Hotărârea nr. 414/2019

HCLS3 nr.414 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind repartizarea sumei de 7.774,00 mii lei alocată finanțării de bază de Ia bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 520957/CP/22.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 519917/21.08.2019 al Direcției învățământ Cultură Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  HCLS3 nr.216/16.04.2019 privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2019;

 • -  Decizia nr. 4095/19.08.2019 a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București;

 • -  Adresa nr. 519921/21.08.2019 a Direcției învățământ Cultură Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

în conformitate cu prevederile:

 • -  HG nr. 168/29.03.2019 pentru modificarea și completarea HG nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;

 • -  Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

* Avizul Comisie de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă repartizarea sumei de 7.774,00 mii lei, alocată finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetul local al Sectorului 3, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2019, la un număr de 20 unități de învățământ particular, acreditate, cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Repartizarea sumelor totale alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetul local al Sectorului 3, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2019, la un număr de 20 unități de învățământ particular, acreditate, cu personalitate juridică, conform HCLS3 nr.216/16.04.2019 și prevederilor art.l, este prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


^SfMNEAZĂ

ZRETAR SM1HĂITÂ

L                               >

NR. 414

DIN 28.08.2019

ANEXA 1 LA HCLS 3 nr. hlh Iwjotjj)® UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ACREDITAT DIN SECTORUL 3 - CF. ADRESA ISMB NR. 564/ 10.01.2019

FINANȚAREA DE BAZĂ A UNITĂȚILOR DRE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI CONFESIONAL ACREDIAT, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, PENTRU ANUL 2019

SUMA SUPLIMENTARĂ REPARTIZATĂ PENTRU SECTORUL 3 IN URMA RECTIFICĂRII - DECIZIA ANAF NR. 4095/19.08.2019 = 7.774 MII LEI

( SALARII, SPORURI, INDEMINIZAȚII = 7.402 MII LEI; CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII = 372 MII LEI)


Sectoi

Nr.cn

Denumirea unitatli de Invatamant

Tip unitate

Limba de predare

Nr. Indicatoi

Nivel de invatamant

SUME SUPLIMENTARE REPARTIZATE ANUL 2019 (MII LEI)

SUME CALCULATE (lei)

TRIMESTRULUI- ANUL 2019

SUME CALCULATE (lei) TRIMESTRUL IV- ANUL 2019

Cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile $1 alte drepturi salariate in ban stabilite prin lege și contribuțiile aferente acestor

Cheltuieli cu prgădrea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor precum ți cheltuielile prevăzute la articolul bugetar* bunuri șl servicii*

cheltuieli TOTALE (lei)

Cheltuieli cu salariile, sporurile, Indemnizațiile și alte drepturi salariate In bani, stabilite prin lege șl contribuțiile aferente acestora

Cheltuieli cu prgătlrea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, precum șl cheltuielile prevăzute ta articolul bugetar" bunuri șl servicii'

CHELTUIELI TOTALE (lei)

Cheltuieli cu salariile, sporurile. Indemnizațiile șl alte drepturi sala riale in bani, stabilite prin tejg șl contribuțiile aferente acestora

Cheltuieli cu prgătirea profesională cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, precum șl cheltuielile prevăzute la articolul bugetar* bunuri șl servicii"

CHELTUIELI TOTALE (lei)

3

GRĂDINIȚA 'KIDS CLUB*

Grădiniță

Română

2

Invatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal

110,73

3,49

83,05

2,62

27,60

0,87

3

1

GRĂDINIȚĂ 'KIDS CLUB’ TOTAL

Grădiniță

Română

110,73

3,49

114,22

83,05

2,62

85,67

27,68

0,87

28,55

TI

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN Șl ELENA’

Grădiniță

Română

-

invatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal

87,42

2,76

65,57

2,07

21,85

0,69

3

2

GRĂDINIȚĂ 'SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA’ TOTAL

Grădiniță

Română

87,42

2,76

90,18

65,57

2,07

67,64

21,85

0,69

22,54

3

GRĂDINIȚA * ABCDINO' (Martinel ABCDINO)

Grădiniță

Română

1

Invatamant preșcolar cu program normal

7,41

0,43

5,56

0,32

1,85

0,11

l

GRĂDINIȚĂ " ABCDINO" (Martinel ABCDINO)

Grădiniță

Română

2

Invatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal

62,16

1,96

46,62

1.47

15,54

0,49

3

3

GRĂDINIȚĂ'ABCDINO' TOTAL

Grădiniță

Română

Invatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal

69,57

2,39

71,96

52,18

1,79

53,97

17,39

0,60

17,99

3

GRĂDINIȚA "BAMBI"

Grădiniță

Română

1

Invatamant preșcolar cu program normal

40,25

233

30,19

1,75

10,06

0,58

3

GRĂDINIȚĂ "BAMBI*

Grădiniță

Română

2

Invatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal

137,92

4,35

103,44

3,26

34,48

1,09

3

4

GRĂDINIȚA 'BAMBI” TOTAL

Grădiniță

Română

178,17

6,68

184,85

133,63

5,01

138,64

44,54

1,67

46,21

3

GRĂDINIȚA ’ FUN-TASTIC KIDS*

Grădiniță

Română

1

Invatamant preșcolar cu j rogram normal

6,35

0,37

4,76

0,28

1,59

0,09

GRĂDINIȚA ’ FUN-TASTIC KIDS"

Grădiniță

Română

2

nvatamant preșcolar cu ) rogram prelungit/ saptamanal

46,62

1,47

34,97

1,10

11,65

0,37

3

5

GRĂDINIȚA ’ FUN-TASTICS fODS” TOTAL

Grădiniță

tomână

52,97

1,84

54,81

39,73

1,38

41,11

13,24

0,46

13,70

3

jRADINITA "SMART STEPS"

arădiniță

Română

2

nvatamant preșcolar cu jrogram prelungit/ aptamanal

157,35

4,97

118,01

3,73

39,34

V4

3

6

ÎRAD1N1TA "SMART-STEPS’

TOTAL

.rădlniță

tomână

157,35

4,97

162,32

118,01

3,73

121,74

39,34

1,24

40,58

<

RADINITA "PUIUȚUL PUFOS"         C

rad in iță      1

lo mână

I

2       P

s

nvatamant preșcolar cu rogram prelungit/ aptamanal

93,24

2,94

69,93

231

23,31

0,73

7    C

RADINITA 'PUIUȚUL PUFOS'

TOTAL                   U

radi oiță     B

omână

93,24

2,94

96,18

69,93

2,21

72,14

23,31

0,73

24,04

j

G

RADINITA "ARLECHINO &FRIENDS"   G

rădlniță     R

omână

1 11

P

ivatamant preșcolar cu rogram normal

24,36

1.41

18,27

1,06

6,09

0,35

■ /3


Denumirea unitatii de învatamant


ȘCOALA PRIMARĂ "ANA LUGOJANA*


ȘCOALA PRIMARĂ "JUST 4 KIDS"


ȘCOALA PRIMARĂ "JUST 4 MDS"


ȘCOALA PRIMARĂ "JUST 4 KIDS"


ȘCOALA PRIMARA "SPECTRU M'


Tip unitate


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță


Grădiniță


GrădinițăȘcoala Primara


Școala ’rimara


Școala PrimaraȘcoala I-IV


J coală >rimarăLimba de predare


Nr.

Indicator


învatamant preșcolar cu program normal


învatamant preșcolar cu program normal


învatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal


învatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal


învatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal


învatamant preșcolar cu program normal


învatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal


Învatamant primar


58,28


14,57


419.60


314,70


104,90


314,70


324,64


28,60


209,81
422,16


439,29


învatamant preșcolar cu program normal


învatamant primar


2/3


Sector

Nr. ort

Denumirea unitarii de invatamant

Tip unitate

Limba de predare

Nr. Indicator

Nivel de invatamant

SUME SUPLIMENTARE REPARTIZATE ANUL 2019 (MII LEI)

SUME CALCULATE (lei ) TRIMESTRUL III - ANUL 2019

SUME CALCULATE (lei) TRIMESTRUL IV- ANUL 2019

3

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICA BUCUREȘTI

Liceu

Română

5

învățământ liceal teoretic

998,45

41,86

748,84

31,40

249,61

10,46

3

17

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICA BUCUREȘTI

TOTAL

Liceu

2457,69

136,93

2594,62

1843,27

102,70

1945,97

614,42

34,23

648,65

■■■

LICEUL TEHNOLOGIC "HYPERION*

Liceu

Română

10

învățământ liceal - FR

72,28

7,73

54,21

5,80

18,07

1,93

3

LICEUL TEHNOLOGIC "HYPERION"

Liceu

Română

7

învățământ liceal tehnologic, militar, pedagocicși teologic

59,48

2,40

44,61

180

14,87

0,60

3

LICEUL TEHNOLOGIC ’HYPERION"

Română

5

învățământ liceal teoretic

380,21

15,87

285,16

11,90

95,05

3,97

3

18

LICEUL TEHNOLOGIC ’HYPERION" TOTAL

Liceu

511,97

26,00

537,97

383,98

19,50

403,48

127,99

6,50

134,49

Țl

LICEUL TEORETIC 'MIHAI1ONESCU’

Liceu

Română

i

Invatamant preșcolar cu program normal

57,20

3,31

42,90

2,48

1430

0,83

3

LICEUL TEORETIC ’MIHAI ION ESC U"

Liceu

Română

3

Invatamant primar

254,75

12,27

191,06

9,20

63,69

3,07

3

LICEUL TEORETIC "MIHAI ION ESC U"

Liceu

Română

4

învățământ gimnazial

190,10

6,99

142,58

5,24

4732

1,75

3

19

LICEUL TEORETIC ’MIHAI ION ESC U' TOTAL

Liceu

502,05

22,57

524,62

376,54

16,92

393,46

125,51

5,65

131,16

3

LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESIA"

liceu

Română

10

nvățământ liceal - FR

143,31

15,34

107,48

11,51

35,83

3,83

3

LICEUL TEHNOLOGIC 'PROFESIA'

Liceu

Română

7

nvățământ liceal tehnologic, militar, pedagocic și teologic

52,87

2,13

39,62

1,57

13,25

0,56

3

20

LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESIA* -TOTAL

Liceu

196,18

17,47

213,65

147,10

13,08

160,18

49,08

4,39

53,47

TOTAL UNITATI DE INVATAMANT PARTICULAR ACREDITAT DIN SECTORUL 3

7.402,00

372,00

7.774,00

5.551,50

279,00

5.830,50

1.850,50

93,00

1.943,50

întocmit: Dan Vasile

3/3unități de învățământ particular acreditat din sectorul 3 - cf. adresa ismb nr. 564/10.01.2019

FINANȚAREA DE BAZĂ A UNITĂȚILOR DRE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI CONFESIONAL ACREDIAT, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, PENTRU ANUL 2019 SUMA TOTALĂ REPARTIZATĂ PENTRU SECTORUL 3 CONFORM DECIZIILOR ANAF NR/ 3099/03.04.2019 = 19.288 MU LEI ȘI 4095/19.08.2019 = 7774 MII LEI SUMA TOTALĂ REPARTIZATĂ PENTRU ANUL 2019 = 27062 MII LEI


(MuiHlaprjtttt aiataldMiLtMtiHICmIix Hio. p >1*1


PHA'XHm:.“!i!D5CLUB"


GRĂDINIȚĂ "K1DS CLUB" TOTAL


GRĂDINIȚĂ "SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA"


GRĂDINIȚĂ 'SFDIȚD ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN Șl ELENA" TOTAL


GRADLYTTA ' AJKDJHO' (Martine! ABaUND)


OMDOTTA’ABCDINIZ


QUUMNITA ' ABQJJKtr


GRĂDINIȚĂ nAMBl TOTAL


GRĂDINIȚĂ * FDN'TASTiC KUW


GRAD MTA ' FUN-TASTIC MDS"


GHADVUTA ' FUN-TASTICS H1DS"


GJUMHJTA ■SMWTST8PF


GRĂDINIȚĂ ’SMART-STBPS'

TOTAL


GftADlMTA "PUIUȚUL PUFUS*


GRĂDINIȚĂ "PUIUȚUL PUFOS"


GRĂDINIȚĂ 'ABLECH1ND &FHJBNDS


GRADMTA "ARLECHIN Q WRTHNDS


fflADUilTA CU PROGRAM NORMAL •MEJ.’


grădinița-sincron-


114.22


taratamaUprascota-ra

program prăhmjlt/


il preșcolar cu ara&ain prelungit/


itpmcitercD


it pretate program prelingi t/


196X1


364,03

5*CțQI

ffr.crt

Denumirea uni tatii de Invatamant

Tip unitate

Nr. indicator

Nivel de Invatamant

SUME REPARTIZATE CF. DEOTEJ ANAFfflL M99/3.1H.N19

ANUL2019

(MU LEI]

SUME SUPLIMENTARE REPARTIZATE CF. DECIZIEI ANAT NR. «95/19.002019

ANUL 2019

(MD LB)

SUME TOTALA REPARTIZATE O>. DECIZIILOR ANAF NEL3099/034H8019ȘI 4095/19.012019

ANUL 2D19

|                            (MIILE])

SUME REPARTIZATE (MU LEI) TRIMESTRULI- ANUL 2019

SUME REPARTIZATE (MU LEI) TRIMESTRULII- ANUL 2019

SUME REPARTIZATE (MII LEI) TRIMESTRULUI- ANUL 2019

SUME REPARTIZATE (MU LEI) TRIMESTRUL [V- ANUL 2019

3

COMPLEX EDUCAȚIONAL lAUDffl-RHirr

2

Invatamut pnsniar cu propun prtfunjn/

2KW8

2L4Q

31148

1Z2JB

106

411*5

2586

7X23

540

7063

7229

!

i     77X2

16409

8,23

102X5

1

I

3

COMPteC EDUCAȚIOKAL ’LAUDER+ktut

Cmnplec educwtJ cui

3

InraiumnlprtiiaT

*5*03

syo

520,73

19730

m

665,49

«,21

118,15

1330

13L45

116X4

i

1

i

iâv.77

'ti?'.

j          20,26

163,95

j ...

3

COMPLBC HD DCAȚTONAL TAUDflR-REUr

i"nmpU« aAi r» H'Miț]

4

tarttanurtgtannid

40407

+164

52 UI

20*48

7^1

689,15

+9,15

12Z35

1051

132^6

120.79

1 .....

j       ri.'.i;

J MIL

16X1

;'i£

1ZZ5

3

COMP LKX EDVCAȚIO MAL •LAUPEK-RHin"

5

iova unwub aci tMHnc

42*30

4100

401X0

177X2

730

597X2

48*3

106,10

1035

11645

104,75

1

?      11*97

JHĂ?4

1W7

,               .•-w.ti:-.

’ 12,06

3

16

COHPLHX EDUCAȚIONAL 1AUDER-REUT"

TOTAL

1663418

156,74

1819,82

701,64

2B.2B

729,92

2364,72

185,02

2549,74

+1933

39,56

+59;<g

414,47

39,06

453,53

940,71

60.27

1000,98

589,69

4641

635/iD

3

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL deinformatica bucurești

u““

3457,05

30 J £2

3750X7

145*24

95X7

491*29

396X9

872JB

7414

940£3

06L57

..,7

j      936,74

1956/10

146,47

122*03

9*91

3

LJQ5UL TEORETIC INTERNAȚIONAL DB INFORMATICA B DCDREJT1

U«D

5

kvljimlnt IkatJ tmtk

23«XS

23109

2598,44

99*45

4184

3365/»

273,75

597,40

5B£4

59*94

509^0

57,79

6+7X9

133SX4

BSX9

839,M

6*23

17

'l <Mll UlMtlh itaTUh»3|i*W

1 m r.-,rp< ■ ti r a p mri f» n

IU Lai

Tun,*»

spăl

n>S7.11

19?T.h4

îîh>3

nn i jq

*i‘.L7î

I iTt.pta

IIMO

ffȘW

1 UIJT

injar.

inat.TJi

T7*l>*

Î3I|M

ICTOrlfl

noiîjo

1 fi? J «

3JJIJT

3

-ÎCTJL15EH3LDCC Tr,TBBIOÎ>-

Liceu

tuMi^cdaiBceel-FR

17132

42,8+

21*16

nja

7J3

243X0

5*57

402S

M/hS

42J0

toxfi

!Ue

96,11

1H£

____

6*75

12XC

3

iJtEUL         TWjBHIW

Ucm

tm+jfeflânî li ewd Huwîu^ii-, miliar, padifosle ți teotoflr

140X7

15427

5W8

....

20035

15X0

3559

38,95

35.13

*31

79.74

■■

49,85

1,1

3

uiffiULTiiiîOLMZc ■oruiiar

5

lnri jlmtai Icea! iernile

901.19

07,110

WKAlfî

1SX7

128139

183,77

22749

33,15

245^8

3M5S

2xsr

?<$50

£0*75

33XÎ

310X5

25X?

*

iri

dlJIB. IMtaM.ua: VlHIIVi'    I

TOT*

im.»?

1+441*

I1T7XI

HlJrt

UJUII

jtf£144

l‘71l^+

IHH5+R

HM

I4SJW

FE2,+ir

ILWl

URJț

âllb+ll

«JH

llUJ'J

U4J

472.nT

^arJL TEDTEHC 'MKM 1 Of JESOT  |

_

u”.........1

t

nvrtuowt pcescvlar cc țXTvwn nonm!

13150

1*34

153,92

57^0

3X1

192J8

. . -

3*23

U3

3(Wt>

33,M

.......

*5?

3*35

7*69

, . „ ' _______

M5

.. . T... J

5.4C

' ' ' .1

ucajL Tsciirrc -«oad jo/uwj' [

......J

3

tnaomas: primar

1

603X2

07,90

67100        |

1

25475       !

ii»

B5U7

00,25

152/3

17,16

r

169^9

15C.4S

167X3

341X5

î«*

......1

2,4„    1

2*01

3 t

i

jctc. Tuoaftw: *$£Ezz e3,seizj* '

irul fii ,ii n gziTMTl**

3K?i

-1

+85jo       j

190.10

4W       1

M0X5

4t,TC

123,75

9J7

12*52

iUJO      i

*65

12„56

25*88

uxs

-

1S*77       1

•1

IV 1

|rkwi "rarorra wiiM iiiMXI.1

TUXU

1119,91

WM1

1

StH*

i h*r.nt

ir?3n

lHT<|i+

100,4 f

Bri.iiii

T»,l*

■țu#

IJȚ.+:»

D7]_|l

....

«Mu

421Ji li

IRJA

4U,74

3    |

L J

1

L

-ZE-T. TEEÎ5010 3 C ’JTO.’SV

ICTHl

:d

nrlfSmt lkTa.' - FR       |

84,92          j

42*58       f

WW

l

1584

J

I

402,97

woas

8*74

214+         |

107,18

1

B4X5        f

iu«

;n*ai

1Î2/-3

■ T

32X7

12CW5       (

. . ______________1

24,99

r

3 i

1

C EJL YE^?JQ: TT OTSKi!.'    J

ren

7

mn^JrrXi [JnsL ictlIKliagiC. -■11*7, peufudc fl teolopc

1253-       J

îim

137,1’

5107

[

17*10

13,95

3*M

- !

3*64

3X25         '

2,13

3*16

7SW

451         i

1

44.46

3/8         T

•1

III

irnn.raiMuun ■nhimio

TTTTM

4MTT

•41#

Ukl TI

JMJN

JT4T

11 l>l

h«91_LB'

II4JI

TTEJh

1 P J*

im*

L+lJlf

Ln,**

IJ*M9

1AUM

lf,lB

1MII.IT

1

ln4.'ll

JJ.4"

iui in

TOTAL UNITATI DE INVAT AMANT PARTICULAR ACREDITAT

DIN SECTORUL 3                            ;

ISiMUKl

jl

i *64,im

i^liajic j

7,402,00

372,00

7.774,00

JKHJi.llU

r. i iun

ÎÎ.MflU

4.428,75

4+0,25

4.869,00

urrțj*

1 mi 1 nil

9.923,85

713/15      |

L

10,637,50

kCtJ4

UTX*

«JH4«


întocmit Dan VâsleCABINET PRIMAR

TELEFON (004 O2ij 318 03 23 - z8 FAX (004 02>) 318 03 04 E-MAIL cabinetpr1mar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. igt, Sector3, 031084, București


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE | a proiectului de hotărâre privind repartizarea sumei de 7.774,00 mii lei alocată finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2019

Conform HG nr. 136/2016, cu modificările și completările ulterioare, “Statul asigură finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional".

Prin HCLS3 nr. 216/16.04.2019 a fost repartizată unui număr de 20 de unități de învățământ particular și confesional acreditat din Sectorul 3, suma de 19.288 mii lei, alocată de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, prin Decizia nr.3099/03.04.2019 Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice.

în urma rectificării bugetului de stat, prin Decizia nr. 4095/19.08.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a fost alocată Sectorului 3 suma de 7.774 mii lei, din care 7,402,00 mii lei pentru cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salarialeîn bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora și 372,00 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și confesional acredita.

Suma totală alocată de 7.774 mii lei, a fost repartizată celor 20 de unități de învățământ, precum și pe trimestre astfel:

Trim III: 5.830,50 mii lei

Trim IV: 1.943,50 mii lei


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate dc Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                                 1

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


TELEFON (004 oai) 326 04 27 FAX (004 O2î) 318 03 04 E-MAIL 1nvatamant@Iprimarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr.519917/21.08.2019

Raport de specialitate

privind privind repartizarea sumei de 7.774, 00 mii lei, alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza sectorului 3 al municipiului București, pentru anul 2019

Având în vedere:

 • - HCLS3 nr. 216/16.04.2019 privind repartizarea sumei alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza sectorului 3 al municipiului București, pentru anul 2019,

 • - Hotărârea nr. 168/29.03.2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confessional,

- Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Adresa ISMB nr. 564/10.01.2019, prin care s-a transmis situația privind numărul de elevi pentru fiecare unitate de învățământ de stat și particular acreditat din Sectorul 3, în vederea stabilirii bugetului de bază pentru anul 2019.

Lista unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate, având personalitate juridică, de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București include un număr de 20 de unități de învățământ particular și confesional acreditat, după cum urmează:

 • 1) Grădinița ”Kids Club”

 • 2) Grădinița "Sfinții împărați Constantin și Elena”

 • 3) Grădinița "ABC Dino”

 • 4) Grădinița ”Bambi

 • 5) Grădinița ’Tun-Tastic Kids”

 • 6) Grădinița ”Smart Steps”

 • 7) Grădinița "Puiuțul Pufos”

 • 8) Grădinița "Arlechino & Friends”

 • 9) Grădinița cu Program Normal "Meii"

 • 10) Grădinița "Sincron”

 • 11) Școala Primară ’Tnaschool”

 • 12) Școala Primară "Ana Lugojana”

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1


direcția Învățământ cultură DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMĂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

 • 13) Școala Primară ”Just 4 Kids”

 • 14) Școala Primară ”Spectrum”

 • 15) Școala Gimnazială Metropolitană ”ARC”

 • 16) Complexul Educațional ”Lauder-Reut”

 • 17) Liceul Internațional de Informatică București

 • 18) Liceul Tehnologic ”Hyperion”

 • 19) Liceul Teoretic ”Mihai Ionescu”

 • 20) Liceul Tehnologic "Profesia”

- Decizia nr. 4095/19.08.2019 a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin care pentru Sectorul 3 al Municipiului București se alocă suma de 7.774 mii lei, din care: 7.402,00 mii lei pentru cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora și 372,00 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și confesional acreditat.

Suma totală alocată de 7.774 mii lei, a fost repartizată pe trimestre astfel:

Trim III:   5.830,50 mii lei

Trim IV:   1.943,50 mii Iei

Urmare a celor menționate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 7.774 mii lei alocată finanțării de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetul local sector 3, pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular si confesional acreditat, cu personalitate juridica, pentru anul 2019, conform Anexei 1 la hotărâre.

Repartizarea sumelor totale pentru anul 2019 alocate finanțării de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetul local sector 3, pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular si confesional acreditat, cu personalitate juridica, pentru anul 2019, conform Deciziei nr.3099/03.04.2019 și Deciziei nr.4095/19.08.2019, sunt prevăzute în Anexa 2 la hotărâre.


întocmit: VasileDan

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - BucureștiStr.Prof.Dr. Dimitrie Gerota, nr.13, s București                             I

Tel: 021 305 70 90; Fax: 021 305 74 e-mail: Date.MunBucuresti.MB@mfijii


ctsr2


4< ite.i


ia


.o


Având in vedere prevederile:

 • - Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

-Adresa Ministerul Finanțelor Publice nr.462.650/2019 privind comunicarea sumelor defalcate

pe valoare adaugata pentru bugetele locale pe anul 2019;

-Adresele Inspectoratului școlar al municipiului București nr,22409/02.04.2019 si nr/.18196/1S.0^.2Cj19;

 • -  Adresa Ministerul Finanțelor Publice nr.464.750/2019 privind comunicarea influentelo

defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru bugetele locale pe anul 2019, aprobate prin Ordonanța nr.12/2019;

 • - Referatul nr.2P^w/?$^*$9. emis de Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a rdur

București;

in temeiul Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Neț io laie Administrare Fiscală si Ordinului nr. 2753/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fisc tâi pri aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București si trțjcti din cadrul acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Directorul General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București numit prin j in baza O.P.A.N.A.F. nr. 1529/2019;                                                                  i


lin


axa


I

Ih siime (feu/eroului


icip


>ului


de

i rind

rilor


rc mo' rare


DECIDE:


h ea


Art. 1. Suma de 73.835 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru /j ne ntai învatamantului particularei cel confesional, acreditate, (52.616 mii iei alocate prin Legea nr.50/2019 ? b jgeîdiui de stat pe anul 2019 si 21.219 mii lei alocate prin Ordonanța Guvernului nr 12 / 2019 cu privire la r *c ificq bugetului de stat pe anul 2019) se repartizează sectoarelor municipiului București, conform anexei. ;

Art. 2 Prezenta decizie se va transmite Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, rrțjricip București si Instituției Prefectului municipiul București.

Art. 3 Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București si municipiul București vor lua masurile pentru includerea sumelor repartizate in bugetul local pe anul 2019.                                   >

Art,4. începând cu data prezentei, încetează valabilitatea Deciziei nr.3099/03.04.2019.                ■


irea


ului


nei


ceșare


DIRECTOR GENERAL,

Nicoleta Mioara Carțiumarurnvatamant particular

Activitatea de Trezorerie și Cantabilitate Publica a municipiului București Serviciul Sinteza și Asistenta și Elaborării și Execuției Bugetelor Locale Municipiul București

Anexa la DeciziaJ


Aprobat DIRECTOR GENERALDestinații de finanțare din sume defalcate din TVA pentru finanțarea Invatamantulul particular și cel confesional, acreditate potrivit prevederilor Legii tu. 1/2011 din cărei

TOTAL

PS1

PS2

PS3

P54

PS5

PS6

PMB

REPARTIZARE fttfTlALA CE IG R5 AW.5Q/2M9

52.616

12.S98

2.367

■ - */

3.659

J.78O

12.624

0

Salarii, sporuri. Indemnizații șl alte drepturi sa Ierta ie în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

47.913

11.741

2.159

17.544

3.400

1.638

11.431

0

Cheltuieli cu bunuri șl servicii pentru Întreținerea curenta a unita ti For de fnvâ(3mSnt particular sau confesional acreditat

4.703

1.157

203

1-744

259

142

1.193

0

INTLUB/TE Cf OG 12/2019

21.219

5J0I

955

1.490

722

5,077

0

Sh baril, sporuri, indemnizații și «fte drepturi soia riale în bani stabilite prin iege, precum și contribuțiile aferente acestora

20.215

4J54

911

7.402

1.435

691

4.822

0

Ch.ejtutalî cu bunuri șl servicii pentru întreținerea curenta a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat

1.004

247

44

372

55

31

255

0

TCTMl

731135

l&M

3-322

w

5149

2.502

iz.ni

0

Salarii, sporuri Indemntatif șl alte drepturi saiarialeTn ban) stabilite prin lege, precum fl contribuțiile aferente acestora

68.128

16.655

3.070

24.946

4.B35

2329

16,253

0

Cheltuieli cu bunuri șl servicii pentru Întreținerea curenta a unitarilor de învățământ particular sau confesional acreditat

5.707

1.404

252|

2.116

314

173

1.448

0direcția ÎnvățămAnt cultură

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMĂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


TELEFON (004 027) 326 04 27 FAX (004 021) 318 O} 04 E-MAIL invatamarrt@1primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428. Sector 3, 030328, București


Nr. 519921/21.08.2019Către,

Cabinet Primarîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

1) privind repartizarea sumei de 7.774, 00 mii lei, alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitatejuridică, de pe raza sectorului 3 al municipiului București, pentru anul 2019

Anexat, transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate,

Proiectul expunerii de motive,

Proiectul de hotărâre,

Anexa 1 și Anexa 2,

Decizia ANAF nr. 4095/19.08.2019.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

----—--—

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......Z.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii dv zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..................................

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...............

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,  PĂUNITĂ ADÎtlANASECRETAR,

HONTARU VALERICA sMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extr^ordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de............... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul..........de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extj^ordînare, și consideră că acesta A FOST / NU ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVCÎRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENAMOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


^7

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zj /    &

snpBnHifltiirM ordifltt~de zi a ședinței ordinare/exteaordinare din data de              .......Z.

Comisia de administrație publică locală, juridică-, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită înședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .........ZZ... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinareZextraordinare. și consideră că acesta A FOST ANU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN