Hotărârea nr. 411/2019

HCLS3 nr.411 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind încheierea protocolului de colaborare dintre

Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Different Angle Cluster

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum șipentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 511595/CP/l2.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 507650/07.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

Adresa nr. 507983/07.08.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

In conformitate cu prevederile:

 • -  O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

HCLS3 nr. 249/26.06.2018 privind aprobarea Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Different Angle Cluster în vederea sprijinirii inițiativelor care creează soluții IT&C de smart city, facilitarea transferului de idei, competențe și practici de lucru, precum și crearea de noi oportunități de colaborare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze protocolul de colaborare, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea protocolului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 411

DIN 28.08.2019

4ICLS3 itiif.

ăjofânr.


PROTOCOL DE COLABORARE

................................/.........................


CAPITOLUL I

Părțile


Art. 1. Prezentul protocol de colaborare se încheie între:SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Mun. București, Calea Dudești nr. 191, CUI 4420465, sector 2, reprezentat prin Robert Sorin NEGOIȚĂ, în calitate de Primar, denumit în cele ce urmează „Sectorul 3”


ASOCIAȚIA DIFFERENT ANGLE CLUSTER, cu sediiul în Mun. București, Calea Victoriei nr. 155, bl. Dl, tronson 6, et. 4, camera 10H, sector 1, reprezentantă prin Marius HANGANU, în calitatea de Președinte, denumită în cele ce urmează „Asociația”

denumite în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”.


CAPITOLUL II Obiectul protocolului de colaborare


Art. 2. Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea dintre părți în vederea sprijinirii inițiativelor care creează soluții IT&C de smart city, facilitarea transferului de idei, competențe și practici de lucru, precum și crearea de noi oportunități de colaborare.


CAPITOLUL III Durata parteneriatului


Art. 3. Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării și se încheie pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data semnprii sale și se prelungește, prin acordul părților, cu clauze de revizuire, după caz.


CAPITOLUL IV Obligațiile părților


Art. 4. - (1) Sectorul 3 are următoarele obligații:

 • a) să sprijine Asociația în vederea facilitării accesului la informațiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în vederea dezvoltării de aplicații mobile și alte soluții/programe de smart city;

 • b) să sprijine inițiativele Asociației, atât timp cât acestea țin cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • c) să arate interes față de evenimentele/întâlnirile organizate de Asociație sau la cele în care Asociația participă în calitate de partener;

 • d) să mediatizeze și să promoveze Asociația în toate materialele și comunicările realizate în cadrul proiectelor comunce;

Verificat                                                                      Avizat


Sej^cjul Politici, Programe ți Gestionarea Relațiilor cu Comunitatearealizate în cadrul proiectelor comunce;

 • e) să faciliteze transferul de idei, competențe și practici de lucru;

 • f)  să participe, prin reprezentanți desemnați, la ședințele Asociației.

 • (2) Asociația are următoarele obligații:

 • a) să recunoacă Sectorul 3 ca membru onorific al Asociației, fără a pretinde o contribuție financiară în acest sens;

 • b) să acopere ntegral costurile soluțiilor IT&C de smart city pe care Ie produce cu scopul generării de venit;

 • c) să folosească cu bună credință informațiile puse la dispoziție de Sectorul 3;

 • d) să mediatizeze și să promoveze Sectorul 3 în toate materialele și comunicările realizate în cadrul proiectelor comune;

  e)


să faciliteze transferul de idei, competențe și practici de lucru;


să nu divulge date sau informații privitoare la Sectorul 3 fără acordul prealabil, al reprezentanților acestuia.

CAPITOLUL V

Protecția datelor cu caracter personal

Art. 5. - (1) în cazul în care, prin derularea prezentului Protocol, Părțile iau cunoștință de anumite date cu caracter personal, în sensul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător, iar datele cu caracter

personal vor fi prelucrate:

 • a) în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă în vigoare; pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile declarând pe această cale că atât ele, cât și angajații / colaboratorii implicați în executarea Protocolului, au cunoștință de prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

 • b) numai în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Protocol.

 • (2) în situația prevăzută la punctul 1 de mai sus, Părțile se obligă să implementeze toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării împotriva oricărui risc de natură a afecta drepturile și libertățile persoanelor fizice, titulare ale datelor cu caracter personal de care Partea ia cunoștință cu ocazia executării prezentului Protocol, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii, a deteriorării accidentale. De asemenea, Părțile se obligă să respecte orice obligație (printre care și acelea de notificare, înștiințare, colaborare și cooperare) ce decurge dintr-o eventuală încălcare a securității datelor cu caracter personal.

 • (3) La încetarea prezentului Protocol din orice motive, precum și atunci când legislația sau un interes superior o impune, oricare din Părți au obligația de a șterge toate datele personale colectate în baza prezentului Protocol, de pe toate mediile de stocare, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea unei solicitări scrise de la cealaltă parte în acest sens, excepție făcând cazul în care păstrarea lor este necesară m vederea îndeplinirii unei obligații legale.

 • (4) în cazul încălcării prevederilor prezentului capitol de către oricare dintre părți, partea în culpă va fi obligată la despăgubirea celeilalte părți pentru sancțiunile pe care aceasta le-a suferit în mod efectiv. în toate cazurile în care una dintre părți invocă încălcarea prevederilor


Avizat

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan din prezentul capitol, partea vătămată trebuie să facă dovada în acest sens, iar despăgubirea solicitată nu poate depăși paguba efectiv suferită.


CAPITOLUL V

Modificarea și încetarea protocolului

Art 6. - (1) Prezentul protocol poate fi modificat prin Act Adițional, semnat și ștampilat de ambele părți.

 • (2) Partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol va transmite celeilalte părți o adresă/notifîcare scrisă, care va prevede modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea protocolului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

Art. 7. Prezentul Protocol poate înceta în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat potrivit art. 3;

 • b) la data stabilită de comun acord de către părți;

 • c) de către una dintre părți, în cazul în care cealaltă parte nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul Protocol, cu o notificare prealabilă de 30 de zile calendaristice.

CAPITOLUL VI

Litigii

Art. 8. Litigiile ce pot apărea ca urmare a executării și interpretării prevederilor prezentului Protocol se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art. 9. în cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL VII Comunicări

Art. 10.- (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele coordonate sau la cele comunicate ulterior:

Pentru Primăria Sectorului 3

In atenția Serviciului Politici, Programe și Dezvoltarea Relațiilor cu Comunitatea Calea Dudești nr. 191, București, sector 3


Tel: 021.318.03.23 -28

Fax: 021.318.03.04

Email: yroiecte(a),r)rimarie3.ro

Pentru Asociația Different Angle Cluster

In atenția domnul:1 |

Calea Victoriei j

Tel:

E-maii. I

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

Verificat

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu,

Pompiiiu Ioan Wan Ruzduga


Avizat


Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, zS      Z > O


Gcorgcta Vișan


 • (4) în situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 30 de zile.

CAPITOLUL VIII

Clauze finale

Art. 11. Limba care guvernează Protocolul este limba română.

Art. 12. Protocolul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 13. Prezentul Protocol reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile semnatere și reprezintă voința părților.

Art. 14. Prezentul Protocol fost încheiat la data de ................................ în 2 (două)

exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare având aceeași valoare juridică.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Reprezentant legal

Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primar


ASOCIAȚIA DIFFERENT ANGLE CLUSTER


Reprezentant legal

Președinte


Vizat

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan Buzduga


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Georgeta Vișan

Direcția Economică Director Executiv,

Octavian Ghețu


Avizat

Serviciul Legislație și Avizare Contracț^ Șef Serviciu,


Georgeta VișCABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@lprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Different Angle Cluster

Colaborarea dintre Asociația Different Angle Cluster (DAC), primul cluster IT din București, și Sectorul 3 al Municipiului București a început în anul 2016, când reprezentanții cluster-ului s-au alăturat grupului de lucru pe care Sectorul 3 al Municipiului București l-a organizat în cadrul proiectului „Infocus - Smart Specialisation at City Level" din cadrul Programului de Cooperare URBACT.

Ca rezultat al activității desfășurate în cadrul grupului de lucru, Sectorul 3 al Municipiului București a fost invitat să devină membru onorific al clusterului, fapt care a întărit procesul de interacțiune dintre sectorul privat și cel public, promovând în același timp fluxul de informații, transferul de cunoștințe și know-how. în acest sens, în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 228/12.06.2017, cele două entități au semnat un protocol de colaborare, pentru o perioadă de 2 ani, perioadă în care Primăria Sectorului 3 și DAC au dezvoltat o relație de strânsă colaborare, care s-a concretizat prin:

 • -  participarea activă a membrilor DAC la lucrările grupului de lucru din cadrul proiectului „Infocus" și la activitățile prevăzute în proiect, DAC contribuind la implementarea cu succes a proiectului;

 • -  dezvoltarea în comun a aplicației „S3 City Guide", un ghid menit să vină în sprijinul cetățenilor cu informații utile despre școlile, grădinițele, secțiile de poliție, unitățile medicale și obiectivele de interes din Sectorul 3;

 • -  organizarea conferinței internaționale „Different City-Smart City", care a reunit autoritățile publice locale din România, mediul academic și companiile furnizoare de soluții „smart city".

Astfel, în vederea sprijinirii inițiativelor generatoare de soluții IT&C de smart city, a facilitării transferului de idei, competențelor și practicilor de lucru, precum și a creerii de noi oportunități de colaborare, este necesară continuarea parteneriatului Sectorului 3 al Municipiului București cu Asociația Different Angle Cluster.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 507650/07.08.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorul^L3—TELEFON iooAOii) 34040 n / 341 07 n FAX (004021} 318 03 3? E-MAIL p-oi^cte©primărie) ro

Șos. Mihai Bravo nr. 42S Sector 3,03032S. București

Nr. 507650/07.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Different Angle Ciuster

Different Angle Ciuster (DAC) este primul ciuster IT din București, format în 2014 cu misiunea de a promova și a susține cercetarea, inovarea și educația în vederea dezvoltării și implementării de soluții de oraș inteligent (smart city) în capitala României.

Printre obiectivele principale ale DAC se numără:

 • -  susținerea inițiativelor care au ca scop crearea de soluții pentru adăugarea Bucureștiului pe lista orașelor inteligente;

promovarea transferului de cunoștințe între mediul academic și cel privat;

 • -  crearea unor oportunități de colaborare între Ciuster și parteneri.

Obiectivele secundare ale DAC sunt reprezentate de:

susținerea dezvoltării domeniului, inovării și poziționării regiunii București-Muntenia ca o destinație performantă pentru 1T;

 • -  formarea și dezvoltarea unei rețele funcționale între IMM-uri, mediul academic, instituții de cercetare, factori de decizie politici și cei din afaceri;

 • -  creșterea numărului de specialiști software într-o piață cu cerere foarte mare;

 • -  familiarizarea pieței internaționale cu piața de IT din România ca sursă de încredere de produse și servicii sustenabile și de calitate;

 • -  promovarea și implicit dezvoltarea companiilor membre;

 • -  capitalizarea competențelor regionale de IT&C și reprezentarea lor la nivel național, european și global.

Colaborarea dintre Different Angle Ciuster și Sectorul 3 al Municipiului București a început în anul 2016, când reprezentanții cluster-ului s-au alăturat grupului de lucru pe care Sectorul 3 al Municipiului București l-a organizat în cadrul proiectului „Infocus - Smart Specialisation at City Level” din cadrul Programului de Cooperare URBACT.

Ca rezultat al activității desfășurate în cadrul grupului de lucru, Sectorul 3 al Municipiului București a fost invitat să devină membru onorific al clusterului, fapt care a întărit procesul de interacțiune dintre sectorul privat și cel public, promovând în același timp fluxul de informații, transferul de cunoștințe și know-how. în acest sens, cele două entități au semnat un protocol de colaborare, aprobat prin HCLS3 nr. 228/12.06.2017 și care și-a încheiat valabilitatea la data de 29.06.2019.

în tot acest timp, Primăria Sectorului 3 și DAC au dezvoltat o relație de strânsă colaborare, care s-a concretizat prin:

 • -  participarea activă a membrilor DAC la lucrările grupului de lucru din cadrul proiectului „Infocus” și la activitățile prevăzute în proiect, DAC contribuind la implementarea cu succes a proiectului;

 • -  dezvoltarea în comun a aplicației „S3 City Guide”, un ghid menit să vină în sprijinul cetățenilor cu informații utile despre școlile, grădinițele, secțiile de poliție, unitățile medicale și obiectivele de interes din Sectorul 3;

 • -  organizarea conferinței internaționale „Different City-Smart City”, care a reunit autoritățile publice locale din România, mediul academic și companiile furnizoare de soluții „smart city”.

Different Angle Cluster reunește la acest moment aproximativ 18 membri: companii dezvoltătoare de soluții și aplicații software, universități, autorități publice locale și o agenție de relații publice și comunicare. Clusterul continuă să atragă membri noi pentru dezvoltarea sa atât pe orizontală, cât și pe verticală, în vederea îndeplinirii scopului declarat, de furnizor și promotor al soluțiilor pentru transfomarea orașelor României în unele inteligente, pe măsura așteptărilor comunităților în contextul actualelor și viitoarelor generații digitale.

Date fiind cele prezentate, continuarea parteneriatului cu Asociația Different Angle Cluster este oportună pentru Sectorul 3 al Municipiului București, motiv pentru care se impune semnarea unui nou protocol de colaborare în vederea sprijinirii inițiativelor generatoare de soluții IT&C de smart city, facilitarea transferului de idei, competențelor și practicilor de lucru, precum și crearea de noi oportunități de colaborare.

Totodată, semnarea unui nou protocol de colaborare poate contribui și la atingerea Obiectivului 5 din cadrul Planului Integrat de Acțiune al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, aprobat prin HCLS3 nr.249 din 26.06.2018, obiectiv care vizează digitalizarea economiei și administrației locale. Astfel, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea unui proiect de hotărâre în acest sens.


întocmit, Expert Boțea MihaiTELEFON îcoa cîi) J4040U ^341 07 n FAX (004021) pS ©a 37 E*MAIL p-oiecre@1prim3rie3.ro

Șos. Mihat Bravu nr.428. Sector 3, 03032B București

Nr. 507983/07.08.2019

Către,

Cabinet Primar


Ref. la: proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolul dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Different Angle

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 507650/07.08.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Different Angle Cluster.MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                   ..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....C......de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exttaerdînâre, și consideră că acesta A FOST / NIJz^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisi^de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

DOBRE

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

.........de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre uiscris la punctul ‘mplimfrt010 erd^nii dr zi a ședinței ordinareZaxttuordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...^......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinaroy^și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /-NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIUMARIANA

WVOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe ordinea de zi /

suptinieilliU'eă Ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...E

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită m ședința din data de              ........ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordffiare, și consideră că acesta A FOST / NU ApOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în corflormitate cu prevederile art 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..................................................................


TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

SECRETAR, VĂDUVA Il/LIANA
PETRESCU ELENA