Hotărârea nr. 416/2019

HCLS3 nr.416 din 28.08.2019MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 522382/CP/22.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 521592/22.08.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 2866/22.08.2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 521600/22.08.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • -  HCLS 3 nr. 271/16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. h) și m) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, pronoze economice și sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, stabilite în sumă de 14.200 mii lei se majorează cu suma de 101.645 mii lei, devenind 115.854 mii lei.

Art.2. Cheltuielile de investiții pentru anul fiscal 2019 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, stabilite în sumă de 40.990 mii lei se majorează cu suma de 18.272 mii lei, devenind 59.262 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1-5 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 416

DIN 28.08.2019

$D3 SALUBRITATE Sl DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediur / Adresa: Calea Vrtan nr. 154-156, parter, birou nr. 2 Cod unic de înregistrare R037804020

Nr. Registrul Comerțului: J40/9896/2017


BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI anul 2019


(U)i.

mii leiINDICATORI

Nr, Rd.

Realizat

2018

Propuneri an curent (2D1S)

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

0

I 1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9=7/5

| 10=8/7

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                .

r

VENITURI TOTALE (Rd.1« Rd.2+Rtf,5+Rd.6)

1

6,615.40

115.854.00

115,854.00

115,854.00

100,00%

100.00%

1

Venituri din exploatare, din care:

2

6,613.00

115,851,00

115.851 00

115,851.00

100.00%

100.00%

a) diferența de preț, cf. prevederilor legale

3

-

b) transferuri, cf. prevedrilor legale

4

-

2

Venituri financiare

5

2.40

3.00

3.00

3.00

100.00%

100.00%

3

Venituri extraordinare

6

-

n

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.2D+Rd.21)

7

6,521.00

7,537.35

115.59%

7,537.35

7,537.35

100.00%

100.00%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

B

6,519.00

7.534.35

115.58%

7,534.35

7,534.35

100.00%

100.00%

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

3,744.00

4,251.00

113.54%

4,251.00

4,251.00

100.00%

100.00%

B

cheltuieli cu impozite, taxe sl varsaminte asimilate

10

50,00

52.00

52.00

52,00

100.00%

100.00%

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

374.00

879.35

235.12%

879.35

879.35

-îoo.00%

100.00%

C0 cheltuieli de natura salariata (Rd.13+Rd,l4)

12

358.00

860.00

240.22%

860.00

8BD.OO

100.00%

100,00%

C1 cheltuieli cu salariile

13

35B.0Q

860.00

240.22%

860.00

86D.0D

100.00%

100.00%

C2 bonusuri

14

-

*

-

C3 arte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

-

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat

17

-

-

C5 cheltuieli cu asigurarifa si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

D

alte cheltuieli de exploatare

19

2,351.00

2,352.00

2,410.80

2,410.80

2

Cheltuieli financiare

20

2.00

3,00

3.00

3.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

-

-

nr

REZULTATUL BRUT (profit/pierdsre)

22

94.4D

108,316.65

100,316.65

108.316.65

100.00%

100,00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

17,331.00

17,331.00

17,331.00

100.00%

100.00%

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

90,985.65

90,985.65

90,985 85

100.00%

100.00%

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilrtati fiscale prevăzute de Jege

26Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent_________

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor sr aîtor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de Jeqa _____________________

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29   _____________________

Participarea salaritilor la profit in limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic rn exercițiul financiar de referința


 • b) dividende cuvenite bugetului local

 • c) dividende cuvenite altor acționari _______________

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd,32 se repartizează la ate rezerve si constituie sursa proprie de finanțare______________________________________

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE_____________

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din


cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile ________________________________________

cheftuielife privind prestările de servicii___

cheltuieli cu reclama sl publicitatea___________

alte cheltuieli ____________________________________________________

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: Alocațiile de la buget, din care:____________________________

alocații bugetare aferente plătii angajamantelor din anii anteriori_______________________

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII _______________

DATE DE FUNDAMENTARE __________________

Nr.de personal prognoza! la finele anului ________________

Nr. mediu de salariati total____________________________

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata *)__________________

Câștigul mediu lunar pe salariat (Jef/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii Productivitatea muncii in unitari valorice pe total personal mediu frnil lei/persoana) (Rd.2ZRd.49)_____________________

Productivitatea muncii in unitarii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea munci in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)__________________

Cheftuieli totale la 1000 Ier venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1D0Q Plăti restante Creanțe restante19,579 00

5,972.22
9,654.25SD3 SALUBRITATE 51 DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul i Adresa: Calea Vitan nr. 154-158, partei, birou nr. 2 Cod unic de înregistrare R037B04020

Nr. Registrul Comerțului: J4O/9896/2017Anexa nr. 2       —

Detalierea indicatorilor economico-flnanclari prevazuti in buget de venituri ai cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2019
z ol

ivsâK£fflii     j-i i

I

*        A /

/

//> / INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat 2017 (N-2)

Prevederi an precedent -2018 (N-1)

Realizat

2018

Proiect BVC 2019 (N)

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

din care:

Conform HG/Ordin comun

Conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat;

Trim Hi (cumulat)

Anul 2019

0 I

1

2

3a

4

4a

5

6a

6b

6C

6d

7

8

1

VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.2B|

1

0.33

32,076.00

6,615

3,523

6,830

10,413

115,B54

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd,12«-Rd.13+Rd.14), din

Care:

2

D.00

-

32,050.00

6,613

3,523

6,829

10.411

115,851

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

0.00

-

32.050.00

5,202

3,261

6,517

9,786

13,047

al) din vanzaraa produselor

4

a2) din servicii prestate

5

32,050.00

3.717

2,505

5.004

7,516

10,022

a3) drn redeventa si chirii

6

1,485

756

1,513

2,270

3,025

a4) alte venituri

7

b)

din vanzaraa mărfurilor

8

c)

din subvenții, diferente de preț, transferuri de exploatare aferente cifrai de afaceri nete (Rd.1Dt-Rd.11), din care:

9

0.00

-

-

-

-

c1) diferența de preț, cf. prevederilor legale in vigoare.

10

c2) transferuri cf. prevederilor legate In vigoare

11

d)

din producția de Imobilizări

12

12

50

100

100

e)

venituri aferente costului de producție in curs de execuția

13

0

alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd,19+Rd.20+Rd.21), din

care:

14

0.00

1,399

262

262

525

102,704

f1) din amenzi sl penalitati

15

200

f2) din vânzarea activelor si alte operații de capital

16

95.468

95,468

95.468

- active corporale

17

95.468

95,468

95.468

- active necorporale

18

13) din subvenții pentru Investiții

19

f4) din valorificare certificatelor CO2

20

f5) afte venituri

21

1.199

262

6,71î

787

7,236

2

Venituri Financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd,26+Rd.27). din care:

22

0.33

26.00

2

1

2

3

a)

drn imobilizări finadara

23

_______J

b)

din investilii financiara

24

c)

din din diferente de curs

25

16.00

2

-

1

2

3

d)

din dobânzi

26

0.33

e)

alte venituri financiare

27

10.00

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd,3O+Rd.131+Rd.13B)

29

218,40

31,882.08

6.521

1,759

3.672

5,723

7,637

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.B6+Rd.114). din care:

30

218.4D

31.856.06

8.515

1,759

3.671

5,721

7.534

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.4O+Rd.46), din cara:

31

12.32

-

18.768.00

3,744

1 053

2,115

3,287

4.25Î

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd,37+Rd.36+Rd.39), din

care:

32

4.23

15,628.00

2,394

618

1,236

1.964

2.486

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care;

34

4.12

7.797.00

2,018

516

1.035

1.563

2.085

61) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale

35

4.12

757.00

1.296

330

560

1,000

1,335

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

7,040.00

722

188

375

563

750

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

OH

7.774.00

376

100

200

400

400

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

57.00

-

0

1

1

1

a)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de tsrtf (Rd.41+Rd.42*Rd.45), din care:

40

4.65

-

1,581.00

259

73

146

219

290

a)

cheltuiau cu întreținerea si reparațiile

41

6.00

105

30

80

90

120

I

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd,44) din care:

42

4.65

53

15

30

45

60

I

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2) către operatori cu capital privat

44

4 65

c2) alte cheltuieli de închiriere

44'

489.00

53

15

30

45

60

c)

prima de asigurare

45

1,088.00

101

28

56

84

110

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47*Rd.4B+Rd.50tRd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68*Rd.6B+Rd. 78). din care:

46

3.44

1,559

1.091

362

733

1,104

1.475

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

362

216

433

649

865

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

D.44

-

80

43

13

26

39

50

bl) cheltuieli privind consultante juridica

49

3.44

40.00

43

13

26

39

50

b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala

49a

D3) asistenta juridica

49b

04) altele (specialitate)

49c

40.00

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd,53J, din care:

50

).00

18.00

9

2

5

7

10

c1) cheltuieli de protocol, din care:

51

tichate cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioara

52

c2) cheltuieli de reclama si publicitate,din care:

53

tlchete cadou pir.cheltuieli de racJama si publicitate, potrivit Legii nr. 93/2005, cu modificările ulterioara

54

(fchete cadou ptr.campartii de marketing, studiul platei, promovarea a piețe existente sbu noi. potrivit legii nr.193/2006, cu modificările Jterioare

56

cheltuieli de promovare a produselor

56

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.5B+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57d1) chartuieli de sponsorizare a cluburilor sportive

d2) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult

d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare șl sociale d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea____

cheltuieli cu transportul de bunuri al persoane cheltuieli de deplasare, datasare. transfer, din care:


- interna

________________externa_________________________ cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații cheltuieli cu serviciile bancare al asimilate alte cheltuieli cu serviciile executalB de terti, din cara:

i1) cheltuieli de asigurare si paza

12} cheltuieli privind întreținerea al funcționarea tehnicii de calcul

 • 13) cheltuialf cu pregătirea profesionala

 • 14) cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale si necarporale.

din care: ________t____________________

■ aferenta bunurilor de natura domeniului public

 • 15) cheMeli cu prestațiile efectuate de filiale____________

cheltuieli privind recrutarea sl plasarea personalului de conducere

cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 17] cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile sf alte anunțuri alte cheltuieli cu serv, exec cu terti Cheltuieli cu impozite, taxe sl varsamlnta asimilate (rd.80+Rd,gi+Rd.B2+Rd.83+Rd.B4+Rd.a5), din care:


cheltuieli cu (axa pir, activitatea de exploatare a resurselor minerale1

Prevederi an precedent -2018 (N-1)

Proiect BVC 2019(Nj

INDICATORI

Nr

Realizat

Aprobat

Realiza

dfn care;

8-5/3a

Rd

2017(N-2

Conform HG/Ordin comun

Conform Ho ta rarii Cf

2018

Triml

Trtm II

(cumulat

Trim J1J (cumulat

Anul 201

0

1 2

3     3a

4

4a

5

6a

8b

6c

6d

7

8

.. cheltuiau cu redeventa ptr.ccncesionarea bunurilor publice st } resursele minerale

8

0) cheltuieli cu taxa de licența

&

98.0

-

-

d) cheltuieli cu taxa de autorizare

8:

e) cheltuieli cu taxa de mediu

84

1.0

-

-

-

f) cheltuieli cu alte taxe si impozita

8f

320.0

5C

2f

2E

52

52

C Cheltuieli cu personalul (Rd.a7+Rd.1<J0+Rd.104*Rd.113)

K

205.20

1D.657.OC

37«!

92

355

618

87£

CD Cheltuieli de natura salariala (Rd.8S+Rd.92)

8'

61.00

*

9.392.5C

35£

M

347

604

86C

C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.S9+Rd.9Q+Rd.91), dtn care:

61 00

8,70D.DC

35E

9C

347

604

860

a) salarii de baza

61.00

8,7M.0C

352

9I

347

604

86C

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (confan CCM)

9C

c) alta bonificații (conform CCM)

91

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+-rd.,99)1 din care:

92

0,00

692.5C

a) cheltuieli sociala prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privinc Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

52.5£

-

-

---

-K.

- tiChetB de cresa, cf. Lagîi nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

94

■ /

- tichetâ cadou pentru cheltuieli sociale potrivit LeglJ nr.193/2006 cu

95

52.5Q

-

modificările ulterioare

b)tlchete de masa

96

640.00

f k

/ ==x

c}tlchete de vacanta

97

/ */

&

d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

i e | z

8

e) alta cheltuieli conform CCM (compensări pensforiari)

99

l O

MS

I

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.1O1+Rd.1D2+Rd.1O3), din care:

10D

0.00

-

-

-

-

\ -0\

/o

a) cheltuieli cu plătite compensatorii aferenta disponibilizărilor da personal

101

/a.

ÂLJ

b) cheltuieli cu drepturile safariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

0} cheltuieli de natura salariata aferente restructurării,privatizării, administrator special, arie comisii si comitete

103

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe da C4 conducere sl control, comisii si comitete (Rd,îD5+Rd.10B+Rd.i11+Rd.112), din care:

104

106.77

889.20

-

-

-

tt) pentru dlrectorfftfirsclorat

105

105.77

-

120.00

-

-

-componenta fixa

106

106.77

120.00

-componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/ AGA

108

0.00

-

769.20

-

-

-

-componenta fixa

109

769.20

-componenta variabila

110

c) pentru cenzori

111

d) pentru alte comisii Si cornițele constituite potrivit legii

112

35 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

37.43

375.36

16

2

8

14

19

Ahe cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.1ia+Rd.1l9+Rd<120+Rd.121+Rd.122). din care;

114

0.88

2,012.00

2,351

588

1,176

1,784

2.352

) cheltuieli cu maforan si penalitatl (Rai16+Rd.117). din care:

115

0,00

-

- către bugetul general consolidat

116

- către alti creditori

117

) cheltuieli privind activele imobilizate

118

) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul

119

alte cheltuieli

120

) cheltuieli cu amortizarea imobifizarilor corporale si necorporale

121

0.88

2,012.00

2,351

588

1,176

1,764

2,352

ajustări si deprecieri pentru pierdere da valoare si provizioane (Rd.l23-Rd.126), din care:

122

0.00

-

-

-

f1) cheltuieli privind ajuslarlla $i provizioanele

123

f 1.1} provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2) provizioane Jn legătură cu contractul1 de mandat

I25

f2) venituri din provizioane sl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care.

126

0.00

-

-

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd,120+Rd.129+Rd.13D), din care:

127

0.00

-

-

-

- din participarea salariatilor la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiaro (Rd.132*Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.00

26.00

2

1

2

3

a

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

132

0.00

-

-

al) aferente creditelor pentru investiții

133

a2) aferente creditelor pentru activitatea curanta

134

b,

cheltuiau din diferența de curs valutar (Rd.141+Rd. 142), din care;

135

0.00

2

1

2

3

b1) aferente creditelor pentru investim

136

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

o

alie cheltuieli financiare

138

26.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pferdere) (Rd.1-Rcf.29k

140

-218.07

0

193.94

94

1,764

3,158

4,690

108,317

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

19.30

9.44

176

316

469

10,832

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care; (Rd.2)

144

-

-

32.050.00

6,613

3.523

6,829

10.411

115,851

- venituri din subvenții sl transferuri

145

- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Leqii anuale a bugetului de stat

146

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: **)

147

61.DD

-

9,392.50

350.00

90.00

347.00

604.00

860.00

1

cheltuieli cu saiariîle aferente OG 79/2017

148

2

149

3

150

4

Cheltuieli cu Salariile (Rd.88)

151

8,700.00

358.00

90.00

347.00

604.00

060.00

5

Nr. de personal pragnozat la finele anului

152T

350.00

6 a)

Nr.mediu de saiariatr

153

178.00

5.00

12.00

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lai/pecsoana) determinat pa baza cheftulelrler de natura salariala [(Rd.147-Rd.93‘-Rd.98VRd.153l/12MDD0

154

4,372.66

5,967

5,972

7 «)

Câștigul mediu lunar pe salariat (fei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

4,372.66

5,967

5,972

b>

Productivitatea muncit In unitari valorice pe total personal mediu (mii lB|/persoana) (Rd.2/Rd.153)

158

180.66

1,322.60

9,654.25

G)

^Productivitatea muncii in unrtefi vaiorica pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

1BG.Q6

1,102 17

9.B54.25

Productivitatea muncii in unltatr fizfcB pe total personal mediu (cantitate produsa flnite/peraoana) W-QPF/Rd.153

158

el)

□emerite de calcul a productivității muncii in unttati fizica, din care;

150 X

X

Â

. TK

-cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

—yftr

-

*pret mediu (p}

161

X

X

-vafoare = QPF x p

162

X

X

X

CU*

-pondere in venituri totale de exploatare = RdJ61/Rd.2

183

X

X

X

—h

a

Plăti restante

164

-----Vi

-

9

Creanțe restante, din care:

165

0.00

-

-----Xx Sf

-

-de la operatorii cu capital inlegraf/majoritarde stat

166

“--i'/q

-de la operatorii cu capital privat

67

---r

ew-n..-dr

fa

INDICATORI

Nr.

Rd,

Realizat 2017 (N-2)

Prevederi an precedent -

201B(N-1)

Realizat

2018

Proiect BVC 2019 (N|

7=6d/5

s*5/3a

Aprobat

din care:

Conform

HGrordin

comun

Conform Hotărârii CA

Trim i

Trim II (cumulat)

Trim Jll [cumulat)

Anul 2019

0

1

2

3

3a

4

4a

5

Ba

6b

6c

0d

7

8

-de la bunelul de stat

168

-de la bugetul local

169

-de la alte entrtati

170

10

Credite pentru finanțarea actlvitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Anexa nr.3


Sediul / Adresa: Calea Vitan nr. 154-158, parter, birou nr. 2 Cod unic de inregistrare R037804020

Nr. Registrul Comerțului: J40/9896/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.

INDICATORI

Prevederi an N-2 (2017) - mii lei

%

Prevederi an precedent N-1 (2018) - mii lei

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)

” 8,137.00

0.33

0.00%

32,050.00

6,613

20.63%

1

Venituri din exploatare

8,115.00

-

0.00%

32,050.00'

6,613

20.63%

2

Venituri financiare

22.00

0.33

1.50%

#DIV/0!

3

Venituri extraordinareSD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul I Adresa: Calea Vitan nr. 154-158, parter, birou nr. 2 Cod unic de înregistrare R037804020

Nr. Registrul Comerțului: J40/9896/2017

Programul de Investiții, dotări si sursele de finanțaremii lei

INDICATORI

Data finalizării

2018

Valoare

Aprobat

Realizat

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

c

59,262

19,571

19,579

1

Surse proprii, din care:

c

19,571

19,571

19,579

a) - amortizare

19.57S

19,57$

19,579

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

C

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse

39,683

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

0

0

59,262

19,579

19,579

1

Investiții In curs, din care:

0

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale

0

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv-teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

2

Investiții noi, din care:

0

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale

-

0

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv-teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statuiui sau al unitatii administrativ teritoriale

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv-teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-treritoriale

4

Dotări (alto achiziții de imobilizări corporale)

-

59,262

19,579

19,579

Surse proprii

19,579

19.579

19,579

Alte surse

39,683

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru nvestitll. din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externeSD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul I Adresa: Calea VKan nr. 154-158, parter, birou nr. 2 Cod unic de înregistrare R037B04020

Nr. Registrul Comerțului: J40/9896/2017

Anexa nr.5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

mii lei

Nr, Crt.

Masuri

termen de realizare

an precedent (2018)

an curent (2019)

an 2020

an 2021

Preliminat / realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct 1

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

31/12/2010

94

108,317

0

108,317

108,317

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

TOTAL Pct. 1

X

X

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. 1

31/12/2018

1

X

X

2

3

4

X

X

TOTAL Pct. 11

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

94

-

0

0

-

0

0
ANEXA 3 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE

- completare la Anexa 2 depusa in data de 22.08.201% respectiv Anexa 1 a HCLS 3 nr. 260/24.04.2019

Nr. Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Nr. Bucăți

Preț unitar (fără TVA)

Valoare fara TVA

Valoare TVA

Preț total     (cu

TVA)

1

Construire hala statie de sortare + extindere hala necesara statie ITP

1

11,270,756

11,270,756

2,141,444

13,412,200

2

Achiziționare de utilaje si containere necesare exploatării statiei de sortare deșeuri:

Bobcat

1

193,277

193,277

36,723

230,000

Stivuitor

3

86,415

259,244

49,256

308,500

încărcător frontal

2

899,160

1,798,319

341,681

2,140,000

Abroll 8x4

2

600,840

1,201,681

228,319

1,430,000

Containere

10

23,109

231,092

43,908

275,000

Utilaj automatizat mono operator

1

1,802,521

1,802,521

342,479

2,145,000

3

Achiziționare stand statie ITP

1

470,000

470,000

89,300

559,300

4

Cantar auto suprateran

1

190,000

190,000

36,100

226,100

5

Costuri suplimentare rezultate in urma modificărilor necesare adaptarii planului statiei de sortare la planul nou de hala.

1

855,000

855,000

0

855,000

TOTAL GENERAL LEI

16,391,078

18,271,891

3,309,209

21,581,100CABINET PRIMAR


TELEFON (004 c.’t} J 3 03 »» - 28 FAX ț--'O4 an) 318 03 04 E-MAIL cabine:pr!TOr@p'iir.,:r!e3.rO

Calea Dudețti rr. tgt, Sector3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin Hotărârea nr. 271 din 16.05.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG nr. 26/2013 „Ordonanța privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari ori dețin direct ori indirect o participație majoritară", aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.".

Ținând cont de respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii, Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 2865/22.08.2019 înregistrată cu nr. 521443/CP/22.08.2019, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății, după cum urmează:

 • > Veniturile totale se majorează de la 14.200 mii lei cu suma de 101.645 mii lei, generată de vânzarea activelor companiei către Primăria Sector 3, devenind 115.854 mii lei.

 • > Conform planului de investiții și dotări, cheltuielile pentru investiții se majorează de la valoarea totală de 40.990 mii lei, cu suma de 17.227 mii lei, valoarea totală a acestora devenind 58.217 mii lei, cheltuieli necesare pentru următoarele obiective:

 • a) Construire hală stație de sortare + extindere hală necesară stație ITP

 • b) Achiziționare de utilaje și containere necesare exploatării stației de sortare deșeuri municipale:

 • -  Bobcat

 • -  Stivuitor

încărcător frontal

 • - Abroii 8x4

 • -  Containere

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1


CABINET PRIMAR

- Utilaj automatizat mono operator

 • c) Achiziționare stand stație ITP

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 521592/22.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


5ERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvern                   imariE3.r0

Str. Intrarea Odobești nr. 5*7, Sector 3, 032158, București

Nr. înreg.521592/22.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

• Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuții lor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

1

 • •  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • •  Legea nr. 50/2019a bugetului de stat pe anul 2019.

Având în vedere:

 • •  HCLS3 nr. 271 din data de 16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • •  Adresa nr. 2865/22.08.2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 521443/22.08.2019;

 • •  Nota de fundamentare nr. 2866/22.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • •  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 43/20.08.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • •  Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia.

în conformitate cu prevederile:

Art. 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...:” „ în alte situatți impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;

- art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) din Actul Constitutiv al societății : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are umătoarele atribuții principiale: h) aprobă programul de activitiate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget. ‘ ’

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Bugetul rectificat pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL se referă la rectificarea următoarelor:

 • 1. Veniturile totale se majorează de la 14,200,000 lei aprobat prin HCLS 3 nr. 271/16.05.2019 cu suma de 101,645,000 lei generate de vânzarea activelor companiei către Primăria Sector 3, devenind 115.854,000 lei

 • 2. Conform planului de investiții și dotări care se regășeste în Anexa la Anexa 1.4, cheltuielile pentru investiții se majorează de la valoarea totală de 40.990,000 lei cu suma de 17,226,891 lei, valoarea totală a acestora devenind 58,216,891 lei, cheltuieli necesare pentru următoarele:

  Nr. Crt.

  DENUMIRE ACHIZIȚII

  Nr.

  Bucăți

  Preț unitar (iară TVA)

  Valoare fără TVA

  1

  Construire hală stație de sortare + extindere hală necesară stație ITP

  1

  11,270,756

  11,270,756

  2

  Achiziționare de utilaje și containere necesare exploatării stației de sortare deșeuri:

  Bobcat

  1

  193,277

  193,277

  Stivuitor

  3

  86,415

  259,244

  încărcător frontal

  2

  899,160

  1,798,319

  Abroll 8x4

  2

  600,840

  1,201,681

  Containere

  10

  23,109

  231,092

  Utilaj automatizat mono operator

  1

  1,802,521

  1,802,521

  3

  Achiziționare stand stație ITP

  1

  470,000

  470,000

  TOTAL GENERAL LEI

  15,346,078

  17,226,891

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București SALUBRITATE          C. U.I. . RO 37804020                   Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

'<£- DESZĂPEZIRE S3 email: salubritate.$3@valioo.com


email: salubritates3.ruHos@gmail.comCătre


Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Sediul


Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București


Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect


aprobarea rectificării planului de investiții si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3 Salubritate si


Deszăpezire S3 S.R.L.                             Psector 3


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Stimate domnule Primar,


Nr.


Data.


Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul înMunicipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării planului de investiții si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.


Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are umătoarele atribuții principiale: h) aprobă programul de activitiate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA


SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3

pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget. ’'

In prezent, societatea isi desfasoara activitatea conform Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr. 271 din data de 16.05.2019.

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativa teritoriala care a dispus infiintarea acesteia.

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este o societate care isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfasoara conform unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate

 • 2.  colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 4. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 5.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 6.  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 7.  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • 9. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 10. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

în susținerea celor de mai sus, adăugăm la programul de investiții pentru anul 2019 în valoare de 40.990.000 lei, suma de 17.226.891 lei exclusiv TVA, necesară pentru construirea unei hale pentru stafia de sortare, extinderea unei hale necesara stafiei ITP, achiziționarea de utilaje si containere necesare exploatării stafiei de sortare deșeuri municipale, precum si achiziționarea unui stand stafie ITP, în corelare cu activitatea curentă din surse proprii de finanțare.

Totodată, menționăm faptul că veniturile totale se majorează cu suma de 101.645 mii lei exclusiv TVA, ca urmare a vanzarii activelor companiei către Primăria Sector 3.

^^SALUBRITATE

?iDESZAPKIRES3

La prezenta adresa anexăm:

 • - Anexa 2 - Programul de investiții rectificat pentru anul 2019

 • -  Hotararea Consiliului de Administrație nr. 43/ 20.08.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investiții pe anul 2019 Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019 - rectificare

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 - Anexele 1-5

Pentru toate aceste considerente solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe rectificarea planului de investiții si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Cu considerație,

Președinte 04.

Mihai Nitu,

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 43/20.08.2019

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.CU sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nicio abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea rectificării planului de investiții prin suplimentarea cu suma de 20.500.000 iei precum si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al societății SD3 SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2019 - RECTIFICARE

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL rectificat pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în intocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2018, și a OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Rectificarea presupune următoarele ajustări:

 • •  La capitolul “Venituri Totale” o majorare cu suma de 101.645 mii lei ( fara TVA), generate de vanzarea, activelor companiei către Primăria sector 3.

 • •  La capitolul “Investiții” prin suplimentarea acestei activități cu suma de 17.227 mii lei, necesara pentru construirea unei hale pentru statia de sortare, extinderea unei hale necesara statiei ITP, achiziționarea de utilaje si containere necesare exploatării statiei de sortare deșeuri municipale.

Va prezentăm atașat BVC rectificat la 2019, pentru capitolele de venituri și cheltuieli, inclusiv anexa 4 - pentru activitatea de investiții rectificată potrivit notei de fundamentare.

Luând în considerare cele expuse anterior, propunem introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 București a proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, astfel cum este anexat prezentei, în vederea analizării și înaintării spre aprobare.

Nițu Mihai,

Președinte C.A.

3


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂNr.înreg. 521600/22.08.2019

Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2865/22.08.2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.521443/22.08.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribufi i lor legale. Datele pot fi dezvăluite unor ter|i în baza unui temei legal justificat. Vă putefi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.          S         1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,


HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul /.jf....... de pe or sUjrtimentafeirDHlîhii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică,^apărarea ordinii publice și respectarea , a analizat proiectul de


drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de

hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-ai a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NLK A VORABIUproiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN AMEMBRI:

PELINARU CORNEL

UEz.....


BĂEȚICĂ NTCOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN