Hotărârea nr. 409/2019

HCLS3 nr.409 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr.516099/CP/l 9.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 515117/14.08.2019 al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • -  Adresa nr. 515358/14.08.2019 a Direcției Organizare Resurse Umane;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art.159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin.( 1) și art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 417, art.547, art.552 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

’ HCLS 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • -  HCLS 3 nr. 337/25.06.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație". utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.09.2019 se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale .Administrație". utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform Anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 se stabilesc prin Dispoziția Primarului Sectorului 3.

Art.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 409

DIN 28.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3               ~ n

ANEXA NR.1 LA H.C.L.S.3 nr...4fiS.2^f.,.âf-^/?

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE


FUNCȚIA PUBLICĂ


de conducere

2DE CONDUCERE


_L

2

2

2

2

2

 • 7

 • 8


Secretar General

Arhitect Șef

Director general


Director general adjunct


Director executiv


Director executiv adjunct


Șef serviciu

Șef birou


DE EXECUȚIE


Auditorde execuție


Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

7S.S.

S.S.

S.S.

S.S.

S.S.

S.S.

S.S.

S.S.


13800

13680

12100

10500

9230

8724

8218

7962


7710

8288

8702

9137

9365 9599 5791 6225 6536 6863 7035Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

s.s.

5454

1

5O<;3

2

6156

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

4626

1

4973

2

5222

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

4032

1

4334

2

4b^i

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3878

1

4169

2

4377

3

4596

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/

superior

0

S'SJX

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

------ZnMÂTX 1

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator publi

c

S.S.

16640

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

10500

4

Director

II

S.S.

8-x8

5

Director adjunct

II

S.S.

7962

6

Șef serviciu

II

S.S.

6650

7

Șef birou

II

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

51

4

53u8

5

5441

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

L 3

3

4409

4

4519

5

4632

—.Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3120

Consilier

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Vlagaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier    / V'

>\

0 1

Vl/G

2880

1

3096

c /

3 /

2

3251

f/

3

3414

4

3499

5

3586|

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

III

0

M/G

3131

1

3366

2

?

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

rv

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3’M

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

II

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

îngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

f*7

1 c/

I z

1

\*\

l-J 1 /C i

3

3341

4

3425

5

35119

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Compartiment Spații Comerciale

Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare)

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice

de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Digitalizare

Serviciul Prelucrare Documentații

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu)

Biroul Ridicări Auto


Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari (cu excepția funcției publice de Șef serviciu)

Compartiment Fond Imobiliar

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Fond Funciar

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel

maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3


ANEXA NR.2 LA H.C.L.S.3 nr

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ții

Nivel i studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

2

Director general adjunct

n

S.S.

13000

3

Director executiv

n

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

ii

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

ii

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

ii

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/

superior

0

s.s.

6240

Consilier juridic/

1

6708

Inspector de protecție

2

7043

civilă/Consilier achiziții

3

7395

publice

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

5160

Consilier juridic/

1

5547

Inspector de protecție

2

5824

civilă/Consilier achiziții

3

6115

publice

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

5100

Consilier juridic/

1

5483

Inspector de protecție

2

5757

f

3® \‘A

civilă/Consilier achiziții

3

6045

(i(

publice

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3882

Consilier juridic/

1

4173

]

[nspector de protecție

2

4382

<

jvilă/Consilier achiziții

3

4601

1

3ublice

4

4716

5

4834 t

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

_zl____fflIfMgaflM____i i_________

5

4807

t     rnrrW*»CȚWT7[J 1                                                                                     1 "

ol   1 ifESf    p !
Nr crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-tij

ei Nivel studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

n

S.S.

12800

4

Director adjunct

ii

S.S.

12600

5

Șef serviciu

îi

S.S.

12100

6

Șef birou

ii

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de

IA

0

S.S.

5940

specialitate/ Consilier

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/ Consilier

n

0

S.S.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

[nspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

1

leferent

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

li

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

II

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

/*/ *      V\

4

3888

- iNSasm ->

-4-d—MM—U4—

5

3985Muncitor necalificat

n

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv Ia Direcția Asistență Legislativă

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Șef serviciu la Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari

Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții


Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Direcția Administrarea Domeniului Public

Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi

Direcția Servicii Publice

Șef serviciu Ia Serviciul Administrativ

Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare

Șef serviciu la Serviciul Audit Public Intern

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe

perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.


Page 5

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.
  MUNICIPIUL BUCUREȘTI

  PRIMĂRIA SECTOR 3     Z/]0| / fi#

  ANEXA NR.3 la H.C.L.S.3 nr..7E.'/.Z.fS.?..,.YO

  SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

  Nr. crt.

  FUNCȚIA PUBLICĂ

  grad

  gr-ția

  Nivel studii

  Legea-cadru

  nr.153/2017 salariul de bază

  de conducere

  de execuție

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

PUNCTULI

FUNCȚII PUBLICE

DE CONDUCERE

1 Director general__

Director general adjunct


2

2

2

 • 5

 • 6


Director executiv


Director executiv adjunct


Șef serviciu

Șef birou


II

II II II II II


S.S.

S.S.

S.S.

S.S.

S.S.

S.S.


13950

12750

11990

11350

10550

9110


DE EXECUȚIE

Polițist local


superior


0

2

2

2

4_

2

o


S.S.


S.S.Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

S.S.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

Polițist local

principal

0

S.M.

3262

1

3507

2

3682

♦ z

3

3866

j

4

3963

kl

4%

5

4062Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la ari. 35*lalin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr,776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime Ia nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3876

1

4167

2

4375

3

4594

4

4709

5

4827

Polițist local

principal

0

S.S.

3186

1

3425

2

3596

3

3776

4

3870

5

3967

Polițist local

asistent

0

S.S.

2690

1

2892

2

3037

3

3189

4

3269

5

3351

Polițist local

debutant

0

S.S.

2563

1

2755

2

2893

3

3038

4

3114

5

3192

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3346

1

3597

2

3777

3

3966

4

4065

5

4167

Polițist local

principal

f_i J

/<? 1 ZO /

0

S.S.D.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338
Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

Polițist local

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

Polițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994. rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35*1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

  MUNICIPIUL BUCUREȘTI


PRIMĂRIA SECTOR 3       .   }

(ANEXA NR.4 LA H.C.L.S.3                   17

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

s.s.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

s.s.

5590

[f/ jKâ fi

1

6009

14 Wfâ k

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ [nspector de protecție civilă/Consilier achiziții jublice

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

]

4

6712

5

6880

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

Referent

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

Nr. crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRAC1

TJALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director

n

s.s.

14000

4

Director adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

'' 3

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/

IA

0

s.s.

6760

Consilier

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/

I

0

S.S.

5590

Consilier

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/

n

0

S.S.

5525

Consilier

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

ti       "v \

5

6880

c                       _i |     ■

B                - -.2 1

Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3640

i      Jej

Consilier

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

leferent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Șef serviciu la Serviciul Management Informațional Compartimentul Cabinet Primar

Compartimentul Cabinet Viceprimar Compartimentul Secretariat și Protocol

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5   Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

CABINET PRIMAR


TELEFON (C04 021) 318 03 2J - 38 FAX (00402.) 318 03 04 E-MAIL cabinetprirrarig0rim7rie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

I SECTOR 3  “      --------

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Prin Hotărârea nr, 395 din 30.07.2019 Consiliului Local Sector 3 a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 în vederea optimizării și eficientizării activității în cadrul instituției, hotărâre care intră în vigoare începând cu 1 septembrie 2019, ceea ce conduce la necesitatea aprobării salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale existente.

în conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, "ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

 • a) cunoștințe șt experiență;

 • b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

 • c) judecata și impactul deciziilor;

 • d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

 • e) dialog social și comunicare;

 • f) condiții de muncă;

 • g) incompatibilități și regimuri speciale."

Potrivit dispozițiilor art. 11 din același act normativ, "pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, ......., în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, ....stabilirea salariilor lunare realizându-se de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25, precum și fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar.

Cu respectarea prevederilor legale menționate și fără a aduce modificări semnificative salariilor de bază aprobate anterior de către Consiliul Local al Sectorului 3, au fost întocmite patru grile de salarizare avându-se în vedere criteriile generale de ierarhizare a posturilor prevăzute de lege, fiind consultat Sindicatul "Forum" din Administrația Publică.

CABINET PRIMAR

Totodată, ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 395 din 30 iulie 2019, se propun următoarele modificări:

 • > în Anexa nr. 1 funcția publică generală de Secretar se va transforma în funcție publică specifică de Secretar General;

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr. 1:

 • -  Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari se va transforma în Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

 • > Anexa nr.2 se completează cu funcții publice de execuție de consilier achiziții publice;

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:

 • -  va fi introdusă și funcția publică de Șef Serviciu Relații cu Asociațiile de Proprietari;

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.4:

 • -  va fi introdus și Compartimentul Cabinet Viceprimar;

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de referatele întocmite de Viceprimarul Sectorului 3 și de către Direcția Juridică, precum și de raportul de specialitate nr. 515117/14.08.2019 al Direcției Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE


TELEFON (004 oai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. nr. 337/25.06.2019, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

art.159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art.8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 417, art.547, art.552 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • -  referatul înregistrat cu nr.467097/02.07.2019 al doamnei Cîrstea Roxana, Director Executiv în cadrul Direcției Juridice privind salarizarea Șefului Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari, conform anexei nr.2 din H.C.L.S.3 nr.337/25.06.2019;

 • -  referatul înregistrat cu nr.513916/13.08.2019 al doamnei Petrescu Elena, Viceprimar al Sectorului 3, privind salarizarea Compartimentului Cabinet Viceprimar;

Modificările propuse ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, sunt următoarele:

 • > în Anexa nr. 1 funcția publică generală de Secretar se va transforma în funcție publică specifică de Secretar General;

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l:

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari se va transforma în Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

 • > Anexa nr.2 se completează cu funcții publice de execuție de consilier achiziții publice;

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:

va fi introdusă și funcția publică de Șef Serviciu Relații cu Asociațiile de Proprietari;

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

> la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.4:

va fi introdus și Compartimentul Cabinet Viceprimar;

- grilele propuse cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr. 1 - 4 cu consultarea sindicatului reprezentativ, începând cu data de 01.09.2019;

ca urmare a celor prezentate, propunem aprobarea grilelor cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr. 1-4.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA NR.1 LA RAPORTUL nr...........................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. cri.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ții

Nivel , studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

!

FUNCȚII PUBLIC

E

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

n

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

n

S.S.

13680

3

Director general

ii

S.S.

12100

4

Director general adjunct

ii

S.S.

10500

5

Director executiv

ii

S.S.

9230

6

Director executiv adjunct

ii

S.S.

8724

7

Șef serviciu

ii

S.S.

8218

8

Șef birou

ii

S.S.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

7035

5

7211

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

5454

1

58

2

6156

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

4626

1

4973

2

5222

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

4032

1

4^4

2

4551

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3878

1

4169

2

4377

3

4596

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

16640

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

n

S.S.

10500

4

Director

II

S.S.

8218

5

Director adjunct

II

S.S.

7962

6

Șef serviciu

II

S.S.

6650

7

Șef birou

II

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5'9

4

5308

5

5441

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

4519

5

4632

I Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3120

J Consilier

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

J Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

1 Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Jurier

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

5

^3586

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

III

0

M/G

3131

1

3366

2

35.

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3 1

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

II

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

îngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487|

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare)

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Digitalizare

Serviciul Prelucrare Documentații

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu)

Biroul Ridicări Auto

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari (cu excepția funcției publice de Șef serviciu)

Compartiment Fond Imobiliar

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Fond Funciar

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel


maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.2 LA RAPORTUL nr..................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-țis

Nivel i studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director executiv

II

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

n

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

II

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții

J publice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție :iviIă/Consilier achiziții jublice

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

<

3

4601

1

4

4716

5

483> n

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876'

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-ti

a Nivel studii

Salariul de bază Legea-cadro nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

n

S.S.

12800

4

Director adjunct

ii

S.S.

12600

5

Șef serviciu

ii

S.S.

12100

6

Șef birou

ii

s.s.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de

IA

0

S.S.

5940

specialitate/

1

6386

Consilier

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

s.s.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

î

leferent

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5^4

Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

II

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

3985

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Șef serviciu la Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari

Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană

Direcția Administrarea Domeniului Public

Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi

Direcția Servicii Publice

Șef serviciu la Serviciul Administrativ

Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare

Șef serviciu la Serviciul Audit Public Intern

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe

perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.


Page 5

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

DIRECTOI EXECUTIV,

Eugenia Demct

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA NR.3 LA RAPORTUL nr.....................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA

J

GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

S.S.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

11350

5

Șef serviciu

II

S.S.

10550

6

Șef birou

II

S.S.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

S.S.

3912

1

4205

2

4415

3

4636

4

4752

5

4871

Polițist local

9

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

S.S.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

Polițist local

principal

0

S.M.

3262

1

3507

2

3682

3

3866

4

3963

5

4062

Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'lalin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3876

1

4167

2

4375

3

4594

4

4709

5

4827

Polițist local

principal

0

S.S.

3186

1

3425

2

3596

3

3776

4

3870

5

3967

Polițist local

asistent

0

S.S.

2690

1

2892

2

3037

3

3189

4

3269

5

3351

Polițist local

debutant

0

S.S.

2563

1

2755

2

2893

3

3038

4

3114

5

3192

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3346

1

3597

2

3777

3

3966

4

4065

5

4167

Polițist local

principal

0

S.S.D.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

Polițist local

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

Polițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

| ANEXA NR.4 LA RAPORTUL NR...............

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

; 1

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

n

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

ii

S.S.

12500

5

Șef serviciu

ii

s.s.

12090

6

Șef birou

n

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

Referent

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

Nr. crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

I Nivel studii

Legea-cadu

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACT

DUALE

A

|de conducere

1

| Director general

II

S.S.

15015

2

| Director general adjunct

n

S.S.

14690

3

| Di rector

II

S.S.

14000

4

| Director adjunct

n

S.S.

12500

5

|Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

n

S.S.

11000

■ . B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/

IA

0

S.S.

6760

Consilier

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/

I

0

s.s.

5590

Consilier

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/

II

0

S.S.

5525

Consilier

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

i

Referent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Șef serviciu la Serviciul Management Informațional Compartimentul Cabinet Primar Compartimentul Cabinet Viceprimar Compartimentul Secretariat și Protocol

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5   Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.PRIMĂRIA^%

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J


DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANETELEFON {004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL rcsurseumane@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 514188/14.08.2019

CĂTRE,

- SINDICATUL “FORUM” DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-

Având în vedere:

 • -  prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • -  prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. nr.337/25.06.2019, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art. 417, art.547, art.552 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • -  referatul înregistrat cu nr.467097/02.07.2019 al doamnei Cîrstea Roxana, Director Executiv în cadrul Direcției Juridice privind salarizarea Șefului Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari, conform anexei nr.2 din H.C.L.S.3 nr.337/25.06.2019;

 • -  referatul înregistrat cu nr.513916/13.08.2019 al doamnei Petrescu Elena, Viceprimar al Sectorului 3, privind salarizarea Compartimentului Cabinet Viceprimar;

Față de cele menționate, vă convocăm de urgență în vederea consultării grilelor de salarizare propuse pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu 01.09.2019,MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.1

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-țij

Nivel t studii

Legea-cadru

nr.153/2017

de conducere

de execuție

salariul de bază

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLIC

E

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

II

S.S.

13680

3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

II

S.S.

10500

5

Director executiv

II

S.S.

9230

6

Director executiv adjunct

n

S.S.

8724

7

Șef serviciu

n

S.S.

8218

8

Șef birou

n

S.S.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

ci -

2

6536

3

6863

exilat''

4

7035

5

/?/  7211

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

5454

1

5' 3

2

6156

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

4626

1

4973

2

5222

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

4032

1

43*4

2

4551

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3878

1

4169

2

4377

3

4596

4

4711

5

4829

t_

___p

4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D.

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. cri.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-tia

Nivel

Legea-cadru nr.153/2017

de conducere

de execuție

treaptă

studii

salariul de bază

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

16640

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

105«0

4

Director

II

S.S.

8218

5

Director adjunct

II

S.S.

7962

6

Șef serviciu

n

S.S.

6650

7

Șef birou

îi

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/

IA

0

S.S.

4369

Consilier

1

4697

2

4932

3

5?^

4

5308

5

5441

Inspector de specialitate/

I

0

s.s.

4160

Consilier

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate/

II

0

S.S.

3720

Consilier

1

3999

2

4199

3

V---

4409

4519

5W

4632

Inspector de specialitate/

debutant

0

s.s.

3120

Consilier

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

n

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier

0

V1/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

r

A          >

K

4

/     3499

n i

/)/      3586

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

III

0

M/G

3131

1

3366

2

3. 1

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3'

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

II

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

îngrijitor

Cu,

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

.

4 .

CV c.,

3425

rC

3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

♦NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef

A

serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare)

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Digitalizare

Serviciul Prelucrare Documentații

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu)

Biroul Ridicări Auto

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari (cu excepția funcției publice de Șef serviciu)

Compartiment Fond Imobiliar

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu) Serviciid Fondducere cuprind gradația de vechime la nivel

maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.2


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,


Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-țis

Nivel

i studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

11

S.S.

13500

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director executiv

n

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

ii

S.S.

12500

5

Șef serviciu

ii

S.S.

12100

6

Șef birou

n

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

ii

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consiiier achiziții publice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consiiier achiziții publice

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consiiier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ inspector de protecție civilă/Consiiier achiziții publici     \   (y'')

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

<;

4

/      4716

5

/)/.JȘȘli2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

’A

0

S.M.

3860

1

4150

% 2

ts   rA 4358

4690

5

V

4807
Nr crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-tis

î Nivel studii

| Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

n

S.S.

13000

3

Director

ii

S.S.

12800

4

Director adjunct

ii

S.S.

12600

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

n

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

1

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de

IA

0

s.s.

5940

specialitate/ Consilier

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

Referent

A

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

\ ■<

5334

4

/    5467

___

5

W   5604Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

53551

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Șef serviciu la Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă) Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană

Direcția Administrarea Domeniului Public

Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi

Direcția Servicii Publice


Șef serviciu la Serviciul Administrativ 'iciulCoîtsjliere și îndrumare ^^udit^ț^cJnțggr-nducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activi de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;


 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr.

crt.

FUNCȚIA

PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

S.S.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

n

S.S.

11350

5

Șef serviciu

II

S.S.

10550

6

Șef birou

II

S.S.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

S.S.

3912

1

4205

ț—x

2

4415

4636

5^ 2»

4

/    4752

5

âL 4871

Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

S.S.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

Polițist local

principal

0

S.M.

3262

1

3507

* ,

x.     k    Q 3682

1

4^7

u 3963

ol

4062

Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.J 01/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.  Nr. crt.

  FUNCȚIA PUBLICA

  grad

  gr-ția

  Nivel studii

  Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

  de conducere

  de execuție

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  PUNCTUL II

  I

  FUNCȚII PUBLICE

  DE EXECUȚIE

  1

  Polițist local

  superior

  0

  S.S.

  3876

  1

  4167

  2

  4375

  3

  4594

  4

  4709

  5

  4827

  Polițist local

  principal

  0

  S.S.

  3186

  1

  3425

  2

  3596

  3

  3776

  4

  3870

  5

  3967

  Polițist local

  asistent

  0

  S.S.

  2690

  1

  2892

  2

  3037

  3

  3189

  4

  3269

  5

  3351

  Polițist local

  debutant

  0

  S.S.

  2563

  1

  2755

  2

  2893

  3

  3038

  4

  3114

  5

  3192

  2

  Polițist local

  superior

  0

  S.S.D.

  3346

  1

  3597

  2

  3777

  3

  3966

  4

  4065

  5

  4167

  Polițist local

  principal

  0

  S.S.D.

  2682

  1

  2883

  2

  3027

  3

  3178

  o

  s. 4

  s

  3257

  5

  3338

  Polițist local

  asistent

  0

  S.S.D.

  2581

  1

  2775

  2

  2914

  3

  3060

  4

  3137

  5

  3215

  3

  Polițist local

  superior

  0

  S.M.

  2682

  1

  2883

  2

  3027

  3

  3178

  4

  3257

  5

  3338

  Polițist local

  principal

  0

  S.M.

  2666

  1

  2866

  2

  3009

  3

  3160

  4

  3239

  5

  3320

  Polițist local

  asistent

  0

  S.M.

  2555

  1

  2747

  2

  2884

  3

  3028

  4

  3104

  5

  3182

  Polițist local

  debutant

  0

  S.M.

  2548

  1

  2739

  2

  2876

  3

  3020

  4

  3096

  5

  3173Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariu] de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

H 3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.l 53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute Ia art. 35'lalin. (1) din Legea poliției locale nr, 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice normei de hrană acordată personalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

| ANEXA NR.4

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. I crt

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

15015

2

Director general adjunct

ii

S.S.

14690

3

Director executiv

ii

s.s.

14000

4

Director executiv adjunct

n

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12090

6

Șef birou

ii

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

s.s.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

s.s.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice .        >

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

N

4

6712

\ ..

5

/ 6880

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

Referent

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210
Nr. crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRAC1

TJALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director

II

S.S.

14000

4

Director adjunct

n

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12090

6

Șef birou

n

S.S.

11000

■' \

J

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/

IA

0

S.S.

6760

Consilier

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/

i

0

S.S.

5590

Consilier

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/

ii

0

s.s.

5525

Consilier

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

i

Referent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

6086

x)/    6238
Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Șef serviciu la Serviciul Management Informațional Compartimentul Cabinet Primar Compartimentul Cabinet Viceprimar Compartimentul Secretariat și Protocol

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5   Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procentÎNTOCj


Val*


s.


ia Minei


:u
VICEPRIMARTELEFON (00401.) 318 «3 .5 -aSFAX (Ociocai) 318 05 04 E-MAIL viceprin: jr^prinwricj.ro

Calea Dude ti nr. 191. Sector 3, <131084. BucureștiAvând în vedere:

prevederile art.546 lit.”k” din Legea

Administrativ;

prevederile Hotărârii Consiliului Local

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului

3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, și anume înființarea Compartimentului Cabinet Viceprimar începând cu data de 01.09.2019;

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.337/25.06.2019 -privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului,

Față de cele menționate, propun stabilirea salariilor de bază ale funcțiilor din cadrul Compartimentului Cabinet Viceprimar Ia nivelul Anexei nr. L.. din hotărârea mai sus menționată.REFERAT


Având în vedere:

-intrarea în vigoare la data de 28.09.2018 a Legii nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

-numărul mare de sesizări/adrese/petiții/solicitări determinate de noile modificări legislative;

-numărul mare de verificări/controale solicitate și exercitate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ menționat anterior;

-eficientizarea activității Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și implicit responsabilitatea ridicată ce revine șefului de serviciu ce are rolul de a gestiona și coordona activitatea specifică serviciului, vă rugăm să aprobați salarizarea șefului Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari conform Anexei 2 aprobată prin H.C.L.S 3 nr. 337/25.06.2019.

DIRECTOR EXECUTIV ROXANA CÎRSTEA
DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANETELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 C4 E-MAIL resurseum2ne@prinriBriB3.ro

Calea Dudețtî nr. 191, Sector 3,031084, București

CĂTRE,


COMPARTIMENT CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • •  Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate, începând cu data de 01.09.2019;

 • •  Raportul de specialitate al Direcției Organizare Resurse Umane înregistrat cu nr. 515117/14.08.2019;

 • •   Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3,

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de....................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....T,........

de pe ordinea de zi / suplimentarea -ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /NEEAÎZORAKL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUN


MEMBRU

RADU CONSTANTINSECRETAR, HONTARU VALERICA 5


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței pra™nrc/cTrtrnordinflrc din data de................................

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită In ședința din data de ....Z7..‘.fB^?.“................. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

erdinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / -hULA-EOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELSECRETAR,


VASILIU MARIANA


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


Hz......


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOJNEAINOCENȚIU-IOAN