Hotărârea nr. 413/2019

HCLS3 nr.413 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata contribuției în grădinița pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

! 7

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 519172/CP/21.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 84921/19.08.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Referat de specialitate nr. 70081/04.07.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 84926/19.08.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 517124/CP/19.08.2019;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 9 alin. (1) lit. b), art. 11 lit. b), art. 12. lit. d), art.15 alin. (1), art. 68 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 48 alin (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 16 alin. (1) și art. 28 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 72 și art. 74 din HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

 • -  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) din OUG nr.

57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri.

Art.2. Se aprobă Metodologia privind acordarea ajutorului financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.NR. 413

DIN 28.08.2019


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator or date cu caracter personal nr 13389

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.r0 telefon (004) 0372 126 100 fâx (004) O372 126 101 e-mall ofT>ce@)dgaspC3.ro


ANEXA t

-HCtS 3 Ml. hlz/

Metodologia privind acordarea ajutorului financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri


Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Artl (1) Ajutorul financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit se acordă potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și complectările ulterioare.

 • (2) Scopul acordării ajutorului financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit îl constituie:

 • a) susținerea copilului în familie si prevenirea abandonului;

 • b) stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familiile defavorizate;

 • c) creșterea accesului la educație.

Art.2 Finanțarea acordării ajutorului financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit se face din bugetul local al Primăriei sector 3

Art.3 (1) Grupul țintă îl constituie copiii din familii defavorizate cu domiciliul legal în sectorul 3, respectiv:

 • a) copiii din familii defavorizate, cetățeni români, care au domiciliul legal sau reședința în sectorul 3, București;

 • b) copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani;

 • c) copiii în risc crescut de abandon sau de separare a copilului de părinți. în cazul familiilor care trec printr-o perioadă de criză și venitul este până în suma de 1000 lei/membru de familie (2 ISR);

 • d) copiii din familii cu dificultăți socio-economice și în familie venitul este până în suma de 1000 lei/membru de familie (2 ISR);

 • e) copiii din familiile în care unul dintre membrii acesteia este persoană cu dizabilități, cât și copiii din familii monoparentale aflate în situație de criză și venitul este până în suma de 1000 lei/membru de familie (2 ISR);

 • f)  copiii, care au rămas în îngrijirea unui membru al tămiiiei extinse, urmare a faptului că unul din părinți sau amândoi se află în căutarea unui loc de muncă în străinătate sau situațiile în care unul dintre părinți este privat de libertate iar familia trece printr-o perioadă de criză și au un venit de până în suma de 1000 lei/membru de familie (2ISR);

 • g) copiii reintegrați din instituții de ocrotire rezidențială, pe o perioadă de 6 luni, la recomandarea managerului de caz, cu posibilitatea prelungirii perioadei de admisie în cazul în care în urma reevaluării se constată că familia are un venit de până în suma de 1000 lei/membru de familie (2 ISR);

 • (2) Beneficiază de ajutorul financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit, copiii din familiile defavorizate formate din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună;

 • (3) Beneficiază de ajutorul financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit copiii din familii defavorizate formate din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta;

 • (4) Pentru acordarea ajutorului financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit, se consideră familie și bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună;

 • (5) Sunt considerați ca făcând parte din familie și copiii naturali ai soților sau ai unuia dintre aceștia ori. după caz, ai persoanei singure, copiii adoptați, copiii încredințați în vederea adopției, copiii pentru care o persoană a fost desemnată pentru întreținerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cei aflați în plasament sau în plasament în regim de urgență la o persoană sau familie sau pentru care s-a instituit tutela, în condițiile legii, precum și copiii aflați în plasament la asistent matemal profesionist.

A

Art.4 In sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

 • a) Ajutorul financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit poate fi definit ca un ajutor social comunitar susținut din bugetul local acordat în vederea creșterii accesului la educație al copiilor din familii defavorizate cît și pentru prevenirea abandonului copilului în situațiile în care părinții trec prin situații de risc social

 • b) Eligibilitate reprezintă setul de condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit.

 • c) Venit net lunar pe membru de familie reprezintă veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

 • d)  Unități de învățământ preșcolar sunt grădinițele cu program normal și prelungit, ce funcționează ca unități cu personalitate juridică sau în cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică, inclusiv grădinițele speciale;

 • e) Frecvență regulată reprezintă prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate;

Capitolul II

Condițiile de acordarea ajutorului financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit

Art.5. Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare, se depun de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Serviciului de Asistență Socială în Domeniul Protecției Drepturilor Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 - str. Parfumului nr. 2 - 4.

Art.6. (1) Ajutorul financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit, se acordă pc perioada participării copilului la programul unităților din învățământul preșcolar, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, domiciliul legal pe raza sectorului 3, veniturile acesteia, adeverințe medicale pentru toți membrii familiei, copie fișă medicală/copie carnet vaccinări pentru copilul care urmeză să fie admis în grădiniță, ancheta socială, planul de servicii, dispoziția Primarului sector 3 de aprobare a planului de servicii și dovada înscrierii/frecventării grădiniței.

 • (2) Ajutorul financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar și doar pentru perioada din luna cât aceștia sunt prezenți la grădiniță;

 • (3) Prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate;

 • (4) Ajutorul financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit se acordă pentru copiii din familii defavorizate în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

 • a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent;

 • b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale metodologiei de înscriere în învățământul primar;

 • c) venitul lunar pe membru de familie este de până în suma de 1000 lei (2 ISR);

 • d) ajutorul financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit se acordă lunar, pe perioada cât copilul frecventeză grădiniță, în perioada septembrie-iunie.

Art.7. Activitatea de acordare a ajutorului financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit se adresează copiilor care provin din familii defavorizare, se va implementa de către Serviciul de Asistență Socială în Domeniul Protecției Drepturilor Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.


Capitolul ni

Modalitatea de identificare a beneficiarilor

Art. 8 (1) Identificarea va fi făcută prin activitățile de prevenire a separării copiilor de familiile naturale sau extinse potrivit Legii nr. 272/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare.

(2) Identificarea beneficiarilor va fi făcută și în urma consilierii familiilor cu copii care sunt în evidența noastră ca familii în risc de părăsirea copilului, atât la domiciliul acestora cât și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 3;Capitolul IV

Procedura de acordarea ajutorului financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit

Art. 9 (1) Ajutorul financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit se acordă începând cu luna în care copilul frecventează grădinița cu program prelungit și sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate;

 • (2) Ajutorul financiar necesar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit se acordă în baza cererii și declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentant legal, însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, domiciliul legal pe raza sectorului 3, veniturile acesteia, adeverințe medicale pentru toți membrii familiei, ancheta socială cu propunerea de acordare a ajutorului financiar, planul de servicii, dispoziția Primarului sector 3 de aprobare a planului de servicii cât și dovada înscrierii/frecvcntării programului prelungit la grădiniță.

 • (3) Cererea și declarația pe propria răspundere se întocmesc de părinte, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condițiile legii, se înregistrează și se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 3.

 • (4) Beneficiarul ajutorului financiar necesar pentru plata în grădiniță a contribuției pentru programul prelungit este copilul, iar titularul ajutorului financiar este reprezentantul legal al copilului.

Art.10 (1) Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal se dovedesc cu următoarele documente:

 • a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiei defavorizate;

 • b) certificat de căsătorie;

 • c) hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

 • d) hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

 • e) hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind instituirea unei măsuri de protecție sau sentință j udecătorească;

 • f) sentința judecătorească privind instituirea tutelei;

 • g) sentință judecătorească privind delegarea exercițiului drepturilor părintești;

 • h) hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;

 • i) hotărâre judecătorească prin care soțul sau soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

 • j) alte acte, în funcție de fiecare caz în parte, privind componența familiei.

Art.ll (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile membrii familiei pe care le-au realizat în luna anterioară solicitării ajutorului financiar și anume:


 • a) veniturile salariale ale membrilor familiei sau pensile acestora (pensia pentru limită de vârstă; pensia anticipată; pensia anticipată parțială; pensia de invaliditate; pensia de urmaș, pensii sociale);

 • b) indemnizațiile pentru creșterea copilului;

 • c)  sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e)  alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • f)  sumele acordate ca burse sau alte forme de prijin financiar destinate exclusiv susținerii educației preșcolarilor, elevilor și studenților;

 • g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii;

Art.12 (1) Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare pentru acordarea ajutorului financiar necesar plății contribuției în grădiniță pentru programul prelungit, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează de către personalul Serviciului de Asistenta Sociala in Domeniul Drepturilor Copilului din cadrul Direcției de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 3.

(2) în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii, personalul Serviciului de Asistență Socială in Domeniul Protecției Drepturilor Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului va efectua verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare, si va întocmi ancheta socială și planul de servicii.

Art.13. Acordarea ajutorului financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit se face în baza dispoziției scrise a Primarului sector 3 de aprobare a planului de servicii, dispoziția Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3 de acordarea ajutorului financiar, dovada frecventării programului cât și a borderoului de plată. Părintele/reprezentantul legal al copilului încasează suma aferentă plății contribuției în grădiniță de la casieria Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3.

Art.14. Titularul ajutorului financiar pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în maximum 15 zile de la producerea modificării.

Art.15. în situația în care se constată schimbări ce conduc la încetarea acordării ajutorului financiar, se încetează acordarea acestui ajutor, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările;

Capitolul V

Locul de acordare a ajutorului financiar pentru plata contribuției în grădiniță cu program prelungit

Protecția Copilului în baza prezentării chitanței de plată eliberată de unitatea de învățământ preșcolar.

Capitolul VI

încetarea acordării ajutorului financiar pentru plata contribuției în grădiniță cu program prelungit

Art. 17 (1) Încetarea acordării ajutorului financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru programul prelungit se face în situația în care responsabilul de caz constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate;


CABINET PRIMAR
REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri

în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 16, alin. (1) „învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030."

Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește. în cazul în care părinții sau persoanele care au obligația de întreținere, nu pot asigura din motive independente de voința lor satisfacerea nevoilor minime de trai, statul prin autoritățile publice competente, este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub formă de prestații sau servicii.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 are misiunea de a asigura, la nivelul Sectorului 3, aplicarea politicilor publice și strategiilor din domeniul asistenței sociale pe susținerea categoriilor defavorizate (copii, persoane singure, persoane vârstnice, persoane cu handicap, etc) combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială și susținerea familiei pe parcursul întregului ciclu de viață a membrilor comunității Sectorului 3.

Una dintre problemele identificate în comunitatea locală a Sectorului 3 este reprezentată de dificultățile întâmpinate de familiile fără venituri sau cu venituri reduse în ceea ce privește includerea copiilor în învățământul preșcolar, dificultăți constând în imposibilitatea acestora de a achita contribuțiile aferente serviciilor oferite în cadrul grădinițelor din cauza veniturilor reduse, contribuții care trebuie suportate de către părinți sau de reprezentantul legal al copiilor, în baza art, 72 din HGR nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.

în vederea facilitării accesului la serviciile sociale oferite în cadrul grădinițelor, prin prezentul proiect de hotărâre propunem acordarea ajutorului financiar părinților/reprezentanților legali cu venituri reduse sau fără venituri, constând în decontarea contribuției pe care aceștia o plătesc grădiniței.

Acest ajutor se acordă la cererea părinților/reprezentantului legal depusă la Direcția Generală de Asistență Socială Sector 3, pe baza unor documente justificative a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate stabilite în Metodologia de acordare, pentru copiii care frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar și doar pentru perioada din lună cât aceștia sunt prezenți la grădiniță.CABINET PRIMAR


în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, personalul DGASPC va efectua verificarea datelor șî informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare, întocmind ancheta socială și planul de servicii.

Pe baza dispoziției Primarului privind aprobarea planului de servicii și a dispoziției directorului DGASPC de acordare a ajutorului financiar, precum și a dovezii frecventării de către copil a programului școlar și a plății contribuției, părintele/reprezentantul legal al copilului încasează suma aferentă plății contribuției în grădiniță de la casieria DGASPC.

Identificarea beneficiarilor acestui ajutor va fi făcută atât prin activitățile de prevenire a separării copiilor de familiile naturale sau extinse sau în urma consilierii familiilor cu copii care sunt în evidența DGASPC ca familii în risc de părăsire a copilului, atât la domiciliul acestora, cât și la sediul DGASPC, cât și de către personalul din cadrul unităților de învățământ preșcolar care vor îndruma părinții către DGASPC Sector 3.

Se estimează un număr maxim de 100 de copii/an care se vor înscrie la grădinițe, copii care provin din familii cu venituri reduse sau fără venituri. Luând în considerare cuantumul contribuției datorate de părinți/reprezentanți legali de până la 15 lei/zi și programul lunar al grădinițelor, rezultă un cost anual estimat de maxim 250.000 de lei.

Având în vedere că prin acordarea acestui ajutor

 • -   se facilitează accesul copiilor la servicii specializate pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri,

 • -  pot fi prevenite situațiile care pot genera pierderea locului de muncă sau imposibilitatea de a obține un loc de muncă pentru părinți,

 • -   pot fi eliminate dificultățile în ceea ce privește parcursul educațional ulterior al copilului, respectiv integrarea școlară a acestuia, urmare nefrecventării cursurilor oferite în cadrul grădinițelor,

 • -  se previne sau limitează riscul de separare a copilului de familie,

luând în considerare faptul că aspectele prezentate vizează un interes public și constituie un benefeciu și nu o sarcină pentru cetățenii Sectorului 3, beneficiu de care se poate beneficia încă de la începutul acestui an școlar, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 84921/19.08.2019 ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


OPfffATOft Dt DATE CU


str. Parfumului, nr. 2-4 sector București www.dg1spe3.fQ telefon (004) 0372 126 ’Oo fox (004) 0372 126 IO! fr-maU office® dgasptl ro


1 DltiCu 1 ih kJcNfcHALM ut «^SlȘTfi^Â.SOGiALA Șl PROTECȚIA COPILULUI


„ SECTOR 3   „

REGISTRATURĂ

WnrW.

data......./3..


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 are misiunea de a asigura, la nivelul sectorului 3, aplicarea politicilor publice și strategiilor din domeniul asistenței sociale pe susținerea categoriilor defavorizate (copii, persoane singure, persoane vârstnice, persoane cu handicap etc.) combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială și susținerea familiei pe parcursul întregului ciclu de viață a membrilor comunității sectorului 3.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 are rolul de a identifica nevoile individuale ale persoanelor provenite din grupuri vulnerabile și de a pune în aplicare măsuri prin care să sprijine integrarea socială, educațională și socio -profesională a acestora.

Una dintre problemele identificate în comunitatea locală a sectorului 3 este reprezentată de dificultățile întâmpinate de familiile fără venituri sau cu venituri reduse în ceea ce privește includerea copiilor în învățământul preșcolar (grădinița). Dificultățile constau în imposibilitatea acestora de a achita contribuțiile aferente serviciilor oferite în cadrul grădinițelor din cauza veniturilor reduse.

Prin asigurarea accesului la servicii specializate pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri, pot fi prevenite situațiile care pot genera pierderea locului de muncă sau imposibilitatea de a obține un loc de muncă pentru părinți. Totodată, nefrecventarea cursurilor oferite în cadrul grădinițelor poate genera dificultăți în ceea ce privește parcursul educațional ulterior al copilului, respectiv integrarea școlară a acestuia.

în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 16, al (1) „ învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030. ”

Luând în considerare art 72 din Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, contribuția lunară de întreținere a copiilor înscriși în unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară trebuie suportată de către părinți sau reprezentantul legal.

în aceste condiții, propunem facilitarea accesului la serviciile specializate oferite în cadrul grădinițelor prin acordarea ajutorului financiar părinților/reprezentanților legali cu venituri reduse sau fără venituri, care au în îngrijire copii, cu scopul de a preveni sau limita riscul de separare a copilului de familie. Costurile aferente participării copiilor în programul unităților de învățământ preșcolar urmează a fi decontate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Estimăm un număr maxim de 100 de copii/an ce se vor înscrie la grădinițe, care provin din familii cu venituri reduse sau fără venituri.

Astfel, luând în considerare cuantumul contribuției datorate de părinți/reprezentanți legali de până la 15 lei pe zi, programul lunar al grădinițelor, se ajunge la un cost anual estimat de maxim 250.000 de lei (RON).

Acest ajutor financiar constituie un beneficiu de asistență socială, acordat pentru sprijinirea copilului și familiei.

Beneficiile de asistență socială, așa cum sunt definite în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă o formă de suplimentare a veniturilor familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul prevenirii abandonului, stimularea participării la învățământul preșcolar și creșterea accesului la educație.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește. în cazul în care părinții sau persoanele care au obligația de întreținere nu pot asigura, din motive independente de voința lor satisfacerea nevoilor minime de trai, statul prin autoritățile publice competente, este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub formă de prestații sau servicii.

în conformitate cu prevederile legislației specifice: Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare și Legea nr. 1/2011 a educației naționale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, propunem inițierea unei hotărâri pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului financiar pentru plata contribuției in grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri, ajutor ce se va acorda în conformitate cu Metodologia privind acordarea ajutorului financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri, anexă la proiect, metodologie care reglementează condițiile de acordare, eligibilitatea beneficiilor, procedura de acordare a ajutorului financiar, locul de acordare și documentele justificative în vederea plății.


Director General Adjunct - Economic,


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nr. 13389

str, parfumului* nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.ro

telefon (004} 0372 126 100 fax (004) 0372 126 toi e-m*il 0fFice@dgaspc3.ro


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 asigura aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie de pe raza sectorului 3.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 are rolul de a identifica nevoile individuale ale persoanelor provenite din grupuri vulnerabile și de a pune în aplicare masuri prin care să sprijine integrarea socială, educațională și socio -profesională a acestora.

Una dintre problemele identificate în comunitatea locală a sectorului 3 este reprezentată de dificultățile întâmpinate de familiile fără venituri sau cu venituri reduse în ceea ce privește includerea copiilor în invatamantul preșcolar (grădinița). Dificultățile constau în imposibilitatea acestora de a achita contribuțiile aferente serviciilor oferite în cadrul grădinițelor din cauza veniturilor reduse.

Prin asigurarea accesului la servicii specializate pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri, pot fi prevenite situațiile care pot genera pierderea locului de muncă sau imposibilitatea de a obține un Ioc de muncă pentru părinți. Totodată, nefrecventarea cursurilor oferite în cadrul grădinițelor poate genera dificultăți în ceea ce privește parcursul educațional ulterior al copilului, respectiv integrarea școlară a acestuia.

In conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 16, al 1. „învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030. ”

în aceste condiții, propunem facilitarea accesului la serviciile specializate oferite în cadrul grădinițelor prin acordarea ajutorului financiar părințîlor/reprezentanților legali cu venituri reduse sau fără venituri, care au în îngrijire copii, cu scopul de a preveni sau limita riscul de separare a copilului de familie. Costurile aferente participării copiilor în programul unităților de învățământ preșcolar urmează a fi decontate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

în conformitate cu prevederile legislației specifice: Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, Legea nr. 1/2011 a educației naționale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, propunem inițierea unei hotărâri pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui


Direcția Generală De Asistența Socială și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nr. 13389

ajutor financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri.

SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA

IN DOMENIUL PROTECȚIEI DREPTURILOR COPILULUI


DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI


str. Parfumului, nr. 2-4 Sector 3, București WWW -d ga $ p«3

telefon (004) 0372 126 100 fox (004) 0372 126 101 offlce (QJdgaspc3.roINTRARE .io ; ieșire NR Pata .... ZyCĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,


(sector 3                 j

(cabinet primar!

I Data. ■^3^333 i


în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.


Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ....SZ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii" de-a a ședinței ordinare/extraordinare din data de ,  U...S2. &>!£

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.......                  ........ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUXÎCĂ ADRIANA

MEMBRI:         \

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,


HONTARU VALERICA

>
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...&......de pe ordinea de zi /

fCpIunentarea-urdlnll"de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ......$d........ de pe ordinea de zi /■ suplimentarea ordinii °do zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


— n

SECRETAR,

VĂDUVĂ IULIANA

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELIN ARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

...h&Lz:..................

DOBRE ALEXANDRU

...........^.£...............

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

.............^....................

ENE STELIAN-BOGDAN

...........................

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL


<9

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul............. de pe ordinea de zi / suplimentareaordinii de zi a ședinței ordin ar e/extrao          1 data de


Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de              ......... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...£....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU jA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................ffirA.........................................................


TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FÂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA