Hotărârea nr. 410/2019

HCLS3 nr.410 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.516088/CP/19.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 515113/14.08.2019 al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • -  Adresa nr.515360/14.08.2019 a Direcției Organizare Resurse Umane;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 417 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • -  HCLS 3 nr. 394/30.07.2019 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, în Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, instituție publică de interes local cu personalitate juridică;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

A

Art.l. începând cu data de 01,09.2019 se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice din cadrul familiei ocupaționale Administrație”, utilizate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Drepturile salariale ale Directorului General din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 se stabilesc prin Dispoziția Primarului Sectorului 3.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 se stabilesc prin Decizia Directorului General al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3,

Art.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Organizare Resurse Umane și Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 410

DIN 28.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA LA H.C.L.S.3 nrSALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, STABILITE CONFORM LEGn-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,Nr. crt.

|)

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

15015

2

Director general adjunct

n

S.S.

14690

3

Șef serviciu

n

S.S.

12090

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/

Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/ Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector/

Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

ZoMÂ/VX

4

6712

5

6880
Inspector/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier juridic/

1

3913

Consilier achiziții publice

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

 • 1   în conformitate ca prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarei structuri:

DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.
•:*Ț.

PRIMĂRIA*)

CABINET PRIMAR


SECTORULUI <

•.«£        SUCU^EȘTtj^*#


TELEFON (004 Cat) 318 03 23 - 28 FAX (004021} 31803 04 E-MAIL cabinetprin ir® prtmarie3.r0

Calea Dude.,Ii nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

...

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3

Prin Hotărârea nr. 394 din 30.07.2019, Consiliului Local Sector 3 a aprobat reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, în Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, instituție publică de interes local cu personalitate juridică.

Ținând cont de prevederile:

 • - Art.8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Art. 417 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

precum și de grila propusă cu salariile de bază ale funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, cu consultarea sindicatului reprezentativ, începând cu data de 01.09.2019, rezultă necesitatea aprobării grilei cu salariile de bază ale funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 515113/14.08.2019 al Direcției Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

TELEFON (004 021) 31803 23-28 FAX (004021) 31S0304E-MAILresurseumane@prim2rie3.r0

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, BucureștiRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 394/30.07.2019 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, în Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, instituție publică de interes local cu personalitate juridică;

 • -  Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 417 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

referatul înregistrat cu nr.513804/13.08.2019 al domnului Ilie Petre Iulian, Director Executiv în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  grila propusă cu salariile de bază ale funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, cu consultarea sindicatului reprezentativ, conform anexei începând cu data de 01.09.2019;

ca urmare a celor prezentate, propunem aprobarea grilei cu salariile de bază ale funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, conform anexei.


Valentina MinculMUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA LA RAPORTUL nr....................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

n

S.S.

14690

3

Șef serviciu

II

S.S.

12090

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/

Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/

Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

inspector/ Consilier juridic/ Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

L

5

6880

Inspector/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier juridic/

1

3913

Consilier achiziții publice

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

i

deferent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

 • 1   In conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarei structuri:

DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pctl-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@tprim2rie3.ro

Cafea Dudești nr. igi, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 514063/14.08.2019

CĂTRE,

- SINDICATUL “FORUM” DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-

Având în vedere:

 • -  prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 394/30.07.2019 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, în Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, instituție publică de interes local cu personalitate juridică;

 • -  prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 417 din O.U.G, nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

referatul înregistrat cu nr.513804/13.08.2019 al domnului Ilie Petre Iulian, Director Executiv în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

Față de cele menționate, vă convocăm de urgență în vederea consultării grilei de salarizare propuse pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, începând cu 01.09.2019, conform anexei.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, STABILITE CONFORM LEG1I-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,Nr. crt

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Șef serviciu

II

S.S.

12090

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/ Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

superior

0

s.s.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/

Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector/

Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

I—.

5

6880

Inspector/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier juridic/

1

3913

Consilier achiziții publice

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.S alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarei structuri:

DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art60 pctl-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare in procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.
ÎNTOCMIT, ulescu


, V<=aKt-^                        QAr-

NjtJwS*                    ,


SECTORUL

BUCUREȘTIDIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Purct cfc lucru : Str. SĂrta Vineri rr.32, Sector 3, 030205 București telefon (004 021) 327 51 45 ;fax (004 021) 327 51 46Sed.ui central Str. Sfanta Vineri nr. 32 sec lor 3, 030205 București wrkvw.ditf3.ro telefon (004 021) 327 51 45 fax (004 021) 327 51 46 e-mail relatii@ditf3.ro


Adresa de corespondenta: Str. Campia Libertății Nr.36. Sector 3, 030373 București


5Moh llZ-oi-Von


REFERATAvând în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.394/30.07.2019 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, în Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, precum si prevederile art.8 alin. (1) și art.ll din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, vă rog să aprobați grila de salarizare a personalului din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, începând cu data de 01.09.2019, conform anexei la prezentul referat.

Vă mulțumesc.

Director Executiv

Ilie Petre Iulian


Za*


direcția . genera1-*’ . ■ IMPOZITE si taxe LOCALE

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, STABILITE CONFORM LEGn-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr.

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel

Legea-cadru

crt.

grad

gr-ția

studii

nr.153/2017

de conducere

de execuție

salariul de bază

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Șef serviciu

II

S.S.

12090

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/

Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

superior

0

s.s.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/

Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

principal

0

s.s.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector/

Consilier juridic/

Consilier achiziții publice

asistent

0

s.s.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

i

[nspector/ Consilier juridic/

debutant

0

s.s.

3640

1

3913

J

Consilier achiziții publice

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

! 5

4210

DIRECTOR EXECUTIV,

Ilie Petre Iulian

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANETELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. îgi, Sector 3,031084, București


Nr. tare^:               ~U 1


CĂTRE,


COMPARTIMENT CABINET PRIMARI — [

1 ol —


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • •  Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice din cadrul familiei ocupaționale ''Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, începând cu data de 01.09.2019;

 • •  Raportul de specialitate al Direcției Organizare Resurse Umane înregistrat cu nr. 515113/14.08.2019;

 • •  Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3,

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin ar e/extraor dinar e din data de ..uZj...

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........                   ...... ..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /NU" A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimațurmatoarele opinii:


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....iZ...... de pe ordinea de zi/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de                     1

Comisia de administrație publică locală, juridică*, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de            .......’dc..*.., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....;.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


SECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN