Hotărârea nr. 41/2019

HCLS3 nr.41 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 3, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39200/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36065/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 18.01.2019 și nota de constatare din data 18.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 3, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
NR. 41

DIN 31.01.2019
SECTOR a

CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR

Nf

Data ....

TELEFON                       Ff<X iv ;     3'«. 1304 t-MAIL< it      >at , •    “ro

C , Dudt ti ik. 191, tor 3, <    S4, Bucure t . www.primarie3.ro


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 3, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Blănari nr. 3, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 18.01.2019 și fișa de evaluare din 18.01.2019 și concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Blănari nr. 3, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Datele dimineți voastră f .rtonale' nt • reluc .te de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Re. ulamentui Uniunii Europene 679/2016 in sc< pul îndeplinirii atribuțiilor le. ale. Datele pot li <k zvăîuite unor terți în za unui temei k al ju •. ificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată șt datată transnr <ă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de ■-£>-f   f % la adresa:

—...............____ ___, și a constatat următoarele:


2. Clădire :

.       . Wt.......WîWt

...................,
Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al imobilului:

a dres ă___________.................

Data________■■■ o/ - /țg

Cornișă, streașină, atic*


□ Fără degradări


□ Degradări minore


i Elementele de închidere

. sunt desprinse și degradate

| punctual. Nu sunt -urme de

' umiditate. Suficientă

j reparația punctuală.__  _

l Elementele de închidere

j sunt desprinse și degradate
, 1. ACOPERIȘ________________(_____

' înveli toare*                                                      ' Punctaj i Punctaj ;

î              ___I _ acordat

□ Nu este cazul

i Nu există

r         -       r----

□ Fără degradări

0

1

1

a-*

□ Degradări minore

I învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea

' materialului învelitorii și remedieri locale.

i

i

1-2

i

|

1

i

1

’                                                                                                                         i

i

j □ Degradări medii

i

i

j

i

î--

Invedîtdare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

i

1 i

; □Degradări majore

!

1

I

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt -neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire i totală.

8-12

1

1

v Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

! Jgheaburi, buriane și eiemeioite de tărichigerie*          ! Punctaj ! Punctaj

______                                                 4^'               ; acordat î

I flXT. ,                                       I XT..___:^4.X                                I

1 UNu este cazul

Nu există

i TI Fără degradări

0

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1-2

□ Degradări medii

i

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

; 1

.... . |

1

i . JDegradări majore

1

1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

8-12

.. s fi

!

’                                                             1

1                                                                         .

1

1                                                                         1

1

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

FAȚADE

!---------------------------------------------------------

' Tencuială*

i

Punctaj

i Punctaj acordat

i □ Fără degradări

|

0

1

!

3 Degradări mmore

Degradări punctuale și

■ incidentale ale tencuielii. Fără

I igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

|

i      b2

1 . .... ..

i i i i

1

’Degradăr; medii

[ Degradări locale ale

’ tencuielii (10-30% din suprafața

1 fațadelor). Igrasie ușoară, j Suprafețele se retencuiesc.

3-7

. I

>

1

■ U De gradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, 1 se desprind și/sau sunt j puternic umede, tencuială i degradată peste 30% din

8-12

i

1

1

Tâmplărie*

Puncta.;

|

] Puncta.) acordat

□ Fără degradări

r

0

■ □Degradări mmore

■ Vopsite’defectuasă î (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

i

!

’ 9

x-2

i

*

L

1

1                                       !

1                                                                                          i

I

□ Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

i

'i

| |

i

' JDegradăn majore

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de

4

........ !

1

1

c

I

: 1

!

tâmplărie hpșă(cel puțin un ! element). Necesită înlocuire i completa.

V

“Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

, Elemeate decorative*

Punctaj

Punctaj acordai

□Nu este căzui

-1                 J

^□Fără degradări

Elemente decorative

0

1--—----

, ' .Degradări minore

; incomplete și/sau afectate în >

1-2

'Degradăn majore* Indiferent de matenaiul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă., polistiren, etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

■ acordat

dl Nu este căzui

’Fâră degradări

0

A

Degradări medii

i Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc

1 de cădere. Coșuri de fum

! care prezintă elemente de

| decorațium lipsă.

1-7

I                                                                       j

î                                                           !

!                                                                                          ;

!                                                                       j

C Degradări majore

' Elemente din lemn rupte

{ și/sausflipsă, deformări

I majore ale structurii

: șarpantei. Coșuri de fum

: și/sau lucarne lipsă parțial i sau total. Risc pentru trecători.

8-12

a

i                                                                       ;

i

i                                                           i

1

1  —----■

1                                                   j

*Se vor iua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

■ Pereți*

Punctaj

Puncta.] acordai

■ □ Fără degradări

1 0 .

1 ;

i Degradări medii

l Elemente lipsă pe suprafețe i mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face

l completări cu elemente în

! baza unui proiect tehnic

1 autorizat.

1

1

1 !"7

\

1

1

!                                            !

1                                                                        i

1

___

î                                                                        :

Crăpături de dimensiuni

i mari, structură slăbită și/sau .

■ deformată, elemente

f

!                                                   i

î                                                            !

i

■                                                                                                                         '

_i Degradări majore

i componente ale structurii

i verticale lipsă parțial sau

! total. Clădire ruină. Risc

8-24

i                                                                        •

i

i

I

1 1

i pentru trecători.Reabilitarea ;

i se va face în baza unui

__________     ; proiect, de consolidare și î _

' reparații capitale, ori se va desființam baza unui        i                j

_________________j proiect tehnic autorizat.      j___j___i

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

 • ■ împrejmuire*

 • n este

□Fără degradări

□ Degradări minore


i Nu există


- □Degradări medii


□Degradări majore


! Zugrăveala și/sau vopsitoria 1

; împrejmuirii sunt exfoliate

! incidental. Posibilă

1 remedierea punctuală. " î

I Elemente decorative

: componente lipsă, iar

j zugrăveala și/sau vopsitoria ! împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.

----=----------.---------------v ...........

Împrejmuirea prezintă

! deformări, degradări,

I înclinări structurale vizibile. j

| împrejmuirea lipsește

I parțial. Risc pentru

; trecători.j* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.Degradări medii

1 parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă i pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială j

3-7

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate

’ 1 Degradări majore

1

peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită ; înlocuire totală. Risc pentru ! trecători

8-12

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.
suprafață. Suprafețele se ( refac total.Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.


i Zugrăveală*

Punctaj

i □Fără degradăn

0

’ D Degradări mmore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

1-2

.1 Degradări medii

f ,                  L~' 1 IU* y • *• J-T.--.---- Ujr                       ,j ■ -

Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.

*•» D

.Degradări majore

Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

Suprafețele se refac total.

4

*Se vor iua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.
CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR

 • □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

timpului, etc.______________

 • □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei ■ clădiri . □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespecîarea legislației în vigoare, a

i Regulamentului local de urbanism, etc.______________

i OBSERVAȚII___     ’           ”             2L ~ __

Punctajul totali. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total

1 (însumând puncta.)ele dm coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

■ Punctajul de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse

• evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de . referință.
puiaelajnil procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). te Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____V

j               impozitare a clădirii           __________________

|a Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20% ■ □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         r

) n Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

!_____________■

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

•' 80%

□ Categoria 1, Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%____

:PUNCTAJ

1 TOTAL

i........—

PUNCTAJ

PUNCTAJ

' CATEGORIA DE

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

| IMPOZITARE

(O€)

4 <O        I


Întocmit,

/ A7orii   Seu C 6 c-

f ^77 ffS 1/   AtjfL
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi /


SUpIimentarea-ordinH de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..............3.6..7.^/.:............... , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi-a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIjCĂAlXRIANA

MEMBRI:    pT

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


HONTARU VALERICA

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........................


suplimentarea ordinii de_zi-a-ședinței ordinare din data de..........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

__zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /T4U7A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul. ...^L........... .... de pe ordinea de zi /  suplimentarrdinii de zi a ședinței ordinare din data de ...^..L:^.L:.^^..lă.........


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....^.Z^.......

de pe ordinea de zi / -suphmentarea-ordini4--de_2i.a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-ArPOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL? proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....................................................................


VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL