Hotărârea nr. 417/2019

HCLS3 nr.417 din 28.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 522415/CP/22.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 521015/22.08.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 1789/20.08.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL;

 • - Adresa nr. 521027/22.08.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

.A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale;

 • -  HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019;

 • -  Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în sumă de 38.090,00 mii lei, se majorează cu suma de 2.311,08 mii lei devenind 40.401,08 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în suma de 36.608,00 mii lei, se majorează cu suma de 3.419,85 mii lei devenind 40.027,85 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL, în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1-5 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


iEMNEAZĂ ROAR AIIHĂITĂ

I               ’

NR. 417

DIN 28.08.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan Nr 242

Cod unic de înregistrare RO37409960


ANEXA Nr. 1


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2019
p

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza t/prelU

iminat an 9 precedent (N|

1) 1

Propuneri an curent (N)

% 1

Estimări an N+l

1

Estimări an I

N+2   |

•/

9=7/5

10=8/7 |

0

1

2

3

4       |

5

6=5/4   |

7

VENITURI TOTALE (R«L1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)

1

rrsioiț---40,Wt08

3.42]

41,61111

42,421,13j

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

11,791.351    40,321 62

3.42|

41,531.27

42,337.70j!

1.03

1.02

a) llsubventii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

.          - i

-

-

- 8 -

’ 1

b) I

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

- J

-

- 1

- 1

-

- |

2

Venituri financiare

5

19.46J

4.08|

8184

83.43|

~T03

1.02|

3

Venituri extraordinare

6

- i

- 8 ~

- r -

- 1

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd.

7

ll,600.77(

46,527

3.45JJ    41,228.69]

42,029.24f   03

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

ll,599.00j

39,989 60

3.45

41,189.29

41,989.08(1

L03

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

7,112.78|

29,788 11

4.19

30,681.75

31,277.52|

1.03

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

42.08|

195 22

^04

[ 201.08

204.98

1.03

1.02

[cheltuieli cu personalul, din care:

11

4,383.86

9,520 46

|    2J7țj     8,911.35

9,996.48f    0.94

"nrp

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)

12

' 4,100.97f    8,573 52

Z09|ț     7,'936?00

9,002.20

0.93

1.13

C

ch. cu salariile

13

4,100.97j     8,473 52

2.07|   ’ 7,936.00

8,897.20

0.94

—W]

C2

tonusuri

14

- j        100 TIO

1 '

1 -

1

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

-

!

-

1 -

- 1

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

! -

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

184.39

467.68

2.54

481.71

491.06

|      1.03

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

ii

46.42

479.2fi

4.97

493.64

503 22

”T03

1.B2

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

60.28

485.81

”06

506.38

516.10

"T53

“To2

2

Cheltuieli financiare

26

1T89

38.25

0.00

39.411

40.16

1.03

~f02

8 ALGORITHM

RES1DENUALS33

Cheltuieli extraordinare

ii

0.88

III

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere)

22

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

is

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

i?

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

i9

-

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,

26,27,28,29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

55

-

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

-

c)

- dividende cuvenite altor acționari

54

-

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd.

32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

57

a)

cheltuieli materiale

58

b)

cheltuieli cu salariile

39

ii

cheltuieli privind prestările de servicii

40

-

-

0.00

-

-

-

-

y

&

373.23

-

384.43

$91.89

-

-

80.32

-

61.51

62.70

-

-

292.91

322.92

329.19

~ 18.66

-

19^2

19.59

-

-

A

-

-

-

-

-y

I

-

-

-

-

-

-

303.70

309.59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

274.25

303.70

309.59

-

-

-

-

-

-

-

■ 1

-

-

-

-

-

-

-

g ALGORITHMof 3


d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

-

-

-

-

-

-

e)

alte cheltuieli

42

-

-

-

-

-

VII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1,529.07

2,540.00

2,687.00

1,293.00

1.06

1

Alocații de la buget

44

-

-

-

-

-

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1,529.07

1,775.00

1,534.00

1,293.00

T86

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

-

-

-

-

-

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

75

250

250

250

1.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

88

250

”"25(5

250

"ToS

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000

50

3,883.49

2,857.84

0.74

2,645.33

3,000.73

0.93

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 ♦ 1000

51

3,883.49

2,824.51

0.73

2,645.33

2,965.73

0.94

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

133.99

161.29

1.20

166.13

169.35

1.03

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000

54

982.22

990.76

1.01

990.76

990.76

1.00

9

Plăți restante

55

-

-

-

-

-

-

-

10

Creanțe restante

56

-

-

-

-

-

-

-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,întocmit,

Contabil sef, Ambro Beatrice


CONSILIUL LOCAL SECTOR3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan Nr. 242

Cod Unic de înregistrare RO37409960


ANEXA Nr. 2

41063 Aih.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


2019

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

din care:

conf.

HG/Ordin

comun

conform Hotărârii C.A.

Preliminat/

Realizat

Triml

Trim II

Trim III

AN 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

<>a

(>b

6c

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)

1

2^15.79

18^00.81

18,300.81

11,£10.81

1,755.8'1

20,126.08

27,148.58

4o,401.08

3.42

1

Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd, 14), din care:

2

2,513.09

18,271.51

18,271.51

11,79135

1,730.23

20,111.62

27,101.62

40,321.62

3.42

a)

din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:

3

2,245.77

17,788.40

17,788.40

11,773.85

1,730.23

19,901.79

26,190.54

38,709.29

3.29

al)

din vânzarea produselor

4

0-00

-

-

11,772.05

-

1,058.63

2,043.63

7,028.63

0.60

a2)

din servicii prestate

5

2,245.77

17,763.40

17,763.40

-

1,730.23

18,832.88

23,801.63

31,000.38

#DIV/0!

din redevențe și chirii

6

0.00

-

-

1.80

-

-

25.00

50.00

27.78

a4)

alte venituri

7

0.00

25.00

25.00

-

-

10.28

320.28

630.28

#DIV/0!

b)

din vânzarea mărfurilor

8

-

483.11

483.11

-

-

197.84

460.34

722.84

#DIV/0!

o)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11). din care:

9

0.00

#DIV/0!

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

~ 0.00

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

-

-

-

-

-

-

-

SDIV/0!

d)

din producția de imobilizări

12

0.00

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

137.50

275.00

&D1V/0!

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:

14

267.32

0.00

0.00

17.50

0.00

11.99

313.24

614.49

35.11

fi)

din amenzi și penalități

15

0.00

-

-

8.40

-

-

13.75

27.50

3.27

£2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:

16

0.00

#DlV/0!

- active corporale

17

0.00

-

-

-

-

-

#DIV/0!

-


active necorporale

181

0.00

—-W

\ -Q\ - [L^S,

■a-.--- ■ i; t

1

-

-

-

-

#DIV/0!

B)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

-

-

-

-

-

WD1V/0!

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

0.00

-

-

-

-

-

&D1V/01

B)

alte venituri

21

267.32

.4,,

9.10

-

11.99

299.49

586.99

64.50

2

Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

22

2.70

29.30

29.30

19.46

25.64

14.46

46.96

79.46

4.08

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

b)

din investiții financiare

24

0.00

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

c)

din diferențe de curs

25

0.00

14.00

14.00

-

-

-

7.50

15.00

4DIV/01

A

din dobânzi

26

2.70

15.30

15.30

19.46

-

14.46

26.96

39.46

2.03

e)

alte venituri financiare

27

0.00

-

-

-

-

-

12.50

25.00

#DIV/0!

3

Venituri extraordinare

28

0.00

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)

29

3,692.94

18,203.74

18,203.74

11,599,89

3,961.74

19,515.71

26,756.65

40,027.85

3.45

-

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30

3,692.94

18,168.74

18,168.74

11,599.00

3,959.17

19,51036

26,743.90

39,989.60

3.45

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31

2,112.49

8,998.74

8,998.74

7,112.78

2,187.15

15,256.32

19,583.29

29,788.11

4.19

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care;

32

1,058.17

6,946.18

6,946.18

5,220.17

1,143.88

9,728.54

19,583.29

22,638.04

4.34

a)

cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare

33

705.45

5,000.00

5,000.00

4,933.87

914.10

9,076.88

15,826.88

17,576.88

3.56

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

141.08

926.18

926.18

185.95

122.15

324.04

3,037.54

3,951.04

21.25

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.13

100.36

10036

0.85

7.84

43 49

58.99

74.49

87.64

-

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

62.23

516-00

516.00

77.10

47.33

123.52

315.27

415.02

“5381

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

209.19

400.00

400.00

90.03

93.14

154.04

220.29

386.54

4.29

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

2.45

220.00

220.00

10.32

14.19

69.21

219.21

269.21

26.09

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

400.00

400.00

-

-

104.37

279.37

454.37

#DIV/0!

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:

40

241.50

483.56

483.56

483.00

157.79

327.52

900.02

1,312.52

2.72

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

1.38

56.00

56.00

33,14

8.44

27.10

51.10

65.10

1.96

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:

42

225.04

350.00

350.00

292.11

104.40

224.74

718.24

1,061.74

3.63

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

98.00

98.00

54.71

82.77

145.22

441.97

638.72

11.67

b2)

- către operatori cu capital privat

44

225.04

252.00

252.00

34.87

21.63

79.52

276.27

423.02

12.13

c)

prime de asigurare

45

15.08

77.56

77.56

41.62

44.95

75.68

130.68

185.68

4.46

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd.

48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd.

68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:

46

812.82

l,569.0C

l,569.0C

1,409.61

885.48

5.200.21

5.453.2C

5.837JS

-

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

-

1.00

1.00

-

-

-

25.00

jaz

f #DIVrt$S

«algorithm eSlDENTIAL S.RL-
b) {cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

23.50

70.00

70.00

32.49

27.10

46.26

83.82

124.82

3.84

-

>1) cheltuieli privind consultanța juridică

49

23.50

70.00

70.00

26.69

18.18

36.32

83.82

124.82

4.68

-

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0.55

33.00

33.00

16.68

1.62

3.44

37.44

71.44

4.28

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0.55

13.00

13.00

13.27

0.80

1.11

13.11

32.11

2.42

-

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

#DIV/0!

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

20.00

20.00

3.41

0.82

2.33

17.33

42.33

12.41

-

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

f te

■șm

#DIV/0!

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55(

■ 7

#D1V/O!

ch. de promovare a produselor

56

20.00

20.00

-

-

0.00

5.00

10.00

#D1V/O!

d)

Ch. cu sponsorizarea,potrivit O.U.G, nr. 2/20l5(Rd. 58 +

Rd. 59 + Rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

#DIV/0!

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

#Drv/oi

d3)

- pentru cluburile sportive

60

-

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

...

#DJV/0!

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

50.60

200.00

200.00

150.20

84.17

416.43

468.93

521.43

3.47

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

1.26

50.00

50.00

4.04

144.10

144.10

156.60

169.10

41.86

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:

64

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

- internă

65

-

10.00

10.00

-

-

-

-

-

#DIV/0!

- externă

66

-

-

-

-

-

-

-

-

#D1V/O!

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

9.59

54.00

54.00

33.39

8.57

16.99

36.24

55.49

1.66

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

3.47

11.00

11.00

3.70

1.22

2.91

6.66

10.41

2.81

">)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

31.41

670.00

670.0C

98.41

81.76

3,941.83

4,151.83

840.60

8.54

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

70

21.64

600.00

600.00

85.37

81.76

243.10

523.10

773.10

9.06

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

9.02

30.00

30.00

12.00

7.50

15.00

1.25

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0.75

30.00

30.00

1.04

-

-

13.75

35.00

33.65

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-

-

-

w

-

-

. - -

w       r V

°ALGORlTHM rV C 'țțfiȘIDENTIAL S3 |

Lj S.R.L

w. ...k#


- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

-

-

5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

-

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

10.00

J)

alte cheltuieli

78

692.44

480.00

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:

79

9.82

195.00

a)

ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

-

20.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

-

70.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

-

25.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

9.82

80.00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:

86

1,510.35

8,283.99

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)

87

1,114.82

7,615.99

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:

88

1,114.82

7,615.99

a) salarii de bază

89

1,114.82

7,615.99

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

.— r- s

c) alte bonificații (conform CCM)

91

- y

C2

Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:

92

/

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

«

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

-

-

c) voucere de vacanță;

97

-

-

Pai

-

-

-

-

-

-

#D1V/O!

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

-

0.00

0.00

0.00

#D1WO!

10.00

8.75

17.50

ADIV/0!

480.00

476.00

639.66

628.30

1,60330

3,994.26

8.39

195.00

42.08

26.26

53.22

125.47

195.22

4.64

#D1V/O!

w

#DIV/0!

20.00

-

-

-

8.75

15.00

#DIV/0!

70.00

1.86

-

-

25.00

50.00

26.88

25.00

-

-

-

13.50

27.00

#DIV/0!

80.00

40.22

-

53.22

7832

103.22

2.57

8,283.99

4,383.86

1,720.73

3,836.62

6,503.54

9,520.46

2.17

7,615.99

4,100.97

1,720.73

3,523.52

5,923.52

8,573.52

2.09

7,615.99

4,100.97

1,595.29

3,523.52

5,923.52

8,573.52

2.09

7,615.99

4,100.97

1,595.29

3,523.52

5,923.52

8,473.52

2.07

50.00

100.00

#DIV/0I

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

YV

#DIV/0!

/)-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-

-

-

-

-

-

#D1V/O!

-

-

-

-

-

-

-

i) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în mul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

-

-

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

fi

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

A1

fim ■

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

/pi

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.

105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:

104

109.93

430.00

a) pentru directori/directorat

105

0.00

0.00

- componenta fixă

106

-

-

- componenta variabilă

107

-

-

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

109.93

430.00

- componenta fixă

109

109.93

430.00

- componenta variabilă

110

-

-

c) pentru AGA și cenzori

111

-

-

d) pentru alto comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

285.60

238.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll5+Rd.ll8+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:

114

60.28

691.01

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd,123), din care:

115

0.00

20.00

- către bugetul general consolidat

116

-

10.00

- către alți creditori

117

-

10.00

cheltuieli privind activele imobilizate

118

-

5.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

9.29

200.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

51.02

466.01

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd. 126), din care:

122

0.00

0.00

Paj


#DIV/0!

-

-

-

-

-

-

&DIV/0!

-

X -

2.08

0.00

A

V’ 5 '

#DIV/0!

Ac S zo 7 ~

#D1V/O!

#D1V/O!

430.00

184.39

116.92

233.84

350.76

467.68

2.54

0.00

0.00

-

-

-

-

#DIV/0!

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

430.00

184.39

116.92

233.84

350.76

467.68

2.54

430.00

184.39

116.92

233.84

350.76

467.68

2.54

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

-

-

-

-

-

-

-

#D1V/O!

#D1V/O!

238.00

96.42

8.52

79.26

229.26

479.26

4.97

691.01

60.28

25.03

364.10

531.60

485.81

8.06

20.00

4.99

5.97

13.86

21.36

32.86

6.59

10.00

2.00

4.00

4.00

6.00

10.00

5.00

-

10.00

2.99

1.97

9.86

16.36

22.86

7.65

5.00

-

-

-

3.75

6.25

WDIV/0!

*.

#DIV/0!

200.00

3.24

-

50.19

100.19

150.19

46.35

466.01

204.36

19.06

84.01

190.26

296.51

1.45

O.OC

0.0(

O.OC

O.OC

O.OC

#D1V/Ol

-

I|W ALGORITHM

11 -ESIDENTIAL S3 ,..SBL./
n)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

-

9 ’j

-

-

-

-

#DIV/0!

- 1

fl.l)

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

\jU

#DIV/0!

-

fl.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

ADIV/0!

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

#DIV/0!

12.1)

din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

- din participarea salariaților la profit

128

-

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

SDIV/0!

- venituri din alte provizioane

130

-

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

2

Cheltuieli financiare (Rd. 132 4- Rd. 135 + Rd. 138), din care:

131

0.00

35.00

35.00

0.89

2.57

5.45

12.75

38.25

42.98

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

-

10.00

10.00

-

2.49

5.35

12.25

26.00

#DlV/0!

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

-

10.00

10.00

-

-

-

2.50

-

#DIV/0!

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

-

-

-

-

2.49

5.35

-

26.00

#DIV/0!

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

-

10.00

10.00

0.01

0.08

0.10

3.00

6.00

600.00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

-

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

10.00

10.00

-

0.08

0.10

4.50

6.00

#DIV/0!

c)

alte cheltuieli financiare

138

-

15.00

15.00

0.88

-

-

3.75

625

7.10

3

Cheltuieli extraordinare

139

-

-

-

-

-

-

-

-

SDIV/0!

-

UI

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd.

140

-1,177.15

97.07

97.07

210.92

2,205.87

610.37

391.93

373.23

1.77

venituri neimpozabile

141

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

9.28

15.00

15.00

8.75

-

296.68

-

-

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

-

-

-

7.00

-

50.19

62.71

59.72

8.53

V

DATE DE FUNDAMENTARE

#DIV/0!

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd,2)

144

2,513.09

18,271.51

18,271.51

11,791.35

8,490.00

20,111.62

27,101.62

40,321.62

3.42

a)

-venituri din subvenții si transferuri

145

-

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

-

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

#DIV/0!

2

Cheltuieli de natura salariata (Rd. 87) din care:

147

1,114.82

7,615.99

7,615.99

4,100.97

1,595.29

3,523.52

5,923.52

8,573.52

2.09

a)

148

-

-

-

-

#DlV/0!

b)

149

-

-

-

-

#D1V/O!

c)

150

-

-

-

-

SDIV/0!

3

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

151

1,114.82

7,615.99

7,615.99

4,100.97

1,595.29

3,523.52

5,923.52

8,573#=

4

Nr. de personal prognoza! la finele anului

152

42.00

119.00

119.00

75.00

X

X

X

250


5

Nr. mediu de salariați

153

42.00

119.00

119.00

88.00

X

X

250

2.84

-

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147-Rd.93-Rd.98/Rd. 153Y12 * 1000

154

2,211.94

5,333.33

5,333.33

3,883.49

X

X

X

2,857.84

0.74

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturii salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

X

X

X

X

#VALUE!

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)

156

59.84

153.54

153.54

133.99

X

X

X

161.29

1.20

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

#DIV/0!

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoană) W=QPF/Rd. 153

158

X

X

X

X

#VALUE!

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:

159

X

X

X

X

#VALUE!

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

X

&VALUE!

- preț mediu (p)

161

X

X

X

X

#VALUE!

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

X

#VALUE!

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2

163

X

X

X

X

#VALUE!

8

Plăți restante

164

-

-

-

-

-

-

#D1V/O!

9

Creanțe restante, din care:

165

-

-

-

-

-

-

&D1V/0!

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

#DIV/0!

- de la operatori cu capital privat

167

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

- de la bugetul de stat

168

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

- de la bugetul local

169

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

- de la alte entități

170

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

IC

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

-

-

-

-

#D1V/O!

ANEXANr.3      , , w ,

4rțQLS3                A)J9

Gradul de realizare a veniturilor totalemii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

5

4

5

<5

7

I

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:

21.701,93

2.151,93

9,92

18.300,81

11.810,81

6454

1, Venituri din exploatare

21.669,93

2.513,09

11,56

18.271,51

11.791,35

64,53

2. Venituri financiare

32,00

2,70

S,44

29,30

19,46

66,42

3. Venituri extraordinare

^7-

-

-

-

-

-RUL UNITĂȚII, ministrator

Panait Radu Alin


întocmit,

Contabil sef

Ambro Beatrice
ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


mii lei

INDICATORI

Data finalizări investiție

an precedent (N-l) - 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (NJ-2015

anN+1 -

2020

an N+2 -

2021

0 1 2

3

4

5

6

7

8

I  SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

1.541,79

1.529,07

2.540,0

2.687,0

1.293,00

1 Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

1,8

24.

1.001,71

859,7.

1,29

2 Alocații de la buget

3 Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4 Alte surse, din care:

Capital social

1.539,9!

1.287,01

1.5383C

1.827,25

1.291,71

- (denumire sursă)

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

1.541,79

1.529,07

1.775,0(

1.534,0(1

1.293,00

1 Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a f * operatorului economic:

■   - (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2 Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

UTILAJE SI DOTĂRI PROPRII

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public \ al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau m locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3 Investiții efectuate Ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

1
- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1.541,79

1.53932

2540,00

2.687,00

1.293,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investirii, din care:

0

a) - interne

b)- externe                           s-'"'')


întocmit,

Contabil sef

Ambro BeatriceANEXA nr. 5:         ,      /            -   ._

^CLS3

'           Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

AnN+1

AnN+2

Preliminat/Realizat

Influente (+/-)

Influente (+Z-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

■ 2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1 ....

X

X

2

Măsura2 ....

X

X

Măsura n ....

X

X

TOTAL pct. I

0,00

-

-

-

-

Pct. 11

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct

I

1

Cauza 1....

X

X

2

Cauza 2 ., „

X

X

Cauza n....

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct III

TOTAL GENERAL pct. I + pcL IIîntocmit, Contabil sef Ambro BeatricePREȘED!NT£-UE ȘEDINȚA

----------

zi//      \*\


cf


O lî>~ ZO


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 o:-:; 318 03 23 - 28 FAX (004 02S) 318 03 04 E-MAIL eabirtetprimar^pr;marie3.ro

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data.


O/jT r

. a 7 în' ’ ’ii- «rr J fi iHT

REFERAT DE APROBARE


a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Societatea Algorithm Residential S3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2019, în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, având ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/16.04.2019, societatea a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii, ținând cont, totodată, de creșterea veniturilor și a cheltuielilor aferente lucrărilor realizate conform contractelor cu beneficiarii, societatea desfășurând mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Astfel, veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărârea mai sus menționată, de la suma de 38.090,00 mii lei la suma de 40.401,08 mii lei, respectiv cu suma de 2.311,08 mii lei, după cum urmează:

 • > Veniturile din exploatare se modifică de la 37.960,00 mii lei la 40.321,62 mii lei;

 • > Veniturile financiare se modifică de la 130,00 mii lei la 79,46 mii lei.

Totodată, cheltuielile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 mii lei cresc față de

bugetul inițial de venituri și cheltuieli de la suma de 36.608,00 mii lei la suma de 40.027,85 mii lei, respectiv cu suma de 3.419,85 mii lei, structura fiind următoarea:

 • > Cheltuielile de exploatare se modifică de la 36.555,00 mii lei la 39.860,81 mii lei.

 • > Cheltuielile financiare se modifică de la 53,00 mii lei la 38,25 mii lei.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteti exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1


E-MAfLgumnantacorpcrativag&primariejj^o

Str. Intrarea Odobești nr. 5*7, Sector 3, 032158, București

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu-Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr, 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

 • — HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019;

 • — Adresa nr. 1789/20.08.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL (înregistrată cu nr. 520560/21.08.2019) prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019;

 • — Nota de fundamentare nr. 789/20.08.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL;

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia.

în conformitate cu prevederile:

 • — Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • — Art. 10, alin. (2) litera f) “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ...” “în alte situații impuse de prevederile legale ” din

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Ordonanța nr. 26/2013.

Ari. 12, pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare:

„...Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:" „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) "

La elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru anui 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

 • • Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • • OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectul bugetului rectificat pentru anul 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL se referă la:

Q Majorarea valorii totale a veniturilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilită în suma de 38.090,00 mii lei, cu suma de 2.311,08 mii lei, aceasta devenind 40,401,08 mii lei;

0 Majorarea valorii totale a cheltuielilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilit în suma de 36.608,00 mii lei, se majorează cu suma de 3.419,85 mii lei, aceasta devenind 40.027,85 mii lei.

Detalierile aferente acestor modificări simt prezentate în tabelele de mai jos:

rrjfl iei

1 INDICATOR

vaiNR aprabartă prinHCLS3 2410019

Valea re piupună

ieji.litii.jie

KțorartV 1

c

■ CHELTUIELI de EXPLOATARE

3B.555.atl

39.tWU.Utl

B .457.1 1

| '•> Cheltuieli cu bunuri și servicii:

Z3J31/M1

29.788,11

6857,11

1 a) CheitiileH privind stocurile:

IB.eiU.Ot]

22.638,04

4819,04

I   -cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime

15.00^00

17376,88

2376,88

|   - cheltuieli privind materialele consumabile

2.854,06

3551,04

1.097,04

1   • cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

265JDC

386,54

121,54

1   • cheltuieli privi nd en ergia și apa

20000

269,21

69,21

I -cheltuieli privind mărfurile

300/»

454,37

154,37

| b) Cheltuieli privind serviciile executate de terp:

730,00

1.312,52

582,52

1 -cheltuielicufritreținereașireparatiile

56,00

65,10

9,10

| -cheltuieli privind chiriile

574/»

1061,74

487,74

1   - cheltuieli cu primele de asigurare

100/»

185,68

85,68

1 c) ChetttrieH cu alte servtol executate de terți:

3.982,00

5837,55

1.855,55

I   - cheltuieli privind colaboratorii

IOD/»

50,00

-50,®

|   • cheltuieli privind consultanța juridică

70,00

124,82

54,82

I   - chel tuieli de protoco 1, reclamă și publicitate

96,00

71,44

-24,56

1   • cheltuieli cu transportul de bunuri șî persoane

210/»

521,43

311,43

|   - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer

50,00

169,10

119,10

1   - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

61,00

55,49

-5,51

| -cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

15,00

10,41

-4,59

1   - cheltuieli de asigurare si pază

720/»

773,10

53,10

| -cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

30,00

15,00

-15,®

■   - cheltuieli cu pregătirea profesională

55,00

35/»

-20,®

I - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

35,00

17,50

-17,50

- alte cheltuieli

2.540/»

3594,26

1.454,26

f :E) Cheltuirii cu impanfe, ta» și vărsăminte aeimSate:

289/10

195,22

-93,78

I aJCheituieH cu taxa de licență

35,00

15,00

-20,00

|   b) Cheltuieli cu taxe de autorizare

100/»

50,00

-50,®

1 cJCheituieilcu taxa de mediu

54,00

27,®

-27,®J

f   d} Cheltuieli alte taxe șl impozite

IOD/»

103,22

3,211

1S) Cheltuirii cu personalul

12.285,00

9320/48

-2.744,541

I a) Cheltuieli cu salariile de bază

11.700,00

8473,52

-3.226,48 y

R b) Cheltuieli cu sporuri, prime șl alte bonifica?h

OjDO

1®,®

ioo,oc|

| bJChettuieii aferente consHfukil de administrație

365/»

467,68

102,681

| c) ChettuieK cu contribuise datorate de angajator

200/»

479,26

279,261

| l) Alte chribiieii «le exploatare

870,00

485,81

-i84.nl

| a) Cheltuieli cu majorări șl penaihăț!

30,00

32,86

2,86 B

■ bJCheMuieH prMnd activele imobilizate

15,00

6,25

-8,75 ■

K c) Alte cheltuieli

200/W

150,19

-49,8' |

| d) ChehuteU oi amortizarea imobHtzărflor corporale șl neeptpsîsle

425/»

296,511

-128,41!1

cheltuieli i rrmHCiAhtt

53rQ0

38,25

|   1. Cheltuieli privind dobănzMe

28,00

26,00

O/Ht|

|   2. Cheltuieli privind diferențele decurs valutar

1320

8,00

-B,Od S

r   3. Alte cheltuieli financiare

15,00

8,25

-8,7‘|

| CHEL MIEII TOTALE

3B-BDK-M

40.027.85

381935 |

________________________________________________________1

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL.

Compartiment Guvernantă Corporativă întocmit, Cornelia Pivniceru/ X

Alejorîthm

Residential S3 s.fll.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  Q @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        ~ SSSS

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București și


dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


Referitor


_______ {

LunaQA.         i


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul societății Algorithm Residential S3 S.R.L.


financiar 2019, al

SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sectoi 3Jn


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12, pct 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaților: lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății), precum și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății. ”, înaintează următoarea:


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. nr. 241/16.04.2019, conform Art.10, alin (2), lit. f ) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor Art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: lit.f) în alte situații impuse de prevederile legale. "


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări deC.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Com J40/54H1/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel:

Fax: algciritiim .residential @ conslnictii!i3.r0Algorithm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  Q O Q

‘țjafflHr

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,               «ÎSS3

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Ari. 269 din Codul fiscal.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L,

în vederea elaborării și susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 9.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și


Algorithm Residential S3 SRL      C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala

Calea Vitan nr. 242               Reg.Com J40Z54S1/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron

București Sector 3 1)31295                                     R070RNCB(X)8715754606(X102 - F.UR

Algorîthrn

Residential 53 s.r.l.


S,CALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Propunerea de rectificare a bugetuluid e venituri si cheltuieli a societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, tine cont de creșterea veniturilor si concomitent de creșterea cheltuielilor aferente lucrărilor realizate conform contractelor cu beneficiarii.

Astfel, propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 38.090,00 mii lei, la 40.401,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 va fi:

 • A. Venituri din exploatare se modifica de la 37,960.00 mii lei, la 40.321,62 mii lei;

 • B. Venituri financiare se modifica de la 130,00 mii lei, la 79,46 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută se modifica de la 31.155,00 mii lei, la 38.709,29 mii lei, din

care:

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor se modifica de la 5.050,00 mii lei, la 722,84 mii lei.

 • 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție se modifica de la 550,00 mii Iei, la 275,00 mii lei.

 • 4. Alte venituri din exploatare se modifica de la 1.205,00 mii lei, la 614,49 mii lei.

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor obiectivelor, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Li viu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București;

- Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București;


Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Ș Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;

Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481Z2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algarithm.residential@gmail..com

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, 5^.^


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • -  Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • -  Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 - Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”;

 • -  Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”;

 • -  și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din diferențe de curs se modifica de la 30,00 mii lei, la 15 mii lei;

 • 2. Venituri din dobânzi se modifica de la 50,00 mii lei, la 39,46 mii lei;

 • 3. Alte venituri financiare se modifica de la 50,00 mii lei, la 25,00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 36.608,00 mii lei, la 40.027,85 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 va fi următoarea:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 36.555,00 mii lei, la 39.989,60 mii lei.

 • B. Cheltuieli financiare se modifica de la 53,00 mii lei, la 38,25 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la 23.331,00 mii lei, la 29.788,11 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind stocurile se modifica de la 18.619,00 mii lei, la 22.638,04 mii lei, din care:

cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime se modifica de la 15.000,00 mii lei, la 17.576,88 mii lei;

cheltuieli privind materialele consumabile se modifica de la 2.854,00 mii lei, la 3.951,04 mii lei;

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar se modifica de la 265 ii lei, la 386,54 mii lei;

cheltuieli privind energia și apa se modifica de la 200,00 mii lei, la 269,21 mji lei; cheltuieli privind mărfurile se modifica de la 300,00 mii lei, la 454,37 mii Jlei.C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantei iomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J4O/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

RO70RNCB0087157546060002 - EUR                     algoritlmi.residential@gmai1,coin

constructiis3.ro

S.CALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vîtan nr. 242, Parter,Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți se modifica de la 730,00 mii lei, la 1.312,52 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli cu întreținerea și reparațiile se modifica de la 56,00 mii lei, la 65,10 mii lei;

 • -   cheltuieli privind chiriile se modifica de la 574,00 mii lei, la 1.061,74 mii lei;

 • -  cheltuieli cu primele de asigurare se modifica de la 100,00 mii lei, la 185,68 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la 3.982,00 mii lei, la 5.837,55 mii lei, din care:

 • - cheltuieli privind colaboratorii se modifica de la 100,00 mii lei, 50,00 mii lei;

 • - cheltuieli privind consultanța juridică se modifica de la 70,00 mii lei, la 124,82 mii lei;

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate se modifica de la 96,00 mii lei, la 71,44 mii lei;

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane se modifica de la 210,00 mii lei, la 521,43 mii lei;

 • - cletuieli de deplasare, detașare, transfer se modifica de la 50,00 mii lei, la 169,10 mii lei;

 • - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații se modifica de la 61,00 mii lei, la 55,49 mii lei;

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate se modifica de la 15,00 mii lei, la 10,41 mii lei;

 • - cheltuieli de asigurare și pază, se modifica de la 720,00 mii lei, la 773,10 mii lei;

 • - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul se modifica de la 30,00 mii lei, la 15,00 mii lei;

 • - cheltuieli cu pregătirea profesională se modifica de la 55,00 mii lei, la 35,00 mii lei;

 • - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri se modifica de la 35,00 mii lei, la 17,50 mii lei;

 • - alte cheltuieli se modifica de la 2.540,00 mii lei, la 3.994,26 mii lei.

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 289,00 mii lei, la 195,22 mii lei, din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licență se modifica de la 35,00 mii lei, la 15,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxe de autorizare se modifica de la 100,00 mii lei, la 50,00 mii lei;

 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu se modifica de la 54,00 mii lei, la 27,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe și impozite se modifica de la 100,00 mii lei, la 103,22 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 12.265,00 mii Iei, la 9.520,46 mii lei, structurate astfel:


8.473,52 mii lei;


 • a) Cheltuieli cu salariile de baza se modifica de la 11.700,00 mii lei

 • b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificații in suma de 1 ,00 lei;


C.U.T.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA- Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.coni

Al g ori t hm

Residential S3 s.r.l.


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL

Sediul Social; București, Calea Vitan nr. 242, Parter,Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație se modifica de la 365,00 mii lei, la 467,68 mii lei.

 • d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator se modifica de la 200,00 mii lei, la 479,26 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative. S-a introdus o noua categorie - Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificații.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la 670,00 mii lei, la 485,81 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități se modifica de la 30,00 mii lei, la 32,86 mii lei;

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate se modifica de la 15,00 mii lei, la 6,25 mii lei;

 • c) Alte cheltuieli se modifica de la 200,00 mii lei, la 150,19 mii lei;

 • d) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se modifica de la 425,00 mii lei, la 296,51 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Cheltuieli privind dobânzile raman la valoarea de 26,00 mii lei;

 • 2.  Cheltuieli privind diferențele de curs valutar se modifica de la 12,00 mii lei, la 6,00 mii lei;

 • 3. Alte cheltuieli financiare se modifica de la 15,00 mii lei, la 6,25 mii lei.


C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

Tel: 0314.334.432


Fax: 0314.334.451

algorithm.residentiaJ@ginail.coni constructiis3.ro


Algorîthm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORÎTHM RESIDENTIAL S 3 SRL ® O

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ““i” «SSSSS «SSISiS Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

 • 1. Nota de fundamentare - rectificare buget venituri și cheltuieli 2019;

 • 2. Bugetul de venituri și cheltueili pe anul 2019 - rectificat;C.U.I.: 37409960

Reg, Com J40/5481/2017


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314334.452

RO97RNCBIXW7157546060001 -Ron                                Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

eonstructiis3.ro

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960


383/2o-rt.îol3.


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI Șl CHELTUIELI

SEMESTRUL I 2019 -

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L

în vederea elaborării și susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o partîcipațîe majoritară;

 • 6.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 9.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și compl ’


Bugetul general pentru anul 2019 al societății                            >3 S.R.L a fost

structurat conform Legii nr. 273/2006 privind fin;                           nodificăriie și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Propunerea de rectificare a bugetuluid e venituri si cheltuieli a societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, tine cont de creșterea veniturilor si concomitent de creșterea cheltuielilor aferente lucrărilor realizate conform contractelor cu beneficiarii.

Astfel, propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 38.090,00 mii lei, ia 40.401,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 va fi:

 • A. Venituri din exploatare se modifica de la 37,960.00 mii lei, la 40.321,62 mii lei;

 • B. Venituri financiare se modifica de la 130,00 mii lei, la 79,46 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută se modifica de la 31.155,00 mii lei, la 38.709,29 mii lei,

din care:

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor se modifica de la 5.050,00 mii lei, la 722,84 mii lei.

 • 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție se modifica de la 550,00 mii lei, la 275,00 mii lei.

 • 4. Alte venituri din exploatare se modifica de la 1.205,00 mii lei, la 614,49 mii lei.

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor obiectivelor, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • -   Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București;

 • -  Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București;


Construire complex multifuncțional pentru <                                Școala

Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196J

Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;

 • -   Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghei Saligny";

 • -  Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 - Colegiu Tehnic „Mihai Bravu";

* Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiu Tehnic „Anghei Saligny";

 • -  și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din diferențe de curs se modifica de la 30,00 mii lei, la 15 mii lei;

 • 2. Venituri din dobânzi se modifica de la 50,00 mii lei, la 39,46 mii lei;

 • 3.  Alte venituri financiare se modifica de la 50,00 mii lei, la 25,00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 36.608,00 mii lei, la 40.027,85 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 va fi următoarea:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 36.555,00 mii lei, la 39.989,60 mii lei.

 • B. Cheltuieli financiare se modifica de la 53,00 mii lei, la 38,25 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la 23.331,00 mii lei, ia 29.788,11 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind stocurile se modifica de la 18.619,00 mii lei, la 22.638,04 mii lei, din care:

cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime se modifica de la 15.000,00 mii lei, la 17.576,88 mii lei;

cheltuieli privind materialele consumabile se modifica de la 2.854,00 mii lei, la 3.951,04 mii lei;

 • -  cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar se modifica de la 265,00 mii lei, la 386,54 mii lei;

• cheltuieli privind energia și apa se modifica de la 200,00 mii lei, la 269,21 mii lei;

 • -   cheltuieli privind mărfurile se modifica de la 300,00 mii lei, la 454,37 mii tei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți se modifica de la 730,00 mii lei, la 1.312,52 mii lei, din care:

 • -   cheltuieli cu întreținerea și reparațiile se modifica de la 56,00 mii lei, la 65,10 mii lei;

 • -   cheltuieli privind chiriile se modifica de la 574,00 mii lei, la 1.061,74 mii lei;

 • -  cheltuieli cu primele de asigurare se modifica de la 100,00 mii lei, la 185,68 mii lei.

 • c)  Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la 3.982,00 mii lei, la 5.837,55 mii lei, din care:

 • - cheltuieli privind colaboratorii se modifica de la 100,00 mii lei, 50,00 mii lei;

 • - cheltuieli privind consultanța juridică se modifica de la 70,00 mii lei, la 124,82 mii lei;

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate se modifica de la 96,00 mii lei, la 71,44 mii lei;

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane se modifica de la 210,00 mii lei, la 521,43 mii lei;

 • - cletuieli de deplasare, detașare, transfer se modifica de la 50,00 mii lei, la 169,10 mii lei;

 • - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații se modifica de la 61,00 mii lei, la 55,49 mii lei;

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate se modifica de la 15,00 mii lei, la 10,41 mii lei;

 • - cheltuieli de asigurare și pază, se modifica de la 720,00 mii lei, la 773,10 mii lei;

 • - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul se modifica de la 30,00 mii lei, la 15,00 mii lei;

 • - cheltuieli cu pregătirea profesională se modifica de la 55,00 mii lei, la 35,00 mii lei;

 • - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri se modifica de la 35,00 mii Iei, la 17,50 mii lei;

 • - alte cheltuieli se modifica de la 2.540,00 mii lei, la 3.994,26 mii lei.

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 289,00 mii lei, la 195,22 mii lei, din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licență se modifica de la 35,00 mii lei, la 15,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxe de autorizare se modifica de la 100,00 mii lei, la 50,00 mii lei;

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu se modifica de la 54,00 mii lei, la 27,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe și impozite se modifica de la 100,00 mii lei, la 103,22 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 12.265,00 mii lei, la 9.520,46 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza se modifica de la 11.700,00 mii lei, la 8.473,52 mii lei;

 • b)

 • c)

 • d)


Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificații in suma de 100,00 lei;

Cheltuieli aferente consiliului de administrație se modifica de la 365,00 mii lei, la 467,68 mii lei.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator se modifica de la 200,00 mii lei, la 479,26 mii lei.                                  /

/ V, Salgo^th^ »ESlDEN-nALs4 kx. S.R.L / W

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative. S-a introdus o noua categorie - Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificații.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la 670,00 mii lei, la 485,81 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități se modifica de la 30,00 mii lei, la 32,86 mii lei;

 • b) Cheltuieli privind activele imobilizate se modifica de la 15,00 mii lei, la 6,25 mii lei;

 • c)  Alte cheltuieli se modifica de la 200,00 mii lei, la 150,19 mii lei;

 • d) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se modifica de la 425,00 mii lei, la 296,51 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Cheltuieli privind dobânzile raman la valoarea de 26,00 mii lei;

 • 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar se modifica de la 12,00 mii lei, la 6,00 mii lei;

 • 3.  Alte cheltuieli financiare se modifica de ia 15,00 mii lei, la 6,25 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORITHM RESIDEMTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2019 și a anexelor acestuia.


întocmit,
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


www.primari03.roE-MAIL guveroantacorporativsțglprirti a   . r©

Str, Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 521027/22.08.2019

Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1789/20.08.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 520560/21.08.2019) a societății Algorithm Residential S3 SRL,


în vederea inițierii proiectului menționat.Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru /

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria .Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                  : 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii-de zi a ședinței ordinare/extraordinarc din data de ................................

Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .. ................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-ai a ședinței ordinareZestEaordMior-e, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:HONȚARU VALERICA


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

supMiiieutartXoi'dînii dc zi a ședinței ordinare/extraordmare din data de             ........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..Ja..:'.                 a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul       ..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-dc zi-a ședinței

ordinare/extraordinar-e; și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN