Hotărârea nr. 412/2019

HCLS3 nr. 412 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 14/26.02.2009 referitoare la aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3”,cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere,

 • -  Referatul de aprobare nr. 519149/CP/21.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.518652/20.08.2019 al Direcției Investiții și Achiziții -Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

 • -  Adresa nr.518678/20.08.2019 a Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 19 lit b) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului comun nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței, al Ministrului Finanțelor Publice și al Viceprim-Ministrului, Ministrul Administrației și Internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • -  HCLS3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe ~ condominii din Sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

* Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă actualizarea „Programului local multianualprivind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3”, urmare completării cu alte 7 asociații de proprietari, respectiv pozițiile 1913—1919;

 • (2) La poziția 1074, coloana 4 se modifică și va avea următorul cuprins: “S+P+1E”;

 • (3) Asociațiile de proprietari cuprinse în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3”, cu modificările și completările aduse prin alin. (1) și (2) sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 412

DIN 28.08.2019

----—Iw Fi----------------------------1 l                        ANEXA LAH.C.L.S3 NR.

Programul local m^UîantJ^I privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3

Nr. Cri.

Adresă imobil11

Anul construirii

Regim de înălțime S+P+N

Nr. ap.

0

1

2

3

4

H.C.L. nr. 14/26.02.2009

1

Str.Constantin Brancusi nr.8, bi,A13bis

1968

S+P+10E

1     44

2

Str.Sapte Drumuri nr.16, bl.36B

1969

S+P+10E

132

3

Str.lon Nedelcu nr.4, bl.A9

1970

S+P+10E

44

4

Bd.Theodor Pallady nr.4, bl.M2

1973

S+P+10E

264

5

Al. Barajul Sadului nr.7, bl.M4

1978

S+P+10E

~174

6

Str.Campia Libertății nr.4, bl.PM51

1980

S+P+10E

174

7

Str.Baba Novac nr.8, bl.T1

1962

S+P+4E

80

8

Intr.Badeni nr.4, bl.Y7, sc.1-3

1966

S+P+4E

60

9

Str.Postavarul nr.5, bl.C5, sc.5-8

1966

S+P+4E

50

10

Ai.Postavarul nr.4, bl.C4

1967

S+P+4E

120

11

Str.Segovia nr.1, bl.C8

1967

S+P+4E

””60

12

Bd. 1 Decembrie 1918 nr.46, bl.O20

1968

S+P+4E

30

13

Str.Gura lalomitei nr.18, bl.PC12

1973

S+P+4E

“40

14

Str.Valea Buzăului nr.5, bl.G12

1974

S+P+4E

50

15

Str.Baba Novac nr.22, bl.24C

1977

S+P+14E

~1Î8

16

Bd. N. Grigorescu nr.23, bl.Y9A

1969

S+P+11E

44

17

Bd.Camil Ressu nr. 45, bl. N8

1969

S+P+11E

44

18

Str.Baba Novac nr.16, bl. 23

1964

S+P+10E

264

19

AI.Barajul Dunării nr. 3, bl. M35

1965

S+P+10E

352

20

Str.Baba Novac nr.21,bl.G11

1965

S+P+10E

88

21

AI.Barajul Dunării nr.6, bl.M37

1965

S+P+10E

44

22

Str.Liviu Rebreanu nr.9, bl.50

1966

S+P+10E

176

23

Str.Constantin Brancusi nr.1, bl.S14

1967

S+P+10E

44

24

Str.Constantin Brancusi nr.6, bl.A13

1968

S+P+10E

44

25

Str.Copaceni nr.47, bl.W3

1969

S+P+10E

132

26

Bd.Camil Ressu nr.14, bl.A4

1969

S+P+10E

44

27

Bd.Nicolae Grigorescu nr.25, bf.Y9B

1969

S+P+10E

44

28

Str.Ciucea nr.5, bl.L19

1970

S+P+10E

231

29

Bd.Camil Ressu nr.55, bi.N12

1970

S+P+10E

44

30

Bd.Camil Ressu nr.51, bl.N11

1971

S+P+10E

44

31

Str.Jean Steriadi nr. 1, bl. G3

1973

S+P+10E

110

32

Str.Ramnicu Valcea nr.1, bi.4A

1975

S+P+10E

44

33

Al.llioara nr.16, bl.M32, sc.B

1976

S+P+10E

44

34

AI.Barajul Sadului nr.7A-7B, bl. M4A2,

1978

S+P+10E

162

35

Str.Ghita Serban nr.12, bl.8B

1978

S+P+10E

108

36

Str.Gheorghe Petrascu nr.12, bl.B8

1961

S+P+9E

158

37

Ai.Barajul Lotru nr.4, bi.N6

1976

S+P+9E

88

38

Bd.Theodor Pallady nr.24, bl.R11

1973

S+P+8E

72

39

M.Barajul Rovinari nr. 14, bl. M7A

1976

S+P+8E

72

40

Str.Baba Novac nr.15A, bl.3, SC.A+B

1976

S+P+8E

64

41

Bd.Hristo Botev nr.5

1980

S+P+8E

16

42

Str.Ticus nr.3, bl.M31B,sc.2

1981

S+P+8E

54

43

Str.lstriei nr.10, bl.19C, sc.1

1982

S+P+8E

44

44

Str.Danubru nr.21, bl.31A

1984

S+P+8E

52

45     t

Str.Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 3

1989

S+P+8E

27

46     J

Str.Drumul Murgului nr.2, bl.C3

1964

S+P+4E

70

47     5

Str.CozIa nr.8, bl.A7

1966

S+P+4E

50

48     /

kl.Postăvarul nr.1, bl.C3, sc.7+8

1966

S+P+4E

25

49    Z

U.OnisiforGhibu nr.6, bl.O30

1968

S+P+4E

50

50    S

Jtr.Gruiui Argeșului nr.3, bl.31B

1968

S+P+4E

50

51     Z

U.PIesesti nr.2, bl.Z7

1968

S+P+4E

30

52     E

Id.Camil Ressu nr.44-48, bl.C14-C15

1969

S+P+4E

160

53    Z

d.Fetești nr.2-4, bl. I25, sc.1-10

1969

S+P+4E

130


54

Str.Jean Steriadi nr. 20, bl. 121

1969

S+P+4E

120

55

Str.Armenis nr. 8-10, bl. J5

1969

S+P+4E

120

56

Str.Dumitru Pene nr. 2, bl. J7

1969

S+P+4E

70

57

Str.losif Hodos nr. 6, bl. J15

1969

S+P+4E

60

58

AI.Fetesti nr.1, bl.F4

1969

S+P+4E

60

59

Str.Armenis nr.6, bl.J3, sc.3,4,5,6

1969

S+P+4E

50

60

Str.Ciucea nr.1, bl.P16

1969

S+P+4E

50

61

Str.ducea nr.6, bl.4T

1969

S+P+4E

30

62

AI.Fetesti nr.6-12, bl.l26

1970

S+P+4E

150

63

Str.Fetesti nr.10, bl.V13

1970

S+P+4E

80

64

Str.AluneluIui nr.4, bl.57, sc.1

1980

S+P+4E

15

H.C.L. nr. 48/14.04.2009

65

Str.Odobești nr.11, bi.T1, sc.B

1978

S+P+13E

83

66

Str.Baba Novac nr.2, bl.U1

1962

S+P+11E

43

67

Str.Nicolae Sebe nr.3, bl.L42

1981

S+P+11E

44

68

Str.Reconstrucției nr.8, bl.28bis

1964

S+P+10E

132

69

Str. Reconstrucției nr.10, bl.29

1965

S+P+10E

308

70

Str.Drumului Murgului nr.40, bl.54

1965

S+P+10E

176

71

Str.Parului nr.32, bl.G59

1965

S+P+10E

132

72

Str.Baba Novac nr.15, bl.G15

1965

S+P+10E

88

73

Al.Vasile Goldis nr.2, bl.M43

1965

S+P+10E

44

74

Str.Baba Novac nr.17, bl.G13, sc.2

\ 1965

S+P+10E

44

75

Str.Liviu Rebreanu nr.7, bl.51    /*/ j—>

7 \966

S+P+10E

176

76

Str.Fizicienilor nr.9, bl.D4A      / ț/

\” w

S+P+10E

88

77

Str.Odobești nr. 8, bl. V8        I z[     jj

,15)66

S+P+10E

44

78

Intr.Odobesti nr.2, bl.V11       l

)^1466

S+P+10E

44

79

Str.Baba Novac nr.17, bi.G13, scV^

>966

S+P+10E

44

80

Bd.Camil Ressu nr.35, bl.N5

fe/1967

S+P+10E

230

81

Str.Burdujeni nr.7, bl.B2

1967

S+P+10E

88

82

Str.Fizicienilor nr.5, bi.D3A, sc. 1-2

1969

S+P+10E

88

83

Bd.N. Grigorescu nr.29, bl.Y9D, sc.1

1969

S+P+10E

44

84

Str.Gheorghe Tattarescu nr.8, bl.S13

1969

S+P+10E

44

85

Str.Jean Steriadi nr. 29, bl. V3

1971

S+P+10E

55

86

Str.Ciucea nr.7, bl.L20, sc.1

1971

S+P+10E

44

87

Str.Jean Steriadi nr.27, bl.L15

1972

S+P+10E

220

88

Str.Gheorghe Petrascu nr.14bis, bl.A9bis

1972

S+P+10E

44

89

Str.Jean Steriadi nr.23-25, bl.116, sc.5

1972

S+P+10E

44

90

Str.Jean Steriadi nr.23-25, bl.116, sc.1

1972

S+P+10E

44

91

Str.Jean Steriadi nr.23-25, bl.116, sc.3

1972

S+P+10E

44

92

Str.Liviu Rebreanu nr. 7A, bl.51 A

1972

S+P+10E

44

93

Str.Petre lonescu nr.2, bl.6, sc.2

1973

S+P+10E

54

94

Str.Ceairului nr.13, bl.M2

1974

S+P+10E

78

95

B-dul Theodor Pallady nr.18, bl.M5, sc.C

1974

S+P+10E

54

96

Bd.Theodor Pallady nr.6, bl.A11

1975

S+P+10E

264

97

Str.Campia Libertății nr. 41, bl. MC4

1975

S+P+10E

66

98

Str.Petre lonescu nr. 2, bl. 6, sc. 1

1975

S+P+10E

55

99

Bd.Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 2

1975

S+P+10E

44

100

Str.Campia Libertății nr.43, bl.MC6

1975

S+P+10E

44

101

Bd.Camil Ressu nr.10, bl.3, sc.1

1975

S+P+10E

44

102

Str.Cercelus nr.52, bl.11, sc.B

1975

S+P+10E

40

103

Bd.Camil Ressu nr.4, bl.5

1976

S+P+10E

157

104

Al.Vlahita nr.2, bl.PM20A

1976

S+P+10E

65

105

Bd.N. Grigorescu nr.21, bl.Y9

1976

S+P+10E

44

106

Bd.Theodor Pallady nr.14, bl.M3A

1976

S+P+10E

44

107

Bd.Camil Ressu nr.17, bl.57A

1976

S+P+10E

44

108

Str.Campineanca nr.2, bl.RE3

1976

S+P+10E

44

109

Str.Odobești nr.2A, bl.N2B

1977

S+P+10E

44

110

Str.Șapte Drumuri nr.18, bl.PM40A, sc.1-2

1978

S+P+10E

129

111

Sos.Mihai Bravu nr.291, bl.12A

1978

S+P+10E

44

112

Str.Dristorului nr.96, bl.12B, sc.B

1978

S+P+10E

44

113

Str.Dristorului nr.96, bl.12B, sc.A

1978

S+P+10E

44

114

Str.Ghita Serban nr.18, b1.8D

1978

S+P+10E

44

115

AI.Ramnicu Sarat nr.26, bl.2B

1979

S+P+10E

132


/ */ / V i 5 zl

K

\

IJJ

116

Str.Campia Libertății nr.5, bl.PM6fc

I /ol #9

S+P+10E

110

117

Str.Nicoiae Licăret nr.10, bl.PM41

U°^79

S+P+10E

“88

118

Str.Lotrioara nr.15, bl.V37                              979

S+P+10E

88

119

Str.Campia Libertății nr.7, bl.PM61, sc.S*

LțJ ui h

<  1979

S+P+10E

54

120

Str.Lotrioara nr.13-15, bl.V41

1979

S+P+10E

~54

121

Str.Campia Libertății nr.7, bl.PM61, sc.A

1979

S+P+10E

43

122

Str.Tina Petre nr.7, bl.L33, sc.1

1980

S+P+10E

54

123

Calea Vitan nr.215-217, bl.21-22, sc.2

1981

S+P+10E

30

124

Al.Scolarilor nr.8, bl.S23

1982

S+P+10E

86

125

Al.Scolarilor nr. 6, bl. S4

1982

S+P+10E

“43     |

126

Str.Patulului nr. 2A, bl. 27

1983

S+P+10E

76

127

Str.Patulului nr. 2, bl. 28

1983

S+P+10E

40

128

Str.Baba Novac nr. 1, bl.S3

1962

S+P+9E

96

129

Str.Constantin Brancusi nr.7, bl.D14

1962

S+P+9E

80

130

Str.Nicoiae Sebe nr.7, bl.S23

1962

S+P+9E

“38

131

Intr.Badeni nr.10, bl.T5

1970

S+P+9E

40

132

Str.Ciucea nr.8, bl.L18

1971

S+P+9E

231

133

Str.Lotrioara nr.9, bl.V33

1976

S+P+9E

“74

134

Str.Lotrioara nr.11, bl.V34

1976

S+P+9E

74

135

Str.Lucretiu Patrascanu nr.19, bl.MC18A, sc.1

1984

S+P+9E

35

136

Str.Emil Garieanu nr.9, bl.A4, sc.2

1989

S+P+9E

36

137

Str.Emil Garieanu nr.9, bl.A4, sc.3

1989

S+P+9E

36

138

Str.Anastasie Panu nr.4, bJ.A4, sc.1

1989

S+P+9E

~27

139

Bd.Octavian Goga nr.4, bl.M26, sc.3

1993

S+P+9E

26

140

Str.Nicoiae Sebe nr.13, bl.S20

1962

S+P+8E

37

141

Str.Prevederii nr.23, bi.G16

1974

S+P+8E

144

142

Str.Prevederii nr.17, bl.R13

1974

S+P+8E

72

143

Str.Mizil nr. 2, bl. G17, sc. C

1974

S+P+8E

“36

144

Str.Vlahita nr. 4, bl. PM8

1975

S+P+8E

144

145

Al.llioara nr.1, bl. PM29, sc.1-3

1975

ALA+S+P+8E

108

146

Bd.Camil Ressu nr. 72, bl. PM31

1975

S+P+8E

"^72

147

Str.Prevederii nr. 24, bl. G4-G5

1976

S+P+8E

108

148

Al.Barajul Dunării nr.10, bl.M8A

1977

S+P+8E

72

149

Str.Stelian Mihale nr.15, bl.PM92                  |

1979

S+P+8E

54

150

Bd.Ramnicu Sarat nr. 13, bl. 19

1981

S+P+8E

132

151

I Calea Vitan 207-209, bl.31

1981

S+P+8E

108

152

Str.Tina Petre nr.4, bl.L30

1981

S+P+8E

108

153

Str.Murgeni nr.3, bl.L29

1981

S+P+8E

108

154

Str.Ticus nr.3, bl.M31B, sc.1

1981

S+P+8E

54

155

Str.Murgeni nr.5, bl.L28

1981

S+P+8E

54

156

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr.5, bl.21G, sc1

1982

S+P+8E

54

157

Str. Laborator nr.133, bl.S5

1982

S+P+8E

54

158

Str.Drumul Murgului nr. 1, bl.S33

1982

S+P+8E

54

159

Al.Fizicienilor nr.8, bl.3D, sc.3

1983

S+P+8E

52

160

Str.Ramnicu Valcea nr.7, bl.S35A

1983

S+P+8E

44

161

Str.Schitului nr.18, bl.20B

1984

S+P+8E

52

162

Str.Nedelcu Ion nr.1, bl. 1

1984

S+P+8E

52

163

Str.Racari nr.10A, bl.42, sc.1

1984

S+P+8E

52

164

M.Madarasi nr.1, bl.D10

1984

S+P+8E

35

165

Str.Uviu Rebreanu nr. 12, bl.KIA                  |

1984

S+P+8E

32

166    J

M.Adrian Carstea nr.1, bl.74

1985

S+P+8E

52

167    J

Str.Aurei Boțea nr.6, bl.B6A

1986

S+P+8E

52

168 $

Str.Zizin nr.11, bl.V40, sc.A                          |

1987

S+P+8E

27

169    S

>tr .Anastasie Panu nr.6, bl.A5

1988

S+P+8E

72

170    $

Jtr.Foisorului nr.9, bl.F6C

1988

S+P+8E

72

171     S

Str.Foișorului nr.8, bl.F3C, sc.1

1988

S+P+8E

36

172    C

Jalea Vitan nr.117, bl.V21A, sc.1

1988

S+P+8E

27

173    C

Jalea Vitan nr.113, bl.V16B

1988

S+P+8E

27

174    S

itr. Brailita nr.3, bl.V18, sc.2

1988

S+P+8E

27

175    S

tr.Anastasie Panu nr.3, bl.A3

1989

S+P+8E

99

176    S

tr.Vasile Carlova nr.6, bl.A7

1989

S+P+8E

98

177   S

tr.Emil Garieanu nr.13, bl.A9,sc.1+2

1989

S+P+8E

72

178    B

d.1 Decembrie 1918 nr.2, bl.MY9

1989

S+P+8E

63


179

Bd.Basarabia nr.244, bl.MY8, sc.A

1989

S+P+8E

36

180

Str.Foisorului nr.11, bl.F7C, sc.1

1989

S+P+8E

36

181

Bd.Basarabia nr.244, bl.MY8, sc.B

1989

S+P+8E

27

182

Str.Vlad Județul nr.8, bl.V11, sc.3

1989

S+P+8E

27

183

Str.Alexandru Moruzzi nr.5, bl.A13, sc.1

1989

S+P+8E

27

184

Al.Foisorului nr.11, bl.F7C, sc.2

1989

S+P+8E

27

185

Bd.Corneliu Coposu nr.53, bl.CC

1961

S+P+7E

28

186

Al.Barajul Dunării nr.9, bl.Z10, sc.2

1968

S+P+5E

15

187

AI.Buchetului nr.5-7, bl.C4

1960

S+P+4E

74

188

Str.Gheorghe Tattarascu nr.6, bl.P2

1960

S+P+4E

60

189

Str.Nicolae Sebe nr.15, bl.V11

1962

S+P+4E

120

190

Str.Baba Novac nr.4, bl.R1

1962

S+P+4E

40

191

Intr.Badeni nr.1, bl.M13

1963

S+P+4E

100

192

Intr.Badeni nr.7, bl.M61

1964

S+P+4E

120

193

Intr.Badeni nr.5, bl.M19

1964

S+P+4E

60

194

Intr.Badeni nr.3, bl.M18

1964

S+P+4E

60

195

Al.Barajul Uzului nr.1, bl.Y14

1968

S+P+4E

100

196

Al.Barajul Bistriței nr.6, bl.Z13

1968

S+P+4E

100

197

Al.Onisifor Ghibu nr.7, bl.O25

1968

S+P+4E

80

198

Al.Barajul Uzului nr.2, bl.Y16

1968

S+P+4E

60

199

Al.Onisifbr Ghibu nr.9, bl.O24

1968

S+P+4E

60

200

Al.Onisifor Ghibu nr.5, bl.O26

1968

S+P+4E

60

201

Al.Onisifor Ghibu nr.3, bl.O27

1968

S+P+4E

40

202

Bd.Camil Ressu nr.54, bl.C17

1968

S+P+4E

20

203

AI.Barajul Uzului nr.4, bl.Y15. sc.A

1968

S+P+4E

20

204

Bd.1 Decembrie 1918 nr.47, bl.J40

1969

S+P+4E

—42P

205

Intr.Odobesti nr.1, bl.Z2

1969

S+P+4E   X

dMzWTX

206

Al.Ciucea nr.5, bl.P20

1969

S+P+4E /*S

207

Bd.Camil Ressu nr.37, bl.Z4

1969

S+P+4E / /

208

ALArmenis nr.4, bl. J1, sc.1-4

1969

S+P+4E £

’ I ”J I

209

Al.Ciucea nr.3, bi.P19

1969

S+P+4E   o\

210

Str.Ceairului nr.3, bl.JIO, sc.C-F

1969

s+p+4e \i\

211

Al.Ciucea nr.4, bl.P18

1969

S+P+4E

212

Str.Burdujeni nr. 6-8, bl. N11

1969

S+P+4E   ™

213

AI.Leorda nr.5, bl.N21

1969

S+P+4E

40

214

Al.Onisifor Ghibu nr.11, bl.O24bis, sc.1-2

1969

S+P+4E

30

215

Str.Ceairului nr.3, bl.JIO, sc.A+B

1969

S+P+4E

30

216

Bd.1 Decembrie 1918 nr.38, bl.U3, sc.1-2

1969

S+P+4E

30

217

Al.Ciucea nr.1, bl.P19bis

1969

S+P+4E

30

218

Str.Jean Steriadi nr.8, bl.l20

1969

S+P+4E

30

219

Str.Jean Steriadi nr.5, bl.l23

1969

S+P+4E

20

220

AI.Lipanesti nr.2, bl.J21

1969

S+P+4E

20

221

Str.Jean Steriadi nr.7, bt.l22

1969

S+P+4E

20

222

AI.Lipanesti nr.2, bl.J12, sc.A+B

1969

S+P+4E

20

223

AI.Lipanesti nr.8, bl.J19

1969

S+P+4E

20

224

AI.Lipanesti nr.15, bl.J20, Sc.B

1969

S+P+4E

15

225

Str.Fetesti nr. 4, bl. F5

1970

S+P+4E

120

226

Str.Codrii Neamțului nr.70, bl.N18

1970

S+P+4E

90

227

AI.Lipanesti nr.2, bl.J22

1970

S+P+4E

20

228

Str.Gura lalomitei nr.10, bl.H32

1973

S+P+4E

20

229

Str.Gura lalomitei nr.3, bl.PC9 (sc. D+E)

1973

S+P+4E

20

230

Str.Gura lalomitei nr.3, bl.PC9, sc.A

1973

S+P+4E

10

231

Str.Gura lalomitei nr.3, bl.PC9, sc.C

1973

S+P+4E

10

232

Str.Gura lalomitei nr.3, bl.PC9, sc.F

1973

S+P+4E

10

233

Str.Mizil nr. 4, bl. G11

1974

S+P+4E

80

234

Str.Prevederii nr.28, bl.G9

1974

S+P+4E

60

235

Al. Postăvarul nr. 1, bl. C2bis

1976

S+P+4E

50

236

Al.Postavarul nr. 7, bl. C1bis

1976

S+P+4E

30

237

Al.Postăvarul nr. 2D, bl. C4B

1976

S+P+4E

30

238

Al.Postavarul nr. 2C, bl. C4A

1976

S+P+4E

30

239

Str.Ozana nr. 2, bl. I32

1980

S+P+4E

60

240

Al.Jieneasca nr.5, bl.34

1980

S+P+4E

60

241

Str.Marîn Pazon nr. 2A, bl. G7bis

1983

S+P+4E

48

242

Str.Lugojana nr.7-9, bl.50-50A

1984

S+P+4E

42

243

Str.Crivatului nr. 2, bl.51

1984

S+P+4E

33

244

Str.Voronet nr.12, bl.D7, sc.3

1987

S+P+4E

14

245

Str.Agatha Barsescu nr.19, bl.V25

1989

S+P+4E

38

246

Str.Caloian Județul nr.4, bl.D21A, sc.1+2

1989

S+P+4E

33

247

Str.Caloian Județul nr.8, bl.D19A, sc.1+2

1989

S+P+4E

33

248

Str.Emil Garieanu nr.6, bl.V52C

1990

S+P+4E

42

249

Str.Baba Novac nr.14, b!.N2

1959

D+P+3E

40

250

Str.Baba Novac nr.12, bl.M3

1960

D+P+3E

48

H.C.L. nr. 85/29.07.2009

251

Str.Odobesti nr 11, Bl T1, sc A

1978

S+P+13E

83

252

Str.Stelian Mihale nr. 17 bl. X8 sc. 1

1979

S+P+11E

43

253

Str.Baba Novac, nr23, Bl G10

1962

S+P+10E

88

254

Intr.Reconstructiei nr. 6 bl. 28 sc.1

1964

S+P+10E

44

255

Bd.N Grigorescu nr49, Bl E1

1965

S+P+10E

88

256

AI.Barajul Sadului, nr 9, Bl Y10, sc 1

1967

S+P+10E

44

257

Str.Fizicienilor nr. 1 bl. D2A

1968

S+P+10E

88

258

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 66, bl. U23

1970

S+P+10E

66

259

Str.Nicolae Pascu nr. 4 bl. R2

1971

S+P+10E

88

260

Bd.Camif Ressu nr. 10 bl. 3, sc. 3+4

1975

S+P+10E

88

261

Bd.Th. Pallady nr. 18 bl. M5A sc. A

1975

S+P+10E

54

262

Bd.Camil Ressu nr. 74 bl. S2, sc. A+B

1977

S+P+10E

263

Bd.Ramnicu Sarat nr. 31, bl. 11B

1976

S+P+10E    /

264

Str.Lotrioara nr. 17, bi. M31B

1978

S+P+10E   /

265

Str.Baia Mare nr. 2 bl. 4 sc. A

1979

S+P+10E

266

Str.Codrii Neamțului nr. 15, bl. 6, sc. 2

1981

S+P+10E  1

E I

267

Calea Vitan nr. 227, bl. 2A

1985

S+P+10E H

268

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 7 bl. G2

1964

S+P+9E

\ 'xO86J    j *

269

Str.Constantin Brancusi, nr. 9, bl. D15

1969

S+P+9E    \

270

Intr. Horbotei nr. 8 bl. 3 Titan

1969

S+P+9E

271

Str.Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. E

1974

S+P+8E

36

272

Al.ilioara nr.3, bl.PM27

1975

S+P+8E

144

273

Bd.Camil Ressu nr64, Bl PM28, sc. A

1975

S+P+8E

36

274

Str.Mizil nr. 2, bl. G17, sc. A+B

1974

S+P+8E

72

275

Bd.1 Decembrie 1918, nr27A, Bl PM73

1979

S+P+8E

54

276

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 29E, Bl PM82

1980

S+P+8E

54

277

AI.Fizicienilor nr.14, bl.1G

1980

S+P+8E

52

278

Al .Adrian Carstea nr. 3, Bl 33B, sc 1

1983

S+P+8E

52

279

Al.Suraia, nr. 2, Bl 21

1983

S+P+8E

52

280

AI.Fizicienilor nr. 4 bl. 3F

1983

S+P+8E

52

281

Bd.1 Decembrie 1918, nr. 41, Bl P108, sc B

1986

S+P+8E

32

282

Calea Vitan nr. 110 bl. 34A sc.A+B

1989

S+P+8E

72

283

Str.Anastasie Panu, nr8, Bl A12, sc 2

1989

S+P+8E

36

284

Str.Vlad Dracul nr. 11 bl. C14 sc.3

1989

S+P+8E

27

285

Str.Vlad Dracul nr. 3 bl. B12

1989

S+P+8E

27

286

Bd.Ramnicu Sarat nr. 9 bl. 19B sc. 2

1980

S+P+7E

44

287

Str. Matei Basarab nr. 100 bl. 85 sc. 2

1988

S+P+7E

27

288

Str.Matei Basarab nr. 100 bi. 85 sc. 1

1988

S+P+6E

28

289

M.Barajul Iezer, nr 6, Bl M3A, sc 1-3

1964

S+P+4E

60

290

Str.Liviu Rebreanu nr. 25 Bl. M11

1965

S+P+4E

40

291    /

M.Zavideni nr1, BIA10

1966

S+P+4E

85

292    J

>tr. Rotunda nr 11, Bl H21

1966

S+P+4E

28

293    {

Str.Valeriu Braniște nr. 56 bl. A+B

1968

S+P+4E +pod

50

294    J

Jtr.Jean Steriadi nr. 6 bl. 118 bis

1968

S+P+4E

30

295    E

îd.Camil Ressu, nr32, Bl C11, sc 1-2

1968

S+P+4E

30

296    S

îtr.Tomis nr. 5 bl. H8

1968

S+P+4E

20

297    7

U.Giurgeni nr 6, Bl F12, sc 1-6

1969

S+P+4E

90

298   S

itr.Ceairului nr. 1 bl. J9

1969

S+P+4E

70

299    S

>tr.Burdujeni nr. 16 bl. N14 sc. A

1969

S+P+4E

10

300    S

tr. Marin Pazon , nr 4, Bi G28

1974

S+P+4E

60

301    A

J.Postăvarul nr. 3 bl. C2A

1976

S+P+4E

30

302    S

tr.Ozana, nr3, Bi 131

1979

S+P+4E

90

303   A

I.Moreni nr. 2 bl. 6G1

1982

S+P+4E       |      60

304

Str.losif Ion nr. 12 bl. 6C2

1982

S+P+4E

30

305

AI.Fizicienilor, nr23, BI1A

1983

S+P+4E

48

306

Bd.Camil Ressu, nr 66, Bl 2A1

1983

S+P+4E

38

307

Bd.Camil Ressu nr62, Bl 1D

1983

S+P+4E

32

308

Bd.Camil Ressu, nr 64, Bl 1C

1983

S+P+4E

32

309

Bd.N. Grigorescu nr45, Bl C1

1989

S+P+4E

120

310

Al.Barajul Dunării nr. 2 bl. M39

1965

S+P+10E

44

311

Str.Drumul Murgului nr. 10 bl. B4

1968

S+P+10E

54

312

Al.Barajul Bistrița nr. 8 bl. Y8

1968

S+P+10E

44

313

Str.Moise Nicoara nr. 39, bl. A3

1969

S+P+10E

109

314

Str.Daniel Barcianu nr. 31, bl. A2

1969

S+P+10E

109

315

AI.Nicolae Licăret nr. 1 bl. 33B

1970

S+P+10E

264

316

Bd.Camil Ressu nr. 13 bl. 58B

1970

S+P+10E

44

317

Bd.Theodor Pallady nr. 7-13 bl. R5

1975

S+P+10E

317

318

Bd.Camil Ressu nr. 3 bl. 13A

1976

S+P+10E

132

319

Str.Codrii Neamțului nr. 11 bl. 2

1977

S+P+10E

195

320

Str.Constantin Brancusi nr. 11 bl. D16

1963

S+P+9E

280

321

Str.CozIa nr. 2 bl. F4

1972

S+P+10E

44

322

Str.Prevederii nr. 5 bl. PM11A sc. E

1976

S+P+8E

36

323

Intr.Patinoarului nr. 23, bl. PM55, sc. C

1979

S+P+8E

44

324

AI.Madarasi nr. 7 bl. D7

1984

S+P+8E

52

325

AI.Adrian Carstea nr. 1 bl. 30B sc. 2

1984

S+P+8E

52

326

AI.Marius Emanoil Buteica nr. 8 bl. 62

1985

S+P+8E

52

327

Intr.Barsei nr. 4, bl. G8, sc. 2

1986

S+P+8E

52

328

Str.Apostol Mărgărit nr. 3 bl. 108 sc. A

1986

S+P+8E

36

329

Str.Textilistilor nr. 1, bl. MY1, sc. 1

1988

S+P+8E

34

330

Str.Banu Udrea nr. 12 bl. H5

1989

S+P+8E

36

331

Str.Alexandru Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc. 1 +2

1990

S+P+8E

63

332

Str. Anastasie Panu nr. 30 bl. A16

1992

S+P+8E

333

Al.Barajul Cucuteni nr. 2 bl. M4A

1963

S+P+4E

334

Al.Barajul Lotru nr. 1 bl. M4B

1963

S+P+4E

335

Str.Liviu Rebreanu nr. 37, bl, M24

1964

S+P+4E

336

Al.Barajul Bistriței nr. 11 bl. M23

1965

S+P+4E

337

Al.Baraj Bicaz nr. 5 bl. M3B

1965

S+P+4E

338

Al.Barajul Sadului nr. 2 bl. Z11A, sc, 1-6

1967

S+P+4E

339

Str.Postavarul nr. 5, bl. C5, sc. 1-4

1967

S+P+4E

340

Str.CozIa nr. 4, bl. A9, sc, 1-4

1967

S+P+4E

341

Bd.Camil Ressu nr. 40, bl. C13

1968

S+P+4E

60

342

AI.Banu Udrea nr. 1, bl. 5, sc. A

1970

S+P+4E

50

343

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 70, bl. VN6

1976

S+P+10E

44

344

Str.Rotunda nr. 7, bl. H20

1969

S+P+4E

30

345

AI.Leorda nr. 8, bl. N20, sc 1-2

1969

S+P+4E

30

346

Str.Codrii Neamțului nr. 66, bl. N19

1969

S+P+4E

30

347

Str.Codrii Neamțului nr. 19 bl. NB2

1974

S+P+4E

20

348

AI.Fizicienilor nr. 27 bl. 2A

1982

S+P+4E

20

H.C.L. nr. 2/20.01.2010

349

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2

1974

S+P+10E

78

350

Piața Alba lulia nr. 4, bl. I3

1985

S+P+13E

64

351

Piața Alba lulia nr. 5, bl. I4

1987

S+P+13E

64

352

Str.Alexandru Moruzzi nr. 10, bl. V57

1989

S+P+4E

28

353

Str.Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 2

1989

S+P+8E

36

354

Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 2

1985

S+P+8E

36

355

Str.Aurel Boțea nr. 8, bl. B6, sc. 1

1985

S+P+8E

52

356

Str.Aurel Boțea nr. 4, bl. B8, sc. 1

1985

S+P+8E

52

357

Str.Banu Udrea nr. 7, bl. 8

1970

S+P+4E

20

358

AI.Banu Udrea nr. 3, bl. 6

1970

S+P+4E

20

359

AI.Banu Udrea nr. 1, bl. 5, sc. B

1970

S+P+4E

50

360

AI.Barajul Cucuteni nr. 3, bl. A14, sc. 1

1968

S+P+10E

44

361

Str.Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C

1975

S+P+10E

55

362

AI.BIajel nr. 13, bl. V6

1987

S+P+8E

36

363

Str.Burdujeni nr. 10, bl. N13

1969

S+P+4E

60

364

Calea Călărașilor nr. 245-247, bl. B1

1969

S+P+4E

40

365

Str.Caloian Județul nr. 2, bl. D21B

1989

S+P+4E

33

366

Str.Caloian Județul nr. 8, bl. D19B

1988

S+P+4E

28

367

B-dul Camil Ressu nr. 26, bl. A7

1970

S+P+10E

46

368

Bd.Camil Ressu nr. 23, bl. 55

1967

S+P+10E

176

369

Al.Codrii Neamțului nr. 6, bl. PM26 bis, sc. 2-3

1977

S+P+8E

72

370

Str.Complexului nr. 10, bl. 40

1988

S+P+8E

99

371

Bd.Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 1

1986

S+P+9E

36

372

Bd.Decebal nr. 13, bl. S15, sc. 2

1988

S+P+7E

21

373

Bd.Decebal nr. 12, bl. S7, sc. 2

1987

S+P+7E

21

374

Str.Gura lalomitei nr. 3, bl. PC9, sc. B

1973

S+P+4E

10

375

Intr.Horbotei nr. 1, bl. M1

1965

S+P+4E

120

376

Str.loslf Hodos nr. 4, bl. J50

1982

S+P+4E

38

377

Str.lon Pillat nr. 2, bl. G1 - Ansamblul Unirii

1987

S+P+10+M

123

378

Str.Jean Steriadi nr. 40, bl. M11

1970

S+P+4E

60

379

Str.Jean Steriadi nr.19, bl.P20 bis

1969

S+P+4E

90

380

Str.Jean Steriadi nr. 29, bl. V2, sc. A

1971

S+P+10E

55

381

AI.Lipanesti nr. 15, bl. J20, sc. A

1969

S+P+4E

15

382

Str.Liviu Rebreanu nr. 37, bl. M16, sc. 1-3

1963

S+P+4E

60

383

Str.Liviu Rebreanu nr. 39, bl. PM22, sc. C

1975

S+P+8E

36

384

Str.Liviu Rebreanu nr. 18, bl. A5

1967

S+P+4E

85

385

Str.Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, sc. 1-7

1967

S+P+4E

85

386

Str.Logofat Tautu nr. 6, bl. C5, Armonia

1987

S+P+8E

387

Str.Lotrioara nr. 17, bi. V38

1979

S+P+10E

388

Str.Lugojana nr. 4, bl. 12

1980

S+P+11E

389

Str.Matei Basarab nr. 98, bl. 86, sc. 2

1988

S+P+7E

/ 5/ :

390

Str.Matei Basarab nr. 65, bl. L109

1988

S+P+4E

I SI I            ‘

391

Sos.Mihai Bravu nr. 286, bl. 2

1975

S+P+10E

392

Sos.Mihai Bravu nr. 304, bl. B13, sc. C

1987

S+P+10E

393

Str.Moise Nicoara nr. 38, bl. C4

1978

S+P+10E

394

Str.Murgeni nr. 10, bl. L25

1980

S+P+4E

395

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1

1988

S+P+8E

35

396

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 2

1988

S+P+8E

35

397

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 3

1988

S+P+8E

35

398

Bd.N. Grigorescu nr. 47, bl. C2

1967

S+P+4E

120

399

Bd.N. Grigorescu nr. 61, bl. PM3

1975

S+P+8E

72

400

Bd.N. Grigorescu nr. 5, bl. M4

1964

S+P+4E

120

401

Str.Nicoiae Licaret nr. 4, bl. 51, sc. 1

1986

S+P+10E

175

402

Str.Nicolae Sebe nr. 1, bl. W2

1968

S+P+10E

132

403

Str.Panait Cema nr. 2, bl. M53, sc. 1

1989

S+P+8E

27

404

Str.Panait Cema nr. 2, bl. M53, sc. 4

1989

S+P+8E

27

405

Str.Panait Cema nr. 4, bl. M57, sc. 1

1989

S+P+8E

27

406

Str.Dumitru Papazoglu nr. 7, bl. B10, sc. 2

1989

S+P+8E

36

407

Str.Petre lonescu nr. 1, bl. X14, sc.1

1972

S+P+10E

65

408

Str.Postasului nr. 4, bl. 10, sc. 1-4

1977

S+P+10E

176

409

Str.Postavarul nr. 22, bl. 12

1970

S+P+10E

109

410

Bd.Ramnicu Sarat nr. 11, bl. 19A

1982

S+P+8E

35

411

Str.Rasrnari nr. 4, bl. N10

1969

S+P+4E

70

412

B-dul Regina Elisabeta nr. 15-19, sc. 1-2

1979

S+P+8E

63

413

Str.Schitului nr. 11, bl. 11B

1984

S+P+8E

52

414

Str.Sf. Vineri nr. 23, bl. 105B, sc. 2

1989

S+P+8E

31

415

Str.Sf. Vineri nr. 25, bl. 105C, sc. 2

1988

S+P+8E

31

416    >

M.Suraia nr. 8, bl. 51

1983

S+P+4E

60

417    /

XI.Textilrstilor nr. 7, bl. MY12

1989

S+P+8E

63

418    E

Jd.Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 3

1987

S+P+7E

21

419    E

Jd.Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 3

1989

S+P+8E

33

420    E

Jd.Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4

1989

P+M+6+pod

24

421    C

îalea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 4

1986

S+P+8E

36

422    S

Str.Valsanesti nr. 68, bl. 1

1978

S+P+4E

76

423    S

itr.Eugeniu Carada nr. 5-7

1958

S+P+M+4E

46

424    S

dr.Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 1

1989

S+P+4E

20

425    S

tr.Labirint nr. 149, bl. L117bis, sc. 1

1986

S+P+8E

33

426   A

I.Solidarității nr. 1, bl. M17

1965

S+P+4E

40

427   S

tr.Rasinari nr.1-3, bl.U6-N9

1970

S+P+4E

90

428   A

I.Stanila nr. 3, bl. H9

1966

S+P+4E

60

oîFuT'S'

429

Str.Aure! Boțea nr. 3, bl. B5C, sc. 1-2

1986

S+P+4E

38

430

Str.Vlaicu Vodă nr. 25, bl. 34C

1988

S+P+8E

27

431

Bd.Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2

1990

S+P+9E

32

432

Str. Apostol Mărgărit nr. 3, bl. 108B

1984

S+P+8E

36

433

Str.Apostol Mărgărit nr. 2, bl. 107

1983

S+P+8E

72

434

Str.Fizicienilor nr. 20, bl. 20A

1983

S+P+8E

52

435

Calea Călărașilor nr. 163, bl. 38, sc. 1

1990

S+P+8E

34

436

AI.Giurgeni nr. 1, bl. F6

1970

S+P+4E

50

437

Str.Emil Garleanu nr. 12, bl. A1, sc. 1

1989

S+P+8E

36

438

Str.Voronet nr. 1, bl D1

1989

S+P+4E

14

439

Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15

1987

S+P+8E

99

440

Str.Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 3

1987

S+P+4E

20

441

Str.Marius Emanoil Buteica nr. 6, bl. 72

1985

S+P+8E

35

442

Bd.Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20

1962

P+4E

120

443

Al.Postavarul nr. 2A, bl. C5bis

1976

S+P+4E

30

444

Str.Emil Garleanu nr. 11, bl. A8

1989

S+P+8E

63

445

Str.Anastasie Panu nr. 23. bl. D6, sc. 1

1985

P+8E

36

446

Str.Bucovina nr. 1, bl. F2

1959

P+4E

34

447

Calea Vitan nr. 205, bl. 41 (sc.2)

1979

P+8E

448

AI.Bucovina nr. 7, bl. G2

1961

P+4E

449

Sos. Mi hai Bravu nr. 202, bl. 104

1986

P+8E     /

450

Str.Jean Steriadi nr. 24-28, bl. M9, sc. A-L

1970

P+4E

451

Bd.Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 3

1984

P+9E        '

452

Str.Panait Cema nr. 1, bl. M52, sc. 1

1988

P+8E    r

453

Str.Zizin nr. 11, bl. V40, sc. 2

1987

P+8E      \

454

Str.Voronet nr. 14, bl. D8

1987

P+4E

455

Str.Voronet nr. 16-16 bis, bl. A15-A15 bis

1987

P+4E

456

Str.Valeriu Braniște nr. 56 bl. 3

1950

S+P+2E

12

457

Str.Valea Buzăului nr. 3, bl. G13

1974

P+4E

50

458

Str.Campineanca nr. 3, bl. P109, sc. E

1984

S+P+8E

35

459

Str.Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. B+C

1977

P+10E

108

460

Str.Theodor Sperantia nr. 104, bl. S25, sc. B

1987

P+8E

36

461

Str.Theodor Sperantia nr. 104, bl. S25, sc. A

1987

P+8E

36

462

Calea Călărașilor nr. 165, bl. 38, sc. 3

1988

S+P+8E

34

463

Al.Zavideni nr. 3, bl. A12bis

1975

S+P+4E

40

464

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 15, bl. MC19, sc. 1

1982

S+P+8E

24

465

Bd.Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sc. 1

1983

P+4E

18

466

Str.Jean Steriadi nr. 4, bl. 1-18, sc. A-D

1968

S+P+4E

50

467

Al.Suraia nr. 1, bl. 30, sc. A

1982

S+P+8E

52

468

Str.Lotrioara nr. 20, bl. V39

1978

S+P+10E

159

469

Str.Spiridon Matei nr. 2, bl. 12, sc. A

1975

S+P+10E

44

470

Str.Jean Steriadi nr. 9, bl. PC4

1971

P+4E

60

471

Bd.Decebal nr. 4, bl. S11, sc. 3

1986

P+8E

21

472

Str.Brailita nr. 5, bl. V10

1987

S+P+8E

90

473

AI.Giurgeni nr. 2, bl. F14

1963

S+P+4E

80

474

Sos.Mihai Bravu nr. 293, bl. 12, sc. A

1977

P+10E

44

475

Bd.Unirii nr. 62, bl. K5, sc. 1

1988

P+8E

25

476

Str.TudorGheorghe Bogdan nr. 3, bl. 21F

1979

P+8E

54

477

Str.Baba Novac nr. 7, bl. M2

1957

P+3E

45

478

Str.Stelian Mi hale nr. 5, bl. 3, sc. B

1974

P+10E

54

479

Str.Alunelului nr. 1, bl. 40

1977

P+10E

44

480

Al.Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 1

1981

P+4E

15

481

Str.Prevederii nr. 11 A, bl. M29E

1974

P+8E

36

482

Str.Panait Cema nr. 1, bl. M52, sc. 3

1989

P+8E

27

483

Str.Prevederii nr. 11B, bl. M29H

1974

P+8E

36

484

Str.Petre lonescu nr. 13, bl. 7bis, sc. 1-2

1974

P+10E

130

485

AI.Giurgeni nr. 3-5, bl. F7, sc. 1-4

1970

P+4E

50

486

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 48, bl. 022

1968

P+4E

30

487

Str.Baba Novac nr. 3, bl. S2

1962

P+9E

94

488

Al.Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 2

1982

P+8E

52

489

Str.Agatha Barsescu nr.11, bl.V11, sc. 1

1988

P+8E

36

490

Str.Cercelus nr. 52, bl. 10-11, sc. A

1975

P+10E

40

491

AI.Fizicienilor nr. 17, bl. 2C

1982

P+8E+M

53

492

Str.Danubiu nr. 5, bl. 2OH

1981

P+8E

44

493

Str.Danubiu nr. 9, bl. 6F

1979

P+4E

29

494

Str. Prevederii nr. 26, bl. G8

1971

S+P+4E

60

495

Str.Danubiu nr. 3, bl. 20C

1981

P+4E

77

496

Str.Alexandru Vlahuta nr. 2, bl. M50, sc. 3

1989

S+P+8E

36

497

Str.Alexandru Vlahuta nr. 1, bl. M49

1989

S+P+8E

99

H.C.L. nr. 61/30.03.2010

498

Str.Ramnicu Valcea nr. 26, bl. 15B

1984

S+P+8E

52

499

Str.Matei Basarab nr. 85, bl. L119bis, sc. 1

1989

S+P+8E

33

500

AI.Barajul Lotru nr. 6, bl. N8, sc. A-B

1976

S+P+10E

108

501

Sos.Mihai Bravu nr. 288, bl. 3

1973

S+P+10E

117

502

Str.Campineanca nr. 1, bl. P103, sc. 2

1983

S+P+8

31

503

Str.Campineanca nr. 1, bl. P103, sc. 1

1981

S+P+8

34

504

Str.lon Tuculescu nr. 25, bl. L2

1959

D th.+P+3E

35

505

Bd. I.C.Bratianu nr. 35, bl. Doinaș

1958

S+(P+Mez)+6

31

506

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 14, bl. Y11

1966

S+P+10E

198

507

Str.Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. B

1972

S+P+9E

36

508

Str.Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. D

1972

S+P+9E

36

509

Str.Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. C

1972

S+P+9E

36

510

Str.Panait Cema nr. 4, bl. M57, sc. 3

1989

S+P+8E

27

511

Bd. Carol I nr. 23, bl. 23, sc. A+B

1976

S+P+9E(corp B);

S+P+10(corp A)

63

512

Str.Ramnicu Vaicea nr. 33, bl. 16A, sc. 1

1985

S+P+9E

45

513

Str.lstriei nr. 22, bl. 3D

1979

S+P+4E

60

514

Str.Unitatii nr. 89, bl. B10

1982

S+P+8E

515

Str.Matei Basarab nr. 101, bl. 64

1987

S+P+8E

516

AI.Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45

1988

S+P+8E

iz

§

517

Str.Petre lonescu nr. 52, bl. U22

1968

S+P+10E

«SD

518

Str.Rotunda nr. 9, bl. H20A

1963

S+P+4E

519

Calea Vitan nr. 213, bl. 20

1978

S+P+10E

520

Str.Muresana nr. 9, bl. 52

1984

S+P+4E

521

Str.Copaceni nr. 5, bl. L20

1980

S+P+4E

522

Str.Liviu Rebreanu nr. 12, bl. A3

1967

S+P+4E

523

Calea Călărașilor nr. 176, bl. 59

1987

S+P+8E

99

524

Str.Campia Libertății nr. 62, bl. G14

1965

S+P+10E

88

525

Str.Lotrioara nr. 1, bl. N10

1967

S+P+10E+M

44

526

Al.llioara nr. 2, bl. PM30A

1973

S+P+8

72

527

Bd.Octavian Goga nr. 21, bl. M103

1988

S+P+8E

66

528

Bd.Theodor Pallady nr. 19, bl. P4, sc. A

1973

P+2MEZ+9

35

529

Bd.Camil Ressu nr. 34, bl. A10

1967

S+P+10E

44

530

Str.Jean Steriadi nr. 18, bl. 119, sc. 1-2

1968

S+P+4E

30

531

Str.Liviu Rebreanu nr. 5, bl. 52, sc. 1-2

1963

S+P+10E

88

532

Bd.Theodor Pallady nr. 16, bl. M3B

1973

S+P+10E

44

533

Bd.Theodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. A

1975

S+P+10E

54

534

Bd.Theodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. B

1970

S+P+10E

54

535

Str.Baba Novac nr. 5, bl. M1, sc. 1-4

1959

D+P+3E

45

536

M.Ramnicu Sarat nr. 7, bl. 3C

1980

S+P+4E

60

537

Str.lstriei nr. 20, bl. 3E1

1980

S+P+4E

29

538

Sos.Mihai Bravu nr. 390, bl. B2C

1978

S+P+10

86

539

Sos.Mihai Bravu nr. 388, bl. B2B

1978

S+P+10

86

540

Str.Drumui Murgului nr. 4, bl. C4

1966

S+P+4E

70

541

M.Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10A, sc. 6

1967

S+P+4E

15

542

Str.Jean Steriadi nr. 48, bl. M14

1967

S+P+4E

70

543    î

Str.Codril Neamțului nr. 13, bl. NBIbis, sc. 1

1972

S+P+10E

65

544    f

Str.Radu Gheorghe nr. 9, bl. 13

1980

S+P+10E

44

545    E

Jd.Theodor Pallady nr. 12, bl. M3H

1973

S+P+10E

44

546    î

îtr.Baba Novac nr. 13A, bl. 2, sc. 1+2

1974

S+P+8E

64

547    S

îtr.Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2 sc. 1

1985

S+P+8E

36

H.C.L. nr. 194/22.12.2011

548    C

Jalea Vitan nr. 102, bl. V42C, sc. 1

1986

S+P+8E

27

549    /

il.Moreni nr. 4, bl. 6G

1979

S+P+4E

30

550    S

tr.Postavarul nr. 1, bl. C3, sc. 3,4, 5

1965

S+P+4E

40

551    S

tr.Baba Novac nr. 6, bl. T2, sc. A-D

1961

S+P+4E

80

552

Str.Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2, sc. 2

1985

S+P+8E

36

553

Str.Valea Buzăului nr. 10, bl. G30

1973

S+P+4E

60

554

Str.Valea Buzăului nr. 12, bl. G29

1973

S+P+4E

60

555

Al.Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 4

1981

S+P+4E

15

556

Bd.Camil Ressu nr. 57A, bl. Y2-A-B-C-Z

1967

S+P+10E

535

557

Str.Liviu Rebreanu nr. 3, bl. 53, sc. 1-4

1965

S+P+10E

176

558

Str.Vlaicu Vodă nr. 4, bl. C14, sc. 1-2

1989

S+P+8E

63

559

Str.Campia Libertății nr. 33, bl. 21A, sc. 5-6-7

1964

S+P+9E

120

560

Splaiul Unirii nr. 43, bl. M16

1986

S+P+8E

23

561

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 17, bl. 1A

1969

S+P+4E

114

562

Bd.Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101

1987

S+P+8E

80

563

Str.Burdujeni nr. 5, bl. A14

1966

S+P+4E

85

564

Str.Slanic nr. 14-18

1970

S+P+8E

29

565

Str.Liviu Rebreanu nr. 6, bl. B1

1965

S+P+10E

483

566

Str.Burdujeni nr. 16, bl. N14, sc. B, C, D

1968

S+P+4E

40

567

Str.Liviu Rebreanu nr. 13A, bl. N20

1981

S+P+10E

79

568

Str.Stefan Nicolau nr. 13, bl. L1

1956

P+3E

35

569

Str. Matei Basarab nr. 85, bl. L119

1986

S+P+4E

60

570

Str.Mizil nr. 7, bl. G19

1974

S+P+4E

60

571

Str.Racari nr. 53, bl. 71A

1983

S+P+8E

44

572

Bd.Theodor Pallady nr. 22, bl. PM25, sc. A

1972

S+P+8E

36

573

Al.Scolarilor nr. 10, bl. S24

1982

S+P+10E

54

574

Str.Schitului nr. 8, bl. 7D2

1980

S+P+4E

30

575

Bd.N. Grigorescu nr. 13, bl. L5

1959

S+P+3E

16

576

Str.Mesterul Manole nr. 3, bl. D15, sc. 2-3

1986

S+P+4E

33

577

Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 1

1986

S+P+8E

27

578

Str.AIexandru Moruzzi nr. 1, bl. A10, sc.1

1986

S+P+8E

36

579

Str.Spiridon Matei nr. 2, bl. 12, sc. B

1973

S+P+11E

43

580

Str.losif Hodos nr. 1A, bl. P102

1983

S+P+8E

31

581

Str.Matei Basarab nr. 70, bl. L112A

1987

S+P+5E

25

582

Str.Voronet nr. 12, bl. D7, sc. 1-2

1985

S+P+4E

28

583

Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 3

1986

S+P+8E

36

584

AI.Lipanesti nr. 1, bl. M1

1971

S+P+10E

80

585

Str.Matei Basarab nr. 92, bl. L118

1990

S+P+5E

40

586

AI.Giurgeni nr. 9-11, bl. F9, sc. 1-4

1968

S+P+4E

50

587

Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 2

1988

S+P+8E

36

588

Str.Brailita nr. 7, bl. D9A

1988

S+P+8E

143

589

Str.Marius Emanoil Buteica nr, 10, bl. 61

1983

S+P+8E

52

590

Str.Foișorului nr. 16, bl. F11C, sc. 1

1987

S+P+8

591

Str.Ozana nr. 4, bl. J53, sc. 1 +2

1977

S+P+4

592

Str.Rotunda nr. 15, bl. H23

1967

S+P+4

593

Str.Voronet nr. 12, bl. D7, sc. 4

1988

S+P+4

Sf H' J jft

594

Str.Lacramioarei nr. 2, bl. 9D

1980

S+P+4

595

Calea Vitan nr. 205, bl. 41, (sc. 1)

1980

S+P+8

596

Str.Laborator nr. 134, bl. S22, sc. A

1980

S+P+8

\o^44

597

Str.Jean Steriadi nr. 11, bl. M3

1976

S+P+10

598

Str.Foisorului nr. 24, bl. F14C, SC. 1 si 3

1989

S+P+8

599

Str.Matei Basarab nr. 72, bl. L112, sc. 3

1986

S+P+4+pod

20

600

Str.FoisonjIui nr. 20, bl. F13C, sc. 2

1987

S+P+8

36

601

Str.Dumitru Pene nr. 4, bl. J11, sc. 1-2

1967

S+P+4

30

602

Calea Călărașilor nr. 117-119, sc. A+B

1958

S+P+4

40

603

Str.Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. A

1976

S+P+10

44

604

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15A, bl. T2, (sc. 1-2)

1968

S+P+4

128

605

Ai.Stanila nr. 6, bl. H10, sc. A-G

1965

S+P+4

140

606

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 17, bl. MC18

1983

S+P+8

64

607

Bd.Comeliu Coposu nr. 7, bl. 104

1988

S+P+8

89

608

Str.Panait Cema nr. 10, bl. M43, sc. 3

1990

S+P+8

27

609

Calea Vitan nr.121 ,bl.V1 ,sc.2

1985

S+P+8

27

610

Al.Barajul Dunării nr.8,bl.21A

1976

S+P+10

84

611

Str. Postăvarul nr. 1, bl C3, sc. 2

1962

S+P+4

10

612

Bd.Decebal nr.13,b!.S15,sc.3

1986

S+P+M+7

21

613

Calea Călărașilor nr.165, bl.38, sc.2

1988

S+P+8

34

614

Bd.Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 1

1988

S+P+M+7E

20

615

Str.Lucian Blaga nr. 2, bl. K1

1988

M+S+P+8

30

616

Str.Traian nr. 77-79

1967

S+P+8

47

617

Str.lon Tuculescu nr. 38, bl. G5

1955

S+P+2

18

618

Bd.Camil Ressu nr.6, bl.2

1974

S+P+10

78

619

Str.Emil Boita nr,4,bl.M104,sc.A+B

1991

S+P+8

72

620

Str.Drumul Murgului nr. 6 bl. H2

1967

S+D+P+4E

22

621

Str.Foisorului nr. 20,bl. F13C, sc. 3

1987

S+P+8

27

622

Bd.Camil Ressu nr. 16, bl. B4Bis

1974

S+P+10

78

623

Str.Valeriu Braniște nr. 54-56, bl. D1

1969

S+P+4

156

624

Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. A

1976

S+P+10

64

625

Str.Tomis nr. 7, bl. H10

1967

S+P+4

20

626

Bd.N.Grigorescu nr.33,bl.A1

1966

S+P+4

65

627

Bd.l.C.Bratianu nr.20

1982

S+P+7+POD

41

628

Str.Ramnicu Valcea nr. 28, bl. 15A

1983

S+P+8

36

629

Bd.Camil Ressu nr.32,bl.C10, sc. 2

1968

S+P+4

15

H.C.L, nr. 53/30.05.2012

630

AI.Adrian Carstea nr. 1, bl. 30B, sc. 1

1983

S+P+8

52

631

Intr.Barsei nr. 6, bl. G7, sc. B

1986

S+P+8

52

632

Bd.1 Decembrie 1918 nr.29D,bi.PM81

1980

S+P+8

54

633

Str.Caloian Județul nr. 17, bl. B4C

1981

S+P+8

108

634

Bd.N.Grigorescu nr.17,bl.L7

1959

S+P+4

130

635

Al.Fizicienilor nr.14,bl.1G ,sc.2

1982

S+P+8

52

636

Str.Branduselor nr.9,bl.G4,sc.2

1989

S+P+9

637

Str. Brândușelor nr.4-15,bl.V64

1989

S+P+4    /

638

Bd.Octavian Goga nr. 4, bl. M26, sc. 2

1989

S+P+8   7*

639

Bd.Octavian Goga nr. 4, bl. M26, sc. 1

1989

S+P+8   1 sl

Y. \

640

Str.lstriei nr. 10, bl. 19C, sc. 2

1982

s+p+8  rff

641

Str.Anastasie Panu nr.2,bl.A1,sc.2

1989

S+P+8  Vă

642

Str.Nedelcu Ion nr.3,bl. 1A

1984

S+P+8    \p<

643

Str.Baia Mare nr.2,bl.4,sc.2

1979

S+P+10     >

644

Intr.Barsei nr.10,bl.G5

1986

S+P+8

**sz.u i         ----

645

Al.Postăvarul nr. 2, bl. E2

1967

S+P+10

44

646

Al.Ciucea nr.2,bl.P15

1968

S+P+4

50

647

Str.Ramnicu Valcea nr.18, bi.33

1984

S+P+8

104

648

Ai.Barajul Sadului nr.7C,bl.M4A3

1977

S+P+10

88

649

Str.Baba Novac nr.11,bl.G17

1965

S+P+10+Mansarda

88

650

Intr.Reconstrucției nr.6 ,bl.28 ,sc.2

1964

S+P+10

44

651

Str.Matei Basarab nr,98,bt.86,sc.1

1988

S+P+7

29

652

Str.Nicolae Pascu nr. 2, bl. R1

1972

S+P+10

88

653

Str.Breaza nr.8,bl.V23B,sc.1

1988

S+P+8

36

654

Bd.Decebal nr.1 ,bf.H2,sc.4

1996

S+P+9

35

655

Sos.Mihai Bravu nr.432,bl.V17

1988

S+P+9

29

656

Bd.Basarabia nr.242,bl.MY7

1990

S+P+8

33

657

Str.Lacramioarei nr.3,bl.9B

1980

S+P+4

60

658

Calea Vitan nr.9,bl.V6,sc.2

1990

S+P+8

36

659

Str.Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 2

1989

S+P+4

19

660

Str.Aurel Boțea nr. 4, bl. B8, sc. 2

1985

S+P+8

52

661

Bd.1 Decembrie 1918 nr.52, bl.14

1970

S+P+10

109

662

Str.Foisorului nr.16,bl.F11C,sc.2

1989

S+P+8+Nivel tehnic

27

663

Str.Foisorului nr.16,bl.F11C,sc.3

1989

S+P+8+Nivel tehnic

36

664

Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16Titan,sc.C

1978

S+P+10

55

665

Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16 Titan,sc.A

1978

S+P+10

55

666

Str.Traian Popovici (fosta Unitatii) nr. 130, bl. B4, s

1980

S+P+10

54

667    J

Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16Titan,sc.B

1978

S+P+10

54

668    t

Jd.Ramnicu Sarat nr.21A,bl.20M

1986

S+P+8

35

669    (

Jalea Vitan nr. 221, bl 9

1978

S+P+10

106

670    /

M.Barajul Dunării nr.12,bl.M8

1977

S+P+8+Nivel tehnic

108

671    S

Jtr.Vlad Dracul nr. 4, bl. B2

1989

S+P+8

27

672    S

îtr.losif Ion nr.4,bl.7A1

1982

S+P+4

29

673    S

îtr.Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. A

1989

S+P+4

14

674    S

>tr.Bonea Marin nr.36,bl.7,sc.2,3,4

1973

S+P+4

60

675    E

d.Ramnicu Sarat nr.20,bl. 16A, sc. 2

1986

S+P+9

45

676 |s

tr.Petre lonescu nr.5,bl.X19

1971

S+P+10

44

677

Intr.Horbotei nr.6,bl.4 Titan

1969

S+P+9

40

678

Bd.Camil Ressu nr.52,bl.C16

1968

S+P+4

80

679

Str.Ramnicu Valcea nr. 30, bl. 15, sc. 2

1984

S+P+8

52

680

Str. Postăvarul nr.24,bl.13

1970

S+P+10

109

681

Str.Matei Basarab nr.87,bl.L121

1988

S+P+4

20

682

Str. Li viu Rebreanu nr.14,bl.K

1984

S+P+4

48

683

Al.lanca nr.2,bl.V18.sc.1-2

1985

S+P+8

104

684

Str.Toma Caragiu nr.3, bl. Colonadelor

1979

S2+S1+P+10

85

685

Calea Vitan nr. 9, bl. V6, sc. 1

1990

S+P+8

36

686

Str.Ramnicu Valcea nr. 3, bl. S16

1982

S+P+8

44

687

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr.4,bl.20 B1

1983

S+P+8

44

688

AI.Barajul Cucuteni nr.10,bl.M8A

1964

S+P+4

60

689

Al.Jîeneasca nr.1.bl.47

1980

S+P+4

30

690

Al.Jieneasca nr.3,bl.46

1980

S+P+4

30

691

Str.Liviu Rebreanu nr. 21, bl. M9

1965

S+P+4E

40

692

AI.Barajul Lotru nr.5,bl.M6B

1964

S+P+4E

40

693

Str.Liviu Rebreanu nr.39,bl.PM22,sc.A

1974

S+P+8+Nivel tehnic

36

694

Str.Matei Basarab nr. 73, bl. L113A, sc. 1,2,3

1986

S+P+4(Tr. 1,3)

S+P+5(Tr. 2)

32

695

Str.Racari nr.20,bl.46

1987

S+P+9

42

696

Bd.1 Decembrie 1918 nr.10,bl.M28

S+P+4E

60

697

Str.Alexandru Moruzzi nr. 8, bl. V58

1990

S+P+4E

38

698

P-ta Alba lulia nr.6,bl.l5,sc.2

1994

S+P+10E

37

699

AI.Barajul Rovinari nr.12,bl.Y12

1966

S+P+4E

60

700

Str. Alunelului nr. 2, bl. 32

1980

S+P+10E

44

701

Str.Baba Novac nr.20,bl.24A

1973

S+P+17E

144

702

Str.Lunca Bradului nr. 6 bl. M31

1977

S+P+10E

124

703

AI.Barajul Iezer nr. 2 bl. M1A+B

1965

S+P+4E

60

704

Str.Nicolae Sebe nr.16, bl. L40, sc.1+2

1980

S+P+10E

108

705

Str.Branduselor nr. 8, bl. V77, sc. 3

1989

S+P+4E

14

706

Str.Gabroveni nr. 61

1959

S+P+7E

91

707

Bd. 1 Decembrie 29C, bl. PM80

1980

S+P+8E

54

708

Str.Muresana nr.4, bl.44

1981

S+P+4E

60

709

Str.Liviu Rebreanu nr.39, bl.PM22, sc.B

1974

S+P+8+Nivel tehnic

710

Bd.Theodor Pallady nr.17, bl.U27

1971

S+P+10E

711

Str.Ramnicu Valcea nr. 9, bl. S34A

1984

S+P+8

712

Bd.Ramnicu Sărat nr. 9, bl. 19B, sc. 1

1983

S+P+8

S/ 44 ț

713

Bd.Camil Ressu nr. 47, bl. N9

1969

S+P+10E

z 44 f

714

AI.Barajul Rovinari nr.3,bl.Y13

1966

S+P+4E

715

Bd.Theodor Pallady nr.22,bl.PM25,sc.C

1974

S+P+8E

716

Bd.Theodor Pallady nr.22,b!.PM25,sc.D

1974

S+P+8E

717

Str.Jean Steriadi nr.23-25,bl.L16,sc.4

1972

S+P+10E

718

Str.Campineanca nr.3,bl.P109,sc.A

1984

S+P+8E+Et tehnic.

36

719

ALAdrian Carstea nr.59,bl.30A,sc.1

1984

S+P+8E

52

720

Bd.1 Decembrie 1918 nr.40,bl.U1

1970

S+P+4E

20

721

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.3

1973

S+P+10E

65

722

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.1

1973

S+P+10E

65

723

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.2

1973

S+P+10E

65

724

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.4

1973

S+P+10E

65

725

Str.Matei Basarab nr.72,bl.L112,sc.2

1986

S+P+4+pod

20

726

Al.lanca nr.1,bl.V17

1985

S+P+8E

52

727

Bd.Camil Ressu nr. 18, bl. A5

1968

S+P+10E

46

728

AI.Laceni nr.15,bi.PM85,sc.1

1986

S+P+8E

53

729

Str.Dristorului nr 100, Bloc 10A

1975

S+P+10E

88

H.C.L. nr. 86/13.08.2012

730

P-ta Alba lulia nr. 2, bl. 11, sc. 2

1986-1988

S+P+M+7E

37

731

Str.Ramnicu Valcea nr. 21-23, bl. 22B

1983

S+P+8E

88

732

Bd.Camil Ressu nr.9,bl.58

1964

S+P+10E

176

733

Str.Prevederii nr.8,bl.D3

1982

S+P+8E

52

734

AI.Fizicienilor nr.8, bl.3D, sc.1

1983

S+P+8E

52

735

Str.Mrzii nr.2, bl.G17, sc.D

1974

S+P+8E

36

736

Str.Voronet nr. 11, bl. D6

1988

S+P+4E

47

737

Bd.Basarabia nr.238,bl.MY5

1988

S+P+8E

24

738

Str.Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. B

1977

S+P+10E

44

739

Str.Anastasie Panu nr.2 bl. A1 sc.3

1989

S+P+8E

27

740

Str.Petre lonescu nr.12,bl.15

1978

S+P+10E

110

741

Str.Constantin Brancusi nr.5,bl.D13

1962

S+P+9E

80

742

Str.Burdujeni nr. 18, bl. N15

1969

S+P+4E

60

743

Str.Ghita Serban nr.10,bl.8A

1977

S+P+10E

132

744

Str.Liviu Rebreanu nr. 20, bl. A6

1967

S+P+4E

85

745

Str.Ramnicu Valcea nr. 5, bl. S22, sc. B

1983

S+P+8E

35

746

Str.Stelîan Mihale nr. 11, bl. PM94

1978

S+P+8E

54

747

AI.Textilistilor nr.9,bl.MY11

1988

S+P+8E

63

748

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 16, bl. MY4, sc. A

1988

S+P+8E

30

749

Str.Dristorului nr.114,bl.13C,sc.1+2

1987

S+P+10E

60

750

Str.Jean Steriadi nr.16,bl.J14

1969

S+P+4E

30

751

Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. B

1978

S+P+10

54

752

Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. C

1978

S+P+10E

54

753

Bd.Camil Ressu nr.56,bl.D1A

1969

S+P+10E

88

754

AI.Fuiorului nr.2-4-6,bl.Y3

1968

S+P+10E

644

755

Str.Matei Basarab nr.69,bl.L109bis

1988

S+P+4E

15

756

Str.Nerva Traian nr. 7, bf. M66, sc. 2

1987

S+P+8E

30

757

Str.Rotunda nr. 17, bl. H24

1967

S+P+4E

30

758

Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5B

1987

S+P+1OE

40

759

Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5, sc. 1

1987

S+P+10E

760

Str.Constantin Brancusi nr.19,bl.M13

1978

S+P+10E

761

AI.Barajul Rovinari nr.1B,bl.M7C

1976

S+P+8E

762

Str.Lotrioara nr.13, bl. V36

1978

S+P+10E

763

Sos.Mihai Bravu nr.293,bl.12,sc.B

1978

S+P+10E

$ WO

764

Str.Dristorului nr.97-119,bl,63

1967

S+P+10E

765

Bd.Th. Pallady nr.23, bl.VIO

1973

S+P+10E

766

Str.Prevederii nr.9,bl.PM20

1977

S+P+10E

767

Str.Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 3

1989

S+P+8E

768

Sos.Mihai Bravu nr.380-382, bl.B3B-B3C, SC.C

1981

S+P+1 OE+et tehnic

29

769

Str.Fetesti nr. 9-15, bl. F1

1969

S+P+4E

110

770

Str.Spiridon Matei Sold.nr.2,bf.12,sc.C

1977

S+P+10E+et tehnic

44

771

Str.Banu Udrea nr.4,bl.G8,sc.1

1989

S+P+8E

98

772

Str.Prevederii nr.13A,bl.M1C

1977

S+P+10E

136

773

Str.AJexandru Moruzzi nr.5, Bl. A13, sc.2

1989

S+P+8E

36

774

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr.1,bl.22C

1983

S+P+8E

79

775

Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5, sc. C

1987

S+P+10E

20

776

Bd.1 Decembrie 1918 nr.29B,bl.PM79

1978

S+P+8E

54

777

Str.Ramnicu Valcea nr. 16, bl. 34Simplon

1984

S+P+8E

32

778

Bd.Decebal nr.24,bl.S2A

1989

S+P+8E

95

779

Str.Prevederii nr.13,bl.PM23,sc.A

1972

S+P+10E

44

780

Bd.N.Grigorescu nr.59,bl.PM2,sc.A

1975

S+P+8E

36

781

Al.flioara nr.14,bl.M30C

1975

S+P+1OE

44

782

AI.Buhusi nr.7,bl.7

1979

S+P+10E

220

783

Str.Trapezului nr.3,bl.C2

1975

S+P+1OE

264

784

Str.Complexului nr.3,bl.61

1966

S+P+10E

132

785

Str.Agatha Barsescu nr.23,bl .V 26B

1987

S+P+4E

40

786

Str.Becatei nr.6,bl.R4,sc.B

1975

S+P+1OE

55

787

Dalea Vitan nr. 223, bl. 3

1978

S+P+10E

106

788

Str.Odobesti nr.7, bl. V12

1967

S+P+10E

44

789

îtr.Postavarul nr.1, bl.C3, sc.6

1966

S+P+4E

10

790

îos.Mihai Bravu nr.430,bl.V18

1987

S+P+8E

36

791    >

M.Giurgeni nr. 4, bl. F13

1968

S+P+4E

80

792    /

M.Giurgeni nr. 19-23, bl. F11

1969

S+P+4E

60

793    E

Jd.Cărnii Ressu nr.8,bl.1

1975

S+P+1OE

160

794    /

y.Perisoru nr.1,bl.H34

1972

S+P+4E

40

795    /

^.Barajul Uzului nr.9,bl.L23B,sc.1

1977

S+P+10E

132

796 S

îos.Mihai Bravu nr. 290, bl.4

1974

S+P+10E

117

797    S

>tr. Prevederii nr.3,bl.PM5

1976

S+P+8E

72

798

d.Barajul Uzului nr.7,bi.L23A

1975

S+P+1OE

132

799 S

tr.Branduselor nr.8,bl.V77, SC.1

1986

S+P+4E

14

800    B

d.Theodor Pallady nr.22,bl.PM25,sc.B

1974

S+P+8E

36

801

Bd.1 Decembrie 1918 nr.44,bl.MP1

1973

S+P+4E

40

802

Str.Sf.Vineri nr.23,b!.105B,sc.1

1989

S+P+8E

30

803

Str.Ramnicu Valcea nr. 20, bl. 32, sc. A

1983

S+P+8E

52

804

Bd.Theodor Pallady, nr.18,bl.M5,sc.D

1974

S+P+10E

54

805

Bd.Theodor Pallady nr.18,bl.M5,sc.E

1974

S+P+10E

54

806

AI.Fizicienilor nr.10, bl. 2G

1983

S+P+8E

44

807

Str.Voronet nr. 2, bl. D2, sc. 1-2

1988

S+P+4E

40

808

Str.Odobesti nr. 15, bl. V15

1984

S+P+8E

52

809

Str.Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 1

1984

S+P+8E

52

810

Str.Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 2

1984

S+P+8E

52

H.C.L. nr. 161/05.10.2012

811

Al.Barajul Sadului nr.1,bl.N5

1967

S+P+10E

242

812

Calea Calarasilor nr. 167, bl. 39

1988

S+P+8E

33

813

Str.Prevederii nr.10,bl.D5

1983

S+P+8E

52

814

AI.Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. 3

1960

S+P+4E

50

815

Str.Fizicienilor nr.14, bl. 2A

1984

S+P+8E

52

816

Str.CozIa nr.6, bl. A8, sc. 2

1967

S+P+4E

15

817

Str.Jean Steriadi nr.30-38,bl.M10

1970

S+P+4E

170

818

Str.Nicolae Pascu nr.10,bl.5

1973

S+P+4E

174

819

Str.Ciucea nr.4,bl.P106

1985

S+P+4E

48

820

Str.Traian Popovici nr.130,bl.B4,sc.C

1981

S+P+10E

54

821

Str.Drumul Murgului nr. 44, bl. 51B

1970

S+P+10E

44

822

Str.losif Ion nr. 7, bl. 55A

1984

S+P+4E

38

823

AI.Laceni nr.13,bl.PM84

1986

S+P+8E

52

824

Str.Zemes nr.3, bl.M29A, sc.C

1975

S+P+10E

54

825

Al.Barajul Uzului nr.4, bl.Y15, sc.B

1968

S+P+4E

20

826

Str.Ramnicu Valcea nr.9, bl.S35, sc.1

1982

S+P+8E

35

827

Sos Mihai Bravu nr.292, bl.5

1972

S+P+8E+1 et. Th

120

828

Str.Gheorghe Tatarascu nr. 4, bl. P1

1959

S+P+4E

60

829

ALAdrian Carstea nr.70,bl.35,sc.1

1984

S+P+8E

35

830

Sos Mihai Bravu nr.295,bl.15

1977

S+P+8E+1(M)

74

831

Str.Stelian Mihale nr.10, bl.X16

1972

S+P+10E

44

832

Str.Foișorului nr. 8, bl.F3C, sc. 2

1989

S+P+8E

37

833

Str.Papazoglu Dumitru nr. 7, bl. B10, sc. 1

1989

S+P+8E

834

Str.Gura Vadului nr.6, bl.G21-22

1974

S+P+4E

835

Str.Calusariior nr. 1, bl. 50, sc.1

1982

S+P+10E

836

Str.Nicolae Pascu nr.7, bl.7A

1974

S+P+4E     ]

837

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 49, bl.J39

1969

S+P+4E

.

838

Str.Caloian Județul nr.6,bl.D20

1988

S+P+4E

5

839

Str.Zizin nr. 14, bl. V97

1989

S+P+4E     \

i

840

Str.Constantin Brancusi nr.17,bl.M12

1978

S+P+10E

7

841

Str.Vlad Dracul nr. 1, bl. B13

1992

S+P+8E

842

Str.Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. A

1977

S+P+10E

44

843

Str.Ramnicu Sarat nr.15,bl.20F,sc.1-3

1982

S+P+10E

100

844

Calea Vitan nr. 8, bl. V51, sc. 3

1988

S+P+8E

27

845

Str.Gruiul Argeșului nr. 1, bi.31 A

1968

S+P+4E

50

846

Str.Gura lalomitei nr.16,bl.PC11

1973

S+P+4E

20

847

Str.Campia Libertății nr.45,bl.MC2

1975

S+P+10E

66

848

Str.Baba Novac nr.18,bl.24B,sc.1-2

1975

S+P+17E

144

849

Str.Traian nr.98,bl.L112B,sc.1

1988

S+P+5E

14

850

Str.Racari nr.18,bl.48

1984

S+P+8E

52

851

Str.CozIa nr.3,bl.B1A,sc.6

1967

S+P+10E

44

852

Al.Fetești nr. 7, bi. F2

1970

S+P+4E

30

853

Str.Gheorghe Petrascu nr. 51, bl. PM54, sc. B

1979

S+P+10E

44

854

Str.Foisorului nr.18,bl.F12C

1987

S+P+8E

72

855

Str.Tina Petre nr.5,bl.L41

1979

S+P+10E

78

856

Bd.Camil Ressu nr.22,bl.A6

1986

S+P+8E

62

857

Str.Jean Steriadi nr.29,bl.V1,sc.1

S+P+10E

55

858

Str.Prisaca Domei nr.16,bl.N17

1972

S+P+10E+1 et. Th

109

859

Str.Campineanca nr. 6, bl. 2T

1969

S+P+4E

30

860

Str.Liviu Rebreanu nr. 5 bl. 52 sc. 3-4

1963

S+P+10E

88

861

Str.Trapezului nr. 5 bl. G1A sc. 1

1975

S+P+10E

44

862

Str.Ghita Serban nr. 2 bl. X11

1970

S+P+10E

44

863

Str.Stefan Nicolau nr. 7 bl. G11 , face parte din

Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1957

S+P+2E

18

864

Str.Gheorghe Petrascu nr. 14 bl. B9

1962

S+P+9E

158

865

Str.Nicolae Sebe nr. 12 bl. L37 sc. 1

1980

S+P+10E

54

866

Str.Racari nr. 6 bl. 38

1981

S+P+10E

132

867

Al .Adrian Carstea nr. 11 bl. 36 sc. 1

1985

S+P+8E

52

868

Str.Branduselor nr. 8 bl. V77 sc. 2

1988

S+P+4E

19

869

Al.Fizicienilor nr. 18/A bl. 11 sc. 1

1984

S+P+8E

52

870

Str.Alexandru Moruzzi nr. 1 bl. A10 sc. 2

1989

S+P+8E

36

871

Str.Anastasie Panu nr. 8 bf. A12 sc. 1

1989

S+P+8E

27

872

Str.Camil Ressu nr. 36 bl. C12

1969

S+P+4E

80

873

Str.Nedelcu Ion nr. 15 bl. H12

1967

S+P+4E

20

874

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 64 bf. U21

1970

S+P+10E

109

875

Bd.N.Grigorescu nr. 57 bl. PM1 sc. A+B

1974

S+P+8E

36

876

Calea Vitan nr. 104 bl. V42A sc. 2

1988

S+P+8E

36

877

Bd.Theodor Pallady nr. 33 bl. N1

1983

S+P+4E

19

878

Str.Zemes nr. 3 bf. M29A sc. A

1976

S+P+10E

54

879

Str.Gura lalomitei nr. 6 bl. H30 sc. 1-2

1972

S+P+4E

20

880

Str.Gura lalomitei nr. 8 bl. H31 sc. 1-4

1972

S+P+4E

40

881

Str.Laborator nr. 124 bl. 40

1985

S+P+11E

131

882

intr. Horbotei nr. 3 bl. M2

1964

S+P+4E

100

883

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 14 bl. MY3

1997

S+P+8E

32

884

Str.Gheorghe Petrascu nr. 16 bl. B10

1962

S+P+4E

885

AI.Rotunda nr. 2 bl. H8

1968

S+P+4E

886

Str.Aurel Boțea nr. 10 bl. B6B

1986

S+P+8E    /

887

Str.Racari nr. 16 bl. 44A sc.1

1987

S+P+9E   /

7~

888

Bd .Cărnii Ressu nr. 28 bl. A8

1968

S+P+10E  ( £

V

889

Str.Lotrioara nr. 5 bi. V31 sc. 1-3

1977

S+P+10E I 6

t j

890

Str.Petre lonescu nr. 3 bl. X15

1972

S+P+10E \i

z° /

891

Str.Anastasie Panu nr. 10 bl. B7

1989

S+P+8E

892

Str.Valea Buzăului nr. 4 bl. G33

1975

S+P+4E

893

Str.Zemes nr. 3 bl. M29A sc. B

1975

S+P+11E

894

Str.Traian Popovici nr. 130 bl. B4 sc. A

1981

S+P+10E

54

895

Str.Padurea Craiului nr.1 bl.B2

1966

S+P+10E

351

896

Str.Branduselor nr. 6 bl. V70 sc. 2

1989

S+P+4E

19

897

AI.Barajul Iezer nr. 4 bl. M2A+B

1965

S+P+4E

100

898

Str.Alexandru Vlahuta nr. 2 bl. M50 sc. 2

1988

S+P+8E

36

899

AI.Bfajel nr. 4 bf. V3

1986

S+P+8E

27

900

Str.Breaza nr. 8 bl. V23B sc. 2

1978

S+P+8E

27

901

Str.Ramnicu Valcea nr. 29 bl. 20D sc. 1

1982

S+P+8E

52

902

Al.Prevederii nr. 4 bl. M29C

1976

S+P+8E

72

903

Str.Murgeni nr. 8 bl. 0

1959

S+P+4E

39

904

Str.Valea Buzăului nr. 1 bl. G7

1975

S+P+4E

120

905

Sos.Mihai Bravu nr. 438 bl. V13

1988

S+P+9E

39

906

Str.Brailita nr. 9 bl. D9B

1988

S+P+8E

143

907

Calea Vitan nr. 8 bl. V51 sc. 1+2+4

1990

S+P+8E

108

908

Sos.Mihai Bravu nr. 315A bl. SB'

1985

S+P+10E

54

909

Str.Vlahita nr. 3 bl. PM18

1975

S+P+8E

144

910

Str.Zemes nr. 1A bl. M29B

1975

S+P+10E

44

911

Str.Trapezului nr. 1 bl. R12

1974

S+P+8E

72

912    5

Str.Codrii Neamțului nr. 13 bl. 1 sc. 1+2

1976

S+P+10E

88

913    î

Str. Becatei nr. 6 bl. R4 sc. A

1975

S+P+10E

55

c

914    /

t

Str. Ștefan Nicolau nr. 5 bl. O1, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 ii. 07 "Rodul Pământului"

1961

S+P+3E

31

S

915 X b

Str. Ștefan Nicolau nr. 3 bl. 02, face parte din asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 i. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

S

916 X b

tr. Gheorghe Petrascu nr. 2 bl. 03, face parte din isociatia de Proprietari str. ton Tuculescu nr. 37 1. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

917

Str.Gheorghe Petrascu nr. 4 bl. 04, face parte din

Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului”

1960

S+P+3E

31

918

Str.Gheorghe Petrascu nr. 6 bl. 05, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

919

Str.Gheorghe Petrascu nr. 8 bl. 06, face parte din

Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

920

Str.lon Tuculescu nr. 37 bl. 07, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

j

921

Str.lon Tuculescu nr. 42 bl. P3, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E     I

(Bl.

922

Str. Rodul Pământului nr. 2 bl. P1, face parte din

Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr, 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

923

Str.Rodul Pământului nr. 4 bl. P2, face parte din

Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

48

924

Str.Jean Steriadi nr. 23-25 bl. L16 sc. 2

1972

S+P+10E

44

925

Str.Ramnicu Valcea nr. 20 bl. 32 sc. B

1983

S+P+8E

52

926

AI.Bucovina nr. 2 bl. F1

1958

D+M+3E

34

927

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 35 bl. L14 sc. 2-11

1971

S+P+10E

440

928

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 35 bl. L14 sc. 1

1971

S+P+10E

44

929

Sos.Mihai Bravu nr.434, bl. V16

1986

S+P+9E+1 et. Th

40

930

Str.Agricultori nr.115, bl.79

1989

S+P+8E

34

931

Str.Agatha Barsescu nr.1O, bl. V19, sc.A-B

1986

S+P+8E+1 et. Th

72

932

Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 4

1986

S+P+8E+1 et. Th

36

933

Str.Agricultori nr.119, bl.80

1988

S+P+8E

67

934

Str.Agricultori nr.117, bl.81,sc.B

1987

S+P+8E

33

935

Str.Agricultori nr.121, bi.82

1988

S+P+8E

30

936

Str.Vlad Județul nr. 8, bl. V11, sc. 2

1986

S+P+8E

27

937

Str.TheodorSperantia nr.135,bi.83

1989

S+P+8E

66

938

Str.Aniversarii nr.39A

1970

S+P+4E

49

939

Str.Prevederii nr.5,bl.PM11 A,sc.A+B

1975

S+P+8E

72

940

Str.Prevederii nr.5,bl.PM11 A,sc.C+D

1975

S+P+8E

72

941

Str.Tomis nr.2,bl.B6

1968

S+P+10E

54

942

Str.lon Tuculescu nr.19,bl.37C,sc.1

1971

S+P+10E

87

943

Bd.N.Grigorescu nr.27,bl.Y9C

1969

S+P+10E

44

944

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 4, bl. T1

1970

S+P+10E

176

945

Bd.Ramnicu Sarat nr.27,bl.10bis

1987

S+P+10E

64

946

Bd.Decebal nr.12,b!.S7,sc.1

1989

S+P+8E

21

947

Bd.N.Grigorescu nr.65,bl.D11

1983

S+P+8E

44

948

Al.Scolarilor nr.16,bl.S13

1982

S+P+10E

53

H.C.L. nr. 239/13.11.2012

949

Str.Racari nr. 8 bl. 39

1981

S+P+10E

132

950

Str.Liviu Rebreanu nr. 43 bl. Z23

1974

S+P+10E

65

951

Str.Ramnicu Sarat nr. 24 bl. 7B sc. B

1978

S+P+10E

44

952

Bd.Camil Ressu nr. 30 bl. A8BÎS

1974

DM+P+10E

68

953

Str.Madarasi nr. 3 bl. D9

1984

S+P+8E+1etTh

27

954

Al.Barajul Bicaz nr. 6 bl. M26

1965

S+P+4E

60

955

Al.Fizicienilor nr. 13 bl. 3A

1983

S+P+8E

54

956

Str.Postavarul nr. 11 bl. E5

1967

S+P+10E

44

957

Ai.Barajul Bicaz nr. 1A bl. M1B

1965

S+P+4E

40

958

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 27C bl. PM75 sc. 2

1980

S+P+8E

54

959

Str.Ghita Serban nr. 4 bl. X17

1970

S+P+10E

44

960

Str.Nedelcu Ion nr.17,bl. H11

1968

S+P+4E

20

961

Str.Tomis nr.8,bl.H3

1968

S+P+4E

20

962

Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 2

1987

S+P+M+7E

20

963

Str.Matei Basarab nr.94,bl.L120

1989

S+P+4E

40

964

Str.Jean Steriadi nr.52,bl,M15

1971

S+P+4E

30

 • 965    Str.Lotrioara nr.19,bl.M31A_________________

 • 966    IStr.losif Ion nr.10,bl.6A1 ,sc.1

 • 967     Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 1

 • 968    Str.Postavarul nr.21,bl.1O

 • 969    Istr.Fizicienilor nr.24,bl.30A

 • 970    Bd.Ramnicu Sarat nr.8,bl.21A

 • 971    Sos.Mihai Bravu nr.297,bl.15A

 • 972     Al.Vasile Goldis nr. 2A, bl. 1 Titan

 • 973    Calea Vitan nr. 215-217, bl. 21-22, sc. 1 ~

 • 974    Str.Becatei nr.8, bl.U26

 • 975    Str.Nicoiae Pascu nr.6, bl.3

 • 976    Str.Prevederii nr. 1, bl. PM4

 • 977    Str.Vlaicu Vodă nr, 7, bl. C8

 • 978     AI.Foisorului nr. 2 bl. 1 sc. 1

 • 979     AI.Barajul Bistriței nr, 5 bl. G2

 • 980    Sos.Mihai Bravu nr. 306 bl. B13d

 • 981     AI.Barajul Bistriței nr. 4 bl. Z6

 • 982     Al.Plesesti nr. 4 bl. Z8

 • 983    lAI.Barajul Bistriței nr. 3 bl. G3

 • 984    Str.Laboratornr.141,bl.S9

 • 985    Str.Laboratornr.126,bl.38

 • 986    Intr.Barsei nr.1A,bl.M9bis

 • 987    Bd.Decebal nr.18,bl.S4,sc.2

 • 988    Str.Campineanca nr. 10, bl. 4T (sc.

 • 989    Istr.Jean Steriadi nr, 10-12, bl. II7, sc. E-H

 • 990    Str.Campineanca nr. 4, bl. 1T

 • 991     AI.Buhusi nr.2,bl.3,sc.2+3

 • 992    Str.Constantin Brancusi nr. 21, bl.

 • 993    Str.Onisifor Ghibu nr.8,bl.O29

 • 994    ALAdrian Carstea nr.70,bl.35, sc.

 • 995    rStr.Gheorghe Petrascu nr. 51, bl. PM54, sc. A

 • 996     Str.Brailita nr. 3, bl. V18, sc. A

 • 997     P-ta Alba lulia nr.6,bl.l5,sc.3

 • 998    Istr.Vlad Dracul nr. 2, bl. B1, sc. 1

 • 999    Str.Theodor Sperantia nr.100,bl.S27

 • 1000    Str.Rasinari nr.2, bl.U5

 • 1001    Bd.Ramnicu Sarat nr.24, bl.7B,sc.A

 • 1002    Str.lon Tuculescu nr.36, bl.21A

 • 1003    lAI.Barajul Bistriței nr. 14, bl. Y5

 • 1004    Str.Tina Petre nr.6,bl.L31

 • 1005    Bd. Camil Ressu nr.46, bl.A13

 • 1006    Bd.1 Decembrie 1918 nr.51,bl.J38

 • 1007    Str.lstriei nr.34, bl.10, sc.1

 • 1008    Str.Onisifor Ghibu nr.2,bl.O21

 • 1009   Istr.Florin Ciungan nr.9, bl. 64, sc. 1

 • 1010    Str.Cozia nr. 3"bl.B1b, sc. 2

 • 1011    Istr.Murgeni nr. 1, bl. L9A

 • 1012    Str.Ramnicu Sarat nr. 10 bl. 20

 • 1013    AI.Fetesti nr. 3-5, bl. F3, sc. 1-4

 • 1014   IStr.Gura lalomitei nr. 12, bl. H33, sc. A-D

 • 1015    Str.Campia Libertății nr. 37, bl. IC3

 • 1016   I Calea Vitan nr. 235, bl. 1

 • 1017    Str.Văilor nr.4, bl. 4

 • 1018    Str.Afunelului nr. 4, bl. 57, sc. 2

 • 1019   Istr.Theodor Sperantia nr. 106, bl. S24, sc. 1

7o2Q Str.Dristorului nr. 112, bl. 13, sc. A+B

 • 1021    Istr.Lunca Bradului nr. 1A, bl. H5bis, sc. 1

 • 1022   Istr.Bonea Marin nr.36, bl. 7, sc. 1

 • 1023    Str.Panait Cema nr. 7, bl. M44, sc. 3

 • 1024   Istr.Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2

 • 1025   Str.Panait Cema nr 2, bl. M53, sc. 3

 • 1026    AI.Barajul Bistriței nr.7, bl. Z5

 • 1027   |AI.Emil Botta nr. 2, bl. M108, sc. 1

  1978 1984

  • 1988 1969 1984 1982 1978

  • 1986 1980 1971

  • 1974

  • 1975

  • 1989

  • 1971 1965

  • 1987 1967

  • 1967 1965 1982 1984

  • 1972 1989 1969

  • 1968

  • 1969 1978

  • 1978

  • 1968 1984

  • 1979

  • 1988 1986

  • 1989 1988 1971 1978

  • 1970

  • 1967

  • 1981

  • 1969

  • 1970 1984

  • 1968 1984 1967 1980 1983 1970 1973 1986

  • 1982 1977 1980

  • 1988 1976 1973 1973

  • 1989 1989 1989 1967 1989


  S+P+10E S+P+4E

  S+P+M+7E S+P+10E S+P+8E S+P+8E

  S+P+1QE S+P+8E

  S+P+10E S+P+10E

  S+P+4E

  S+P+8E S+P+8E S+P+4E

  S+P+10E S+P+1OE

  S+P+4E S+P+4E

  S+P+10E

  S+P+8E

  S+P+8E S+P+4E S+P+8E S+P+4E S+P+4E S+P+4E

  S+P+10E S+P+10E S+P+4E S+P+8E

  S+P+10E

  S+P+8E

  S+P+M+7E

  S+P+8E S+P+8E S+P+4E

  S+P+10E S+P+10E S+P+10E

  S+P+8E S+P+10E S+P+4E S+P+8E S+P+4E S+P+8E S+P+10E S+P+8E S+P+8E S+P+4E S+P+4E S+P+10E S+P+10E S+P+1E S+P+4E S+P+8E S+P+10E S+P+10E S+P+4E S+P+8E S+P+8E S+P+8E S+P+4E S+P+8E  1028

  Str.Traian Popovici nr. 128A, bl. B4F

  1984

  S+P+8E

  98

  1029

  Al.Prevederii nr. 13, bl. PM23, sc. B

  1976

  S+P+10E

  44

  1030

  Al.Prevederii nr. 2, bl. M29F, sc. B

  1975

  S+P+8E

  36

  1031

  Str.Călușarilor nr. 3, bl. 24

  1980

  S+P+8E

  54

  1032

  Bd.Octavian Goga nr. 26, bl. V53c, sc 1

  1995

  S+P+8

  30

  1033

  Str.Patriotilor nr.4, bl PM14

  1976

  S+P+8

  72

  1034

  Str.Jean Steriadi nr. 22, bl L17

  1971

  S+P+10

  220

  1035

  AI.Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10A, sc. 4

  1968

  S+P+4

  15

  1036

  Str.Liviu Rebreanu nr. 13, bl N2

  1968

  S+P+10

  220

  1037

  Str.Afexander Von Humboldt nr. 1, bl V29, sc 3

  1988

  S+P+4

  14

  1038

  Str.Campia Libertății nr. 33, bl 21, sc 1

  1966

  S+P+9

  40

  1039

  AI.Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10, sc 1

  1968

  S+P+4

  15

  1040

  Str.Odobesti nr. 13, bl V35

  1976

  S+P+10

  130

  1041

  Str.Negoiu nr.6, bl D12, sc 1,2,3,4

  1989

  S+P+4

  66

  1042

  Str.Barajul Dunării nr.9, bl. ZIO, sc 5

  1968

  S+P+4

  15

  1043

  Str.Campia Libertății nr. 6, bl. PM56

  1978

  S+P+10

  40

  1044

  Str.Traian Popovici nr. 128, bl B4A, sc A

  1981

  S+P+8

  54

  1045

  Str Fetești nr. 5, bl H27

  1972

  S+P+4

  40

  1046

  Str.Călușarilor 4, bl 43A, sc 2

  1980

  S+P+8

  43

  1047

  Str.Marius Emanoil Buteica nr. 2, bl 68, sc 1,2

  1985

  S+P+8

  104

  1048

  Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 50, bl 11

  1970

  S+P+10

  109

  1049

  AI.Laceni nr 11, bl PM 83, SC A

  1986

  S+P+8

  52

  1050

  Str.Gura lalomitei nr 5, bl PC8

  1972

  S+P+4

  40

  1051

  Str.Foisorului nr. 4, bl F1C

  1988

  S+P+8

  /nM 72/\7x

  1052

  Str.Dumitru Dragan nr. 2, bl 8A2

  1982

  S+P+4

  1053

  Bd.1 Decembrie nr. 41, bl P108, sc A

  1984

  S+P+8

  H.C.L. nr. 125/30.04.2013

  e

  1054

  Bd.Camil Ressu nr.64,bl.PM28,sc.C+D

  1975

  S+P+8E

  (r

  1055

  Bd.Camil Ressu nr.64,bl.PM28,sc.B

  1975

  S+P+8E

  \ \ 1

  1056

  Str.Liviu Rebreanu nr.23,bl.M10

  1964

  S+P+4

  V

  „  40.

  /

  1057

  Str.Prevederii nr.7,bl.PM11B

  1976

  S+P+8

  1058

  Calea Vitan nr. 201, bl. 51

  1982

  S+P+10

  1059

  AI.Barajul Lotru nr.2A,bl.N23

  1983

  S+P+10

  40

  1060

  Intr.Odobesti nr.4,bl.V10

  1966

  S+P+10

  44

  1061

  Str.Anastasie Panu nr.20,bl.C15,sc.2

  1989

  S+P+8

  36

  1062

  Str.lstriei nr.30, bl.41

  1983

  S+P+8

  52

  1063

  Str.Postasului nr.2,bl.1

  1977

  S+P+10

  172

  1064

  Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 5

  1988

  S+P+8

  27

  1065

  Calea Vitan nr.233,bl.1A

  1982

  S+P+10+Mansarda

  40

  1066

  Str.Codrii Neamțului nr.6,bl.PM26 bis,sc.1

  1977

  S+P+8

  36

  1067

  Intr.Badeni nr.2A,bl.Y7bis

  1972

  S+P+4

  117

  1068

  Bd.Ramnicu Sărat nr.6, bl.21B

  1980

  S+P+8E

  54

  1069

  Bd.1 Decembrie 1918 nr.8, bl.M27

  1965

  S+P+4E

  60

  1070

  AI.FIorin Ciungan nr.9,bl.64B

  1985

  S+P+8E

  52

  1071

  Str.Constantin Brancusi nr.2,bl.A11,sc.1

  1967

  S+P+10E

  44

  1072

  Str.Tudor Ion nr.2,bl.7

  1969

  S+P+10E

  109

  1073

  Str. Fizicienilor nr. 18, bl. 11A

  1984

  S+P+8E

  52

  1074

  Str.Vailor nr. 6, bl. 6

  1974

  S+P+1E

  16

  1075

  Sos.Mihai Bravu nr.327, bl.54, sc.A

  1983

  S+P+10E

  30

  1076

  Str.Nicolae Licaret nr.6, bl.PM43, sc.3

  1978

  S+P+10E

  54

  1077

  AI.Marius Emanoil Buteica nr.12,bl.60

  1986

  S+P+8E+etth.

  51

  1078

  Calea Călărașilor nr.238,bl,75

  1988

  S+P+8E

  34

  1079

  AI.Barajul Lotru nr.2, bl. N7

  1976

  S+P+10E

  44

  1080

  Str.Marin Pazon nr.3,bl.G14

  1974

  S+P+4E

  50

  1081

  AI.Barajul Bicaz nr.11C,bl.M32A

  1979

  S+P+10E

  132

  1082

  Intr.Barsei nr.4,bl.G8,sc.1

  1986

  S+P+8E

  52

  1083

  Bd.N.Grigorescu nr.18,bl.B3bis

  1973

  S+P+10E

  436

  1084

  Str.Liviu Rebreanu nr.35A,bl.M36A

  1977

  S+P+8E

  72

  1085

  AI.Barajul Dunării nr.9,bl.ZIOA,sc.3

  1968

  S+P+4E

  15

  1086

  Str.Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 2

  1989

  S+P+4E

  20

  1087

  Intr.Babeni nr.1,bl.Z1

  1967

  S+P+4E

  90

  1088

  Str.Vlahita nr.1,bl.PM18bis

  1977

  S+P+10E

  195

  1089

  Str.Codrii Neamțului nr. 4 bl. 5

  1977

  S+P+8E

  72

  1090

  Str.Lugojana nr. 10, bl. 15 D

  1984

  S+P+8E

  44

  1091

  AI.Madarasi nr. 13 bl. D4 sc. 1

  1984

  S+P+8E

  52

  1092

  Odobesti nr. 4 bl. Z3 sc. 3

  1967

  S+P+4E

  15

  1093

  Str.Unitatii nr. 91 bl. B7 sc. 2

  1985

  S+P+8E

  52

  1094

  Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 3

  1993

  S+P+8E

  34

  1095

  Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 1

  1990

  S+P+8E

  34

  1096

  Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 2

  1993

  S+P+8E

  33

  1097

  Str.Alexandru Vlahuta nr. 2 bl. M50 sc. 1

  1988

  S+P+8E

  27

  1098

  Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 3

  1989

  S+P+8E

  27

  1099

  Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 2

  1989

  S+P+8E

  36

  1100

  Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 1

  1989

  S+P+8E

  36

  1101

  Al.Jieneasca nr. 7 bl. 33

  1982

  S+P+4E

  60

  1102

  Str.Zizin nr. 10 bl. G1

  1989

  S+P+8E

  27

  1103

  Bd.1 Decembrie 1918 nr. 37 bl. P105 sc. 1

  1987

  S+P+9E

  32

  1104

  AI.Madarasi nr. 11 bl. D1

  1984

  S+P+8E

  35

  1105

  Str.Theodor Sperantia nr. 106 bl. S24 sc. 2

  1989

  S+P+8E

  36

  1106

  Str.Campia Libertății nr. 43 bl. MC3

  1976

  S+P+11E

  66

  1107

  Bd.N.Grigorescu nr. 31 bl. N1

  1969

  S+P+10E

  242

  1108

  Str.Vlaicu Vodă nr. 18, bl. V70, sc. 5

  1988

  S+P+4E

  14

  1109

  Str. Fizicienilor nr.16,bl.10A

  1984

  S+P+8E

  52

  1110

  Bd.Camil Ressu nr.21,bl.56A

  1969

  S+P+10E

  44

  1111

  Str.Schitului nr. 14, bl. 57

  1984

  S+P+4E

  67

  1112

  AI.Giurgeni nr.13-17,bl.F10

  1970

  S+P+4E

  60

  1113

  Bd.Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sc. 2

  1982

  S+P+4E

  18

  1114

  AI.Fetesti nr. 17, bl. J16

  1969

  S+P+4E

  60

  1115

  Str. Alunelului nr. 3, bl. 45,

  1980

  S+P+4E

  1116

  Str.Trapezului nr.9,bl.G2

  1974

  S+P+4E

  1117

  Bd.1 Decembrie 1918 nr.40, bl.U2

  1970

  S+P+4E     /

  1118

  Str.Nucului nr.6, bl.V101

  1989

  S+P+8E     1

  c/ '           f

  1119

  AI.Banu Udrea nr.9, bl. V104

  1988

  S+P+8E

  1120

  Str.Odobesti nr.4,bl.Z3,sc.1-6

  1967

  S+P+4E     \

  1121

  Str.Mamulari nr. 4, bl. C2, sc.1

  1990

  S+P+7E

  1122

  Str.Jean Steriadi nr. 29, bl. V5

  1971

  S+P+10E

  1123

  Str.Vlaicu Vodă nr. 9, bl. V61

  1989

  S+P+4E

  1124

  Str.Dumitru Papazoglu nr. 10, bl. C6

  1989

  S+P+8E

  36

  1125

  Str.Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 1+3

  1988

  S+P+4E

  28

  1126

  AI.Emil Botta, nr.2, bl M108, sc 2

  1989

  S+P+8E

  36

  1127

  Str.Vlaicu Vodă nr. 5, bl. C9

  1989

  S+P+8E

  99

  1128

  Str.Traian nr.3,bl.E6,sc.1

  1985

  S+P+8E

  29

  1129

  AI.BarajuI Bicaz nr.7,bl.G1

  1965

  S+P+10E

  44

  1130

  AI.Buhusi nr.2,bl.3,sc.1

  1979

  S+P+10E

  39

  1131

  Str.Drumul Murgului nr.4,bl.2bts

  1975

  S+P+11E

  47

  1132

  Str.Trapezului nr. 2, bl. M6

  1974

  S+P+10E

  264

  1133

  Str.Tomis nr.4,bl.B5

  1967

  S+P+10E

  54

  1134

  Str.Radu Gheorghe nr.7,bl.14,sc.A

  S+P+10E

  43

  1135

  Str.lstriei nr.4,bl.21E

  1982

  S+P+8E

  54

  1136

  Str.Aurel Boțea nr. 2, bl. B9

  1989

  S+P+8E

  52

  1137

  Str.Liviu Rebreanu nr.15,bl.N3

  1969

  S+P+10E

  242

  1138

  Str.Drumul Murgului nr.38,bl.54A

  1970

  S+P+10E

  44

  1139

  Str.Lucretiu Patrascanu nr. 3, bl. Y1

  1967

  S+P+9E+1 et. Th

  282

  1140    {

  Str.Drumul Murgului nr.36,bl.55A

  1971

  S+P+10E

  109

  1141    t

  Str.Prevederii nr.11B,bl.M29D

  1976

  S+P+8E

  36

  1142 î

  Str.Padurea Craiului nr.3,bl.H3bis

  1977

  S+P+10E

  65

  1143   C

  Salea Călărașilor nr. 179, bl.49

  1989

  S+P+9E

  24

  1144 X

  U.Perisoru nr.5, bl. H36

  1971

  S+P+4E

  40

  1145   S

  jtr.Lemnisorului nr.4, bl.G42

  1979

  S+P+4E

  30

  1146 S

  îtr.Racari nr. 14, bl. 44

  1984

  S+P+9E

  52

  1147 X

  J.Suraia nr.4,bl.21B

  1983

  S+P+8E

  52

  1148 S

  tr.Liviu Rebreanu nr.17,bl.N4

  1969

  S+P+10E

  144

  1149 S

  tr.Caloian Județul nr.12,bl.D18

  1988

  S+P+4E

  33

  1150   B

  d.Camil Ressu nr.38,bl.A11

  1969

  S+P+10E

  44

  1151 |Bd.N.Grigorescu nr.5A,bl.M5bis

  1972

  S+P+9E

  40

 • 1152

 • 1153

 • 1154

 • 1155

 • 1156

 • 1157

 • 1158

 • 1159

 • 1160 1161 1162

 • 1163

 • 1164

 • 1165

 • 1166

 • 1167

 • 1168

 • 1169

 • 1170


Str.Theodor Sperantia nr. 137 bl. 84 sc. A Bd.Camil Ressu nr. 39 bl. Z5____________

Al.Emil Botta nr. 1 bl. M109 sc. 1__________

Str.Logofat Tautu nr. 4 bl. C4____________

Str.Ramnicu Valcea nr. 31 bl. 17A_______

Str.CozIa nr. 3 bl. B1B sc. 1+3___________

Str.Theodor Sperantia nr. 130 bl. 78 sc. 1 Str.losif Ion nr. 10 bl. 6A1 sc. 2____________

Str.Branduselor nr. 6 bl. V70 sc. 3________

AI.Foisorului nr. 1 bl. 3 sc. 1________________

Str.Matei Basarab nr.96,bl.L122,sc.4 Str.Agatha Barsescu nr. 21, bl. V26A Str.Vlaicu Vodă nr. 23, bl. V38___

Str.Jean Steriadi nr. 29, bl. V4____________

Bd.Unirii nr. 75, bl. H1, sc. 1_______________

Calea Călărașilor nr. 321, bl. 202_________

Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc. 2 Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc. 3 Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc.4


1994

 • 1969 1990

 • 1988 1983 1967 1993 1982

 • 1989

 • 1970 1989 1979

 • 1989

1970 1988

 • 1990 1992-1995 1992-1995 1992-1995


S+P+8E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+10E

S+P+8E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+10E S+P+M+10E

S+P+ 9E+ 1ap.et.10

S+P+7-8E

S+P+7-8E

S+P+7-8E


1171


Str.Alexander Von Humboldt nr. 5, bl V23A, sc 1


1988


S+P+8E


 • 1172

 • 1173

 • 1174

 • 1175

 • 1176

 • 1177

 • 1178

 • 1179

 • 1180 1181 1182

 • 1183

 • 1184

 • 1185

 • 1186

 • 1187

 • 1188

 • 1189

 • 1190

 • 1191

 • 1192

 • 1193

 • 1194

 • 1195

 • 1196

 • 1197

 • 1198

 • 1199

 • 1200 1201 1202

 • 1203

 • 1204

 • 1205

 • 1206 T


Str.Calusarilor nr. 4, bl. 43A, sc. 1______________

Str.Panait Cema nr.1,bl.M52,sc.2____________

Bd.N.Grigorescu nr. 37, bl. B4_______________

Str.Rarau nr.2,bl.V71________________________

Str.Prevederii nr.22,bl.G6,sc.1-4______________

AI.Barajul Lotru nr.7,bl.M7B___________________

Str.Schițului nr.4,bl.7D3,sc.1__________________

Str.Ramnicu Valcea nr. 30, bi. 15, sc. 1_______

Calea Călărașilor nr. 177, bl. 45_______________

Str.Matei Basarab nr.108, bl.74. sc. A________

Str.Matei Basarab nr.108, bl.74, sc. B________

Str.Emil Garieanu nr. 4 bl. V53D_____________

Str.Racari nr. 51 bl. 70 sc. 1____________________

Str.Racari nr. 51 bl. 70 sc. 2____________________

Al.Plesesti nr. 6, bl. 8___________________________

Str.Foisorului nr.17, bl.FIOC, sc.1-4___________

Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 3_____________

AI.Giurgeni nr.7,bl.F8_________________________

Str.Vlad Județul nr. 6, bl. V12_________________

Str.Mizil nr.5, bl.G18__________________________

Str. Schitului nr. 9, bl. 40________________________

Bd.N.Grigorescu nr.65,bl.D11A______________

AI.Banu Udrea nr.12, bl. V95________________

Str.Liviu Rebreanu nr.35A,b1.M36A,sc.B Bd.Burebista nr.1,bl.D15,sc.2-3______________

Str.Lucrețiu Pătrășcanu nr.19, bl.MC18A, sc.2 Intr.Badeni nr. 6 bl. M9________________________

Bd.Unirii nr.43,bl.E2___________________________

Str.Muresana nr.5-7,bl.51A-51B_____________

Bd.Camil Ressu nr. 49, bl. H26______________

Bd.Camil Ressu nr. 68 bl. 1B sc. 1+2________

Str.CozIa nr.3,bl.B1A,sc.1_____________________

Str.Schițului nr. 20 bl. 20________________________

Bd.Decebal nr.14,bl.S6,sc.4_________________

Bd.l.C.Bratianu nr.39,bl.P6, sc. 2_____________

Bd.Decebal nr. 18, bl. S4, sc.1


1979 1989 1967 1989

 • 1973 1965 1978

 • 1983 1997 1987

 • 1987 1991 1986

 • 1986

 • 1967

 • 1988 1988

 • 1968 1988

 • 1974

 • 1984 1984 1988 1977

 • 1988 1984 1964 1995 1984 1968

 • 1983 1967

 • 1984

 • 1989

 • 1990

 • 1987


S+P+8E

S+P+8E S+P+10E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+10E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+4E

S+P+9E

S+P+8E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+9E

S+P+4E

S+P+2 Mez+10E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+10E

S+P+8E

S+P+M+7

S+P+8E

S+P+7E


1208

 • 1209

 • 1210

1211

1212


________________________________H.C.L. nr. 311/30.09.2013

Str.Ramnicu Valcea nr. 4, bl. S19

Calea Călărașilor nr. 323, bl, 201_______

Sos. Mihai Bravu nr. 302, bl, B13, sc. B

Sos.Mihai Bravu nr. 384, bl. B1D__

Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 3


1982

1987

1987

1980

1987


S+P+8E

S+P+10E

S+P+10E

S+P+10E

S+P+M+9E1213

Str.Jean Steriadi nr. 3, bl. I24

1969

S+P+4E

20

1214

Str.Istriei nr. 8 bl. 21C

1982

S+P+8E

54

1215

Str.Nicolae Licaret nr. 8 bl. PM42

1979

S+P+10E

108

1216

Str.Odobesti nr.5A,bl.Z1A

1975

S+P+4E

60

1217

Str. Anastasie Panu nr. 1, bl. A2, sc. 1

1989

S+P+8E

27

1218

Str.Anastasie Panu nr. 1, bl. A2, sc. 2

1989

S+P+8E

27

1219

Str.Theodor Sperantia nr.104,bl.S26,sc.1

1990

S+P+8E

27

1220

Bd.Camrl Ressu nr. 11 bl. 58A

1973

S+P+10E

65

1221

Str.CozIa nr. 3 bl. B1A sc. 3

1976

S+P+10E

44

1222

Str.Theodor Sperantia nr. 106 bl. S24sc. 3

1990

S+P+8E

27

1223

Bd.Burebista nr. 1 bl. D15 sc. 4

1993

S+P+8E

33

1224

Bd.Ttieodor Pallady nr. 31 bl. N3B

1984

S+P+4E

15

1225

Str.Zizin nr. 9, bl. V81C

1990

S+P+4E

28

1226

Str.Vasile Cariova nr. 2, bl. A7bis

1990

S+P+8E

143

1227

Str.Zizin nr. 3, bl. V75C, sc. 1

1989

S+P+4E

19

1228

Str.Anastasie Panu nr. 17, bl. D3

1989

S+P+8E

36

1229

Str.Anastasie Panu nr. 20, bl. C15, SC. 3

1989

S+P+8E

27

1230

Str.Vlaicu Vodă nr. 23 bl. V39

1989

S+P+8E

98

1231

Str.Foisorului nr. 20 bl. F13C sc. 1

1989

S+P+8E

27

1232

Str.Lucian Blaga nr. 3, bl. J5

1985

S+P+7E

26

1233

Str.Foisorului nr. 13 bl. F8C sc. 1

1989

S+P+8E

98

1234

Str.Foisorului nr. 13 bl. F8C sc. 2

1989

S+P+8E

98

1235

Str.Banu Udrea nr. 14 bl. V99

1989

S+P+4E

38

1236

Str.Vlaicu Vodă nr. 30 bl. V100 sc. 3

1988

S+P+8E

36

1237

Str.Nucului nr. 4, bl. V100, sc.2

1984

S+P+8E

27

1238

Str.Matei Basarab nr. 60, bl. L108, sc. B

1994

S+P+4E

20

1239

Str.Vasile Cariova nr.4,bl.A6

1987

S+P+8E

1240

AI.Laceni nr. 11, bl. PM83, sc. 2

1987

S+P+8E    /

1241

Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 1

1988

S+P+8E   A

1242

Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 2

1988

S+P+8E   | Ș

\ i

1243

Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 3

1988

S+P+8E    I 9

a ' I

1244

Str.Alexandru Vlahuta nr. 3, bl. M48

1988

S+P+8E   \

$ /

1245

Bd.Mircea Vodă nr. 36 bl. M6 sc. 1

1994

S+P+8E    *

1246

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 37 bl. P105 sc. 2

1986

S+P+8E

1247

Str.Foisorului nr. 8, bl. F3C, sc. 3

1989

S+P+8E

1248

Str.Foisorului nr. 15, bl. F9C

1989

S+P+8E

196

H.C.L. nr. 435/29.11.2013

1249

Str. Voronet nr. 22, bl. 3

1970

P+2

36

1250

Str. Voronet nr. 10, bl. D3

1988

S+P+4E

40

1251

Str.Gura Vadului nr.3,bl.G23

1973

S+P+4E

60

1252

Bd.Camil Ressu nr.70,bl.PM26

1977

S+P+8E+1 Et. Tehnic

180

1253

Str.Panait Cerca nr.8,bl.M58,sc.2

1990

S+P+8E

27

1254

Str. Trapezului nr. 2A, bl. M29G

1976

S+P+8E

36

1255

Str. Ștefan Nicolau nr. 9, bl. G3

1956

S+P+2

18

1256

Str.Branduselor nr.3,bl.V78,sc.6

1988

S+P+4E

14

1257 |l

Str. Vlaicu Vodă nr. 20, bl. V78, sc. 1

1988

S+P+4E

14

H.C.L. nr. 67/21.

03.2014

1258

Lalea Vitan nr. 119, bl. V21B, sc. 3

1988

S+P+8E

36

1259

Str.Branduselor nr.3,bl.V78,sc.2

1988

S+P+4E

19

1260 î

Str. Patriotilor nr. 2, bl. PM15, sc. A

1976

S+P+8E

36

1261 S

Str.Panait Cema nr.8,bl.M58,sc.1

1988

S+P+8E

27

1262 S

Str.SId. ion Tudor nr.3,bl.6 Titan

1970

S+P+10E

109

1263 E

id.Nicolae Grigorescu nr.59,bl.PM2,sc.B

1976

S+P+8E

36

1264 S

itr.Gura lalomitei nr.4,bl.H29

1972

S+P+4

40

1265 S

>tr. Ion Tuculescu nr. 40, bl."G8

1957

S+P+2

18

1266 C

lalea Vitan nr. 119, bl. V21B, sc. 1

1988

S+P+8E

36

H.C.L. nr. 215/28.08.2014

1267 S

tr. Liviu Rebreanu nr. 33, bl. M14, sc. 1,2, 3

1966

S+P+4

60

1268 S

tr. Vlaicu Vodă nr. 22, bl. V82A, sc. 1

1989

S+P+4

19

1269 B

d.Burebista nr.3,bl.D16

1994

S+P+8

138

1270 S

tr. Adrian Carstea nr. 11, bl. 36, sc. 2

1981

S+P+8

52

1271 B

d.Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 4

1992

S+P+8

33

1272

Bd.Octavian Goga nr. 24, bl. M62, SC. 3, 4

1994

S+P+8

60

H.C.L. nr. 9/30.01.2015

1273

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 21, bl. 11

1986

S+P+8+1 Et. Tehn.

98

1274

Str. Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 4

1998

S+P+10

40

1275

Str. Becatei nr. 2, bl. R4, sc. E

1974

S+P+10

55

1276

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 27C, bl. PM75, sc. 1

1978

S+P+8

54

1277

Piața Alba lulia nr. 8, bl. I7, sc. 1

1989

S+P+8

23

H.C.L. nr. 112/12.05.2015

1278   |Al. Buhusi nr. 5, bl. 6

1979

S+P+10       |

216

H.C.L. nr. 137/30.06.2015

1279

Piața Alba lulia nr. 8, bl. I7, sc. 2

1989

S+P+8

23

1280

Str. Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. A

1972

S+P+9

36

1281

Str. Agatha Barsescu nr. 14, bl. V29, sc. 1+2

1988

S+P+4

38

H.C.L. nr. 294/22.12.2015

1282

Piața Alba lulia nr. 8, bl. I7, sc.3

1989

S+P+8

23

H.C.L. nr. 37/23

.02.2016

1283

Bld. Decebal nr. 14, bl. S6

1995

S+P+M+8

65

1284

Str. Cpt. Nicolae Licăreț nr.6, bl. PM43, sc. 1

1978

S+P+10

55

1285

Str. Cpt. Nicolae Licăret nr.6, bl. PM43, sc. 2

1978

S+P+10

55

1286

Str. Theodor Speranția nr. 104, bl. S26, sc. 2

1989

S+P+8

36

1287

Str. Alexander Von Humboldt nr. 5, bl. V23A, sc. 2

1987

S+P+8

1288

Intr. Reconstrucției nr. 6, bl. 28, sc. 3

1964

S+P+10

fit/1'

1289

Str. Traian Popovici nr. 91, bl. B7, sc. 1

1985

S+P+8

fi/J

1290

Sos. Mihai Bravu nr. 327, bi. 54, sc. B

1984

S+P+10

si®

1291

Str. Voronet nr. 18, bl A22

1986

S+P+4

A2

H.C.L. nr. 73/31

.03.2016

1292

Str. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1

1975

S+P+10

1293

Str. Breaza nr. 7, bl. V22A

1988

S+P+8

1294

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. 9

1985

S+P+7

61

1295

Str. Rotunda nr. 1-4, bl. Y1

1968

S+P+10

634

1296

Str. Ramnicu Sărat nr. 4, bl. H9

1969

S+P+4

20

1297

Str. Valea Buzăului nr. 14, bl. G26bis

1979

S+P+10

78

1298

Str. Laborator nr. 145, bl. S11

1982

S+P+8

54

1299

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 13, bl. G1

1963

S+P+10

280

1300

Al. Lăcrămioarei nr. 1, bl. 9A

1983

S+P+4

60

1301

Str. Liviu Rebreanu nr. 41, bl. Z22

1973

S+P+9

65

1302

Sos. Campia Libertății nr. 64, bl. 34A, sc. A

1968

S+P+10

44

1303

Sos. Campia Libertății nr. 64, bl. 34A, sc. B

1968

S+P+10

44

1304

Sos. Campia Libertății nr. 64, bl. 34A, sc. C-G

1968

S+P+10

176

1305

Sos. Mihai Bravu nr. 329, bl. 53

1984

S+P+10

30

1306

Sos. Campia Libertății nr. 42 bl. B2

1962

S+P+9

240

1307

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 36, bl. S1D, sc. 1

1977

S+P+10

54

1308

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 36, bl. S1D, sc. 2

1977

S+P+10

54

1309

Str. Theodor Speranția nr. 98, bl. S28, sc. A

1989

S+P+8

27

1310

Str. Theodor Speranția nr. 98, bl. S28, sc. B

1989

S+P+8

27

1311

Str. Theodor Speranția nr. 98, bl. S28, sc. C

1989

S+P+8

36

H.C.L. nr. 84/2!

i.04.2016

1312

Intr. Muncii nr. 2, bl. M8

1965

S+P+4

70

1313

Str. Prisaca Domei nr. 2, bl. D3, sc. 1-2

1967

S+P+10

264

1314

Str. Becatei nr. 6A, bl. V7

1974

S+P+10

165

1315

Sos. Mihai Bravu nr. 309, bl. R3

1985

S+P+9

120

1316

Al. Buhusi nr. 1, bl. 4, sc. 1

1979

S+P+10

54

1317

Al. Buhusi nr. 1, bl. 4, sc. 2

1979

S+P+10

54

1318

Al. Buhusi nr. 1, bl. 4, sc. 3

1979

S+P+10

54

1319

Al. Buhusi nr. 1, bl. 4, sc. 4

1979

S+P+10

54

1320

Str. Tomis nr.2A, bl. A5bis

1974

S+P+10

65

1321

Str. Onisifor Ghibu nr. 1, bl. 028 bis

1968

S+P+4

20

1322

Str. Racari nr. 10, bl. 41, sc. 1

1984

S+P+8

52

1323

Str. Racari nr. 10, bl. 41, sc. 2

1984

S+P+8

52

1324

Str. Prisaca Domei nr. 8, bi. D6

1967

S+P+10

264

1325

Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. A

1979

S+P+10

54

1326

Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. B

1979

S+P+10

541327

Aleea Textilistilor nr. 3, bl. MY2

1988

S+P+8

30

1328

Str. Jean Steriadi nr. 2, bl. G4

1974

S+P+10

110

1329

Str. Sold. Nicoiae T. Sebe nr. 12, bl. L37, sc. B

1979

S+P+10

54

1330

Str. Lunca Moldovei nr. 1, bl. B4

1977

S+P+10

44

1331

Str. Prevederii nr. 15, bl. A12

1978

S+P+10

176

1332

Str. Tomis nr. 12, bl. C1

1967

S+P+4

50

1333

Str. Odobesti nr. 5b-6c, bl. M7-M7B, sc. B

1976

S+P+10

44

1334

Al. Barajul Dunării nr. 4B, bl. 21B

1977

S+P+10

84

1335

Str. Călușarilor nr. 5, bl. 25

1979

S+P+8

54

1336

Str. Plt. Petre D. lonescu nr. 10, bl. X18

1971

S+P+10

44

1337

B-duf Theodor Pallady nr. 15, bl. U28

1971

S+P+10

66

1338

B-dul Nicoiae Grigorescu nr. 55, bl. M1

1974

S+P+10

166

1339

Str. Baba Novac nr. 11 A, bl. 1

1976

S+P+8

64

1340

Al. Adjud nr. 2, bl. F1

1973

S+P+10

44

1341

Str. Stelian Mihale nr. 7, bl. PM95

1980

S+P+8

54

1342

Al. Berevoiesti nr.5 , bl. 54

1984

S+P+4

38

1343

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 72, bl. VN5

1974

S+P+10

44

1344

Str. Prisaca Domei nr. 9-11, bl. N16

1968

S+P+4

60

1345

Str. Serg Dumitru Pene nr. 5, bl. J51

1980

S+P+8

108

1346

Str. Sold, losif Ion nr. 1, bl. 3B

1981

S+P+4

60

1347

Ai. Perisoru nr. 12, bl. N5

1983

S+P+4

57

1348

Sos Mihai Bravu nr. 386, bl. B2A

1979

S+P+10

86

1349

Str. Schitului nr. 12, bl. 7C1

1983

S+P+4

20

1350

Str. Baia Mare nr. 6, bl. 7, sc. 1

1978

S+P+10

44

1351

Str. Baia Mare nr. 6, bl. 7, sc. 2

1978

S+P+10

44

1352

Str. Lotrioara nr. 7, bl. V32

1976

S+P+10

132

1353

Al. Barajul Bistriței nr. 12, bl. 4

1980

S+P+10

121

1354

Str. Liviu Rebreanu nr. 35, bl. M15

1965

S+P+4

eq

1355

Str. Fizicienilor nr. 3, bl. D3B

1968

S+P+8

1356

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 1

1987

S+P+8

1357

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 2

1987

S+P+8      /

1358

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 3

1987

S+P+8      /

cf I îîwlw I V

1359

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 4

1987

S+P+8      |

7, I IwgM I L

1360

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 5

1987

S+P+8      \

1361

Al. Berevoiesti nr. 3, bl. 53

1984

S+P+4

1362

Str. Istriei nr. 16, bl. 3E, sc. 1+2

1982

S+P+4

1363

Str. Istriei nr. 16, bl. 3E, sc. 3+4

1982

S+P+4

1364

Str. Ramnicu Valcea nr. 11, bl. S34

1983

S+P+8

35

1365

Str. Vulcan Judetu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 1

1981

S+P+8

54

1366

Str. Vulcan Judetu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 2

1981

S+P+8

54

1367

Al. Mizil nr.1, bl. 1

1977

S+P+4

89

1368

Al. Stanila nr. 4, bl. H11

1967

S+P+4

80

1369

intrarea Badeni nr. 12, bl. G2

1986

S+P+8

98

1370

Str. Postăvarul nr. 17, bl. 028

1968

S+P+4

80

1371

B-dul Camil Ressu nr. 33, bl. N4,

1967

S+P+10

230

1372

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 68,bl. U25

1971

S+P+10

109

1373

Str. Vulcan Judetu nr. 37, bl. B1C

1979

S+P+10

43

1374

Calea Vitan nr. 107, bl. V14B, sc. 1

1987

S+P+8

36

1375

Calea Vitan nr. 107, bl. V14B, sc. 2

1987

S+P+8

27

1376

Str. Gura lalomiteî nr. 14, bl. PC10

1973

S+P+4

40

1377

Str. Florin Ciungan nr.1, bl. 69

1985

S+P+8

52

1378

Str. Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 1

1976

S+P+10

65

1379

Str. Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 2

1976

S+P+10

65

1380   ’

Str. Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 3

1976

S+P+10

65

1381    S

Str. Istriei nr. 21, bl. 3B

1982

S+P+8

52

1382   /

M Emil Botta nr. 3, bl. M105, sc. 2

1989

S+P+8

36

1383 Z

M Emil Botta nr, 3, bl. M105, sc. 1

1989

S+P+8

36

1384 S

>tr. Complexului nr. 1, bl. 62

1966

S+P+10

132

1385 E

1-dul Camil Ressu nr. 19, bl. 56

1965

S+P+10

176

1386   /

U. Ramnicu Valcea nr. 13, bl. S31

1981

S+P+8

54

1387 S

tr. Drumul Murgului nr. 3, bl. S33A

1982

S+P+8

54

1388 E

l-dul 1 Decembrie 1918 nr. 27B, bi. PM74

1988

S+P+8

54

1389 S

tr. Baba Novac nr. 19, bl. G12

1964

S+P+10

88

1390 S

tr. Cozla nr. 8D, bl. A30

1976

S+P+4

30

1391

Str. Negoiu nr. 4, bl. D16

1988

S+P+4

33

1392

Str. Plt. Radu Gheorghe nr. 5, bl. 12

1979

S+P+10

88

1393

Str. Nedelcu Ion nr. 7, bl. 3A

1983

S+P+8

52

1394

Str. Odobesti nr. 2B, bl. N3B

1977

S+P+10

44

1395

Al. Blajel nr. 2, bl. V4

1988

S+P+8

27

1396

Al. Ramnicu Valcea nr. 1, bl. S17

1982

S+P+8

35

1397

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39,bl P100-101, sc. 1

1983

S+P+8

32

1398

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39,bl P100-101, sc. 2

1983

S+P+8

32

1399

B-dul Camil Ressu nr. 27, bl. N1

1965

S+P+10

230

1400

B-dul Camil Ressu nr. 29, bl. N2

1966

S+P+10

230

1401

Str. Brailita nr.1, bl. V17, sc. 1

1988

S+P+8

27

1402

Str. Brailita nr.1, bl. V17, sc. 2

1988

S+P+8

36

1403

Str. Brailita nr.1, bl. V17, sc. 3

1988

S+P+8

27

1404

Str. Florin Ciungan nr. 7, bl. 65

1984

S+P+8

52

1405

B-dul Theodor Pallady nr. 18, bl. M5A, sc. B

1976

S+P+10

44

1406

Str. Codrii Neamțului nr. 17, bl. NB2A

1976

S+P+4

20

1407

Al Ramnicu Valcea nr. 11, bl. S30

1982

S+P+8

54

1408

Intrarea Horbotei nr. 2A, bl. M11

1977

S+P+10

106

1409

Str. Rarau nr. 3, bl. V69, sc. 1

1989

S+P+4

14

1410

Str. Rarau nr. 3, bl. V69, sc. 2

1989

S+P+4

14

1411

Al. Codrii Neamțului nr. 2, bl. 4

1977

S+P+8

72

1412

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 1

1977

S+P+10

65

1413

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 2

1977

S+P+10

65

1414

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 3

1977

S+P+10

65

1415

Str. Cozla nr. 10, bl. A11

1967

S+P+4

40

1416

Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 3, bl. A11

1989

S+P+8

1417

Al. Suraia nr. 3, bl. 32, sc. 1

1982

S+P+8

1418

Al. Suraia nr. 3, bl. 32, sc. 2

1982

S+P+8

1419

Str. Danubiu nr. 12, bl. 6C1

1982

S+P+4      /

«■/ ttOfi

1420

Str. Anastasie Panu nr. 21, bl. D5

1987

S+P+8      |

z    * BOI

1421

Str. Anastasie Panu nr. 19, bl. D4

1987

S+P+8      \

1422

B-dul Cărnii Ressu nr. 50, bl. A14

1969

S+P+8       1

1423

Calea Vitan nr. 108, bl. V35, sc. 2

1989

S+P+8

1424

Zizin 22, bl. V35, sc. 3

1989

S+P+8

ța

1425

Calea Vitan nr. 108, bl. V35, sc. 1

1989

S+P+8

36

1426

Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl. 34A, sc. 1

1983

S+P+8

31

1427

Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl. 34A, sc. 2

1983

S+P+8

31

1428

Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl. 34A, sc. 3

1983

S+P+8

31

1429

Str. Voronet nr. 7, bl. D5

1988

S+P+4

28

1430

Al. Barajul Cucuteni nr. 8, bl. M7A

1965

S+P+4

60

1431

Str. Prevederii nr. 21, bl. G15

1974

S+P+8

174

1432

Al. Ilioara nr. 12, bl. M30B

1975

S+P+10

44

1433

Intrarea Simbolului nr. 11, bl. 1

1963

S+P+4

80

1434

Str. Dristorului nr. 1, bl. A23

1987

S+P+4

52

1435

Str. Valea Buzăului nr. 2, bl. G34

1975

S+P+4

30

1436

Str. Jean Steriadi nr. 46, bl. M13

1971

S+P+4

60

1437

Str. Prof. Nicoara Moise nr. 38A, bl. C3

1970

S+P+10

121

1438

Str. Ion Paunescu Paltin nr. 16, bl. D13

1989

S+P+4

40

1439

B-du! Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 2

1987

S+P+8

32

1440

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 1

1987

S+P+8

34

1441

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 3

1987

S+P+8

32

1442

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 4

1987

S+P+8

34

1443

Sos Mihai Bravu nr. 450, bl. V7

1988

S+P+8

39

1444

Str. Burdujeni nr. 1, bl. A12

1966

S+P+4

85

1445

Str. Jean Steriadi nr. 4, bl. 118

1969

S+P+4

50

1446

Intrarea Vâslei nr. 1, bl. PM63

1978

S+P+10

98

1447

Str. Campia Libertății nr. 27, bl. 42

1962

S+P+4

80

1448

B-dul Camil Ressu nr. 15, bl. 57

1965

S+P+10

176

1449

Str. Laborator nr. 136, bl. S31A

1983

S+P+8

44

1450

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 43-45, bl. J41-42-43

1971

S+P+4

240

1451

Str. Vlad Dracul nr. 15, bl. C12

1989

S+P+8

99

1452

Str. Ramnicu Valcea nr. 25, bl. 20B

1982

S+P+8

52

1453

Al. Adrian Carstea nr. 13, bl. 37

1987

S+P+8

252

1454

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 27D, bl. PM76

1980

S+P+8

54

1455

Sos Mihai Bravu nr. 303, bl. 18A, sc. A si B

1978

S+P+8

88

1456

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 35, bl. B3

1967

S+P+10

108

1457

Al Școlarilor nr. 14, bl. S14

1982

S+P+10

43

1458

Str. Trapezului nr. 11, bl. G35

1975

S+P+4

50

1459

Str. Crivatului nr. 3, bl. 44B

1987

S+P+8

38

1460

Ai. Madarasi nr. 5, bl. D10A

1984

S+P+8

44

1461

Str. Liviu Rebreanu nr. 32A, bl. PM70

1980

S+P+8

108

1462

Str. Danubiu nr. 15, bl. 52 A

1984

S+P+4

30

1463

B-dul Theodor Pallady nr. 25, bl. V11

1973

S+P+10

176

1464

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 9, bl. L3

1959

S+P+3

16

1465

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 11, bl. L4

1959

S+P+3

16

1466

Str. Buteica Emanoil Marius nr. 4, bl. 63

1985

S+P+8

52

1467

Str. Mureseana nr. 6-8, bl. 58

1980

S+P+4

60

1468

Str. Valea Buzăului nr. 8, bl. G31

1974

S+P+4

60

1469

Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 1, bl. B5

1989

S+P+8

99

1470

Str. LogofetTautu nr. 2, bl. C3

1989

S+P+8

36

1471

Str. Laborator nr. 129, bl. S2A

1982

S+P+8

35

1472

B-dul Hristo Botev nr. 10

1979

S+P+8

16

1473

Al. Mizil nr. 6, bl. C2

1978

S+P+4

119

1474

Al. Mizil nr. 2, bl. 2

1978

S+P+4

104

1475

Sos Mihai Bravu nr. 436, bl. V15

1988

S+P+9

39

1476

Al. Adrian Carstea nr. 5, bl. 33A

1983

S+P+8

52

1477

Str. lancu Brezeanu nr. 4, bl. V31B

1988

S+P+4

40

1478

Sos Mihai Bravu nr. 442, bl. V11

1987

S+P+9

39

1479

Str. Postăvarul nr. 19, bl. 9

1977

S+P+11

109

1480

Str. Istriei nr. 32, bl. 10B

1984

S+P+10

52

1481

Sos Mihai Bravu nr. 440, bl. V12

1988

S+P+8

40

1482

Sos Mihai Bravu nr. 311-313, bl. Sb1, SC 1

1983

S+P+10

30

1483

Sos Mihai Bravu nr. 311-313, bl. Sb1, SC 2

1983

S+P+10

40

1484

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 7, bl. L2

1958

P+3

1485

Al. Tandarei nr. 3, bl. 30B

1984

S+P+8

1486

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22B

1983

S+P+10

qSpr'

1487

Calea Vitan nr. 199, bl. 52, sc. 1

1982

S+P+10

1488

Bd. Camil Ressu nr. 53, bl. H14, sc. 1-7

1967

S+P+4

1489

Intr.Barsei nr. 6, bl. G7, sc. A

1986

S+P+8

H.C.L. nr. 99/30

.05.2016

1490

Str. Plt. Radu Gheorghe nr. 38, bl. VN8

1978

S+P+10

1491

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 30, bl. Z4

1967

S+P+4

1492

Al. Barajul Cucuteni nr. 6, bl. M6A

1965

S+P+4

60

1493

Str. Murgeni nr. 10, bl. L23

1979

S+P+4

60

1494

Str. Minis nr. 4, bl. X6, Sc. 1

1979

S+P+10

132

1495

Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 9, bl. V60

1988

S+P+4

38

1496

Str. Ciucea nr. 3, bl. P17

1969

S+P+4

50

1497

M. Solidarității nr. 3, bl. M18

1965

S+P+4

40

1498

Str. Zizin nr. 7, bl. 80B

1988

S+P+4

28

1499

3-dul 1 Decembrie 1918 nr. 29A, bl. PM78

1981

S+P+8

54

1500

Str. Dristorului nr. 98, bl. 11

1976

S+P+10

132

1501

Str. Campia Libertății nr. 9, bl. PM62

1978

S+P+10

97

1502

Str. Adrian Carstea nr. 3, bl. 33B, sc. 2

1984

S+P+8

52

1503   /

\l. Ilioara nr. 16, bl. M32, SC. A

1975

S+P+10

43

1504 î

>tr. Ramnicu Valcea nr. 21, bl. 22A

1981

S+P+10

54

1505 S

Jtr. Istriei nr. 23, bl. 2B

1983

S+P+8

52

1506 S

>tr. Dristorului nr. 5, bl. A20, sc. 1

1987

S+P+4

14

1507 S

Str. Dristorului nr. 5, bl. A20, sc. 2

1987

S+P+4

14

1508 E

l-dul Camil Ressu nr. 58, bl. D1B

1969

S+P+10

88

1509 Z5

J. Ilioara nr. 10, bl. M30A

1976

S+P+10

44

1510 E

-dul Ramnicu Sărat nr. 29, bl. 11A1

1977

S+P+8

88

1511 Ir

îtrarea Muncii nr. 4A, bl. C

1974

S+P+9

120

1512 S

os Mihai Bravu nr. 296, bl. 7

1975

S+P+10

120

1513 S

tr. Patulului nr. 6, bl. 5

1975

S+P+10

109

1514 S

tr. Brândușelor nr. 7, bl. G3, sc. 1

1989

S+P+8

36

1515 S

tr. Brândușelor nr. 7, bl. G3, sc. 2

1989

S+P+8

27

1516

Str. Lipanesti nr. 6, bl, J18

1969

S+P+4

20

1517

Str. Danubiu nr. 11, bl. 6H

1982

S+P+4

38

1518

B-dul Camil Ressu nr. 31, bl. N3

1967

S+P+10

230

1519

Str. Minis nr. 8, PM91, sc. A

1980

S+P+8

54

1520

Str. Minis nr. 8, PM91, sc. B

1980

S+P+8

54

1521

Str. Valea Buzăului nr. 16, bl. G24bis

1983

S+P+4

67

1522

Str. Foișorului nr. 7, bl. F5C, sc. 1

1989

S+P+8

27

1523

Str. Foișorului nr. 7, bl. F5C, sc. 2

1989

S+P+8

36

1524

Str. Muresana nr. 2, bl. 43B

1979

S+P+10

44

1525

Str. Danubiu nr. 10, bl. 6D1

1981

S+P+4

30

1526

Str. Papiu llarian nr. 6, bl. 42

1987

S+P+10

153

1527

Calea Victoriei nr. 1-5, bl. Victoria

1960

S+P+8

176

1528

Str. Cozla nr. 8A, bl. A32

1976

S+P+4

30

1529

Str. Tina Petre nr. 9, bl. L38, sc. A

1982

S+P+10

54

1530

Str. Tina Petre nr. 9, bl. L38, sc. B

1982

S+P+10

54

1531

Str. Tomis nr. 1, bl. H6

1967

S+P+4

20

1532

Str. Brândușelor nr. 11, bl. H1, sc. 1

1989

S+P+8

27

1533

Str. Brândușelor nr. 11, bl. H1, sc. 2 +3

1989

S+P+8

72

1534

Sos. Mihai Bravu nr. 394, bl. B1A

1979

S+P+10

43

1535

Str. Rarau nr. 1, bl. V68

1989

S+P+4

28

1536

Str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 2

1967

S+P+10

44

1537

Str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 5

1967

S+P+10

44

1538

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, sc. A

1983

S+P+10

30

1539

Str. Foișorului nr. 24, bl. F14C, sc. 2

1988

S+P+8

36

1540

Str. Vasile Goldis nr. 8, bl. M40

1965

S+P+8

44

1541

Intr. Sold. Dumitru Dragan nr. 4, bl. 8A1

1983

S+P+4

30

1542

Bd. Basarabia nr. 240, bl. MY6

1988

S+P+8

30

1543

Str. Tomis nr. 10, bl. C5

1968

S+P+4

60

1544

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 37, bl. P105, sc. 3

1986

S+P+8

32

1545

Str. Matei Basarab nr. 83, bl. L117

1990

S+P+4

40

1546

Calea Călărașilor nr. 175, bl. 44, sc. A

1988

S+P+8

34

1547

Calea Călărașilor nr. 175, bl. 44, sc. B

1988

S+P+8

33

1548

Calea Călărașilor nr. 175, bl. 44, sc. C

1988

S+P+8

33

1549

Calea Vitan nr. 119, bl. V21B, sc. 2

1988

S+P+8

27

1550

Str. Meșterul Manole nr. 3, bl. D15, sc. 1

1988

S+P+4

14

1551

Str. Emil Garleanu nr. 10, bl. A2, sc. 3

1988

S+P+8

36

H.C.L. nr. 114/21.06.2016

1552

Calea Călărașilor nr. 249, bl. 65A, sc. A

1987

S+P+8

1553

Str. Cozla nr. 6, bl. A8, sc. 1,3, 4

1966

S+P+4

1554

Intr. Odobesti nr. 10, bl. V7

1966

S+P+10

H.C.L. nr. 140/18.07.2016

1 pa

1555

Calea Călărașilor nr. 253, bl. 67, sc. 2

1989

S+P+8

1556

Str. Nerva Traian nr. 16, bl. M35, sc. 1

1985

S+P+8

1557

Calea Vitan nr. 121, bl. V1, sc. 1

1988

S+P+8

27

1558

Str. Anastasie Panu nr. 15, bl. D2

1988

S+P+8

98

1559

Bd. Camil Ressu nr. 42, bl. A12

1968

S+P+10

44

1560

Str. Anastasie Panu nr. 20, bl. C15, sc. 1

1988

S+P+8

36

1561

Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc. 4

1968

S+P+4

20

1562

Str. Vlaicu Vodă nr. 24, bl. V79, sc. 1

1989

S+P+4

19

H.C.L. nr. 198/16.09.20161563

Str. Vlaicu Vodă nr. 26, bl. V82B

1989

S+P+4

38

1564

Str. Poet Panait Cema nr. 4, bl. M57, sc. 2

1988

S+P+8

27

1565

Bd. Camil Ressu nr. 2, bl. R2

1982

S+P+8

75

1566

Str. Calotesti nr. 1

1937

S+P+3

6


1567

Calea Călărașilor nr. 172, bl. 57

1990

S+P+8

30

H.C.L. nr. 245/11.10.2016

1568

Bd. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31

1989

S+P+8

99

H.C.L. nr. 263/31.10.2016

1569

Al. Barajul Rovinari nr. 2, bl. M21

1964

S+P+4

60

1570

Al. Barajul Rovinari nr .6, bl. M22

1964

S+P+4

60

H.C.L. nr. 297/11.11.2016

1571

Str. Becatei nr. 2, bl. R4, sc. F

1976

S+P+10

50

H.C.L. nr. 316/29.11.2016

1572

Str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. 5

1947

S+P+4

51

1573

Bd. Comeliu Coposu nr. 4, bl. 105A, sc. 1, 3, 4

1989

S+P+8

90

1574

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, bl. MY4, sc. B

1988

S+P+8

30

1575

Str. Zizin nr. 18, bl.V101B

1986

S+P+4

25

H.C.L. nr. 341/15.12.2016

1576

Str. Panait Cema nr. 7, bl. M44, sc. 1

1989

S+P+8

27

1577

Str. Panait Cema nr. 7, bl. M44, sc. 2

1989

S+P+8

36

1578

Str. Ticus nr. 1, bl. M31A, sc. 1

1980

S+P+8

54

1579

Calea Călărașilor nr. 309, bl. 70, sc. 1

1989

S+P+8

34

H.C.L, nr. 16/26.01.2017

1580

Str. Breaza nr. 5, bl. V22B

1988

S+P+8

54

1581

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, bl. 2 TITAN

1985

S+P+8

105

1582

Str. Matei Basarab nr. 71, bl. L111A

1986

S+P+4

41

H.C.L nr. 58/28.02.2017

1583

Aleea Alexandru Moruzzi nr. 10, bl. 5

1968

S+P+4

50

1584

Calea Calarasi nr. 319, bl. A

1938

S+P+7

74

1585

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 26, bl. 6

1985

S+P+9

109

1586

Str. Istriei nr. 14, bl. 3E2

1983

S+P+4

1587

Str. Minis nr. 10, bl. X7

1986

S+P+10    /

+     48

H.C.L nr. 109/29.03.2017               (

CO

1588

Aleea Emil Botta nr. 1, bl. M109, sc. 2

1988

S+P+8     I

i HO /

3

r-

1589

Aleea Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 3

1984

S+P+4     \

I

1590

Str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. N6

1966

S+P+10

1591

Bd. Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 4

1989

S+P+8

1592

Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4

1989

S+P+8

66

1593

Calea Calarasi nr. 240, bl. 76, sc. 2

1989

S+P+8

33

1594

Bd. Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 1,2,3

1989

S+P+8

98

1595

Aleea Buhusi nr. 3, bl. 5 (sc. 1,2,3)

1978

S+P+10

162

1596

Aleea Buhusi nr. 3, bl. 5, sc. 4

1978

S+P+10

54

1597

Str. Pictor Ion Tuculescu nr. 21-23,bl. 22

1965

S+P+4

120

1598

Str. Octavian Goga nr. 14, bl. M61, sc. 1

1988

S+P+8

24

1599

Str. Vameșului nr. 3

1947

S+P+1+M

4

1600

Calea Vitan nr. 231, bl. 6

1979

S+P+10

264

1601

Str. Serg. Dumitru Pene nr. 1A, bl. I34

1981

S+P+4

38

H.C.L. nr. 147/27.04.2017


1602

Str. Vlaicu Vodă nr. 11, bl. V62

1988

S+P+4

52

1603

Bd. Comeliu Coposu nr. 4, bl. 105A, sc. 2

1988

S+P+8

30

1604

Al. Codrii Neamțului nr. 6, bl. PM26bis, sc. 4

1977

S+P+8

36

1605

Al. Ramnicu Sarat nr. 9, bl. 7D

1982

S+P+4

30

1606

Str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 4

1968

S+P+10

44

1607

Str. Ramnicu Valcea nr. 13-15, bl. S30A

1983

S+P+8

88

1608

Str. Voronet nr. 21, bl. B2

1977

P+2

24

1609

Str. Codrii Neamțului nr. 9, bl. 3

1977

S+P+10

88

H.C.L. nr. 189/16.05.2017

1610

Str. Dristorului nr. 88, bl. B13, sc. 1+A

1986

S+P+10

70

1611

Caiea Călărașilor nr. 240, bl. 76, sc. 1

1989

S+P+8

33

1612

Str. Nerva Traian nr. 18, bl. M34

1987

S+P+8

30

1613

Str. Odobesti nr. 5B-5C, bl. M7, sc. A

1976

S+P+10

44

1614

Plt. Petre lonescu nr. 7, bl. X20

1972

S+P+10

44

1615

Calea Calarasi nr. 173, bl. 42, sc. 1

1996

S+P+8

33

1616

Str. Zizin nr. 3, bl. V75C, sc. 2

1989

S+P+4

14

H.C.L. nr. 268/30.06.2017

1617

Str. Poet Panait Cema nr. 8, bl. M58, sc. 3

1990

S+P+8

27

1618

Str. Dristorului nr.3, bl. A21, SC. 2

1987

S+P+4

19

1619

Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc. 2, 3

1968

S+P+4

40

1620

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 7, bl. B5A

1985

S+P+4

38

1621

Str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73

1988

S+p+11+M

47

H.C.L. nr. 318/27.07.2017

1622

Bd. Ramnicu Sarat nr. 25, bl. 11A

1975

S+P+10

162

1623

Bd. I.C. Bratianu nr. 44

1963

S+P+8

226

1624

Aleea Sibiana nr. 1, bl. R17

1962

S+P+4

1625

Str. Mantuleasa nr. 3

1933

D+P+5+M     ,

/

♦/

H.C.L. nr. 449/28.09.2017                / f/

1626

Str. Liviu Rebreanu nr. 27, bl. M12

1964

S+P+4      \

ol

—‘

1627

Str. Danubiu nr. 13/ Sold, losif Ion nr. 10/ bl. 6C

1981

S+P+4

1628

Str. Foișorului nr. 5, bl. F4C

1988

S+P+8

1629

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl, K2, sc. A

1984

S+P+7

14

1630

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl, K2, sc. B

1984

S+P+7

27

1631

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl, K2, sc. C

1984

S+P+7

20

1632

Sos. Mihai Bravu nr. 315, bl. SB, sc. A

1982

S+P+10

54

1633

Ai. Școlarilor nr. 4, bl. S3A

1982

S+P+10

54

1634

Str. Laborator nr. 143, bl. S10, sc. 1

1982

S+P+8

54

1635

Aleea Școlarilor nr. 12, bl. S25

1980

S+P+10

54

1636

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 9, bl. Y2

1967

S+P+9

280

1637

Str. Negoiu nr. 8, bl. D14

1988

S+P+4

40

1638

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. 3

1989

S+P+4

14

1639

Str. Campia Libertății nr. 40, bl. B1

1962

S+P+9

80

1640

Sos. Mihai Bravu nr. 317, bl. SA, sc. B

1983

S+P+10

53

1641

Al. Alexandru Moruzzi nr. 2, bl. V55

1984

S+P+4

47

1642

Al. Lăcrămioarei nr. 2, bl. 8D, sc. 1+2

1981

S+P+4

30

1643

Al. Barajul Bicaz nr. 4, bl. M25, sc. 5 si 6

1964

S+P+4

40

1644

Calea Vitan nr. 123, bl. V2

1989

S+P+8

36

H.C.L. nr. 506/31.10.2017


1645

Str. Nerva Traian nr. 15, bl. M69, sc. 2

1989

S+P+7

30

1646

Str. Laborator nr. 138, bl. S31B, sc. A

1981

S+P+8

44

1647

Al. Solidarității nr. 7, bl. M20

1965

S+P+4

40

1648

Str. Sold. Stelian Mihale nr. 1A, bl. G1, sc. A

1976

S+P+10

132

1649

Bd. Theodor Pallady nr. 8, bl. M3C

1975

S+P+10

44

1650

Str. Istriei nr. 12, bl. 19D, sc. A

1984

S+P+8

44

1651

Al. Banul Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 1

1970

S+P+4

50

1652

Al. Banul Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 2

1970

S+P+4

50

1653

Str. Racari nr. 55, bl. 71

1985

S+P+8

52

1654

Str. Sold. Ion losif nr. 8, bl. 7A

1981

S+P+4

30

1655

Calea Vitan nr. 199, bl. 52, sc. 2

1982

S+P+10

30

1656

Str. Patriotilor nr. 2, bl. PM15, sc. B

1976

S+P+8

36

1657

Str. Vlaicu vodă nr. 28, bl. V81A

1989

S+P+4

47

1658

Str. Vlaicu Vodă nr. 22, bl. V82A, sc. 2

1989

S+P+4

19

1659

Str. Matei Basarab nr. 104, bl. 72

1988

S+P+7-8

100

1660

Str. Gruiul Argeșului nr. 1A, bl. MC5

1970

S+P+10

44

1661

Bd. Theodor Pallady nr. 29, bl. N3-N3A

1986

S+P+4

33

1662

Str. Mihai Bravu nr. 311, bl. S3

1982

S+P+10

54

1663

Al. Madarasi nr. 9, bl. D6

1983

S+P+8

1664

Str. Schitului nr. 16, bl. 43

1983

S+P+8     /

1665

Bd. Ramnicu Sarat nr. 2, bl. H7

1968

S+P+4

5-c

\< >

1666

Str. Istriei nr. 12, bl. 19D, sc. B

1984

S+P+8

o .■

w

j 3 /('

1667

M. Banu Udrea nr. 5, bl. 7

1970

S+P+4     \

20

H.C.L. nr, 568/27.11.2017


1668

Str.Nicolae Pascu nr. 1, bl. 7B1

1973

S+P+4

58

1669

Str. Gheorghe Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. A

1979

S+P+10

44

1670

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 24, bl. 5 TITAN

1985

S+P+9

112

1671

Str. Baia Mare nr, 1, bl. 8

1978

S+P+10

76

1672

Al. Barajul Bicaz nr. 2, bl. M25, sc. 1-4

1965

S+P+4

80

1673

Bd. Ramnicu Sarat nr. 14, bl. 20J

1984

S+P+8

70

1674

Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 8, bl. 4

1973

S+P+4

116

1675

Al. Banul Udrea nr. 6, bl. 2

1970

S+P+4

20

1676

Al. Banul Udrea nr. 8, bl. 1

1970

S+P+4

20

1677

Str. Gheorghe Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. B

1979

S+P+10

43

1678

Calea Vitan nr. 109, bl. V15

1988

S+P+10

120

1679

Al. Plenita nr. 4, bl. Y8

1967

S+P+4

60

1680

Str. Laborator nr. 128A, bl. 39A

1983

S+P+8

52

1681

Sos. Mihai Bravu nr. 301, bl. 18

1979

S+P+13

83

1682

Str. Banu Udrea nr. 8, bl. G5

1988

S+P+8

72

1683

Str. Matei Basarab nr. 64, bl. L110

1989

S+P+4

60

1684

Al. Barajul Cucuteni nr. 1, bl. A12

1969

S+P+10

44

H.C.L. nr. 647/19.12.2017

1685

Calea Vitan nr. 111, bl. V16A, sc. 1

1988

S+P+8

27

1686

Str. Vlad Dracu nr. 13, bl. C13

1989

S+P+8

98

1687

Str. Cozla nr. 8B, bl. A33, sc. A, B

1976

S+P+4

20

1688

Str. Banu Udrea nr. 5-7, bl. J1

1985

S+P+8

36

1689

Str. Alexandru Moruzzi nr. 9, bl. V54B, sc. C

1989

S+P+4

14

1690

Al. Solidarității nr. 5, bl. M19

1968

S+P+4

40

1691

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 15, bl. L6

1959

P+3

16

1692

Str. Alexandru Moruzzi nr. 11, bl. V54A

1989

S+P+4

14

1693

Str. Racari nr. 22, bl. 15C/

Str. Lugojana nr. 12, bl. 15C

1984

S+P+8

104

1694

Str. Vlaicu Vodă nr. 24, bl. V79, sc. 2

1990

S+P+4

19

1695

Str. Meșterul Manole nr. 4, bl. D10

1988

S+P+4+M

40

H.C.L. nr. 26/29.01.2018

1696

Str. Istriei nr. 5, bl. H16

1968

S+P+4

20

1697

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. A

1982

S+P+4

15

1698

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. B

1982

S+P+4

15

1699

Str. losif Ion nr. 6, bl. 7B

1981

S+P+4

30

1700

Bd. Corneiiu Coposu nr. 51

1950

S+P+7

S+P+4

66

1701

Al. Barajul Dunării nr. 4, bl. M38

1965

S+P+10

44

1702

Str. Nucului nr. 4, bl. V100, sc. 1

1988

S+P+8

1703

Str. Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. B

1989

S+P+4     /

1704

Str. Danubiu nr. 15, bl. 55

1981

S+P+4     {

1 (

f as

1705

Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12

1869

S+P+4     ț

■u                                      ;! I

a.

1706

Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 1

1989

S+P+8     \

1707

Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 2

1989

S+P+8

1708

Aleea Fizicienilor nr. 6-11, bl. 3B

1983

S+P+8

54

1709

Str. Brândușelor nr. 10, bl. V75A

1989

S+P+4

47

H.C.L. nr. 48/16.02.2018

1710

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 1, bl. B5D

1983

S+P+4

19

1711

Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 3

1988

S+P+8

36

1712

Str. Liviu Rebreanu nr. 10, bl. A2

1965

S+P+4

65

1713

Str. Vlaicu Vodă nr. 16, bl. V65, sc. 1

1989

S+P+4

14

1714

Str. Vlaicu Vodă nr. 16, bl. V65, sc. 2,3

1989

S+P+4

28

1715

Bd. Ramnicu Saratnr. 3, bl. H14

1968

S+P+4

20

1716

Bd. Corneliu Coposu nr. 1C

1930

S+P+6+M

15

1717

Bd. Corneliu Coposu nr. 1B, bl. B1

1930

S+P+6+M

19

1718

Bd. Corneliu Coposu nr. 1A

1930

S+P+6+M

16

1719

Str. Mizil nr. 3, bl. 3A

1978

S+P+4

89

1720

Aleea Rotunda nr. 3, bl. Y4A

1976

S+P+10

44

1721

Aleea Tandarei nr. 2, bl. 52, sc. 1

1982

S+P+4

19

1722

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 1, bl. G3

1965

S+P+9

280

1723

Str. Voronet nr. 3, bl. D4

1988

S+P+4

28

1724

Bd. Decebal nr. 3, bl. S12B

1990

S+P+7

42

1725

Str, Burdujeni nr. 3A, bl. GC5

1977

S+P+10

44

1726

Sos. Mihai Bravu nr. 317, bl. SA, sc. A

1983

S+P+10

106

1727

Str. Cozla nr. 2A, bl. F3

1975

S+P+10

44

1728

Str. Brândușelor nr. 1, bl. V43, sc. 1

1988

S+P+4

19

1729

Str. Vlaicu Vodă nr. 17, bl. V43, sc. 3

1988

S+P+4

19

1730

Str. Gheorghe Bogdan Tudor nr. 7, bl. 21

1982

S+P+8

54

1731

Aleea Foișorului nr. 1, bl. 3, sc. 2

1970

S+P+4

20

1732

Str. Vlaicu Vodă nr. 17, bl. V43, sc. 2

1988

S+P+4

19

1733

Str. Agatha Barsescu nr. 25, bl. V26C

1988

S+P+4+M

40

1734

Aleea Vasile Goldis nr. 4, bl. M42

1964

S+P+10

44

1735

Calea Vitan nr. 10, bl. V50A

1989

S+P+8

36

1736

Str. Vlaicu Vodă nr, 13, bl. V63

1988

S+P+4

38

1737

AI.Banu Udrea nr. 11, bl. V103

1988

S+P+8

98

1738

Al. Banu Udrea nr. 10, bl. V102

1989

S+P+8

98

1739

Al. Ramnicu Sarat nr. 7, bl. 7C

1986

S+P+4

1740

Al. Solidarității nr. 1A, bl Y6

1965

S+P+4

ez

H.C.L. nr. 71/23.02.2018                         / s/

y*)

1741

Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. D

1974

S+P+10      l

e

1742

Str. Brândușelor nr. 6, bl. V70, sc. 4

1987

S+P+4        '

1743

Str. Rarau nr. 5, bl. V70, sc. 1

1989

S+P+4

1744

M. Barajul Cucuteni nr. 4, bl. M5A

1965

S+P+4

60

1745

M, Vlahita nr. 4, bl. PM21

1978

S+P+10

65

1746 I

ntr. Badeni nr. 4, bl. T6

1987

S+P+4

19

1747   <

5tr. Foișorului nr. 6, bl. F2C

1986

S+P+8

98

1748 î

Str. Nerva Traian nr. 15, bl. M69, sc. 1

1986

S+P+10

40

H.C.L. nr. 132/28.03.2018

1749

Str. Traian Popovici nr. 87, bl. B11

1986

S+P+8

52

1750

Aleea Foișorului nr. 3 (95), bl. 4, sc. 1

1970

S+P+4

20

1751

Aleea Foișorului nr. 3 , bl. 4, sc. 2

1970

S+P+4

20

1752

Aleea Foișorului nr. 3 , bl. 4, sc. 3

1970

S+P+4

20

1753

Ai. Foișorului nr. 89-91, bl. 5

1986

S+P+5

37

1754

Str. Dristorului nr.96, bl. 17

1983

S+P+10

80

1755

Str. Moise Nicoara nr. 36, bl. D2

1969

S+P+4

117

1756

Str. Moise Nicoara nr. 41, bl. D3

1969

S+P+4

117

1757

Bd.Octavian Goga nr. 10, bl. M60, sc. 1,2

1995

S+P+M+8

52

1758

Bd.Octavian Goga nr. 8, bl. M24, sc. 1

1995

S+P+9

24

1759

Bd.Octavian Goga nr. 16, bl. M42, SC. 1

1995

S+P+9

28

1760

Str. Poet Panait Cerna nr. 14, bl. M5, sc. 1

1995

S+P+9

23

1761

Bd. Ramnicu Saratnr. 7, bl. H17

1968

S+P+4

20

1762

Bd. Unirii nr. 75, bl. H1, sc. 4

1996

S+P+8

23

1763

Str. Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 2

1990

S+P+8

27

1764

Bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2

1995

S+P+9

34

1765

Str. Valea Buzăului nr. 6, bl. G32

1974

S+P+4

60

1766

Calea Victoriei nr. 12A, bl. A+B

1980

S+P+M+6

66

1767

Bd. Decebal nr. 8, bl. S9

1994

S+P+7

20

1768

Calea Călărașilor nr. 250, bl. S18

1996

S+P+M+10

20

1769

STr. Rotunda nr. 4B, bl, H19bis

1969

S+P+4

40

1770

Str. Nerva Traian nr. 14, bl. M36, sc. 3

1999

S+P+8

30

1771

Str. Poet Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 1

1987

S+P+8

36

1772

Str. Traian nr. 1, bl. E5, sc. 2

1987

S+P+10

48

1773

Bd. Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 1

1996

S+P+M+7

24

1774

Al. Suraia nr. 5, bl. 31B

1984

S+P+8

52

1775

Al. Barajul Lotrului nr. 8. bl. N9, sc. A

1976

S+P+9

1776

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 5

1990

S+P+8

*<

7^-—--

JL-

1777

Bd. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2

1997

S+2M+P+9    /

-

1778

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 2

1998

S+P+8      \

6\

1779

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 3

1998

S+P+8

1780

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 1

1998

S+P+8

1781

Calea Călărașilor nr. 170, bl. 56

1998

S+P+8

33

1782

Bd. Camil Ressu nr. 12, bl. B5Bis

1973

S+P+10

80

1783

Splaiul Unirii nr. 47, bl. M18

1986

S+P+8

30

1784

Str. Parfumului nr. 28

1950

S+D+P+7

22

1785

Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 1

1993

S+P+7

34

1786

Str. Sf. Vineri nr. 21A, bl. 102, sc. 2

1995

S+P+8

23


1787

Str. Fizicienilor nr. 44, bl. 11

1980

S+P+4

38

1788

Str. Fizicienilor nr. 40-42, bl. 9-10

1981

S+P+4

76

1789

Str. Nerva Traian nr. 9, bl. M67

1998

S+P+10

60

1790

Bd. Unirii nr. 66, bl. K3, sc. 1

1992

S+P+7

25

1791

Str. Mamulari nr. 4, bl. C2, sc. 2

1990

S+P+8

30

1792

Str. Istriei nr. 25, bl. 2

1984

S+P+8

52

1793

Str. Meșterul Manole nr.6, bl. D11

1988

S+P+4

33

1794

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. 4

1988

S+P+4

14

1795

Bd. Energeticienilor nr. 9, bl. M4A

1977

S+P+5

53

1796

Str. Calotesti nr. 4

1939

S+P+5

5

1797

Bd. Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 1

1990

S+P+6

24

1798

Al. Barajul Lotru nr. 3, bl. M5B

1965

S+P+4

40

1799

Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, sc. 1

2002

S+P+M+6

30

1800

Bd. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 1

1996

S+P+10

32

1801

Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 3, bl. 7B

1974

S+P+4

58

1802

Bd. Camil Ressu nr. 24, bl. A7Bis

1975

S+P+11

47

1803

Str. Lăcrămioarei nr. 46, bl. 6

1974

S+P+4

58

1804

Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 2B

1995

S+P+7

24

1805

Str. Matei Basarab nr. 75, bl. L113

2000

S+P+4

40

1806

Str. Agatha Barsescu nr. 16, bl. V30A

1988

S+P+4

40

1807

Str. Sfanta Vineri nr. 25, bl. 105C, sc. 1

1989

S+P+8

23

1808

Splaiul Unirii nr. 35, bl. M7, sc. 1

1990

S+P+8

33

1809

Bd. Unirii nr. 31, bl. A1, sc. 2

1987

S+P+2M+6

1810

Str. Drumul Murgului nr. 8, bl. H1

1967

S+M+P+4

1811

M. Fuiorului nr. 7, bl. H17

1969

S+P+4

1812

3d. Mircea Vodă nr. 40, bl. M11, sc. 3

1994

S+P+8

\k

1813

5tr. Dristornr. 4, bl. B13

1989

S+P+4

1814    C

Jalea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 2

1993

S+P+8

33

1815    î

>tr. Danubiu nr. 19, bl. 31, sc. 1

1984

S+P+8

52

1816    C

Jalea Călărașilor nr. 177, bl. 68, sc. 3+4

1993

S+P+8

67


H.C.L. nr. 158/26.04.2018


1817

Bd. Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2

1997

S+P+9

34

1818

Splaiul Unirii nr. 37, bl. M10

1995

S+P+7+Et. Tehn.

132

1819

Al. Alexandru Moruzzi nr. 13, bl. V54

1991

S+P+4

40

1820

Str. Zborului nr. 5

1936

S+P+3

8


1821

Bd. Mircea Vodă nr. 43, bl. M32

1996

S+P+8

29

1822

Str. Aurel Boțea nr. 9, bl. B5

1985

S+P+4

38

1823

Bd. Comeliu Coposu nr. 5, bl. 103, se. 1

1997

S+P+8

23

1824

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 3

1990

S+P+7

33

1825

Str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 3

1997

S+P+8+Et. Tehnic

21

1826

Sos. Gării Catelu nr. 170, bl. 170A

1978

S+P+4

109

1827

Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 1

1988

S+P+9

33

1828

Str. Sfanta Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1

1995

S+P+6

18

1829

Bd. Decebal nr. 1 ,bl. H2, sc. 5

1986

S+P+9

34

1830

Calea Calarasilor nr. 309, bl. 70, sc. 2

1989

S+P+8

34

1831

Calea Calarasi nr. 44, bloc Weisman

1912

S+P+3

8

H.C.L. nr. 218/30.05.2018

1832

Str. Voievod Alexandru Moruzzi nr. 8. bl. V56

1991

S+P+4

28

1833

Str. Banu Udrea nr. 6, bl. G6

1989

S+P+8

54

1834

Bd. Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 2

1989

S+P+6

15

1835

Str. Vlahita nr. 2, bl. M3K

1974

S+P+8

45

1836

Bd. Octavian Goga nr. 22, bl. M63

1998

S+P+8

30

1837

Barajul Bistrița nr. 16, bl. Y4

1967

S+P+10

54

1838

Str. Fizicienilor nr. 46-48, bl. 12-13

1980

S+P+4

A

1839

Str. Schitului nr. 6, bl. 7D1

1983

S+P+4

1840

Bd. Theodor Pallady nr. 35, bl. N2

1983

S+P+4+M     /

1841

Bd. Mircea Vodă nr. 35, bl. M27

1997

S+P+8      \

1842

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 1

1993

S+P+8

ml

1843

Str. Ramnicu Valcea nr. 6, bl. S20

1982

S+P+8

54

1844

BD. Decebal nr. 2-4, bl. S11, sc. 2

1987

S+P+7

21

1845

Bd. Octavian Goga nr. 14, bl. M61, sc. 2

1988

S+P+9

34

1846

Al. Foișorului nr. 1A, bl. V74

1989

S+P+4

40

1847

Bd. Ramnicu Sarat nr. 5, bl.. H15

1968

S+P+4

20

1848

Bd. Decebal nr. 17, bi. S16. sc. 1-4

1996

S+P+8

88

1849

Bd. Mircea Vodă nr. 52, bl. M20bis

1993

S+P+10

34

1850

Splaiul Unirii nr. 31, bl. M3

1995

S+P+8

33

1851

Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, sc. 3

1994

S+P+5+Et. Teh.

16

1852

Str. St. 0. losif nr. 4, bl. M54

1996

S+P+8

981853

Str. Mizil nr. 8

1982

S+P+4

91

1854

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 2

1990

S+P+8

33

1855

Str. Călușarilor nr. 2, bl. 43, sc. 1

1979

S+P+10

44

1856

Bd. Octavian Goga nr. 16, bl. M42, SC. 2

1997

S+P+8

24

1857

Ai. Budacu nr. 3, bl. M5

1964

S+P+4

100

1858

Al. Budacu nr. 5, bl. M3

1964

S+P+4

120

1859

Str. Solidarității nr. 1B, bl. M31C

1978

S+P+10

44

1860

Bd. Octavian Goga nr. 24, bl, M62, sc. 1

1993

S+P+8

30

1873

Str. Vlad Judetu nr. 4, bl. V13

1988

S+P+8

98

1874

Str. Sf. Vineri nr. 34, bl. A6

1995

S+P+6+1 Et R

13

1875

Bd. Mircea Vodă nr. 34, bl. M1

1996

S+P+8

30

1876

Str. Nerva Tralan nr. 12, bl. M37, sc. 3

1998

S+P+8

30

1877

Splaiul Unirii nr. 41, bl. M13

1997

S+P+7

23

1878

Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 4

1995

S+P+10

33

1879

Al. Barajul Bicaz nr. 11, bl. M33A, sc. 1

1977

S+P+10

132

1880

Bd. Unirii nr. 78, bl. J2

1989

S+P+10

32

1881

Bd. Unirii nr. 69. bl. G2B, sc. 1

1996

S+P+7

17

1882

Str. Piața Alba lulia nr. 2, bl. 11, sc. 3

1994

S+P+M+8

26

H.C.L. nr. 444/27.09.2018

1883

Str. Octavian Goga nr. 12. bl.. M23, sc. 2

1003

S+P+9

26

1884

Sos. Mihai Bravu nr. 380-382, bi. B3b-B3c, sc. A+B

1981

S+P+10

49

1885

Calea Călărașilor nr. 244, bl. S21, sc. 3

1990

S+P+8

32

1886

Bd. Decebal nr. 11, bl. S14, sc. 4

1993

S+P+10

25

1887

Str. Fetești nr. 2, bl. V12

1972

S+P+4

80

1888

Str. Sfanta Vineri nr. 32, bl. A5

1989

S+P+7

32

1889

Str. Ramnicu Valcea nr. 19, bl. 23

1984

S+P+8

52

H.C.L. nr. 550/28.11.2018

1890

Aleea Alexandru Moruzzi nr. 2, bl. 2

1960

S+P+4

50

1891

Intr. Odobesti nr. 12, bl. V7A, sc. A

1977

S+P+10

44

H.C.L. nr. 577/19.12.20181892

Calea Calarasi nr. 166, bl. 54

1998

S+P+12

48

1893

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. 5

1987

S+P+4

19

1894

Calea Vitan nr. 211, bl. 30

1979

S+P+10

3^5

1895

Al. Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 2

1983

S+P+4      /

L


H.C.L. nr. 145/26.02.2019


1896

Al. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 4, bi. V57B

1993

S+P+4

1897

Str. Murgeni nr. 14, bl. L26

1979

S+P+4

1898

Al. Barajui Bicaz nr. 11B, bl. M32B

1977

S+P+10

132

1899

Al. Barajul Bicaz nr. 11 A. bl. M33

1977

S+P+10

132

1900

Calea Calarasi nr. 189, bl. 66

1995

S+P+12

47


H.C.L. nr. 184/28.03.2019

1901

Str. Agatha Barsescu nr. 20, bl. V31A

1987

S+P+4

52

1902

Bd. Mircea Vodă nr. 40, bl. M11, sc. 1

1994

S+P+7+Et. Th

33

1903

Bd. Mircea Vodă nr. 40, bl. M11, sc. 2

1994

S+P+7+Et Th

33

1904

Str. Ștefan Octavian losif nr. 2, bf. M51

1997

S+P+8

98

H.C.L. nr. 220/16.04.2019

1905

Bd. Ramnicu Saratnr. 17, bl. 201

1983

S+P+10

39

1906

Str. Campia Libertății nr. 29, bl. B6

1961

S+P+9

158

1907

Intr. Barsei nr. 8, bl. G6

1985

S+P+10

52

1908

Aleea Cioplea nr. 3-5, bl. 3

1974

S+P+4

45

H.C.L. nr, 339/25.06.2019


întocmit1909

Str. Ilioara nr. 54, bl. B

1969

S+P+2

30

1910

Calea Călărașilor nr. 178, bl. 60, sc. 1

1989

S+P+8

34

1911

Aleea Dimîtrie Anghel nr. 4, bl. M59

1988

S+P+8

98

1912

Calea Călărașilor nr. 319, bl. B

1940

S+P+2

9

1913

Str. Mizil nr. 5, bl. 4

1978

S+P+4

88

1914

Str. Zizin nr. 16, bl. V101A

1989

S+P+4

33

1915

Bd. Mircea Vodă nr. 42, bl. M14, sc. 2

1994

S+P+8

34

1916

Calea Călărașilor nr. 32

1954

S+P+5

12

1917

Intr. întrecerii nr. 2, bl. G2

1957

S+P+2

18

1918

Str. Fildeșului nr. 2, bl. G6

1957

S+P+2

18

1919

Str. Fildeșului nr. 1, bl. G7

1956

S+P+2

18

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprlmar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS3 nr.14/26.02.2009 referitoare la aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare

Ca urmare a derulării „Programului local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3 ”, program ce are drept scop reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe, având ca efect direct reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților, și având în vedere numărul mare de solicitări din partea asociațiilor de proprietari, s-a ajuns în momentul de față, la un număr de 1912 blocuri.

în prezent, alte 7 asociații de proprietari au depus solicitare (inclusiv contract de mandat), urmând a fi cuprinse în program, prin actualizarea acestuia rezultând astfel un număr de 1919 blocuri.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.518652/20.08.2019 al Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primariej.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Hr.

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența energetică, protecția mediului și dezvoltarea urbană.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe are ca efecte reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

In perioada 2008 - 2009, Primăria Sectorului 3 a inițiat și derulat un proiect de informare a asociațiilor de proprietari privind programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit. Drept urmare a fost constituit Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local al sectorului 3 nr 48/14.04.2009, în care au fost cuprinse 262 de blocuri și reactualizat prin Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr 85/29.07.2009, 2/20.01.2010, 61/30.03.2010, 194/22.12.2011, 284/07.12.2012, 379/20.11.2013, 67/21.03.2014,

53/30.05.2012,

125/30.04.2013,

380/20.11.2013,

215/28.08.2014,


161/05.10.2012,

189/10.07.2013,

436/29.11.2013,

9/30.01.2015,


86/13.08.2012,

162/10.06.2013,

435/29.11.2013

296/31.10.2014,


239/13.11.2012,

311/30.09.2013,

455/12.12.2013,

112/12.05.2015,


137/30.06.2015,

H.C.L.

nr.

294/22.12.2015,

H.C.L.

nr.

37/23.02.2016,

H.C.L.

nr.

73/31.03.2016,

H.C.L.

nr.

84/25.04.2016,

H.C.L.

nr.

99/30.05.2016,

H.C.L.

nr.

114/21.06.2016,

H.C.L.

nr.

140/18.07.2016,

H.C.L.

nr.

198/16.09.2016,

H.C.L.

nr.

245/11.10.2016,

H.C.L.

nr.

263/31.10.2016.

, H.C.L

nr.297/11.11.2016,

H.C.L

nr.

316/29.11.2016,

H.C.L.

nr.

341/15.12.2016,

, H.C.L. nr. 16/26.01.2017,

H.C.L.

nr.

58/28.02.2017,

H.C.L.

nr.

109/29.03.2017,

H.C.L.

nr.

147/27.04.2017,

H.C.L.

nr.

189/16.05.2017,

H.C.L.

nr.

268/30.06.2017,

H.C.L.

nr.

318/27.07.2017,

H.C.L.

nr.

449/28.09.2017,

H.C.L.

nr.

506/31.10.2017,

H.C.L.

nr.

568/27.11.2017,

H.C.L.

nr.

647/19.12.2017,

H.C.L.

nr.

26/29.01.2018,

H.C.L.

nr.

48/16.02.2018,

H.C.L.

nr.

71/23.02.2018, :

H.C.L nr. 132/28.03. 2018,

H.C.L.

nr.

158/26.04.2018,

H.C.L.

nr.

218/30.05.2018,

H.C.L.

nr.

316/31.07.2018,

H.C.L.

nr.

378/31.08.2018,

H.C.L

nr.

444/27.09.2018,

H.C.L.

nr.

550/28.11.2018,

H.C.L.

nr.

577/19.12.2018,

H.C.L.

nr.

145/26.02.2019,

H.C.L. :

nr. 184/28.03.2019,

H.C.L. nr. 220/16.04.2019 și

H.C.L.

nr.

339/25.06.2019, cuprinzând un număr de 1912 asociații de proprietari.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 m scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

Primăria sectorului 3 derulează acțiunile privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție având drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr 18/2009 cu modificările și completările ulterioare, sunt:

 • a) izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

 • b) izolarea termică a fațadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante;

 • c) închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 3 alin. (3) teza a doua;

 • d) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

Realizarea lucrărilor de intervenție susmenționate are ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kwh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică.

Până la aceasta dată, un număr de 1912 blocuri de locuințe au fost cuprinse, prin actualizare, în programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, în urma depunerii de solicitări și a semnării contractelor de mandat, conform reglementărilor în vigoare.

Alte 7 asociații de proprietari au solicitat includerea în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, conform tabelului:

Nr. Crt

ADRESA

Nr. și data depunerii dosarului pentru includerea in „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”

1.

Str. Mizil nr. 5, bl. 4

456219/21.06.2019

2.

Str. Zizin nr. 16. bl. V101A

480356/12.07.2019

3.

Bd. Mircea Vodă nr. 42, bl. M14, sc. 2

478923/11.07.2019

4.

Calea Călărașilor nr. 32

491722/24.07.2019

5.

Intr. întrecerii nr. 2, bl. G2

496518/29.07.2019

6.

Str. Fildeșului nr. 2, bl. G6

496508/29.07.2019

7.

Str. Fildeșului nr. 1, bl. G7

516005/19.08.2019

în consecință, „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3” va cuprinde un număr de 1919 asociații de proprietari.

Având în vedere prevederile art. 19 lit b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 63/2012), ale art.45, alin (1) și ale art. 81, alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare.

întocmit,

Veronica Nicoiae

PRIMĂRIA^»


www,primarie3.roTELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 O2î) 318 03 04 E-MAJfl investițiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudețtî nn 191, Sector 3, 031084, București

/Vf. J"Af

Domnule Primar


în vederea includerii altor 7 asociații de proprietarTm „ rogramul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3”, care au depus în acest sens documentația necesară, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru actualizarea programului mai sus menționat de la poziția 1913 la poziția 1919.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

întocmit, Veronica

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       ,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....Z...... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ofdinirde’zi a ședinței ordin ar e/extraordinare din data de.....

Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de........                  ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea e^nii-dozi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRLAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......!......de pe ordinea de zi /

suplinnnrtui'eu ordinii de zi a ședinței ordinare/ejdxaofdinai^-din data de

Comisia pentru administrarea domeniuluinublic, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........rf..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exteordîHfH’e,

și consideră că acesta A FOST / NU A FQST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONTARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


SECRETAR, TUDOR ELENAQsf

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


„ .         A

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

^uplhnentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraui'dliiilre din data

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de‘^^.'.0^.             a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul........... de pe ordinea de zi / guptimcntarca-ordina-de -zi a ședinței

ordinare/exiraerdinare; și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


b&Ez...


DOBRE ALEXANDRUPĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVO1NEAINOCENȚIU-IOAN