nu se mai justifică, motiv pentru care se solicită încetarea de comun acord a contractului existent.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje ”, respectiv:

 • -  Aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr. 520012/21.08.2019 aferent proiectului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”, aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  aprobarea încheierii contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje” cu Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV MANEA FLORIN /^) /

întocmit,

Expert Asistent Andra PenesȘpCătre,

CABINET PRIMAR


TELEFON (0U4 021} 341 0715 - 28 FAX (004 021) 341 0715 E-MAIL domeniu.public® primariej.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Referitor: atribuire către Societatea AS3- ADMINISTRARE STRĂZI contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”

Prin prezenta, vă transmitem alaturat următoarele documente:

 • - Proiectul de HOTARARE privind atribuirea către Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje";

 • - Raportul de specialitate nr. 521238/22.08.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3;

 • - Procesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire, aprobat de către Primar nr. 520012/21.08.2019 al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioae, nr. 521228/22.08.2019;

 • - Modelul de contract având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje ” cu Societatea AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


întocmit,

Expert Asistent

AndraPenescgșp-c'

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

s

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       /

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Z-.....de pe ordinea de zi /

suptimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința^din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...../l......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRI AN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

»

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe c

suplimentarea ordinii dxtri a ședinței ordinare/extr «ordinar» din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/eK-traordirrarc, ■ și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN