Hotărârea nr. 415/2019

HCLS3 nr.415 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Actului Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 2S.08.2019

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 520963/CP/22.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 519845/21.08.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

Adresa nr. 519848/21.08.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

Art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

Art. 5 pct. 5.2, art. 12, pct. 12.1, lit. a) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017,

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.i. Articolul 5, pct. 5.1. din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL se completează cu 5 (cinci) noi obiecte secundare de activitate după cum urmează:

 • 1. ”4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire”',

 • 2. ”4674 — Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire”

 • 3. ”4676 — Comerț cu ridicata al altor produse intermediare”

 • 4. ”4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor”

 • 5. ”4690 - Comerț cu ridicata nespecializat”

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 1.

Art.3. Primarul Sectorului 3 și societatea Algorithm Residential S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 415

DIN 28.08.2019
CABINET PRIMAR

TELEFON (<304 031} JiSoj 23 ■ 38 FAX (004 02,) 318, 03 04 E-MAILcabln^tprrt afgipfimafie3.r0

Calea Dudiști pr>-»9^Sector j, 031084, București

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE      --------------

a proiectului de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL

Sectorul 3 a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate, a obiectivelor stabilite de administrația locală în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor Sectorului 3: reabilitare termică, amenajare spații verzi, străzi, construcții și modernizări școli, instituții de asistență socială, centre de cultură și agrement etc.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2019, în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, având ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

în sprijinul proiectelor viitoare, cât și din dorința de extindere a domeniul de activitate, societatea Algorithm Residential S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 1782/20.09.2019, înregistrată cu nr. 518903/CP/20.03.2019, completarea actului constitutiv al societății cu cinci noi obiecte de activitate secundare, după cum urmează:

 • 1. "4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire";

 • 2. "4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire"

 • 3. "4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare"

 • 4. "4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor"

 • 5. "4690 - Comerț cu ridicata nespecializat"

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 519845/21.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobăț>i      iliului Local al Sectorului 3.


ROBERTSdrâ

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E.MAiLguvernantac0rporativa@primarre3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. înreg.519845/21.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind completarea actului constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere:

 • -  Adresa nr. 1782/20.08.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 518903/20.08.2019 prin care solicită completarea actului constitutiv prin adăugarea de noi coduri CAEN

Ținând cont de:

 • -  Legea societăților nr. 31/1990 art.204 „Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților”

Art.5 punctul 5.2 din actul constitutiv al societății “Obiectul de activitate nu este limitat, acesta poate fi modificat prin exinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților și a dispozițiilor legii societățiilor. Societatea poate desfășura orice activității care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

 • -  Art. 12., pct.12.1 lit. a) din actul constitutiv „Adunarea Generală a Asociaților are umătoarea atribuție: „ hotărăște modificarea Actului Constitutiv”

Conform adresei înaintate de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, aceasta dorește completarea art. 5, pct.5.1 al Actului Constitutiv cu 5 noi obiecte de activitate secundare, necesare pentru extinderea domeniului de activitate, după cum urmează:SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

 • •  4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire;

 • •  4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

 • •  4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

 • •  4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;

 • •  4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind completarea actului constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL

Șef Serviciu Control Intern,

Marta.


feanuAlcaoTîthm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL      @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucCalea Dudcști nr. 191, Sector 3, București

Modificarea Actului Constitutiv al societății Algorithm R


CABINET PRIMARStimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. a) "hotărăște modificarea Actului Constitutiv” , lit. b) "hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății”, înaintează următoarea:


SOLICITARE:


Solicitare de împuternicire a președintelui Consiliului de Administrație al scocietății Algorithm Residential S3 S.R.L., pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., prin adăugarea următoarelor obiecte de activitate:


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


CUX: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential ©gmail.com

constructiisSjo


Algorithm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  Q @ @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,            ffl

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al scocietății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării Actului constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., prin adăugarea următoarelor obiecte de activitate:

 • •  4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare și de încălzire;

 • •  4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

 • •  4677 - Comerț cu riricata al deșeurilor și resturilor;

 • •  4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;

 • •  4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire.Algorithm Residential S3 SRL      C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA-Sucursala Panteliomn             Tel: 0314.334.452

Calea Vitan nr, 242               Reg. Com 14(1/5481/2017   R097RNCB0087157546060U01-Ron                                Fax: 0314.334.451

București Sector3 0312!>5                                     R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithmj,esidenlial@gmail.€oiii

constnictits3.roSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.r0


Str. Intrarea Odobești nr, 5*7, Sector3, 032158, București
Nr.înreg. 519848/21.08.2019


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind completarea actului constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1782/20.08.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr.518903/20.08.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat

Șef Serviciu C

Marfaîntocmit,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul        de pe ordinea de zi

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordmaredin data dei\e......'.i .S.......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi Z-puplimpniarea ordinti-da^d a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /-?JU A FOST-înțocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /TQEFAVORADIfe-proiectul de hotărâre menționat mai sus.BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRUPĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN